Statyti savavališkai ryžtasi vis mažiau gyventojų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-11 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-11 06:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nors be pri­va­lo­mų lei­di­mų sta­ty­bos dar­bus kas­met vis dar ryž­ta­si vyk­dy­ti ke­li šim­tai gy­ven­to­jų, sa­va­va­liš­kai sta­to­mų sta­ti­nių skai­čius ma­žė­ja.

Si­tua­ci­jos ge­rė­ji­mą ro­do Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (VTPSI) par­ei­gū­nų su­ra­šy­tų sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tų sta­tis­ti­ka: 2011 me­tais – 841, 2012 me­tais – 717, 2013 me­tais – 618, 2014 me­tais – 498, 2015 me­tais – 462. Šios die­nos duo­me­nys ir nu­ma­ty­tos griež­tos prie­mo­nės lei­džia ti­kė­tis, kad sa­va­va­liš­kų sta­ty­bų skai­čiaus ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ja 2016 me­tais bus ge­ro­kai ryš­kes­nė, ra­šo­ma Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Daž­niau­siai sa­va­va­liš­kai sta­to­mi ne­su­dė­tin­gi sta­ti­niai, daug re­čiau – nau­jo ne­ypa­tin­go (šiai ka­te­go­ri­jai pri­ski­ria­ma dau­gu­ma in­di­vi­dua­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų, pa­gal­bi­nio ūkio pa­sta­tų) sta­ti­nio sta­ty­bos dar­bai, ku­rie pra­de­da­mi dar ne­ga­vus sta­ty­bą lei­džian­čio do­ku­men­to (SLD) – 2014 me­tais jų bu­vo 88, per­nai – 66. Nau­jų vi­sų ka­te­go­ri­jų sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos at­ve­jų skai­čius pa­ki­to dar stip­riau – jų nu­sta­ty­ta be­veik penk­ta­da­liu ma­žiau.

2015 me­tais sta­ty­to­jams dėl įvai­rių sta­ti­nių sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos su­ra­šy­ti 143 pro­to­ko­lai (iš jų 19 ju­ri­di­niams as­me­nims) ir skir­ta 57,34 tūkst. eu­rų bau­dų. Iš pra­ėju­siais me­tais VTPSI nu­sta­ty­tų 462 sa­va­va­liš­kų sta­ty­bų tais pa­čiais me­tais pa­da­ri­niai pa­ša­lin­ti 72 at­ve­jais – 15,6 proc. 2015 me­tais VTPSI pa­tei­kė teis­mams 190 ieš­ki­nių/p­ra­šy­mų dėl įpa­rei­go­ji­mų, nu­ro­dy­tų VTPSI ad­mi­nis­tra­ci­nia­me ak­te, ne­vyk­dy­mo, iš jų 166 ieš­ki­niai – dėl įpa­rei­go­ji­mų pa­ša­lin­ti sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos pa­da­ri­nius.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios ap­lin­ko­sau­gos kon­tro­lės ir sta­ty­bos prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos šiuo me­tu da­ly­vau­ja dau­giau kaip 1170 by­lų, ku­rias jos ini­ci­ja­vo vals­ty­bės in­te­re­sams ap­gin­ti. By­los dėl sa­va­va­liš­kų sta­ty­bų pa­da­ri­nių ša­li­ni­mo ir ki­tų tei­sės ak­tų pa­žei­di­mų, ku­rio­se da­ly­vau­ja VTPSI, skai­čiuo­ja­mos šim­tais – bai­gian­tis 2015 m. jų bu­vo 773. Vien tik pra­ei­tais me­tais vi­siš­kai ar iš da­lies pa­ten­kin­ti 163 VTPSI teis­mams pa­teik­ti pra­šy­mai ar ieš­ki­niai. VTPSI lai­mė­tų by­lų da­lis kas­met di­dė­ja, pra­ei­tais me­tais 92 proc. ieš­ki­nių teis­mai pri­pa­ži­no pa­grįs­tais.

VTPSI per­da­vus ants­to­liams vyk­dy­ti pa­gal teis­mų spren­di­mus iš­duo­tus vyk­do­muo­sius raš­tus, 2015 me­tais nu­griau­ta ar­ba pra­dė­ta griau­ti 13 ob­jek­tų (21 sta­ti­nys), 2014 me­tais – 7 ob­jek­tai (9 sta­ti­niai).

Pa­sta­rų­jų me­tų sa­va­va­liš­kų sta­ty­bų ir jų pa­da­ri­nių ša­li­ni­mo sta­tis­ti­ka ro­do, kad kas de­šim­tas sta­ty­to­jas pa­si­nau­do­ja Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros įsta­ty­me nu­ma­ty­ta ga­li­my­be sta­ty­bą įtei­sin­ti. Sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo pro­ce­dū­ra bran­gi ir nė­ra pa­pras­ta. Už sa­va­va­liš­ką sta­ti­nio sta­ty­bą tai­ko­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė. As­muo, ku­riam pa­teik­tas rei­ka­la­vi­mas nu­griau­ti sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tą sta­ti­nį ar iš­ar­dy­ti sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tas ar pers­ta­ty­tas sta­ti­nio da­lis, tu­ri tei­sę tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka par­eng­ti sta­ti­nio pro­jek­tą ir, su­mo­kė­jęs Sta­ty­bos įsta­ty­mo nu­sta­ty­tą įmo­ką už sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mą, gau­ti SLD. Už sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mą to­kiu bū­du 2015 me­tais su­mo­kė­ta be­veik ket­vir­tis mi­li­jo­no eu­rų.

Pa­gal ga­lio­jan­tį sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos pa­da­ri­nių ša­li­ni­mo pro­ce­dū­rų reg­la­men­ta­vi­mą pri­vers­ti sa­vi­va­liau­to­ją nu­griau­ti sta­ti­nį rei­kia daug lai­ko ir pa­stan­gų. At­siž­vel­gu­si į tai, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja par­en­gė tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mo pro­jek­tų pa­ke­tą, ku­ris iš es­mės tu­rė­tų pa­keis­ti si­tua­ci­ją. Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo pro­jek­tu nu­ma­to­ma pa­keis­ti as­me­nų at­sa­ko­my­bės už pa­žei­di­mus sta­ty­bos sri­ty­je tai­ky­mo kon­cep­ci­ją, kad tam ti­kri VTPSI pri­va­lo­mie­ji nu­ro­dy­mai bū­tų vyk­do­mie­ji do­ku­men­tai, t. y. jų ne­vyk­dant šie tie­sio­giai bū­tų per­duo­ti ants­to­liui vyk­dy­ti pri­vers­ti­nai. Jei­gu pri­va­lo­muo­ju nu­ro­dy­mu as­muo įpa­rei­go­ja­mas nu­griau­ti sta­ti­nį ir su­tvar­ky­ti sta­tyb­vie­tę, ja­me nu­ro­do­ma, kad VTPSI tu­ri tei­sę tai at­lik­ti šio as­mens lė­šo­mis, jam per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­įvyk­džius pri­va­lo­mo­jo nu­ro­dy­mo. Pri­ėmus šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, bus už­ti­krin­tas efek­ty­vus, re­zul­ta­ty­vus ir ope­ra­ty­vus sta­ty­bos, pa­žei­džiant tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus, pa­da­ri­nių ša­li­ni­mas.

At­siž­vel­giant į mi­nė­to įsta­ty­mo kei­čia­mas nuo­sta­tas, kei­čia­mas ir Sta­ty­bos įsta­ty­mas, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­sas, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos bei VTPSI pri­im­ti tei­sės ak­tai, reg­la­men­tuo­jan­tys pri­vers­ti­nio teis­mų spren­di­mų bei pri­va­lo­mų­jų nu­ro­dy­mų dėl sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos pa­da­ri­nių ša­li­ni­mo vyk­dy­mo pro­ce­dū­ras. Nu­ma­to­ma griež­tin­ti ju­ri­di­nių as­me­nų ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą. Pa­vyz­džiui, už nau­jo ypa­tin­go sta­ti­nio sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą grės­tų bau­da nuo 8 iki 30 tūkst. eu­rų (da­bar – nuo 7 240 iki 14 481), o už to­kius pa­čius veiks­mus jau baus­tam as­me­niui – iki 50 tūkst. eu­rų (da­bar – iki 21 721).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami