Studentų Vilniuje laukia išaugusios butų nuomos kainos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-07-22 11:09
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-07-22 11:09
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Dar ne­su­lau­kę pa­sku­ti­nio va­sa­ros mė­ne­sio, į sos­ti­nę at­vy­kę stu­den­tai ak­ty­viai pra­de­da ieš­ko­ti, kur įsi­kur­ti nuo moks­lo me­tų pra­džios. Pa­ste­bi­ma, jog ar­tė­jant ru­de­niui nuo­mos kai­nos Vil­niu­je ky­la. Jei ba­lan­džio mė­ne­sį vi­du­ti­nė bu­to nuo­mos kai­na sie­kė 1140 li­tų, tai lie­pos pa­bai­go­je ji vir­ši­jo 1200 li­tų ri­bą, ro­do ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mo por­ta­lo do­mop­lius.lt duo­me­nys.

Pa­sak Eval­do Nar­bun­to­vi­čiaus, do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vo, bu­tų nuo­mos kai­nos sos­ti­nė­je kas­met įsi­bė­gė­jus va­sa­rai dar šiek tiek pa­di­dė­ja.

„Ru­dens pra­džio­je bu­tai, ku­rių ko­ky­bė ati­tin­ka kai­ną, jau bū­na užim­ti ap­su­kres­nių stu­den­tų. Sos­ti­nės nau­jo­kai, lai­ku ne­pra­dė­ję ieš­ko­ti nuo­mo­ja­mo bu­to, tu­ri ten­kin­tis ne tik ma­žes­ne pa­siū­la, bet ir šiek tiek pa­di­dė­ju­sia kai­na”, - sa­ko E. Nar­bun­to­vi­čius.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­tai aps­kai­čia­vo, kad per me­tus nuo­mos kai­nos Vil­niu­je pa­di­dė­jo apie 5 proc. Jei per­nai vi­du­ti­nė bu­to nuo­mos kai­na Vil­niu­je bir­že­lio – lie­pos mė­ne­siais sie­kė 1137 li­tus, tai šiuo me­tu ji – apie 1200 li­tų.

„Skai­čiuo­jant, kad moks­lo me­tai trun­ka apie 10 mė­ne­sių, stu­den­tui, pa­si­rin­ku­siam bu­tą už vi­du­ti­nę nuo­mos kai­ną, jie at­sieis apie 600 li­tų dau­giau nei 2013-ai­siais. Ly­gi­nant su 2012-ai­siais, skir­tu­mas dar di­des­nis ir sie­kia 1000 li­tų. Ži­no­ma, rin­ko­je vi­suo­met pa­si­tai­ko ir pi­ges­nių nei vi­du­ti­nė kai­na bu­tų, ku­rie ir pa­bran­go šiek tiek ma­žiau”, - pa­ste­bi E. Nar­bun­to­vi­čius.

Pa­sak ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­to, stu­den­tus do­mi­na ne­to­li uni­ver­si­te­tų esan­tys ra­jo­nai, to­dėl jie daž­nai ren­ka­si An­ta­kal­nį, Žir­mū­nus ar Bal­tu­pius. Daž­nai ieš­ko nuo­mo­ja­mų bu­tų ir mie­ga­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se – Fa­bi­jo­niš­kė­se, Pa­ši­lai­čiuo­se ar Laz­dy­nuo­se. Ten bu­tai ma­žiau­siai ket­vir­ta­da­liu ar net treč­da­liu pi­ges­ni ne­gu ar­čiau cen­tro esan­čiuo­se ra­jo­nuo­se. Pa­vyz­džiui, šiuo me­tu vi­du­ti­nė bu­to nuo­mos kai­na Fa­bi­jo­niš­kė­se – 1050 li­tų, o Se­na­mies­ty­je – 1700 li­tų.

Bu­tų nuo­mos kai­nos šok­te­lė­jo ir stu­den­tų pa­mėg­tuo­se ra­jo­nuo­se. Pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros pa­bai­go­je dvie­jų kam­ba­rių bu­tas Bal­tu­pių ra­jo­ne kai­na­vo kiek dau­giau nei 1 tūkst. li­tų, o no­rint šia­me ra­jo­ne iš­si­nuo­mo­ti da­bar, tek­tų mo­kė­ti apie 1200 li­tų. Kiek ma­žiau pa­bran­go vie­no kam­ba­rio bu­tai.

Pi­ges­nia­me Fa­bi­jo­niš­kių ra­jo­ne pra­ėju­siais me­tais vi­du­ti­nė dvie­jų kam­ba­rių bu­to nuo­mos kai­na bu­vo apie 850 li­tų. Šiuo me­tu to­kį bu­tą sa­vi­nin­kai iš­nuo­mo­ja už dviem šim­tais di­des­nį mė­ne­si­nį mo­kes­tį – 1050 li­tų.

„Stu­den­tai pa­pras­tai ieš­ko pi­ges­nių bu­tų. Daž­niau­siai to­kių, ku­rių kai­na ne­sie­kia 700 li­tų. To­kių dau­giau­sia Šeš­ki­nės, Pa­ši­lai­čių, Laz­dy­nų ra­jo­nuo­se. Tie­sa, to­kių pa­siū­ly­mų bū­na ne­daug”, - sa­ko E. Nar­bun­to­vi­čius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami