Stebuklingos vaikystės akimirkos – dekoro detalė

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-12 09:50
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-12 09:50
Organizatorių nuotrauka; LŽ archyvo nuotraukos; pinterest.com nuotraukos
Vai­kys­tė dau­ge­liui sie­ja­si su pa­čio­mis gra­žiau­sio­mis ir švie­siau­sio­mis aki­mir­ko­mis. Ma­žy­lių pir­mo­sios gy­ve­ni­mo va­lan­dos, die­nos ir me­tai la­bai svar­bios vi­sai šei­mai. Jų įam­ži­ni­mas daug lai­ko ir pa­stan­gų ne­atims, o kaip bus sma­gu jau ūg­te­lė­ju­siam vai­kui žvelg­ti į sa­vo kū­di­kys­tės aki­mir­kas. Be to, gra­žiai de­ko­ruo­ti rė­me­liai – pui­ki idė­ja jau­kiems na­mams su­kur­ti.

Kū­di­kio gi­mi­mas – tai di­de­lė šven­tė vi­sai šei­mai, at­ne­šan­ti daug po­ky­čių. Jau­nie­ji tė­ve­liai džiau­gia­si kiek­vie­nu kū­di­kio šyps­niu, mirks­niu ir iš­tar­tu gar­su. Kaip vi­sas šias ypa­tin­gas aki­mir­kas iš­sau­go­ti kuo il­giau, kaip jų ne­pa­mirš­ti ir dar par­ody­ti užau­gu­siam vai­kui?

Įam­žin­ti vai­kys­tės aki­mir­kas ga­li bū­ti la­bai sma­gu. Kū­di­kio gi­mi­mo pro­ga ne­re­tai da­ro­mi scrap­boo­king (angl. „scrap“ – „iš­kar­pa“, „book“ – „kny­ga, dė­ti į kny­gą“) tech­ni­ka de­ko­ruo­ti al­bu­mai. Tai itin ori­gi­na­lus ir me­niš­kas bū­das iš­sau­go­ti fo­tog­ra­fi­jas ir pri­si­mi­ni­mus. To­kius al­bu­mus ga­li­ma pra­tur­tin­ti ne tik nuo­sta­bio­mis nuo­trau­ko­mis, bet ir sen­ti­men­ta­lio­mis smulk­me­no­mis – vai­ko pie­ši­niais, plau­kų sruo­ga, ran­kų ir ko­jų at­spau­dais, su­džio­vin­ta gė­le, vai­ko gi­mi­mo die­nos ka­len­do­riaus la­pe­liu, ei­lė­raš­čiais ar tie­siog min­ti­mis. De­ko­ruo­jant spal­vo­tu po­pie­riu­mi, lip­du­kais, kar­pi­niais, anst­pau­dais, spal­vo­ta lip­nia juo­ste­le ir ki­tais smul­kiais de­ko­ro ele­men­tais su­ku­ria­mas iš­ties įspū­din­gas pri­si­mi­ni­mų al­bu­mas, ku­rį bus be ga­lo ge­ra var­ty­ti ne tik pa­tiems tė­ve­liams, bet ir par­ody­ti ūg­te­lė­ju­siam ma­žy­liui. O gal net nu­ste­bin­ti vai­ką krikš­ty­nų, Pir­mo­sios ko­mu­ni­jos, Su­tvir­ti­ni­mo sa­kra­men­to, aš­tuo­nio­lik­to­jo gim­ta­die­nio ar net ves­tu­vių pro­ga!

Ieš­kan­tiems jau pa­ga­min­to al­bu­mo, ku­ria­me bū­tų ga­li­ma kli­juo­ti nuo­trau­kas, žy­mė­ti svar­biau­sius įvy­kius, ra­šy­ti min­tis ir pa­ste­bė­ji­mus tu­rė­tų pa­tik­ti ta­len­tin­gos dai­li­nin­kės Si­gu­tės Ach su­kur­tas ir ilius­truo­tas al­bu­mas „Pir­mie­ji kū­di­kio me­tai su Ežiu­ku ir Meš­kiu­ku“, ku­rį iš­lei­do „Nie­ko rim­to“. Al­bu­me dau­gy­bė įdo­mių klau­si­mų, į ku­riuos tė­ve­liai ga­lės at­sa­ky­ti dar iki ma­žy­lio gi­mi­mo. Ki­ti pus­la­piai skir­ti pir­moms kū­di­kio die­noms, sa­vai­tėms, pir­miems kar­tams pa­žy­mė­ti, pir­moms nuo­trau­koms, pie­ši­niams, pokš­tams ir nu­ti­ki­mams ir vi­siems ki­tiems pri­si­mi­ni­mams.

Jei­gu no­ri­te iš­sau­go­ti vai­kys­tę pri­me­nan­čius daik­tus, pa­si­nau­do­ki­te pri­si­mi­ni­mų skry­ne­lės idė­ja. Tai pa­ti ti­kriau­sia lai­mės ir džiaugs­mo aki­mir­kų sau­gyk­la. Čia ga­li­ma sau­go­ti vis­ką, kas pri­me­na ypa­tin­gas ar kas­die­niš­kas die­nas ir nak­tis. Jo­je ga­li slėp­tis apy­ran­kė iš li­go­ni­nės, ku­rio­je įra­šy­tas nau­ja­gi­mio ūgis, svo­ris ir gi­mi­mo lai­kas, pir­ma­sis vai­ko čiulp­tu­kas, barš­ku­tis, šaukš­te­lis, apk­lo­tė­lis, ko­ji­ny­tės, šliauž­ti­nu­kai, krikš­ty­nų dra­bu­žė­liai ir žva­kė, pir­mo­jo gim­ta­die­nio žva­ku­tė, pir­mo­ji pa­sa­kų kny­ge­lė, pir­mi iš­kri­tę dan­tu­kai ir ki­ti mie­li daik­tai.

...

Dau­ge­lis mie­lai fo­tog­ra­fuo­ja ma­žuo­sius pa­čio­se įvai­riau­sio­se si­tua­ci­jo­se. Tai pui­ku, nes nuo­trau­kas ga­li­ma su­dė­ti ne tik į įpras­tus al­bu­mus, bet ir pa­vers­ti me­no kū­ri­niais. Ta­čiau ne­už­mirš­ki­te ir fil­muo­ti vai­ko pir­mų­jų žings­nių, pir­mo­jo gim­ta­die­nio aki­mir­kų ir ki­tų kas­die­nių džiaugs­mų. At­ei­ty­je šią me­džia­gą ga­lė­si­te pa­vers­ti ste­buk­lin­gos vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mų fil­mu­ku, nuo ku­rio vai­kas ne­ga­lės ati­trauk­ti akių. Juk taip sma­gu ma­ty­ti sa­ve vi­sai ma­žą, vos pa­sto­vin­tį ant trum­pų ko­jy­čių ar­ba iš­di­džiai sė­din­tį iš­si­tep­lio­jus vei­dą ko­še!

...

Kū­di­kys­tė pra­le­kia aki­mirks­niu. Įvyks­ta tiek daug svar­bių da­ly­kų ma­žo­jo žmo­ge­liu­ko gy­ve­ni­me, tiek daug pir­mų kar­tų ir po­ty­rių, ku­riuos no­ri­si su­stab­dy­ti ir iš­sau­go­ti. Sma­gu tu­rė­ti šiuos pri­si­mi­ni­mus, kad at­ėjus tin­ka­mam me­tui bū­tų ga­li­ma juos ra­dus vai­kiš­kai nu­si­šyp­so­ti, o gal net pa­si­juok­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami