Svajonių namas - iš pirmo karto

PAULIUS UGIANSKIS 2007-10-09 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2007-10-09 00:00
G.Grigaitis jau trejus metus su šeima mėgaujasi nuosavo namo privalumais. Autoriaus nuotrauka
Sos­ti­nės vers­li­nin­kas, rek­la­mos bend­ro­vės va­do­vas ir vie­šos įstai­gos pre­zi­den­tas Ge­di­mi­nas Gri­gai­tis yra vie­nas iš tų lai­min­gų­jų, ku­riam iš pir­mo kar­to pa­vy­ko įsi­gy­ti sa­vo sva­jo­nių būs­tą. Pa­sa­ko­da­mas apie sa­vo na­mus vers­li­nin­kas juo­kau­ja - "pirk­da­mas na­mą pa­tai­kiau tie­siai į de­šim­tu­ką".

G.Grigaitis su šeima į nuosavą namą sostinės pakraštyje, Kalino gyvenvietėje, atsikėlė gyventi prieš trejus metus. Vieno aukšto, 130 kvadratinių metrų namas, stovintis miško apsuptyje, šiandien verslininko yra vadinamas svajonių būstu.

"Kai 2004 metais su žmona ryžomės ieškoti naujos pastogės, vienintelis ir, ko gero, svarbiausias pasirinkimo kriterijus buvo sąlyga, jog namas būtų tik vieno aukšto. Galbūt, žiūrint iš šalies, jis atrodo nedidukas, tačiau viduje mūsų šeimai vietos tikrai netrūksta. O jeigu retsykiais tarp keturių sienų pasidaro ankštoka, pasivaikštau po 10 arų sklypą, apsuptą senų medžių, ir nuotaika vėl puiki", - šypteli Vį "Bekelės fiesta" prezidentas.

Priešingai negu daugelis, G.Grigaitis įsikūrė visiškai baigtame statyti name, su pilna apdaila, įrengtomis komunikacijomis. Pasak verslininko, jiems buvo likę tik atsivežti baldus ir sutvarkyti kiemo aplinką. G.Grigaitis džiaugiasi, kad net interjero specialiai kurti nereikėjo, nes šiame name anksčiau gyveno vienas menininkas, kuris ir įgyvendino visus estetinius sprendimus.

"Man ir žmonai patiko, kaip jis parinko sienų apdailą, grindų dangą, sudėliojo kitus interjero akcentus. Patiko ir būsto suplanavimas. Žodžiu, atsikėlėme gyventi į visiškai įrengtą namą tiesiogine to žodžio prasme", - pasakojo vienos reklamos bendrovės vadovas.

Daugiausia vietos name tenka erdviai svetainei, kuri sujungta su valgomojo zona. Ši būsto patalpa ne tik didžiausia, bet ir dažniausiai lankoma. Joje laisvalaikį mėgsta leisti ne tik namo šeimininkai, bet ir į svečius užsukę draugai. Nors verslininko namas tik vieno aukšto, tačiau svetainės zona suprojektuota taip, kad būnant viduje namas vizualiai atrodo tarsi dviaukštis.

Anot G.Grigaičio, mieliausias svetainės akcentas jam yra židinys. Jį verslininkas uždega kone kiekvieną vakarą. "Anksčiau niekada negalvojau, kad židinys namuose sukuria ypatingą aplinką. Dabar sunkiai įsivaizduočiau namus be ugniakuro. Mane taip sužavėjo židinyje rusenanti ugnis, kad net išmokau su vieninteliu degtuku įžiebti ugnį. Tai tikras "kaifas", - tikino verslininkas.

Erdvūs G.Grigaičio namai neužgriozdinti daiktais. Interjerą pagyvina egzotiniai augalai, įvairūs suvenyrai bei ant sienų kabantys paveikslai. Vį "Bekelės fiesta" prezidentas savo namų interjerą vadina šiuolaikiniu, tačiau ne moderniu. "Tai, kas šiandien yra modernu, rytoj gali būti atgyvena. Nesivaikau mados, gyvenu aplinkoje, kurioje jauku man ir šeimai", - filosofiškai dėstė G.Grigaitis.

Pasakodamas apie savo būstą verslininkas neslėpė, jog prieš trejus metus nuosavą namą jiems pavyko įsigyti itin palankiomis sąlygomis ir itin geroje vietoje. Pašnekovo teigimu, tąsyk už vienaaukštį namą su žemės sklypu šeima sumokėjo tiek, kiek šiandien kainuoja nedidelis butas sostinės miegamuosiuose rajonuose. "Pataikėme į paskutinį gerų kainų traukinį. Iš karto po to individualių namų kainos ėmė kilti it ant mielių. Be to, ir vieta, mūsų manymu, yra išties puiki, nes aplinkui stovi vos vienas kitas namas, tad nejaučiame šiuolaikiniams individualių namų kvartalams būdingo kaimynų šurmulio", - akcentavo G.Grigaitis.

LŽ teiravosi verslininko ne tik apie nuosavo namo privalumus, bet ir apie trūkumus. Dviejų įmonių vadovas neslėpė, jog nors namas faktiškai idealus, tačiau tam tikrų nepatogumų projektuojant pastatą neišvengta. Vienas tokių - ankštokas vonios kambarys. G.Grigaičio teigimu, individualiuose namuose daugeliu atvejų higienos kambariai būna erdvūs, bet tik ne šiame būste. "Nežinau kodėl, bet projektuotojai tarsi pamiršo vonios zoną. Jeigu būtų galimybė pasukti laiką atgal, norėčiau, kad ši būsto patalpa būtų kur kas didesnė. Kita vertus, žiūrint į bendrą vaizdą, šis trūkumas tėra smulkmena. Kaip nors išgyvensim", - su plačia šypsena veide užbaigė pokalbį vilnietis verslininkas G.Grigaitis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami