Stogą patikrins žiema

Nijolė STORYK 2012-10-30 08:18

Nijolė STORYK

2012-10-30 08:18
Pra­kiu­ro sto­gas? Van­duo po lie­taus ar­ba tirps­tant snie­gui su­nkia­si į vi­dų?

Tokios ar panašios bėdos ištinka dažną būsto šeimininką, kuris neprižiūri namo "kepurės". Rudens dargana ir jau aplankęs pirmasis sniegas priminė - pats laikas pasirūpinti stogu.

Ką reikia padaryti artėjant žiemai, kad galėtume ramiai, be rūpesčių sulaukti pavasario?

Stogas pridengia namą nuo vėjo, lietaus ir sniego. Specialistai sako, kad kokybiškai įrengtas stogas sudaro 30 proc. statinio vertės. Įvairių firmų atstovai, kurie dengia ir prižiūri šlaitinius stogus, visi be išimties tvirtina - tai itin rimta namo investicijų dalis.

Stogas ilgai laikys, jeigu jam bus skiriamas deramas dėmesys. Prieš įrengiant stogą reikia išsamiai išsiaiškinti, kokia siūlomos dangos kokybė, jos pranašumai. Be to, labai svarbu pasirinkti kvalifikuotus specialistus stogo dengimo darbams atlikti.

Jei dabar sumanėte keisti stogą, pasiteiraukite specialistų, kokia danga tiktų būtent jūsų namui. Labai svarbu, kokia jai suteikiama garantija, kokių prireiks priedų, papildomų medžiagų. Specialistai tvirtina, kad beveik visos šiuolaikinės stogo dangos, jeigu yra sukomplektuotos ir įrengtos tinkamai, laiko gana ilgai.

Tačiau danga - dar ne viskas. Reikalingi įvairūs priedai, kad namas būtų šiltas, kad į vidų netekėtų vanduo. Kokie kokybiški priedai atitinka kokybišką stogo dangą?

Kad stogas ilgai laikytų, jam uždengti reikia įvairios difuzinės, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės, termoizoliacinių medžiagų. Nuo gamtos stichijų stogą apsaugo patikimos lietaus nutekėjimo sistemos, sandariai įrengti stoglangiai ir kaminas.

Ruošiant stogą žiemai nelabai saugu lipti ant jo patiems. Rizikuojate sugadinti dangą ir nepastebėti, kad atsirado menkų įtrūkimų. O jie gali padaryti daug žalos namui. Patikrinti namo stogą patikėkite šios srities specialistams.

Patys galite išvalyti lietvamzdžių latakus, jei šie užsikimšę rudeniniais lapais, nedidelėmis šakelėmis ar spygliais, nes tai - rimta kliūtis ištirpusiam sniegui ar lietaus vandeniui nutekėti. Viršuje susilaikantis vanduo gali ne tik pažeisti stogą, bet ir patekti į namo vidų. Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti lietvamzdžiai.

Stogo tarplatakiai gana greitai pažeidžiami. Jei kuris nors šiek tiek įtrūkęs, praleis vandenį. Nepataisomas dalis būtina tuoj pat pakeisti.

Ant stogo nukritusios medžių nuolaužos kliudo tirpstančiam sniegui ir lietaus vandeniui nubėgti. Jas reikėtų nuimti.

Pati didžiausia grėsmė stogui - storas sniego sluoksnis. Stipriai pašalus gali atsirasti ledo sluoksnis, o tada situacija dar labiau pablogėtų.

Moderniuose namuose ventiliacijos sistema paprastai įrengiama palėpėje. Ji ne tik užtikrina tinkamą oro cirkuliaciją, bet ir ištirpdo ledo sluoksnį ant stogo.

Būtinai patikrinkite, ar nepažeista skardinimo danga aplink stogo kraštus, nutekamuosius vamzdžius, stoglangius ir kaminus. Stiprus vėjas ir lietus gali šią apsaugą pažeisti.

Prie pat namo augantys medžiai irgi kelia pavojų stogo dangai. Žiemą jų šakos labai pasunkėja nuo sniego, neatlaikiusios svorio lūžta ir, nukritusios ant stogo, gali apgadinti dangos paviršių. Patartina kai kurias šakas nugenėti, kol dar neatėjo šalčiai.

Faktai

Įrengiamas naujas arba renovuojamas stogas turi atitikti šiuolaikinius techninius reikalavimus - efektyvias konstrukcijų ir patalpų vėdinimo schemas, tinkamą šilumos, vėjo ir garo izoliacijos sluoksnių išdėstymą.

Antai šlaitinio stogo gegnių, grebėstų, lentų ir kitų konstrukcijų mediena neturi būti per drėgna (ne daugiau kaip 2O proc. ir ne mažiau kaip 8 proc.).

Medines konstrukcijas būtina apdoroti antiseptikais ir antipirenais.

Vėjo izoliaciniam sluoksniui būtina naudoti tam skirtas medžiagas - vėjo izoliacines plokštes ar plėveles, difuzines membranas.

Natūraliam stogo vėdinimui šlaito apačioje abiejose pastato pusėse paliekamos kiaurymės. Vėdinimo angos turi būti paliktos ir šlaitinio stogo kraige.

Šlaitinius stogus galima dengti bituminėmis čerpėmis, banguoto beasbesčio šiferio, profiliuotos skardos lakštais, skardos čerpėmis ir kita panašios formos danga.

Šiuo metu Lietuvoje populiarūs nendrių stogai. Nendrės - ekologiška natūrali žaliava ir daug tvirtesnė bei atsparesnė drėgmei nei šiaudai. Taip pat nendrės atsparios ultravioletiniams saulės spinduliams. Tokia danga gerai apsaugo namą nuo lietaus ir sniego.

Vandens nuleidimo nuo stogo sistema įrengiama ant visų tipų stogų. Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 milimetrų, jų negalima įrengti išorės sienų uždarosiose vagose ir nišose.

Stogo latakai tvirtinami taip, kad jų nesulaužytų nuo dangos šliuoždamas sniegas.

Stogo sandūros prie sienų, dūmtraukių ir kitų vertikalių paviršių turi būti uždengtos skarda, kuri sandarinama.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24 – 25 die­no­mis, Ita­li­jo­je Ma­džo­rės (Mag­gio­re) mies­te vy­ku­sia­me Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nio čem­pio­na­to fi­na­le pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Ta­čiau Lie­tu­vos [...]
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me reg­bio „Top“ ly­gos tu­re už­ti­krin­tas per­ga­les iš­ko­vo­jo tur­ny­ro favoritės Šiau­lių eki­pos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami