Susvyravusi NT rinka didina pardavėjų išradingumą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-26 12:56
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-05-26 12:56
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nors dar pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vo­je būs­to kai­nos au­go 7,6 proc., pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį jų au­gi­mas, ly­gi­nant su pir­muo­ju pra­ėju­sių me­tų ket­vir­čiu, su­ma­žė­jo iki 2,1 proc.

Eks­per­tų tei­gi­mu, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nų svy­ra­vi­mai, ku­riuos lė­mė pa­siū­los įsi­bė­gė­ji­mas bei pa­klau­sos at­os­lū­gis po eu­ro įve­di­mo, sta­to pir­kė­ją į pri­vi­le­gi­juo­tą pa­dė­tį bei ver­čia NT pro­jek­tų vys­ty­to­jus ieš­ko­ti iš­ra­din­ges­nių būs­to par­da­vi­mo stra­te­gi­jų.

Pra­stes­nius ro­dik­lius pri­den­gia akcijomis

2015 me­tų pra­džio­je už­fik­suo­ta 42 proc. ma­žiau ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to san­do­rių nei prieš me­tus. Bu­tų par­da­vi­mų san­do­rių – 39 proc. ma­žiau. Pa­ste­bi­mi ir kai­nų po­ky­čiai: nau­jos sta­ty­bos bu­tų rin­ko­je per­nai fik­suo­tas net 22,4 proc. kai­nų au­gi­mas, ta­čiau pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį, ly­gi­nant su pa­sku­ti­niuo­ju 2014 me­tų ket­vir­čiu, nau­jų bu­tų kai­na su­ma­žė­jo 11, 4 proc..

„Nors vi­si sa­ko, kad NT yra la­bai ne­emo­cin­gas pir­ki­nys, bet, kiek ma­no pa­tir­tis ro­do, tai daž­niau­siai yra emo­cin­gas pir­ki­nys. Ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas yra lū­kes­čiai, o ne fak­tas“, - taip pra­ėju­sį pir­ma­die­nį vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je „In­ves­ti­ci­jos LT“ si­tua­ci­ją rin­ko­je api­bū­di­no ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vės įkū­rė­jas Ri­čar­das Če­pas.

Su to­kia po­zi­ci­ja su­tin­ka ir NT eks­per­tė Il­ma Sta­siu­ly­tė: „Pa­siū­los gau­sa di­di­na vi­di­nę kon­ku­ren­ci­ją ir NT vys­ty­to­jų kū­ry­bin­gu­mą. Šian­dien ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to por­ta­lų skel­bi­muo­se aps­tu pa­siū­ly­mų pirk­ti būs­tą ir „pen­ke­rius me­tus ne­mo­kė­ti už šil­dy­mą“, pa­pil­do­mai gau­ti „ne­mo­ka­mą di­zai­ne­rio kon­sul­ta­ci­ją“ ar­ba įsi­gy­ti na­mus, ša­lia ku­rių įreng­ti „gė­ly­nai iš dau­giau nei 100 skir­tin­gų au­ga­lų“.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, to­kio­mis ak­ci­jo­mis ar net rea­ly­bę pa­gra­ži­nan­čiais nau­jų kvar­ta­lų pa­va­di­ni­mais sie­kia­ma su­ža­din­ti pir­kė­jo lū­kes­čius bei emo­ci­ne pra­sme di­fe­ren­ci­juo­ti būs­tą nuo ki­tų pa­siū­ly­mų rin­ko­je. To­kia stra­te­gi­ja efek­ty­viau­sia, kai sie­kia­ma ati­trauk­ti pir­kė­jo dė­me­sį nuo il­ga­lai­kei in­ves­ti­ci­jai es­mi­nių kri­te­ri­jų.

Koks būs­tas lai­ko­mas in­ves­ti­ci­ja?

Ne­pai­sant skir­tin­gų būs­to rin­ko­da­ros spren­di­mų, prog­no­zuo­ja­ma, kad da­bar­ti­niai NT kai­nų svy­ra­vi­mai di­džiau­sios įta­kos tu­rės eko­no­mi­nės kla­sės būs­to rin­kai. Tiems pro­jek­tams, ku­rių di­džią­ją da­lį ver­tės su­da­ro būs­to vie­ta ir pa­sta­to ko­ky­bė, ko­rek­ci­ja rin­ko­je di­des­nės įta­kos ne­tu­rės.

Pa­vyz­džiui, 2015 me­tų pra­džio­je už­baig­ta­me ma­žaaukš­tės sta­ty­bos „Va­la­kam­pių rak­to“ komp­lek­se par­duo­ta dau­giau nei pu­sė gy­ve­na­mų­jų erd­vių. Pro­jek­to at­sto­vų tei­gi­mu, dau­gu­ma klien­tų būs­to įsi­gi­ji­mą ver­ti­no gry­nai kaip in­ves­ti­ci­nį spren­di­mą, ku­rio pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus – gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka ir jos rai­dos pers­pek­ty­vos.

Pa­sak I. Sta­siu­ly­tės, kon­kre­čiu at­ve­ju pir­kė­ją ga­lė­jo pa­trauk­ti ga­ran­ti­ja, jog ša­lia „Va­la­kam­pių rak­to“ at­ei­ty­je ne­bus ple­čia­mi ki­ti gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų pro­jek­tai, to­dėl kvar­ta­las ne­bus per­pil­dy­tas.

„Šiuo me­tu na­tū­ra­liai at­sis­ki­ria pir­kė­jai, ku­rie įver­ti­na, už ką mo­ka ir skai­čiuo­ja įsi­gy­ja­mo būs­to ver­tę po 20 me­tų“, - tei­gia NT eks­per­tė. Ti­kė­ti­na, kad to­kią ten­den­ci­ją su­stip­rins ir Lie­tu­vos Ban­ko ža­da­mos griež­tes­nės būs­to pa­sko­lų są­ly­gos: mak­si­ma­lią sko­li­ni­mo­si truk­mę pla­nuo­ja­ma su­ma­žin­ti nuo 40 me­tų iki 30 ar net 25 me­tų. „Pir­kė­jas bus vis la­biau su­in­te­re­suo­tas, kad pa­si­bai­gus pa­sko­los ter­mi­nui ne­pa­tek­tų į si­tua­ci­ją, kuo­met ne­bė­ra nei pi­ni­gų, nei įsi­gy­to būs­to ver­tės“.

Ren­kan­tis būs­to lo­ka­ci­ją, NT spe­cia­lis­tai pa­ta­ria ver­tin­ti ne tik geog­ra­fi­nį, ta­čiau ir so­cia­li­nį as­pek­tą. Gy­ven­to­jų kon­cen­tra­ci­ja kvar­ta­le, bend­ruo­me­nės so­cia­li­nis sta­tu­sas, gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos rai­dos pers­pek­ty­vos at­ei­ty­je – tai veiks­niai, for­muo­jan­tys iš­lie­ka­mą­ją būs­to ver­tę ir at­sa­kan­tys į klau­si­mą, ko­dėl net iš pa­žiū­ros geog­ra­fiš­kai ne­nu­to­lu­sių ob­jek­tų kai­na ir ver­tė ga­li bū­ti skir­tin­gos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami