Suomių ir lietuvių kūrinys įprastą lovą pavers išmaniąja

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-16 12:39
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-16 12:39
Suo­mių bend­ro­vė „Bed­dit“ ir lie­tu­vių „E-Bros“ bend­ro­mis jė­go­mis ku­ria įren­gi­nį, ku­ris įpras­tą lo­vą pa­ver­čia iš­ma­nią­ja ir lei­džia ste­bė­ti mie­go ko­ky­bę. 500 tūkst. JAV do­le­rių (apie 1,25 mln. li­tų) mi­nios fi­nan­sa­vi­mo pa­gal­ba pri­trau­kęs pro­jek­tas mo­bi­lio­jo te­le­fo­no pa­gal­ba pa­tei­kia mie­go ko­ky­bės at­as­kai­tas ir pa­ta­ri­mus, ką da­ry­ti, kad poil­sis nak­tį bū­tų ge­res­nis.

„Šiais lai­kais, kai gy­ve­ni­mo tem­pas itin di­de­lis, pri­va­lo­me ge­rai pa­il­sė­ti. Rin­ko­je ra­si­me ne vie­ną įren­gi­nį, pa­de­dan­tį ste­bė­ti mie­go ko­ky­bę. Ta­čiau „Bed­dit“ ski­ria­si tuo, kad var­to­to­jui, ei­nant mie­go­ti, ne­rei­kia už­si­dė­ti spe­cia­lių apy­ran­kių ar ki­tų prie­tai­sų, ne­lei­džian­čių pil­nai at­si­pa­lai­duo­ti. Už­ten­ka ant lo­vos pa­ties­ti spe­cia­lią, itin plo­ną juo­stą ir įjung­ti prog­ra­mė­lę mo­bi­lia­ja­me te­le­fo­ne“, – sa­ko Las­se Leppä­kor­pi, „Bed­dit“ va­do­vas.

„Bed­dit“ ašis – plo­na ir la­bai jau­tri juo­sta, ku­ri pa­tie­sia­ma ant lo­vos pa­grin­do. Kol lo­vos sa­vi­nin­kas mie­ga, juo­sta jau­čia var­to­to­jo šir­dies dū­žius, kvė­pa­vi­mo rit­mą, ka­da jis ap­si­ver­čia ant ki­to šo­no ir ki­tus ju­de­sius. Juo­sta duo­me­nis te­le­fo­nui per­duo­da „Blue­tooth“ pa­gal­ba. Pa­si­tel­kus su­dė­tin­gus al­go­rit­mus, prog­ra­mė­lė te­le­fo­ne įver­ti­na, ka­da var­to­to­jas at­si­gu­lė, ka­da už­mi­go, kiek kar­tų ap­si­ver­tė, ka­da kė­lė­si, knar­kė ir ki­tą per nak­tį su­rink­tą in­for­ma­ci­ją.

Ga­liau­sia „Bed­dit“ sa­vi­nin­kas sa­vo te­le­fo­ne iš­vys­ta pa­pras­tą ir su­pran­ta­mą mie­go ko­ky­bės įver­ti­ni­mą, truk­mę bei šir­dies rit­mo sta­tis­ti­ką. Taip pat prog­ra­mė­lė ga­li pa­teik­ti kar­tu su mie­go ko­ky­bės spe­cia­lis­tais par­eng­tus pa­ta­ri­mus, ką da­ry­ti, jog poil­sis bū­tų dar ge­res­nis. Pa­vyz­džiui, ne­val­gy­ti su­nkaus mais­to prieš mie­gą, ak­ty­viau spor­tuo­ti.

Be­veik 40 dar­buo­to­jų tu­rin­ti lie­tu­vių „E-Bros“ kū­rė ir šiuo me­tu to­bu­li­na „Bed­dit“ prog­ra­mė­les „App­le“ ir „And­roid“ te­le­fo­nams.

„Toks pro­jek­tas – di­de­lis mū­sų spe­cia­lis­tų jė­gų iš­ban­dy­mas. Tu­rė­jo­me ras­ti bū­dą, kaip pri­im­ti di­de­lį kie­kį įvai­rių smul­kių duo­me­nų, juos ap­do­ro­ti ir pa­teik­ti var­to­to­jui su­pran­ta­ma for­ma. Iš pra­džių abe­jo­jo­me, ar prog­ra­mė­lė bus pa­jė­gi su­si­do­ro­ti su to­kiu di­de­liu duo­me­nų kie­kiu, ar pa­kaks nak­čiai te­le­fo­no ba­te­ri­jos. Efek­ty­vūs al­go­rit­mai pa­dė­jo iš­spręs­ti šiuos klau­si­mus, o te­le­fo­nas, nuo­lat ana­li­zuo­da­mas in­for­ma­ci­ją, per nak­tį su­nau­do­ja tik 20-30% ba­te­ri­jos“, – tei­gia Ri­čar­das Ku­ne­vi­čius, Kau­ne įsi­kū­ru­sios IT spren­di­mų bend­ro­vės „E-Bros“ di­rek­to­rius.

Pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą „Bed­dit“ pro­jek­tas vie­šai star­ta­vo mi­nios fi­nan­sa­vi­mo plat­for­mo­je „In­die­go­go“. Mie­go ko­ky­bės ste­bė­to­jo kū­rė­jai bu­vo iš­si­kė­lę tiks­lą su­rink­ti 80 tūkst. JAV do­le­rių (apie 200 tūkst. li­tų), bet per de­šimt sa­vai­čių vir­ši­jo lū­kes­čius ir kam­pa­ni­ją už­bai­gė su dau­giau nei 500 tūkst. JAV do­le­rių (apie 1,25 mln. li­tų).

Šiuo me­tu „Bed­dit“ įren­gi­nys jau pa­sie­kė „In­die­go­go“ rė­mė­jus. Prog­ra­mė­les ga­li­ma ras­ti „AppS­to­re“ ir „Goog­le Play“ par­duo­tu­vė­se. Pa­sak R. Ku­ne­vi­čiaus, jos ir to­liau yra to­bu­li­na­mos – dir­ba­ma prie gi­les­nės mie­go cik­lų ana­li­zės ir ga­li­my­bės sau­go­ti duo­me­nis de­be­si­jo­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami