Sutuoktiniai iš vytelių nusipina ir baldus

Nijolė KETURKAITĖ, Jonavos „Naujienos“ 2011-11-08 17:04

Nijolė KETURKAITĖ, Jonavos „Naujienos“

2011-11-08 17:04
Tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jų Ka­zio ir Li­gi­tos Mor­kū­nų ais­tra – pin­ti iš vy­te­lių. Su­tuok­ti­niai pi­na ne tik krep­šius, bet ir bal­dus, smul­kius ak­se­sua­rus. Raš­tais ne­per­krau­tiems ga­mi­niams kur­ti jie nau­do­ja ne­da­žy­tas, na­tū­ra­lios spal­vos vy­te­les ir pluoš­tą.

Lankė specialius kursus

Maždaug prieš dvidešimt metų abu sutuoktiniai pradėjo pinti paprastus gedulingus krepšelius. Juos parduodami, mėgino šiek tiek prisidurti prie atlyginimo. Tačiau kaip ir daugelis lietuvių jie suvokė medžio, jo spalvos, dirbinių svarbą. Jautė, kad kurdami tarsi atnaujina ryšius su garbinga istorine Lietuvos praeitimi. Juk senovėje lietuviai užaugintam derliui laikyti naudojo tik iš natūralių medžiagų pačių pagamintus daiktus. Be to, pomėgio pradžia siejama ir su tuo istoriniu faktu, kai tauta vėl atgavo nepriklausomybę, kai pajuto savo vertę.

„Suprantama, patys pirmieji daiktai buvo prastesnės kokybės. Iš pradžių labai skaudėdavo pirštus. Tačiau abu tobulinomės - lankėme Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume organizuotus kursus. Pynimas nereikalauja didelės fizinės jėgos, bet būtina „ranką atmušti“. Tai reiškia, kad būtina pirštais pajusti, kaip vytelę išlankstyti, norint, jog ji atgultų į savo vietą ir gražiai atrodytų. Ir dar. žaliava turi būti kokybiškai paruošta“, - paaiškino anykštėnė L.Morkūnienė.

Praeityje abu mokytojai rinkdavo laukines vyteles, savarankiškai jas garindavo, nužievindavo, džiovindavo. Mat tais laikais nedaug kas užsiimdavo vytelių auginimo verslu. O dabar Kazys ir Ligita, norėdami savo gaminiuose įžiebti senovės dvasią, pradėjo naudoti nenuluptas vyteles. Paruoštos pagal tam tikrą technologiją, jos įgauna žalsvai rausvą spalvą. Iš tokių vytelių nupintas daiktas atrodo taip, lyg būtų labai seniai sukurtas.

Visuomet pasidalija darbais

“Sedeikių kaime (Anykščių r.) turime sodybą, šiek tiek savos žemės. Ten praleidžiame vasaros atostogas ir beveik visus savaitgalius. Auginame ne tik daržoves, gėles, bet ir vyteles. Sodyboje užtenka vietos kūrybiniam polėkiui. Aišku, dirbame ir Jonavoje esančiame bute. štai balkone karaliauja vien vytelės bei kitos reikalingos priemonės. Nors pinant reikia nemažai laiko, bet šis mūsų pomėgis - malonus užsiėmimas. O gal net gyvenimo būdas. Kūrybos metu įsijaučiame tik į konkretų daiktą. Užsimiršta valandos, dienos, gyvenimo problemos“, - patikino K.Morkūnas, gimęs ir augęs Jonavoje.

Sutuoktiniai draugiškai pasitaria, visuomet pasidalija darbais. Didesnės fizinės jėgos reikalaujantis darbas tenka Kaziui. Darydamas specialias formas, jis tampa staliumi, tekintoju. Anksčiau gyventojai kurį laiką nepirkdavo dirbinių iš vytelių. Ypač tuomet, kai prekyboje pasirodė pigūs krepšeliai, padėklai, šviestuvai, pagaminti Kinijoje. Supratę, kur yra tikrai kokybiškas gaminys, žmonės vėl grįžo prie lietuviškų daiktų. Jau keleri metai Ligita ir Kazys gauna užsakymų. Jų nupinti daiktai iškeliavo į JAV, į kai kurias Europos valstybes, į daugelį Lietuvos miestų ir miestelių.

Vien šiais metais šie technologijų mokytojai jau surengė keturias savo darbų parodas. Kartais jos virsta muge: lankytojai domisi kūriniais, juos perka, žavisi autorių gebėjimais. O pynėjai stengiasi nesikartoti, išbandyti ką nors nauja, originalaus.

Dėmesys tautos tradicijoms

Ligitos nuomone, kartais pasitaiko, kad kokį nors daiktą nepavyksta gražiai nupinti, ar jis tiesiog nepatinka. Tuomet jį panaudoja sodybos gėlyne vietoj vazono. Ji domisi Lietuvos praeitimi, daug vertingos medžiagos randa lankydamasi Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. „Man patys mieliausi yra etnografiniu būdu nupinti daiktai. Senoliai taip pindavo iš linų pluošto ir į tuos didžiulius krepšius supildavo grūdus. Didžiuojuosi, kad turiu patirties kurdama šiuo būdu. Beje, tokie darbai reikalauja labai daug kruopštumo ir kantrybės. įprasta, kad vienas padėklas pinamas dvi dienas nuo ryto iki vakaro“, - dalijosi patirtimi moteris.

Abu pynėjai apgailestavo, jog artimųjų rate neturi savo veiklos pasekėjų. Dvi užaugintos dukros nesusidomėjo tokia veikla. Technologijų pamokas dėstantys mokytojai viliasi, kad gal vienas kitas moksleivis ateityje pradės aktyviau pinti. „Kasmet su mokiniais dalyvaujame rajoninėse olimpiadose, jie užima prizines vietas. Būtina vaikus supažindinti su senoviniais lietuvių amatais. Juk tai - tautos tradicijos. Norėčiau, kad pynimas iš vytelių kai kam taptų bent laisvalaikio praleidimo forma“, - sakė Kazys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
dajana  85.255.56.138 2012-07-11 15:47:14
Musu destytojai, fainuoliai! Nesikeiciat! Ilgiausiu metu!
5 0  Netinkamas komentaras
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami