Šuo prastai ėda. Gal gauna per daug skanėstų?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-08-02 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-08-02 06:00
Veterinarijos gydytoja Donata Stravinskiene. Asmeninio archyvo nuotrauka
An­toi­ne'o de Saint-Exupé­ry sa­vo kny­go­je ra­šė: „Pa­si­da­rai am­ži­nai at­sa­kin­gas už tą, su kuo su­si­bi­čiu­liau­ji“. Ši tie­sa ga­lio­ja vi­siems, ku­rie sa­vo na­mų du­ris pra­ve­ria ke­tur­ko­jui bi­čiu­liui, ta­čiau au­gi­nant šu­nį, nu­tin­ka pa­čių įvai­riau­sių da­ly­kų.

Į svar­biau­sius klau­si­mus, ky­lan­čius šu­nų šei­mi­nin­kams at­sa­ko ve­te­ri­na­ri­jos kli­ni­kos „Er­nis­ta“ ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja Do­na­ta Stra­vins­kie­nė.

- Nuo ko­kio am­žiaus rei­kė­tų at­jun­ky­ti šu­niu­kus? Ir ko­kiu ėda­lu ge­riau­sia pra­dė­ti juos šer­ti?

- Ka­lių lak­ta­ci­ja, dar va­di­na­ma pie­no da­vi­mo lai­ko­tar­piu, pa­pras­tai trun­ka iki 6 sa­vai­čių po šu­niu­kų at­si­ve­di­mo. Daž­niau­siai jų nu­jun­ky­mas pra­si­de­da nuo 6 iki 8 sa­vai­tės. Ge­riau­sia šu­niu­kus pra­dėt šer­ti sau­su pa­ša­ru, skir­tu spe­cia­liai mai­tin­ti to­kio am­žiaus šu­niu­kus. Toks ėda­las daž­nai bū­na pra­tur­tin­tas ka­lės pie­nu, tu­ri di­des­nį kie­kį bal­ty­mų. Jau­niems, in­ten­sy­viai au­gan­tiems šu­nims rei­kia daug ener­gi­jos, kad tin­ka­mai vys­ty­tų­si kau­lai, rau­me­nys ir psi­chi­ka, to­dėl ėda­las tu­ri bū­ti pri­tai­ky­tas jau­nų, be­si­vys­tan­čių šu­nų mais­ti­nių me­džia­gų po­rei­kiui ten­kin­ti.

- Ko­kie yra svar­biau­si šu­nų skie­pai? Nuo ko­kių li­gų ir ko­kiu pe­rio­diš­ku­mu rei­kė­tų šu­nis skie­py­ti?

- Pir­mą kar­tą šu­niu­kai vak­ci­nuo­ja­mi še­šių sa­vai­čių, pir­ma vak­ci­na yra nuo dvie­jų vi­ru­si­nių li­gų: šu­nų ma­ro ir par­vo­vi­ru­si­nio en­te­ri­to, ki­ta vak­ci­na­ci­ja da­ro­ma, kai šu­niu­kas yra 8 sa­vai­čių. Tuo­met vak­ci­nuo­ja­ma jau nuo 5 li­gų: šu­nų ma­ro, ade­no­vi­ru­sų, par­vo­vi­ru­si­nio en­te­ri­to, par­ag­ri­po, lep­tos­pi­ro­zės. Po to šu­niu­kas vak­ci­nuo­ja­mas 12 sa­vai­čių pa­kar­to­ti­nai nuo jau mi­nė­tų pen­kių li­gų bei pa­siut­li­gės. Gy­vū­nai re­vak­ci­nuo­ja­mi pra­ėjus 1 me­tams nuo pa­sku­ti­nės vak­ci­na­ci­jos. Vak­ci­nuo­ja­mi tik kli­niš­kai svei­ki gy­vū­nai, 10 die­nų prieš vak­ci­na­ci­ją, iš gy­vū­no or­ga­niz­mo tu­ri bū­ti pa­ša­lin­tos par­azi­ti­nės kir­mė­lės.

- Jei­gu šuo ėda tik mė­są ir at­si­sa­ko ės­ti sau­są pa­ša­rą ar ko­šes, kaip jį pri­pra­tin­ti prie įvai­res­nio ėda­lo, nes šil­tuo­ju me­tų lai­ku la­bai su­dė­tin­ga už­ti­krin­ti, kad mė­sa ypač ke­lio­nių me­tu iš­lik­tų švie­žia ir tin­ka­ma šuns mi­ty­bai?

- Vien mė­sa ti­krai nė­ra vi­sa­ver­tis ėda­las šu­niui, ku­ris ap­rū­pin­tų šuns or­ga­niz­mą vi­so­mis bū­ti­no­mis mais­to me­džia­go­mis ir vi­ta­mi­nais. Toks mai­ti­ni­mas nė­ra tin­ka­mas šu­nims. Pra­ti­na­ma prie sau­sų pa­ša­rų pa­laips­niui, mai­šant mė­są ir sau­są pa­ša­rą. Sa­vai­tės ei­go­je vis di­di­na­mas sau­so ėda­lo kie­kis, tuo pa­čiu ma­ži­na­mas mė­sos kie­kis.

- Ko­kių pa­pil­do­mų mais­to pa­pil­dų ar vi­ta­mi­nų rei­kė­tų duo­ti šu­niui? Ar ga­li­ma kar­tais duo­ti pa­grauž­ti ža­lių jau­tie­nos ar ki­tų kau­lų, jei taip, kaip daž­nai?

- Pa­pil­dai ar vi­ta­mi­nai ski­ria­mi pri­klau­so­mai nuo to, ko­kiu pa­ša­ru šuo še­ria­mas. Še­riant ko­ky­biš­ku ir su­ba­lan­suo­tu sau­su pa­ša­ru, vi­ta­mi­nų pa­kan­ka duo­ti kar­tą per me­tus apie mė­ne­sį lai­ko. Jei­gu šuo še­ria­mas tik mė­sa, o dar blo­giau - li­ku­čiais nuo sta­lo, vi­ta­mi­nai duo­da­mi daž­niau. Vi­ta­mi­nų kie­kis taip pat pri­klau­so nuo šuns am­žiaus, ly­ties, ak­ty­vu­mo, li­gų. Su­dė­ty­je tu­rė­tų bū­ti vi­ta­mi­nai ir mi­ne­ra­li­nės me­džia­gos (A, D3, B gru­pės vi­ta­mi­nų, kal­cio, fos­fo­ro, na­trio, ka­lio, mag­nio ir t.t).

Kau­lai šu­niui nė­ra ir ne­ga­li bū­ti pa­grin­di­nis pa­ša­ras, ve­te­ri­na­rai kau­lų duo­ti ne­re­ko­men­duo­ja, nes jie su­ke­lia daug dau­giau ža­los nei duo­da nau­dos. Šuo kau­lo ske­veld­ra ga­li su­si­žeis­ti dan­te­nas, kau­lų ga­ba­liu­kai brai­žo žar­nų glei­vi­nę, di­des­ni ga­ba­lai ga­li užs­trig­ti žar­no­se. Nuo di­des­nio kau­lų kie­kio už­kie­tė­ja vi­du­riai, au­gin­ti­niui su­nku tuš­tin­tis, kar­tais to­kį gy­vū­ną rei­kia kliz­muo­ti ar net ša­lin­ti įstri­gu­sį kau­lą iš žar­ny­no.

- Ne­se­niai įsi­gi­jo­me ma­žą šu­niu­ką. Jis nie­ko ne­ėda, nei sau­so ėda­lo, nei šla­pio, nei ko­šių. Kuo jį šer­ti?

- Kai to­kį klau­sy­mą už­duo­da klien­tai la­bai daž­nai tai ke­lia šyp­se­ną, nes taip ne­bū­na kad šuo ba­dau­tų. Prie pil­no puo­do dar nė vie­nas šuo ne­nud­vė­sė. Pir­miau­sia, ži­no­ma, iš­siaiš­ki­na­me ar šu­niu­kas svei­kas, ne­ko­sė­ja, ne­vi­du­riuo­ja, ne­ve­mia, ar jam su­duo­ti vais­tai nuo kir­mi­nų, ar au­gin­ti­nis vak­ci­nuo­tas. Jei jam vis­kas ge­rai, tai jis ti­krai ėda tiek, kiek jam rei­kia, ta­da šei­mi­nin­kams re­ko­men­duo­ja­me šu­niui ne­be­duo­ti jo­kių ska­nės­tų, kąs­ne­lių. Tuo­met šuo ti­krai pra­de­da ės­ti. Kai šuo yra so­čiai pri­še­ria­mas pa­pil­do­mai, jis at­si­sa­ko pa­grin­di­nio ėda­lo.

- Kiek kar­tų per die­ną rei­kia šer­ti ma­žus šu­niu­kus?

- Šu­niu­ko mai­ti­ni­mo daž­nu­mas pri­klau­so nuo am­žiaus. Iki 2 mėn. am­žiaus šu­niu­kai še­ria­mi 6 kar­tus, 2-4 mėn. - 5 kar­tus, 4-5 mėn. - 4 kar­tus, 5-6 mėn. - 3 kar­tus per die­ną. Nuo 6-8 mėn. už­ten­ka dvie­jų kar­tų per die­ną. Ma­žų­jų veis­lių šu­nis re­ko­men­duo­ja­ma vi­są gy­ve­ni­mą šer­ti 3 kar­tus per die­ną.

- Iš­mau­džius šu­nį spe­cia­liu šu­nims skir­tu šam­pū­nu, po ke­lių die­nų jam pra­de­da bir­ti pleis­ka­nos. Ką pa­tar­tu­mė­te da­ry­ti, kad jų ne­bū­tų?

- Jei iš­mau­džius šu­nį, pra­de­da pleis­ka­no­ti jo oda, va­di­na­si, blo­gai par­ink­tas šam­pū­nas. Vie­na pa­grin­di­nių klai­dų, ku­rias da­ro šei­mi­nin­kai mau­dy­da­mi šu­nį, kad šam­pū­ną pi­la tie­siai ant šuns kai­lio. Šam­pū­ną ge­riau­sia at­skies­ti ne­di­de­liu kie­kiu van­dens ir tik ta­da pil­ti ant šuns kai­lio. Taip šam­pū­nas leng­viau bus pa­skirs­to­mas ant kai­lio, bus pa­pras­čiau jį iš­ska­lau­ti. Pleis­ka­no­ji­mą la­bai daž­nai su­ke­lia blo­gai iš­ska­lau­tas kai­lis, kai lie­ka šam­pū­no li­ku­čių ant kai­lio, jie džio­vi­na gy­vū­no odą.

- Iš šuns nas­rų sklin­da ypač ne­ma­lo­nus kva­pas, ką rei­kė­tų da­ry­ti, kad to kva­po at­si­kra­ty­tu­me?

- Dėl blo­go kva­po iš nas­rų ga­li bū­ti kal­tos dan­tų ap­na­šos, dan­tų ak­me­nys, dan­te­nų už­de­gi­mai, kar­tais virš­ki­ni­mo prob­le­mos, skran­džio li­gos. Pa­tar­čiau ap­si­lan­ky­ti pas sa­vo ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ją, ku­ris ap­žiū­rės au­gin­ti­nį ir nu­sta­tys tiks­lią blo­go kva­po iš nas­rų prie­žas­tį.

- Ko­kia bū­tų pir­mo­ji pa­gal­ba šu­niui, jei jis per­kai­to sau­lė­je?

- Pir­mo­ji pa­gal­ba - šuns vė­si­ni­mas, jei­gu šuo dar la­ka, ban­dy­ti duo­ti šal­to van­dens, drė­kin­ti kai­lį šal­tu van­de­niu, ga­li­ma su­drė­kin­ti rankš­luos­tį ir už­deng­ti juo. Pa­tar­čiau kuo sku­biau vež­ti au­gin­ti­nį į ve­te­ri­na­ri­jos kli­ni­ką, kad bū­tų su­teik­ta kva­li­fi­kuo­ta pa­gal­ba.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami