Stebuklingi patarimai puikiam šventės papuošimui

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-27 11:24
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-27 11:24
Mo­liū­gas vir­to ka­rie­ta, pe­ly­tės ark­liais, o pa­pras­ti rū­be­liai puo­šniau­siais puo­tos rū­bais, by­lo­ja nuo­sta­bi Bro­lių Gri­mų pa­sa­ka. O gal tai ne pa­sa­ka, o ti­kra is­to­ri­ja, ku­rio­je ga­li­me su­tik­ti vie­ną pir­mų­jų šven­čių de­ko­ra­to­rių – ge­rą­ją krikš­ta­mo­tę – mo­kan­čią iš nie­ko pa­da­ry­ti vis­ką?

Į šį klau­si­mą beat­sa­ky­tų pa­ti Pe­le­nė ar­ba jos au­to­riai, o mums be­lie­ka sem­tis įkvė­pi­mo apie tai, kaip ge­nia­liais spren­di­mais iš la­bai ma­žai pa­da­ry­ti daug. Šį kar­tą pa­sa­ko­ja­me apie tai kaip op­ti­ma­liai iš­nau­do­ti sa­vo šven­tės pa­tal­pas ir su­kur­ti ste­buk­lin­gą at­mos­fe­rą. Tai­gi, pa­sii­mam bur­tų laz­de­lę ir pir­myn! Kaip mo­juo­ti šia laz­de­le mums pa­ta­ria ju­su­ren­gi­niai.lt de­ko­ra­to­rės Garb­rie­lė ir Ka­ro­li­na.

Švie­sa. Nė­ra sau­lės – nė­ra nuo­tai­kos, yra sau­lė – yra ir nuo­tai­ka. Ar pa­ste­bi­te, kaip švie­sa ku­ria at­mos­fe­rą, da­ro įta­ką mū­sų emo­ci­joms ir kei­čia pei­za­žus? Ly­giai toks pats švie­sos po­vei­kis yra ir pa­tal­po­se. De­ja, šven­tės daž­niau­siai vyks­ta va­ka­re, o į na­mus dan­gaus kū­nai ne­va­žiuo­ja. Ta­čiau sa­vo šven­tė­je la­bai pa­pras­tai mes ga­li­me tu­rė­ti sau­lė­te­kį, sau­lė­ly­dį ar mis­ti­nę prie­blan­dą! Spal­vo­tas apš­vie­ti­mas – ypač pui­kus spren­di­mas, jei šven­čia­te pa­tal­po­je, ku­rio­je sie­nos ga­na nuo­bo­džios, pa­vyz­džiui, sa­lė­je bal­tu tin­ku ar bal­tu­tė­liais ta­pe­tais. Pa­pras­tą pro­žek­to­rių ar ži­bin­tą pri­den­gę spe­cia­laus skaid­raus plas­ti­ko rau­do­nu, gel­to­nu, ža­liu ar mels­vu lakš­tu, ga­li­te sa­vo šven­tės pa­tal­pas nu­da­žy­ti ko­kio­mis no­ri­te spal­vo­mis. At­mos­fe­ra taps ypač ro­man­tiš­ka!

Ne­ti­kė­ti au­ga­lai iš lu­bų ar grin­dų. „Už­sė­ki­te“ sa­vo lu­bas ar grin­dis bet kuo – po­pie­ri­nė­mis gė­lė­mis, ba­lio­nais, dru­ge­liais... Dar ge­riau, jei vis­ką par­uo­ši­te ki­taip nei įpras­ta – ba­lio­nus au­gin­si­te iš grin­dų, o gė­les – iš lu­bų. Jei šven­tės vie­to­je yra gra­ži ve­ja, jo­je ga­li­te smaigs­ty­ti be­veik vis­ką – tas pa­čia gė­les, ba­lio­nus, sal­dai­nius, dru­ge­lius, šyp­se­nė­les, žo­džius, kas­pi­nė­lius...

Gir­lian­dos vi­sa­da lai­mi.

Ar tai bū­tų vė­lia­vė­lės, ar so­do lem­pu­tės – nė­ra pa­pras­tes­nio ir ža­ves­nio bū­do už­pil­dy­ti di­de­les erd­ves. Vė­lia­vė­lės ga­li „kal­bė­ti“ sa­vo spal­va (ati­tik­ti te­mą), vė­lia­vė­lės ga­li bū­ti pa­puoš­tos šven­tės kal­ti­nin­kų var­dais (po rai­dę ant vė­lia­vė­lės), svei­ki­ni­mais (par­uoš­tais sve­čių), tam ti­krais sim­bo­liais ar vai­kų pie­ši­niais, jei šven­tė skir­ta vai­kams. Jei ža­da­te švęs­ti il­gai ir daug lai­ko pra­leis­ti lau­ke, net kuk­liau­sią kai­miš­ką erd­vę pa­puoš dai­lios ap­va­lios so­do lem­pu­tės. Jo­se sly­pi ma­gi­ja!

Nau­do­ki­te tai, ko tu­ri­te daug ir kas svar­bu jū­sų gy­ve­ni­me. Vie­nas iš sėk­mės rak­tų, de­ko­ruo­jant jū­sų šven­tę ir sie­kiant ją pa­vers­ti uni­ka­lia, yra jung­tis su jū­sų kas­die­ny­be. Esa­te di­de­lė so­li­di įmo­nė, ku­rio­je daug džen­tel­me­nų ir jie vi­si ne­šio­ja pe­te­liš­kes ar kak­la­raiš­čius? Erd­vę puo­ški­te jais! Jau­no­ji stiuar­de­sė, o jau­ni­kis la­kū­nas? Me­tas lanks­ty­ti po­pie­ri­nius lėk­tu­vė­lius! Jū­sų vai­ko krikš­ta­mo­tė pui­kiais pi­na vai­ni­kus? Ko­dėl ne­pa­da­rius gir­lian­dos iš jų!

Mak­si­ma­liai iš­nau­do­ki­te erd­ves. Jei šven­čia­te la­bai ma­žo­je erd­vė­je, pir­mas ak­se­sua­ras, ku­ris ga­li ją op­tiš­kai pa­di­din­ti kar­tu su­teik­da­mas so­li­du­mo yra veid­ro­dis. So­li­dūs se­no­vi­niai ar dai­lūs ma­žy­čiai veid­ro­džiai – vi­si jie su­teiks šį efek­tą, kar­tu kel­da­mi ir pa­slap­ties įspū­dį. Švie­sios spal­vos bei pa­puo­ši­mai erd­vę taip pat pa­di­dins, smul­kūs or­na­men­tai, ho­ri­zon­ta­lios li­ni­jos at­virkš­čiai – su­ma­žins bei pa­jau­kins. Na, o štai lem­pu­tės bei vė­lia­vė­lės ga­li su­kur­ti už­da­ros erd­vės įspū­dį net jei šven­čia­te lau­ke!

Ko­kio­je erd­vė­je be­bū­tu­mė­te, vi­sa­da pa­li­ki­te vie­tos šo­kiams, ne­da­ry­ki­te jų ant pra­ėji­mo, ne­so­din­ki­te sve­čių vei­du į ve­dė­jus, o nu­ga­ra į jau­nuo­sius, nes juk no­ri­si ma­ty­ti ir vie­nus, ir ki­tus. Taip pat pa­ta­ria­ma ne­ruoš­ti „a­laus“ sta­lo at­ski­rai nuo šo­kių – vi­si vy­ru­kai už­truks te­nai, kol mer­gi­nos vie­nos tryp­čios šo­kių aikš­te­lė­je.

Ne­svar­bu, švę­si­te pi­ly­je ar ma­žo­je sa­ly­tė­je – svar­biau­sia iš­nau­do­ti kiek­vie­ną kam­pe­lį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami