Statyti gerus namus - šeimos verslas

Nijolė STORYK 2009-01-20 00:00
Nijolė STORYK 2009-01-20 00:00
"Nėra lengva turėti savo verslą, bet šioje šalyje gyventi kitaip yra dar sunkiau." Autorės nuotrauka
Ka­na­dos na­mų sta­ty­bos bend­ro­vės "Kings­mill Ho­me" vie­nas bend­ra­tur­2i­8ų, lie­tu­vių kil­mės ka­na­die­tis Aud­rius Vai­di­la kol kas la­bai stip­riai ne­jun­ta į sta­ty­bų vers­lą įsi­su­ku­sios eko­no­mi­nės kri­zės, kaip tai yra Lie­tu­vo­je. Ši bend­ro­vė yra šei­mos vers­las, jai va­do­vau­ja trys bro­liai Ai­das, Aud­rius ir Gai­lius Vai­di­los. Prieš be­veik de­šimt me­tų jie su­ma­nė dirb­ti kar­tu - tęs­ti tė­vo pra­dė­tą sta­ty­bų vers­lą.

Broliai Vaidilos gimė ir užaugo Toronte. Statyti tvirtus ir patvarius namus, kokius anksčiau Lietuvoje statė mūsų protėviai, jie išmoko iš savo tėvo, turėjusio didelę šio verslo patirtį. Nors verslo sąlygos sunkėja, Kanados lietuviai ir toliau dirba po senovei - kruopščiai, atsakingai ir solidžiai.

"Dirbkite sau, ne kitiems".

Senasis Vaidila nespėjo baigti architektūros mokslų Lietuvoje. Užėjus karui, pasitraukė į Vakarus. Savo penkis vaikus - keturis sūnus ir dukterį, iš kurių trys seka jo pėdomis, užaugino lietuviška dvasia.

"Tėvas mums sakydavo: nėra lengva turėti savo verslą, bet šioje šalyje kitaip gyventi dar sunkiau. Dirbkite sau, ne kitiems, bet taip, kad galėčiau jumis didžiuotis. Tėvo jau netekome, ir jis negali pamatyti, ką statome jo dėka", - sako bendrovės "Kingsmill Home" vadovas Audrius Vaidila.

"Kingsmill Home" - viena solidžiausių statybos bendrovių Kanadoje. Šalyje, kur vyrauja didelė konkurencija, trijų brolių lietuvių statomi privatūs gyvenamieji namai išsiskiria unikalumu, modernumu ir, svarbiausia, puikia atliekamų statybos darbų kokybe.

Bendrovės pastatyti namai nėra pigūs - nuo vieno iki dviejų milijonų Kanados dolerių. Tačiau lietuvių prabangūs būstai gan greitai parduodami.

Pasak Audriaus, kanadiečiai vertina gerus ir kokybiškus namus, tad juos pirkdami pinigų negaili. "Mes laikomės tos pačios nuostatos - statome vienetinius būstus prestižiniuose rajonuose, griauname senus ir jų vietoje iškyla nauji", - aiškino jis.

Tiesa, kai ramioje gatvėje pradeda šeimininkauti statybininkai - netyla bildesys ir triukšmas, tai ne visada patinka šioje vietoje senokai gyvenantiems kanadiečiams. Tačiau kol kas iš jų bendrovė nesulaukė didelių priekaištų. Laikini nepatogumai atsiperka keleriopai - gražūs namai papuošia gatvę.

Namas ant kalno šlaito

Kai kuriuos brolių Vaidilų pastatytus namus galima pamatyti internete. Tačiau Audrius patarė juos apžiūrėti vietoje. Jo automobiliu važiuojame į statybų aikštelę prestižiniame Toronto Bloor West Village rajone. Čia baigiamas statyti vienas prabangiausių namų, kurio vertė - maždaug 2 mln. Kanados dolerių. Namas išdygo ant kalno šlaito tarp senų namų, nugriovus toje vietoje buvusį pastatą.

Pakeliui A.Vaidila užsuko į tas vietas, kur jau stūkso bendrovės pastatyti privatūs namai. Juose jau gyvena kanadiečių šeimos. Vien tik pažvelgus, iš karto galima pasakyti, kad naujiesiems šeimininkams nereikės naujų namų greitai remontuoti dėl statybininkų broko. Pasak Audriaus, bendrovė negali gadinti savo gero vardo.

Padeda dėdė architektas

Šeimos statybų versle nėra aiškaus lyderio - broliai po lygiai pasidalijo veiklos sritis. Tačiau galutinį žodį paprastai taria Audrius, nors pagal amžių nėra vyriausias tarp brolių. Jei jis pasakė, vadinasi, taip ir bus.

Į brolių Vaidilų šeimos verslą įsitraukė ir jų dėdė architektas Simas Barškietis. Jis projektuoja namus, o sūnėnai stato.

Brolis Aidas - statybose ne naujokas. Jis daug metų dirbo su stambiais statybos objektais Toronte, pats turėjo savo verslą, bet, kaip ir Audrius, chemijos inžinierius, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, turėjo ieškotis kito darbo.

"Mums nieko kito neliko, tik pradėti šeimos verslą. Tai padarėme pačiu laiku. Dabar būtų sunkiau. Tėvas norėjo, kad turėtume savo verslą. Jo svajonę išpildėme", - pasakojo Audrius.

Kai namas baigiamas statyti, apdailos darbų imasi Aidas. Jis yra interjero dizaineris ir šį darbą išmano. Jį aptikome vykstant kūrybiniam procesui. Rankoje Aidas laikė dubenėlį su ką tik sumaišytu dažų mišinio pavyzdžiu, skirtu vonios kambario sienoms. Kokia bus galutinė spalva, jis dar nebuvo apsisprendęs, tad patarimo klausė Audriaus.

Stiklinių durų nebus

Trise kylame į trečią naujojo namo aukštą. Vonios kambarys suplanuotas prie miegamojo. Visa jo siena išmarginta spalvų pavyzdžiais. "Kuris variantas geriausiai tinka prie keraminių plytelių?" - klausė Aidas, bet pats jau žinojo atsakymą. Jam visi pritariame - kiekvienas variantas vis geresnis, meniškesnis ir gražesnis.

Kanados lietuvis puikiai jaučia spalvų žaismą ir skoningai jas derina kurdamas interjero dizainą. Kitas etapas - namo apšvietimas. Viskas taip ištobulinta ir suderinta, tarsi namas būtų parodinis.

Daugelis apdailos medžiagų yra rankų darbo. Tai ir keraminės plytelės, ir grindų parketas. Brangu, bet dailu.

Aidas sumanė pirmame aukšte, kur yra svetainė su židiniu, įrengti stiklines varstomas duris. Taip atvira patalpa su arkomis būtų atitverta nuo vestibiulio, iš kurio kyla laiptai į kitus du aukštus.

"Žinoma, sumanymas geras. Aidas sugalvoja vis ką nors naujo, kad namas būtų originalesnis, jame būtų jauku ir gera gyventi. Tačiau dėl kiekvieno papildomo sumanymo namas gerokai pabrangsta. Šį kartą broliui nepritariau, tų durų nestatysime", - tvirtai užkirto Audrius.

Romantikos pavilioti

Lubos - su langais į žvaigždėtą dangų. Vonia - su dideliu langu ir balkonu. Vasarą jame būtinai žydės gėlės. Darbo kambario langai išeina į šlaitą, pro juos žvelgiant apima jausmas, tarsi kybotum ore, o ten žemai nieko daugiau nėra.

Netikėtą architektūrinį sumanymą dėdei pasiūlė Aidas. Jam patinka nestandartiniai dalykai.

Pasak Aido, šiais laikais daugelis žmonių retai kada žiūri į dangų. Tai daryti jie galės net neišėję iš namų.

Namas stovi ant medžiais apaugusio šlaito, ir visi langai išeina į jo pusę. Kodėl neįrengus vonios kambario su balkonu? Arti nėra kaimynų. Koks malonumas išsimaudžius pasėdėti balkone ir pasiklausyti paukščių čiulbėjimo! Arba maudantis vonioje pro langą gėrėtis gamtos grožiu. Kiek daug romantikos!

Broliai Audrius ir Aidas tikino, kad kol kas dar nepastatė paties geriausio namo, kuriame būtinai turėtų būti baseinas ir liftas.

"Savo verslą turėtume plėsti ir pradėti statyti didesnius namus. Bet tai ateities dalykas. Statybų versle labai svarbu turėti gerus darbininkus. Kanadoje labai trūksta mūrininkų. Nors darbas gerai mokamas, net jauni žmonės šios profesijos nesirenka", - aiškino Audrius.

Gal pats įsikurs

Ar krizės laikais atsiras pirkėjas prabangiam namui, kai žmonės labiau linkę taupyti pinigus juodai dienai?

"Visus namus statome taip, lyg ketintume juose patys gyventi. Šį namą - taip pat, bet daug geresnį. Daugelis apdailos medžiagų - aukščiausios kokybės. Kiekviena detalė išradingai apgalvota, tad čia bus gera gyventi", - vardijo namo pranašumus Audrius.

Kodėl tame name kuriam nors iš brolių neapsigyvenus? Jis šypsosi ir nujaučia, kur suku.

Kaip toje patarlėje, šiaučius - be batų, kriaučius - be drabužių, o statybininkas - be namų. Audrius, vienintelis iš brolių, neturi savo namų. Stato kitiems, kadangi jam tų namų kaip ir nereikėjo, kol nesukūrė šeimos. Gyvena tėvų name su mama.

"Jei taip atsitiktų, kad namo nepavyktų parduoti, jame galėčiau pats įsikurti, - užsiminė A.Vaidila. - Juk kada nors reikia pagalvoti ir apie save. Pats gyvenimas verčia mane tai daryti."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami