Svajonių būstui – didelis langų pasirinkimas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-10 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-10 06:00
Plastikinio lango kokybę nulemia keturi pagrindiniai komponentai: lango profilis, stiklo paketas, apkaustai ir montažas. LŽ archyvo nuotrauka
Apie vis­ką pa­gal­vo­ta! – toks šū­kis tin­ka ne tik pre­ky­bos tink­lo rek­la­mai, bet ir nuo­sa­vą na­mą su­si­ręs­ti nu­spren­du­siems nau­ja­ku­riams. Iš pa­žiū­ros de­ta­les­nio ap­ta­ri­mo ne­rei­ka­lau­jan­tys na­mo ele­men­tai daž­nai ge­ro­kai le­mia ko­ky­bi­nius pa­sta­to par­ame­trus, ener­gi­nį nau­din­gu­mą.

Vie­na to­kių na­mo eks­ter­je­ro ir in­ter­je­ro da­lių – lan­gai, ku­riuos ne­tin­ka­mai pa­si­rin­kus ar ne­ko­ky­biš­kai įren­gus at­ras­ti op­ti­ma­lų lau­ko ir vi­daus tem­pe­ra­tū­ros ba­lan­są bus la­bai su­dė­tin­ga: va­sa­rą na­mie kai­si­me, o žie­mą šal­si­me. Be to, nuo lan­gų kons­truk­ci­jos pa­si­rin­ki­mo pri­klau­sys būs­to vė­di­ni­mas ir net sau­gu­mas.

„Ne­ko­ky­biš­ki lan­gai ir du­rys ši­lu­mos nuo­sto­lius ga­li pa­di­din­ti iki 50 pro­cen­tų. Ta­čiau prob­le­mų ky­la ne tik žie­mą. Dau­ge­lis pir­mą kar­tą sta­tan­čių na­mą žmo­nių ne­įver­ti­na fak­to­riaus, kad va­sa­rą per­ne­lyg įkais­tan­čių pa­tal­pų vė­di­ni­mas ir kon­di­cio­na­vi­mas ga­li at­siei­ti tiek pat, kiek žie­mą – pa­sta­to šil­dy­mas. Kiek­vie­nam in­di­vi­dua­liam na­mui rei­kia jam pri­tai­ky­to lan­gų spren­di­mo, ki­taip tin­ka­mo į pa­sta­tą pa­ten­kan­čios švie­sos ir ši­lu­mos ba­lan­so ne­pa­vyks ras­ti“, - sa­kė bend­ro­vės „Vi­va lan­gai“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Gri­gas.

Tau­po šilumą

Pir­miau­sia rei­kė­tų įsi­dė­mė­ti, kad plas­ti­ki­nio lan­go ko­ky­bę nu­le­mia ke­tu­ri pa­grin­di­niai kom­po­nen­tai: lan­go pro­fi­lis, stik­lo pa­ke­tas, ap­kaus­tai ir mon­ta­žas. Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, gau­si lan­gų sis­te­mų įvai­ro­vė ga­li su­glu­min­ti ne­pa­ty­ru­sį bū­si­mo na­mo šei­mi­nin­ką. Tik pa­ti­ki­mas lan­gų ga­min­to­jas, siū­lan­tis vi­sas rei­ka­lin­gas pa­slau­gas – nuo pro­jek­ta­vi­mo ir ga­my­bos iki ga­ran­ti­nės ir po­ga­ran­ti­nės prie­žiū­ros, – ga­li už­ti­krin­ti, jog lan­gų vė­liau ne­teks re­mon­tuo­ti ar net sku­biai keis­ti nau­jais.

„Kiekvienam individualiam namui reikia jam pritaikyto langų sprendimo, kitaip tinkamo į pastatą patenkančios šviesos ir šilumos balanso nepavyks rasti“, - teigė bendrovės „Viva langai“ direktorius Mindaugas Grigas. /Alinos Ožič nuotrauka

„Rin­ko­je, ypač kal­bant apie elek­tro­ni­nę pre­ky­bą, yra at­si­ra­dę daug vie­na­die­nių žai­dė­jų, ku­rie tik per­par­duo­da pro­duk­tą, ta­čiau apie jį ma­žai ką iš­ma­no, ne­re­tai ne­ga­li pro­fe­sio­na­liai pa­tar­ti ar­ba net klai­di­na pir­kė­jus. Pa­ti­ki­mas lan­gų par­da­vė­jas pri­va­lo pa­teik­ti kiek­vie­no kons­truk­ci­jos ele­men­to ko­ky­bę pa­tvir­ti­nan­čius ser­ti­fi­ka­tus bei ga­ran­ti­jas jiems. Be to, pir­kė­jas vi­suo­met tu­ri tei­sę pa­pra­šy­ti anks­čiau įgy­ven­din­tų pro­jek­tų pa­vyz­džių. Mes, pa­vyz­džiui, smal­ses­niems po­ten­cia­liems pir­kė­jams su­tei­kia­me ga­li­my­bę at­vyk­ti į mū­sų ga­my­bos pa­da­li­nį ir pa­ma­ty­ti lan­gų ga­my­bos pro­ce­są iš ar­ti“, - pa­sa­ko­jo „Vi­va lan­gai“ va­do­vas.

Dau­giau­sia ši­lu­mos pra­ran­da­ma per lan­gų ar du­rų stik­lo pa­ke­tus, nes jų plo­tas yra di­džiau­sias. Stik­lo pa­ke­tas tu­rė­tų bū­ti 3 stik­lų, iš ku­rių 2 stik­lai tu­rė­tų bū­ti se­lek­ty­vūs. Stik­lo pa­ke­te nau­do­ja­mas plas­ti­ki­nis rė­me­lis, pa­ly­gin­ti su me­ta­li­niu, pa­pil­do­mai su­tau­po net iki 10 proc. ši­lu­mi­nės ener­gi­jos. Svar­bus ir pro­fi­lio ti­pas: op­ti­ma­lus va­rian­tas - 6-7 ka­me­rų, ga­li bū­ti su ter­mo­mo­du­liu, ku­ris pro­fi­lio vi­du­je su­tei­kia jam pa­pil­do­mą ši­lu­mi­nę var­žą.

Tar­pi­nes ga­li­ma pakeisti

Daž­na lan­gų mon­ta­vi­mo klai­da – pa­si­ren­ka­mos orui ne­pra­lai­džios san­da­ri­ni­mo me­džia­gos, ku­rio­se vė­liau kau­pia­si drėg­mė, o dėl jos ap­link lan­gus at­si­ran­da ir ima plis­ti pe­lė­sis. Tin­ka­ma al­ter­na­ty­va – ga­ro izo­lia­ci­nės juo­stos, ku­rių memb­ra­na iš­lei­džia pa­sta­to vi­du­je be­si­kau­pian­čią drėg­mę į iš­orę, ta­čiau už­ker­ta ke­lią drėg­mei iš lau­ko pa­tek­ti į vi­dų.

„La­bai svar­bu par­ink­ti tin­ka­mus tvir­ti­ni­mo ele­men­tus. Ne­tin­ka­mai at­lie­kant lan­go mon­ta­vi­mą, nu­ken­čia ne tik san­da­ru­mas. Ypač bud­riems rei­kia bū­ti, kai nuo­sa­va­me na­me sta­to­me di­des­nių ga­ba­ri­tų lan­gus. Tin­ka­mai jų ne­sup­ro­jek­ta­vus ir ne­įver­ti­nus ten­kan­čių ap­kro­vų, aud­rin­gą die­ną vė­jas juos ga­li iš­pūs­ti“, - pers­pė­jo lan­gų eks­per­tas.

Kal­bė­da­mas apie lan­gų il­gaam­žiš­ku­mą, tiek in­di­vi­dua­lių na­mų, tiek dau­gia­bu­čių gu­ven­to­jams jis siū­lė įver­tin­ti kei­čia­mų – įve­ria­mų tar­pi­nių pri­va­lu­mus. Šios nė­ra daug bran­ges­nės, ta­čiau per ke­lio­li­ka me­tų su­si­dė­vė­ju­sias tar­pi­nių gu­mas vė­liau ne­sun­ku bus pa­keis­ti nau­jo­mis. Pa­si­rin­kus to­kį spren­di­mą, ge­ro­kai pa­il­gės lan­go eksp­loa­ta­ci­jos lai­ko­tar­pis, pa­ly­gin­ti su ne­kei­čia­mo­mis tar­pi­nė­mis.

Me­di­nių lan­gų mitas

Šian­dien plas­ti­ki­nius lan­gus, at­siž­vel­giant į nuo­sa­vo na­mo sta­ty­to­jų už­mo­jus, ga­li­ma pri­tai­ky­ti bet ko­kiems po­rei­kiams ir es­te­ti­niam sko­niui. Ži­no­ma, kiek­vie­nas ga­min­to­jas yra nu­ma­tęs tam ti­kras spe­ci­fi­ka­ci­jas, to­dėl jei klien­tų no­rai pra­si­len­kia su fi­zi­kos dės­niais, pro­fe­sio­na­lūs lan­gų par­da­vė­jai į tai pri­va­lo iš kar­to at­kreip­ti dė­me­sį,. An­traip, re­zul­ta­tas bus nu­vi­lian­tis.

Lan­gų rė­mai ga­li bū­ti spal­vo­ti, at­kar­to­jan­tys įvai­rių na­tū­ra­lių me­džia­gų spal­vas ir teks­tū­rą. Stik­lo pa­ke­tai – su pa­pil­do­ma gar­so izo­lia­ci­ja, sau­lės kon­tro­lės dan­ga ar net la­mi­nuo­ti, t. y. at­spa­rūs smū­giams ir ga­lin­tys su­lai­ky­ti plė­ši­kus nuo įsib­ro­vi­mo.

„Vis dau­giau dė­me­sio lie­tu­viai ski­ria eko­lo­giš­koms, na­tū­ra­lioms sta­ty­bi­nėms me­džia­goms. Ta­čiau įdo­mu tai, kad Skan­di­na­vi­jo­je, kur ža­lio­sios idė­jos dar la­biau pa­pli­tu­sios, vėl po­pu­lia­rė­ja plas­ti­ki­niai lan­gai. Me­di­nių lan­gų na­tū­ra­lu­mu pa­grįs­tai im­ama abe­jo­ti. Apie ko­kį kvė­puo­jan­tį, na­tū­ra­lų me­dį mes ga­li­me kal­bė­ti, jei jį ap­do­ro­ja­me che­mi­niais jun­gi­niais? Be to, me­di­niai lan­gai ne tik bran­ges­ni, juos teks pa­pil­do­mai pri­žiū­rė­ti. No­rint, kad to­kie lan­gai es­te­tiš­kai at­ro­dy­tų, kas de­šimt­me­tį juos rei­kės res­tau­ruo­ti – iš nau­jo šveis­ti, glais­ty­ti, da­žy­ti, o tai kai­nuo­ja ne­pi­giai“, - tei­gė eks­per­tas. Be to, aukš­tos kla­sės plas­ti­ki­niai lan­gai šil­tes­ni.

Lan­gai nu­le­mia vėdinimą

Kad ir ko­kie bū­tų plas­ti­ki­nių ir me­di­nių lan­gų pri­va­lu­mai, trū­ku­mai ir skir­tu­mai, M. Gri­gas siū­lė tin­ka­miau­sius lan­gus, jų prie­dus na­mo sta­ty­to­jams nu­ma­ty­ti dar pro­jek­ta­vi­mo eta­pe. Taip bus iš­veng­ta sku­bo­to ir ne­tin­ka­mo pa­si­rin­ki­mo bei vė­liau bran­giai kai­nuo­jan­čio bro­ko tai­sy­mo.

To­kiai nuo­mo­nei pri­ta­rė ir in­di­vi­dua­lių na­mų pro­jek­tuo­to­jas Ma­rius Pa­lai­šis. Anot pa­šne­ko­vo, iš PVC pro­fi­lių pa­ga­min­ti ir tin­ka­mai su­mon­tuo­ti lan­gai yra la­bai san­da­rūs, to­dėl, at­siž­vel­giant į juos, skai­čiuo­ja­mas vi­sos būs­to vė­di­ni­mo sis­te­mos ir mi­krok­li­ma­to par­ame­trų pa­lai­ky­mas. Ki­tu at­ve­ju ga­li at­si­ras­ti prob­le­mų, su­si­ju­sių su san­ty­ki­nės oro drėg­mės pa­di­dė­ji­mu.

„Ko­ky­biš­kas pa­tal­pų vė­di­ni­mas ne tik lei­džia pa­lai­ky­ti ge­rą mi­krok­li­ma­tą, bet ir pa­ša­lin­ti van­dens ga­rų per­tek­lių bei iš­veng­ti drėg­mės kon­den­sa­vi­mo­si ant lan­gų stik­lų bei šal­tes­nių vie­tų pa­tal­pos vi­du­je. Pa­si­rin­kę tin­ka­mus lan­gus, iš­veng­si­me pa­pil­do­mų šal­čio til­tų, ku­rie nu­le­mia pa­sta­to ši­lu­mi­nius nuo­sto­lius. Bū­ti­nai at­kreip­ki­te dė­me­sį ir į par­da­vė­jų siū­lo­mų lan­gų stik­lo pa­ke­tų ši­lu­mi­nį lai­du­mą“, - sa­kė M. Pa­lai­šis.

Pa­gal pa­tvir­tin­tas sta­ty­bos nor­mas stik­lo pa­ke­to ši­lu­mos lai­du­mo koe­fi­cien­tas ne­ga­li bū­ti di­des­nis kaip 1,6 W/m2K. To­kį lai­du­mą mi­ni­ma­liai už­ti­kri­na pa­ke­tai su se­lek­ty­viu stik­lu ar­ba tri­jų pa­pras­tų stik­lų pa­ke­tai.

Ta­čiau no­rin­tiems gy­ven­ti šil­čiau ir ga­lin­tiems in­ves­tuo­ti dau­giau nuo­sa­vų na­mų šei­mi­nin­kams pro­jek­tuo­to­jas siū­lė rink­tis lan­gus iš be­veik 2 kar­tus la­biau ši­lu­mą su­lai­kan­čio 6-7 ka­me­rų pro­fi­lio. To­kio lan­go ši­lu­mos per­da­vi­mo koe­fi­cien­tas stan­dar­tiš­kai ne­vir­ši­ja 0,79 W/m2K.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami