Svajonėse: nuosavas namas, prie parko ir su didele mansarda

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-04 06:07
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-04 06:07
LŽ archyvo nuotraukos
Nuo­sa­vas na­mas ne­to­li par­ko ar­ba miš­ko, su di­de­le man­sar­da, aps­ta­ty­tas mi­ni­ma­liu skan­di­na­viš­ku sti­liu­mi. Toks yra lie­tu­vių sva­jo­nių būs­tas, par­odė lap­kri­čio pa­bai­go­je at­lik­ta apk­lau­sa. Tie­sa, net 85 proc. apk­lau­sos da­ly­vių pri­si­pa­ži­no, kad šiuo me­tu sa­vo sva­jo­nių na­muo­se ne­gy­ve­na.

Jei tu­rė­tų vi­sas ga­li­my­bes, nuo­sa­va­me na­me no­rė­tų gy­ven­ti net 70 proc. lie­tu­vių. Kur kas ma­žiau – tik 8 proc. – sva­jo­ja apie stan­dar­ti­nį ge­rai įreng­tą bu­tą su sve­tai­ne, mie­ga­muo­ju ir vir­tu­ve. Tiek pat – 8 proc. – res­pon­den­tų ver­ti­na lof­to ti­po būs­tą, ku­ria­me bū­tų daug lais­vos erd­vės, o apar­ta­men­tuo­se su ke­tu­riais ar pen­kiais kam­ba­riais sva­jo­ja įsi­kur­ti tik 7 proc. apk­lau­sos da­ly­vių.

„Nuo­sa­vas na­mas lie­tu­viams yra pa­to­gaus ir ko­ky­biš­ko gy­ve­ni­mo sim­bo­lis, apie to­kią gy­ve­na­mą­ją vie­tą sva­jo­ja dau­gu­ma. O štai erd­vūs, dau­giau nei tri­jų kam­ba­rių bu­tai lie­tu­vius do­mi­na ma­žiau. Esant ga­li­my­bei, jie ver­čiau ren­ka­si na­mą ar­ba kom­pak­tiš­kes­nį 2 kam­ba­rių bu­tą. Bū­tent to­kie šiuo me­tu rin­ko­je pa­klau­siau­si. Ne­vi­lio­ja lie­tu­vių ir gy­ve­ni­mas ne­di­de­lia­me bu­te su pa­lė­pe. Apie to­kius na­mus sva­jo­ja vos 6 proc. lie­tu­vių“, – apk­lau­sos duo­me­nis ko­men­tuo­ja Eval­das Nar­bun­to­vi­čius, Do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vas.

Pa­klaus­ti, be ko­kio at­ri­bu­to lie­tu­viai ne­įsi­vaiz­duo­ja sa­vo sva­jo­nių būs­to, dau­gu­ma – be­veik 30 proc. – nu­ro­dė di­de­lę man­sar­dą. Šiek tiek ma­žiau, 26 proc., at­sa­kiu­sių­jų svar­bu tu­rė­ti erd­vų ga­ra­žą au­to­mo­bi­liui, o be­veik 18 proc. – pir­tį. Apie ba­sei­ną lau­ke ir sū­ku­ri­nę vo­nią sa­vo sva­jo­nių būs­te sva­jo­ja 7 proc. apk­lau­sos da­ly­vių.

Pir­me­ny­bę tei­kia būs­tui ša­lia parko

Kaip ro­do apk­lau­sa, lie­tu­viai ver­ti­na ža­lią­sias erd­ves. Ga­lė­da­mi apk­lau­so­je pa­si­rink­ti dau­giau nei vie­ną at­sa­ky­mo va­rian­tą, net 70 proc. res­pon­den­tų nu­ro­dė, kad sva­jo­nių būs­tas bū­tų ša­lia par­ko ar miš­ko. 35 proc. no­rė­tų, kad ne­to­lie­se te­kė­tų upė.

„Šian­dien būs­to ieš­kan­tiems žmo­nėms svar­bi ne tik kai­na ar tai, kaip būs­tas įreng­tas. Vis dau­giau žmo­nių rū­pi­na­si svei­ka gy­ven­se­na ir tu­ri­nin­gu lais­va­lai­kiu, to­dėl par­kai, skve­rai, miš­ke­liai, re­krea­ci­nės pie­vos, kur ga­li­ma spor­tuo­ti, leis­ti lai­ką su šei­ma, reng­ti iš­ky­las, tam­pa po­pu­lia­res­nės. Tie­sa, su­tvar­ky­tų ir ak­ty­viam poil­siui pri­tai­ky­tų erd­vių mies­tuo­se vis dar trūks­ta“, – sa­ko E. Nar­bun­to­vi­čius.

Kad ne­to­li jų sva­jo­nių būs­to bū­tų pre­ky­bos cen­tras, svar­bu 31 proc. apk­lau­sos da­ly­vių, o kad ša­lia bū­tų dar­bo­vie­tė, no­rė­tų be­veik 26 proc. at­sa­kiu­sių­jų. Be­veik kas penk­tam lie­tu­viui (21 proc.) svar­biau­sia, kad iš sva­jo­nių būs­to bū­tų leng­va pa­siek­ti vai­kų ug­dy­mo įstai­gas.

Pa­klaus­ti, kaip tu­rė­tų bū­ti įreng­ti jų sva­jo­nių na­mai, be­veik pu­sė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų – 48 proc. – nu­ro­dė mi­ni­ma­lų skan­di­na­viš­ką sti­lių su ma­žai bal­dų ir daug tuš­čios erd­vės. Kad in­ter­je­re do­mi­nuo­tų mo­der­nus sti­lius su griež­to­mis for­mo­mis, daug stik­lo ir me­ta­lo de­ta­lių, no­rė­tų 32 proc. lie­tu­vių, o kla­si­ki­nį sti­lių rink­tų­si kas penk­tas lie­tu­vis.

Sva­jo­nių būs­tui – ne dau­giau kaip 200 tūkst. eurų

Dau­gu­ma lie­tu­vių – 37 proc. – ma­no, kad sva­jo­nių būs­tui įsi­gy­ti ir įsi­reng­ti pa­kak­tų nuo 100 iki 200 tūkst. eu­rų. E. Nar­bun­to­vi­čiaus tei­gi­mu, už pa­na­šią su­mą ga­li­ma nu­si­pirk­ti nau­jos sta­ty­bos bu­tą sos­ti­nės cen­tre ar­ba ne­di­de­lį gy­ve­na­mą­jį na­mą ar ko­te­džą Vil­niaus ra­jo­ne.

„Pa­vyz­džiui, šiuo me­tu už 150 tūkst. eu­rų ga­li­ma ras­ti vi­siš­kai įreng­tą 4 kam­ba­rių bu­tą pres­ti­ži­niuo­se sos­ti­nės ra­jo­nuo­se – Žvė­ry­ne, Se­na­mies­ty­je ar Nau­ja­mies­ty­je. Už pa­na­šią su­mą įma­no­ma ras­ti ir 150 kv. m gy­ve­na­mų­jų na­mų Vil­niaus pa­kraš­ty­je. Tai­gi, kad tu­rė­tum sva­jo­nių na­mą, ne­bū­ti­na iš­leis­ti 200 tūkst. eu­rų. Li­ku­sią su­mos da­lį vė­liau ga­li­ma in­ves­tuo­ti į būs­to įren­gi­mą ar ap­lin­kos su­tvar­ky­mą“, – sa­ko E. Nar­bun­to­vi­čius.

Be­veik 28 proc. apk­lau­sos da­ly­vių sa­vo sva­jo­nių būs­tui už­tek­tų ma­žiau nei 100 tūkst. eu­rų, 14 proc. – nuo 200 iki 300 tūkst. eu­rų, 10 proc. – nuo 300 iki 500 tūkst. eu­rų, o 11 proc. lie­tu­vių įsi­gy­ti ir įsi­reng­ti sva­jo­nių na­mą rei­kė­tų dau­giau nei 500 tūkst. eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami