Stogams – kokybiškos, ilgaamžės plieninės dangos

LŽ red@lzinios.lt 2015-03-26 06:00

red@lzinios.lt 2015-03-26 06:00
Nauja stogo danga “Ruukki Armorium” išsiskiria itin aukštomis bangomis, stogui suteikiančiomis tvirtumo, solidumo įspūdį. Ruukki archyvo nuotrauka
Di­džiau­si plie­ni­nių sto­go dan­gų pra­na­šu­mai - leng­vu­mas, san­da­ru­mas ir spal­vos pa­tva­ru­mas. Ko­ky­biš­kos, iš spe­cia­laus plie­no pa­ga­min­tos dan­gos nau­do­ja­mos 50 me­tų, o tin­ka­mai pri­žiū­ri­mos - dar il­giau, dėl to plie­ni­nės sto­go dan­gos itin spar­čiai iš­po­pu­lia­rė­jo vi­so­je Eu­ro­po­je, ypač Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se. Iš šių ša­lių ir yra ki­lę ge­riau­sias tra­di­ci­jas pa­vel­dė­ję ir aukš­čiau­sio ly­gio tech­no­lo­gi­jas iš­vys­tę plie­ni­nių sto­go dan­gų ga­min­to­jai.

Il­ga­me­tė plie­ni­nių sto­gų ly­de­rė ir Lie­tu­vo­je, skan­di­na­vų kom­pa­ni­ja „Ruuk­ki“ vi­siš­kai kon­tro­liuo­ja vi­są plie­ni­nės sto­go dan­gos ga­my­bos pro­ce­są: tu­ri sa­vo me­ta­lo lie­jyk­las Suo­mi­jo­je, ga­my­bai nau­do­ja pa­žan­giau­sius, ne­su­si­dė­vė­ju­sius pro­fi­lia­vi­mo įren­gi­nius, to­dėl ga­li pa­siū­ly­ti iš­skir­ti­nę ko­ky­bę.

Tvir­ta ir leng­va

Plie­no lakš­tai yra tvir­ti, leng­vi ir leng­vai ap­do­ro­ja­mi, to­kios dan­gos su­mon­ta­vi­mas ne­rei­ka­lau­ja ypa­tin­gų stog­den­gių įgū­džių ar įran­kių, tad sto­go den­gi­mo dar­bai vyks­ta itin spar­čiai. Kiek­vie­no lakš­to il­gis aps­kai­čiuo­ja­mas ir ga­myk­lo­je nu­pjau­na­mas pa­gal kon­kre­čios sto­go vie­tos, kur jis bus tvir­ti­na­mas, il­gį. Den­giant sto­gą plie­ni­ne dan­ga ne­rei­kia nei spe­cia­laus vien­ti­so pa­klo­to, nei tvir­tes­nių me­di­nių geg­nių ir gre­bės­tų kons­truk­ci­jos. Re­no­vuo­jant sto­gą, daž­niau­siai esa­mos kons­truk­ci­jos keis­ti ir­gi ne­pri­rei­kia - pa­kan­ka tik įver­tin­ti, ar iš­lai­ky­ta sto­go plokš­tu­mų geo­me­tri­ja, ap­žiū­rė­ti ir pa­keis­ti pa­žeis­tas me­di­nes da­lis.

No­rin­tiems sto­go dan­gą su­si­mon­tuo­ti pa­tiems, siū­lo­mas dar pa­to­ges­nis spren­di­mas - Lie­tu­vos rin­kai dar 2010 me­tais pri­sta­ty­ta, ne­di­de­liais lakš­tais par­duo­da­ma plie­ni­nė sto­go dan­ga „Ruuk­ki Fin­ne­ra“. To­kius lakš­tus įsi­gy­ti, trans­por­tuo­ti, san­dė­liuo­ti sta­tyb­vie­tė­je, už­kel­ti ir su­mon­tuo­ti ant sto­go – daug pa­pras­čiau.

Spal­vos ir il­gaam­žiš­ku­mas

Ko­ky­biš­kų plie­ni­nių lakš­tų spal­va ir es­te­ti­nis vaiz­das pa­si­žy­mi ir il­gaam­žiš­ku­mu. Plie­no lakš­tų pa­tva­ru­mui dau­giau­sia įta­kos tu­ri vir­šu­ti­nis sluoks­nis - po­li­me­ri­nis pa­den­gi­mas. Pa­vyz­džiui, „Ruuk­ki 30“ ko­ky­bės kla­sės dan­goms su­tei­kia­ma 30 me­tų tech­ni­nių ir 10 me­tų es­te­ti­nių sa­vy­bių ga­ran­ti­ja, o aukš­čiau­sios, t. y. "Ruuk­ki 50 Plus" ko­ky­bės kla­sės dan­goms – net 50 me­tų tech­ni­nių ir 20 me­tų es­te­ti­nių sa­vy­bių ga­ran­ti­ja.

Plie­ni­nių sto­go dan­gų spal­vų pa­si­rin­ki­mas la­bai di­de­lis, ta­čiau po­pu­lia­res­nės yra na­tū­ra­lios, prie kraš­to­vaiz­džio la­biau de­ran­čios spal­vos.

For­ma ir raš­tas

Nuo sto­go kons­truk­ci­jos nuo­ly­džio pri­klau­so pro­fi­lių raš­to pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bės. Čer­pių im­ita­ci­jos pro­fi­liai, pvz., „Mon­ter­rey“, „De­cor­rey“, „Fin­ne­ra“, „A­da­man­te“ ar nau­ja­sis „Ar­mo­rium“, tin­ka vi­siems sto­gams, ku­rie tu­ri ne ma­žes­nį nei 14 laips­nių nuo­ly­dį. Sto­gams, tu­rin­tiems ma­žes­nį nuo­ly­džio kam­pą, ga­li­ma rink­tis tra­pe­ci­nius „T20“ ar „T45“ pro­fi­lius (nuo 9 laips­nių), o jei sto­go nuo­ly­dis mi­ni­ma­lus (nuo 7 laips­nių), rei­kė­tų rink­tis tik itin san­da­rius pro­fi­lius „Clas­sic“. Mak­si­ma­lus nuo­ly­džio kam­pas plie­ni­nei sto­go dan­gai - ne­ri­bo­ja­mas, ne­re­tai „T20“ ar „Clas­sic“ pro­fi­liai nau­do­ja­mi ir kaip sie­nų dan­ga.

Klai­din­gi mitai

Daž­nai bai­mi­na­ma­si, kad įsi­gi­jus plie­ni­nę sto­go dan­gą lie­tui ly­jant bus gir­di­mas bar­be­ni­mas. Spe­cia­lis­tai vie­nin­gai su­ta­ria, kad jei sto­gas ar pa­lė­pės per­den­gi­mas bus tin­ka­mai ap­šil­tin­tas, triukš­mo na­mo vi­du­je ne­bus gir­dė­ti. Daž­niau­siai šil­tin­ti nau­do­ja­mas bent 20-25 cm mi­ne­ra­li­nės ar stik­lo va­tos sluoks­nis, ku­ris pui­kiai izo­liuo­ja ir gar­są.

Žmo­nės ne­re­tai ma­no, jog me­ta­li­nis sto­gas va­sa­rą grei­tai įkais­ta, ta­čiau tai ir­gi tik mi­tas jei sto­gas yra ap­šil­tin­tas, ir jei tarp ši­lu­mos izo­lia­ci­jos ir sto­go dan­gos yra tvar­kin­gai įreng­ti ven­ti­lia­ci­jai skir­ti oro tar­pai. Ven­ti­liuo­ja­mą oro tar­pą bū­ti­na įreng­ti vi­sa­da, ne­svar­bu, ko­kia dan­ga den­gia­mas sto­gas. Kuo sto­go dan­ga la­biau įkais­ta, tuo oras grei­čiau ky­la į vir­šų ir pa­si­ša­li­na į lau­ką. Tad įkai­tęs oras ne­už­si­lai­ko, ši­lu­mai nė­ra jo­kios ga­li­my­bės įveik­ti sto­rą ap­šil­ti­ni­mo sluoks­nį ir pa­tek­ti į pa­sta­to vi­dų.

Ko­ky­bės arit­me­ti­ka

Ren­kan­tis bet ku­rią sto­go dan­gą, ne­rei­kė­tų at­siž­velg­ti vien tik į dan­gos kvad­ra­ti­nio me­tro kai­ną. Pir­miau­sia ver­tė­tų su­da­ry­ti vi­sų me­džia­gų ir dar­bų są­ma­tą. Su­skai­čiuo­ti rei­kia vis­ką - pra­de­dant me­di­nei kons­truk­ci­jai rei­ka­lin­gų me­džia­gų ir dar­bų kai­na, to­liau - sto­go dan­ga ir jos den­gi­mo dar­bų kai­na, la­bai svar­bu įver­tin­ti ir įvai­rių prie­dų – liet­vamz­džių, la­ta­kų, snie­go užt­va­rų, įvai­rių tvir­ti­ni­mo de­ta­lių ir kt. kai­nas. Vis­ką su­su­ma­vus leng­va įsi­ti­kin­ti, kad sto­go dan­gos lakš­tų kai­na su­da­ro ga­na ne­di­de­lę sto­go są­ma­tos da­lį, bet ga­lu­ti­nė sto­go ge­ra iš­vaiz­da, il­gaam­žiš­ku­mas ir ga­ran­ti­jos pa­si­rin­kus ko­ky­biš­kes­nę plie­ni­nę dan­gą ski­ria­si aki­vaiz­džiai. „Ruuk­ki“ sa­vo ga­mi­na­moms sto­go dan­goms nau­do­ja sa­vo ga­my­bos spe­cia­lios mar­kės tvir­tą plie­ną, iš abie­jų pu­sių pa­deng­tą ne ma­žes­niu nei 275 g/m2 cin­ko sluoks­niu, par­duo­dant sto­go me­džia­gas iš­duo­da ko­ky­bę pa­tvir­ti­nan­čią ga­ran­ti­nę kny­ge­lę.

Ieš­kan­tiems iš­skir­ti­nio di­zai­no - šie­met dar dvi nau­jos dangos

Ko­vo mė­ne­sį pri­sta­ty­ta Pre­mium kla­sės sto­go dan­ga "Ruuk­ki Ar­mo­rium", rin­ko­je iš­sis­ki­rian­ti di­džiau­siu ban­gos aukš­čiu, be­mat su­lau­kė dė­me­sio tarp be­sis­ta­tan­čių­jų ar re­no­vuo­jan­čių sto­gus na­mų sa­vi­nin­kų, di­zai­ne­rių bei ar­chi­tek­tų.

Ku­riant nau­ją­jį čer­pi­nį pro­fi­lį "Ar­mo­rium", la­biau­siai bu­vo at­siž­velg­ta į pra­ban­ges­nių na­mų sa­vi­nin­kų pa­gei­da­vi­mus: aukš­tos, iš­raiš­kin­gos, ele­gan­tiš­kų for­mų ban­gos sto­gui su­tei­kia tvir­tu­mo, so­li­du­mo įspū­dį. To­dėl "Ar­mo­rium" pui­kiai tin­ka įvai­rių ar­chi­tek­tū­ros sti­lių, di­des­nių in­di­vi­dua­lių na­mų, dva­rų, vieš­bu­čių, res­to­ra­nų, lais­va­lai­kio cen­trų ir ki­tiems di­des­nio plo­to sto­gams. Siū­lo­ma ga­li­my­bė rink­tis net iš 9 so­li­du­mą pa­brė­žian­čių, prie na­tū­ra­laus kraš­to­vaiz­džio de­ran­čių, ak­so­miš­kai ma­ti­nių spal­vų.

"Ruuk­ki Ar­mo­rium" pri­ski­ria­ma prie aukš­čiau­sios kla­sės sto­go dan­gų ne vien dėl jos uni­ka­laus di­zai­no, t. y. pro­fi­lio raš­to ir spal­vų, bet ir dėl pa­tva­ru­mo ga­ran­ti­jos. Nau­jo­sios dan­gos il­gaam­žiš­ku­mą ga­ran­tuo­ja aukš­čiau­sios, „Ruuk­ki® 50 Plus” ko­ky­bės kla­sės ma­ti­nis pa­den­gi­mas, il­giau­siai iš­lai­kan­tis ryš­kią spal­vą ir ge­riau­siai ap­sau­gan­tis dan­gą nuo me­cha­ni­nio po­vei­kio, ko­ro­zi­jos bei UV spin­du­lių. Šiai dan­gai su­tei­kia­ma 50 me­tų tech­ni­nių ir 20 me­tų es­te­ti­nių sa­vy­bių "Ruuk­ki" ga­ran­ti­ja. Nau­ją­ją sto­go dan­gą jau ga­li­ma įsi­gy­ti "Ruuk­ki" at­sto­vų pre­ky­bos vie­to­se bei "Ruuk­ki Exp­ress" sto­gų cen­truo­se.

Be­je, ba­lan­džio mė­ne­sį "Ruuk­ki" pri­sta­tys rin­kai ir dar vie­ną nau­ją, vi­du­ti­nės - eko­no­mi­nės kla­sės sto­go dan­gą, tad be­sis­ta­tan­tiems na­mus ar no­rin­tiems re­no­vuo­ti sto­gą bus dar dau­giau pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bių.

Prie­žiū­ra ir valymas

„Ruuk­ki“ plie­ni­nės sto­go dan­gos be­veik ne­rei­ka­lau­ja prie­žiū­ros – jos ne­pe­li­ja, ne­ker­pė­ja ir ne­sa­ma­no­ja. Ant jų il­gam ne­už­si­lai­ko snie­gas, smul­kios me­džių ša­ke­lės, spyg­liai. Ta­čiau jei­gu ša­lia au­ga di­de­li me­džiai, tuo­met pa­tar­ti­na re­gu­lia­riai pra­va­ly­ti lie­taus la­ta­kus nuo są­na­šų.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie plie­ni­nes sto­go dan­gas, lie­taus nu­ve­di­mo sis­te­mas ir ki­tus sto­go prie­dus ra­si­te in­ter­ne­te ad­re­su ruuk­kis­to­gas.lt, tel. (8 5) 232 2315 ar pas ar­ti­miau­sią „Ruuk­ki“ par­tne­rį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami