Sukurtos universalios atliekų rūšiavimo taisyklės

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-18 17:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-18 17:00
LŽ archyvo nuotrauka
Dau­ge­lis gy­ven­to­jų ne­re­tai su­dve­jo­ja: į ku­rį kon­tei­ne­rį rei­kė­tų iš­mes­ti vie­nas ar ki­tas iš­rū­šiuo­tas at­lie­kas.

Ta­čiau di­džiau­sios Lie­tu­vo­je pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Ža­lia­sis taš­kas“ ini­cia­ty­va, pa­si­tel­kiant at­lie­kų tvar­ky­to­jų pa­gal­bą, bu­vo su­kur­tos uni­ver­sa­lios at­lie­kų rū­šia­vi­mo tai­syk­lės, ku­rias la­bai pra­var­tu ži­no­ti kiek­vie­nam. Tad kaip­gi rū­šiuo­ti tei­sin­gai?

Ką mes­ti į stik­lo kon­tei­ne­rį?

Į stik­lo kon­tei­ne­rį me­ta­mos stik­li­nės pa­kuo­tės: bu­te­liai, in­dai ir pa­kuo­tės, stik­lai­niai be dang­te­lių, taip pat stik­lo du­že­nos bei at­rai­žos.

Čia mes­ti ne­ga­li­ma veid­ro­džių, por­ce­lia­no, kriš­to­lo, ke­ra­mi­kos, de­zin­fek­ci­nių prie­mo­nių bu­te­lių, taip pat vi­sų ti­pų elek­tros lem­pu­čių, te­le­vi­zo­rių ekra­nų, na­mų lan­gų stik­lų pa­ke­tų bei au­to­mo­bi­lių stik­lų. Juos de­rė­tų ga­ben­ti į stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­les, esan­čias kiek­vie­no­je aps­kri­ty­je

Pa­ša­li­na­mų pa­kuo­čių plau­ti ne­bū­ti­na, ne­rei­kia nu­lup­ti ir eti­ke­čių, svar­bu iš­pil­ti jo­se li­ku­sius skys­čius. Gy­ven­to­jai elek­tros lem­pu­tes bei ki­tą įran­gą ga­li pri­duo­ti su­rin­ki­mo punk­tuo­se. Jų są­ra­šą ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je: www.epa.lt

Ką mes­ti į po­pie­riaus kon­tei­ne­rį?

Į pa­sta­rą­jį kon­tei­ne­rį me­ta­mos vi­sos po­pie­ri­nės bei kar­to­ni­nės pa­kuo­tės: lai­kraš­čiai, žur­na­lai, vi­sų rū­šių kar­to­nas, vo­kai, skra­ju­tės, ra­šo­ma­sis po­pie­rius, lanks­ti­nu­kai, kny­gos bei jų vir­še­liai. Po­pie­riaus kon­tei­ne­ry­je at­si­du­ria ir po­pie­ri­nės ar kar­to­ni­nės mais­to pa­kuo­tės, pa­ka­vi­mo po­pie­rius, do­va­nų mai­še­liai bei dė­žu­tės.

Ne­de­rė­tų mes­ti saus­kel­nių, vien­kar­ti­nių ser­ve­tė­lių, po­pie­riaus, pa­deng­to plas­ti­ku, su­tep­to rie­ba­lais ar ki­to­mis me­džia­go­mis (te­pa­lais, da­žais, be­to­nu), do­ku­men­tų seg­tu­vų su me­ta­li­nė­mis da­li­mis. Jie me­ta­mi į bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rį.

Pa­ša­li­nant pa­kuo­tes svar­bu, kad po­pie­rius bū­tų sau­sas ir šva­rus. Ne­rei­kia iš­seg­ti są­var­žė­lių, po­pie­rius ga­li bū­ti ir su lip­nia juo­ste­le, ta­čiau po­pie­ri­nes dė­žu­tes rei­kė­tų iš­lanks­ty­ti.

Ką mes­ti į plas­ti­ko kon­tei­ne­rį?

Dar vie­nas kon­tei­ne­rių ti­pas – plas­ti­ko kon­tei­ne­ris, į ji ke­liau­ja vi­sos plas­ti­ki­nės, kom­bi­nuo­tos bei me­ta­li­nės pa­kuo­tės.

Me­ta­mos plas­ti­ki­nės pa­kuo­tės: bu­te­liai, mais­to pa­kuo­tės, dė­žu­tės, in­de­liai, bui­ti­nių prie­mo­nių ta­ra, mai­še­liai, plė­ve­lė, plas­ti­ko lo­ve­liai ir žais­lai be elek­tro­ni­nių įtai­sų. Į kon­tei­ne­rį pa­ten­ka ir kom­bi­nuo­tos pa­kuo­tės, to­kios kaip: Te­tra­Pak, Elo­pak, pie­no, su­lčių pa­kuo­tės bei sal­dai­nių, traš­ku­čių ir ki­ti pa­ke­liai. Mes­ti ga­li­ma ir šias me­ta­li­nes pa­kuo­tes: me­ta­li­nius dang­te­lius, gė­ri­mų bei kon­ser­vų skar­di­nes, ke­pi­mo skar­das, ki­tas smul­kias me­ta­li­nes at­lie­kas.

Į ji mes­ti ne­ga­li­ma dan­tų še­pe­tė­lių, sku­ti­mo­si pei­liu­kų, hi­gie­nos reik­me­nų, me­di­ci­nos at­lie­kų ir švirkš­tų. Vi­sus juos rei­kia pa­tal­pin­ti į bui­ti­nių at­liek­tų kon­tei­ne­rį. Taip pat ne­ga­li­ma mes­ti ae­ro­zo­lio fla­ko­nė­lių, te­pa­lo ba­ke­lių, in­de­lių nuo da­žų, an­tif­ri­zo pa­kuo­čių, smul­kios ir stam­bios elek­tro­ni­nės įran­gos. Pa­vo­jin­gų me­džia­gų ta­rą reik­tų vež­ti į i stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­lę, o me­di­ka­men­tus – pri­duo­ti vais­ti­nė­se.

Prieš pa­ša­li­nant pa­kuo­tes, bu­te­liu­kai yra už­su­ka­mi, ver­tė­tų iš­pil­ti ir vi­sus skys­čius. Pa­gei­dau­ti­na, jog in­dai, ku­riuo­se li­ko rie­ba­lų (alie­jaus bu­te­liai, mar­ga­ri­no ar žu­vies pa­kuo­tės) bū­tų iš­ska­lau­ti. Žmo­nėms pa­dė­ti tu­rė­tų ir tai, jog plas­ti­ki­nės pa­kuo­tės pa­žy­mi­mos ženk­lais: PET, HDPE, LDPE, PP. Dėl me­di­ci­ni­nių at­lie­kų pri­ėmi­mo ga­li­ma pa­si­tei­rau­ti sa­vo re­gio­no stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­lė­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
O kaip mums elgtis?  78.60.17.237 2016-04-22 15:20:24
Viename iš Vilniaus kvartalų, kur nežinia kiek metų stovėjo atliekų rūšiavimo konteineriai, bemaž prieš metus 'išnyko'. Visi alei vieno. Kreipėmės į 'Ecoservice' ir klausėme, kada grąžins konteinerius. Atsakymas buvo itin lakoniškas: 'Neplanuojame". Tai, ką dabar daryti gyventojams, kurie buvo įpratę rūšiuoti atliekas? Reikia paminėti, kad dėl retai išvežamų atliekų konteinerių stovėjimo vieta buvo tapusi baisiu šiukšlynu, į kurį 'sąmoningi' gyventojai įsigudrindavo atvilkti visokį šlamštą: sofas, sulūžusius baldus, nežinia kokių laikų virtuvės komplektus ir t.t . Atrodo, kad 'Ecoservice' tiek nusibodo nuolatiniai gyventojų skundai dėl laiku neišvežamų šiukšlių, jog nutarė išvis juos panaikinti. Šaunuoliai!
2 0  Netinkamas komentaras
Kaip elgtis?  207.244.83.195 2016-04-20 00:02:02
Išbaigiau aliejinių dažų dėžutę,ant sienelių likusius dažų likučius išdžiovinau palikęs atidengtą dėžutę balkone.Ketinau dėžutę išmesti į stiklo konteinerį,kad jei dažų likučiai ir paklius ant stiklo,tai lydant stiklą sudegs,o atliekos vis tiek rūšiuojamos-rūšiuojant skardinė bus atskirta nuo stiklo.Į plastiko konteinerį mesti nesinorėtų,nes pakliuvę dažai plastiko atliekas gali paversti netinkamomis perdirbti.Ir kaip elgtis dabar? Stambagiabaričių atliekų aikštelė yra tolokai,o ir dėl vienos skardinės važiuoti neapsimoka.Kaupti tokio "turto" neturiu nei galimybių,nei noro.Man dabar pažeidinėti taisykles,ar mesti į bendrą konteinerį,kad palaidotų sąvartyne ateities kartų "džiaugsmui"? Pavyzdžiui,"Ecoservice" vadovė pataria abejojantiems mesti į antrinių žaliavų konteinerį,nes paskui atliekos išrūšiuojamos dar kartą įmonėje.
0 0  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami