Svarbiausi kriterijai renkantis sklypą svajonių namui

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-10-02 10:07
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-10-02 10:07
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Iš­si­rink­ti skly­pą – vie­nas su­dė­tin­giau­sių mo­men­tų, nu­lem­sian­čių na­mo sta­ty­mo ga­li­my­bes ir gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.

Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, tam, kad tin­ka­mai iš­si­rink­tu­me ir ne­tek­tų gai­lė­tis, tu­rė­tu­me at­siž­velg­ti į tam ti­krus kri­te­ri­jus: as­me­ni­nius po­rei­kius, fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, ver­tę ir lik­vi­du­mą bei tech­ni­nius as­pek­tus.

Ap­gal­vo­ki­te sa­vo poreikius

Svar­biau­sia yra ne­sku­bė­ti ir pa­gal­vo­ti, ko­kio ti­po na­mo no­rė­si­te. Jei tu­ri­te šei­mą ir sva­jo­ja­te apie di­de­lį na­mą, o ša­lia jo – so­dą, ku­ria­me au­gin­si­te dar­žo­ves ir vai­sius, jums bū­ti­nas di­des­nis skly­pas. „Svar­bu ap­mąs­ty­ti ir sa­vo die­nos po­rei­kius, kur jū­sų dar­bas, vai­kų dar­že­lis, mo­kyk­la, kiek lai­ko su­gai­ši­te va­žiuo­da­mi iš dar­bo į na­mus. At­siž­vel­ki­te į pa­to­gų su­si­sie­ki­mą: ar ge­rai iš­vys­ty­ta vie­šo­jo trans­por­to sis­te­ma, ar pa­to­gus su­si­sie­ki­mas va­žiuo­jant nuo­sa­vu trans­por­tu“, - pa­ta­ria pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos įmo­nių gru­pės „NOR­HOU­SE“ va­do­vas Ro­kas Rad­vi­la­vi­čius. Jei ieš­ko­te skly­po to­liau nuo mies­to cen­tro, jo kai­na bus ma­žes­nė, ta­čiau il­giau rei­kės va­žiuo­ti iki cen­tro, pa­vyz­džiui, jei skly­pas yra Kai­rė­nuo­se, o dar­bas - Šeš­ki­nė­je, ži­no­ma, rei­kės va­žiuo­ti per vi­są Vil­nių, o tai užims daug lai­ko, tad ga­li­te už­truk­ti au­to­mo­bi­lių spūs­ty­se.

At­siž­vel­ki­te į skly­po vertę

Ieš­kan­tiems skly­po, pa­ta­ria­ma at­siž­velg­ti į skly­po vi­zi­ją po pen­ke­rių ar de­šim­ties me­tų. Ar skly­po ver­tė iš­augs? Kaip ra­jo­nas, ku­ria­me no­ri­te sta­ty­ti na­mą, plė­sis po ke­lių me­tų? Ti­kriau­siai ne­bū­tu­mė­te pa­ten­kin­ti, jei po ke­le­rių me­tų ša­lia jū­sų na­mo pra­dė­tų kil­ti ga­myk­la ar di­džiu­lis pre­ky­bos cen­tras. Prieš įsi­gy­jant skly­pą, bū­ti­na įver­tin­ti ko­mu­ni­ka­ci­ją, inf­ras­truk­tū­rą, kai­my­nys­tę. Pa­sak R. Rad­vi­la­vi­čiaus, žmo­nės daž­nai da­ro klai­dą pirk­da­mi pi­gų skly­pą už mies­to ir ja­me sta­ty­da­mi bran­gų na­mą. To­kiu at­ve­ju, at­ei­ty­je ga­li bū­ti su­nku par­duo­ti na­mą. Kuo skly­pas ar­čiau mies­to, tuo tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nis – 5 ar 10 arų. Bū­tų ge­riau­sia, jei skly­po kai­na su­da­ry­tų 20-30 proc. na­mo ver­tės. Pa­vyz­džiui, jei pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti na­mą už 500 tūkst. Lt, skly­pas tu­rė­tų kai­nuo­ti iki 200 tūkst. Lt. Jei skir­tu­mas di­des­nis, na­mas bus per ma­žos ver­tės. Nie­ka­da ne­pa­si­duo­ki­te pir­ma­jam įspū­džiui, ne­pir­ki­te im­pul­sy­viai. Jei trūks­ta pa­ta­ri­mų, ar abe­jo­ja­te pa­si­rin­ki­mu, ga­li­te kreip­tis į spe­cia­lis­tus, ku­rie įver­tins skly­po ver­tę.

Įver­tin­ki­te tur­to iš­lai­ky­mo kaštus

Eko­no­mi­kos kles­tė­ji­mo me­tu pir­kė­jų spren­di­mams bū­din­gas bruo­žas – ne­pag­rįs­tai iš­au­gę po­rei­kiai. „Pir­kė­jas sten­gia­si ap­rėp­ti dau­giau nei ga­li, spren­di­muo­se – daug emo­ci­jų: įsi­gy­ja­mas di­de­lio plo­to skly­pas, ku­rį rei­kia pri­žiū­rė­ti, pro­jek­tuo­ja­mas di­de­lio plo­to na­mas, pa­ti­ria­mi di­de­li iš­lai­ky­mo kaš­tai“,- da­li­na­si sa­vo pa­ste­bė­ji­mais Min­dau­gas Vait­kū­nas, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Re­Bank“ va­do­vas. Taip pat rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti vi­suo­ti­nio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio, kuo­met mo­kes­ti­nės naš­tos dy­dis tie­sio­giai pri­klau­so nuo tur­to ver­tės. Lat­vi­ja vi­suo­ti­nį NTM įsi­ve­dė 2013 sau­sio mėn., gy­ve­na­mie­siems na­mams tai­ko­mas 0.2 – 0.6% pri­klau­so­mai nuo tur­to ver­tės.

Ne­su­kur­ki­te to, ko vė­liau ne­ga­lė­si­te parduoti

1995 – 2008 m. lai­ko­tar­piu NT na­mų rin­ko­je bu­vo ku­ria­mi šiai die­nai ne­lik­vi­dūs 250 – 320 kv.m na­mai. Dėl ne­pag­rįs­tai iš­au­gu­sių po­rei­kių pir­kė­jai pirk­da­vo di­de­lius 20 – 30 arų skly­pus, pro­jek­tuo­da­vo 2-4 as­me­nų šei­mai 5-7 kam­ba­rių na­mus. Šiuo me­tu to­kio tur­to pa­klau­sa (iš­sky­rus pra­ban­gos seg­men­tą) ne­eg­zis­tuo­ja ne tik dėl per­dė­tai di­de­lio plo­to, ta­čiau taip pat dėl ne­eko­no­miš­ko na­mo kon­cep­ci­jos.

M. Vait­kū­nas pa­ta­ria – rink­da­mie­si bū­si­mo na­mo sta­ty­bos vie­tą, at­siž­vel­ki­te į kon­ku­ren­ci­nę ap­lin­ką. Jei­gu ana­li­zuo­ja­ma­me mi­kro­ra­jo­ne pa­na­šių par­ame­trų na­mų ver­tė svy­ruo­ja nuo 450 – 600 tūkst. Lt, yra ri­zi­kin­ga kur­ti 900 tūkst. Lt ver­tės „mi­kro­ra­jo­no pa­ži­bą“, ku­riai vė­liau bus su­nku su­ras­ti pir­kė­ją.

Ne­pir­ki­te „ka­tės maiše“

„Iš­si­rin­kę skly­pą, par­ody­ki­te jį pro­jek­tuo­to­jams, ku­rie ga­lė­tų įver­tin­ti pli­ka aki­mi ne­ma­to­mus niuan­sus“, – pa­ta­ria Ka­ro­lis San­kaus­kas, įmo­nės „Pro­jek­ta­vi­mo Spren­di­mai“ va­do­vas. Jei­gu skly­pas yra te­ri­to­ri­jo­je, ku­rio­je bu­vo ren­gia­mas de­ta­lu­sis pla­nas, bū­ti­na par­da­vė­jo pa­pra­šy­ti pla­tes­nės in­for­ma­ci­jos apie inf­ras­truk­tū­rą: ga­li pa­aiš­kė­ti, jog no­rint gau­ti sta­ty­bos lei­di­mą, bū­ti­na vi­siems kvar­ta­lo kai­my­nams įreng­ti van­den­tie­kį, nuo­te­kas, nu­ties­ti ke­lią. Pro­jek­tuo­to­jas ga­li įver­tin­ti skly­pą in­ži­ne­ri­niu as­pek­tu: kur pri­si­jung­ti prie elek­tros tink­lo? (Gal­būt, no­rint tu­rė­ti elek­trą, rei­kia pa­sta­ty­ti trans­for­ma­to­rių), skly­pe nu­ma­to­mas vie­ti­nis ar cen­tra­li­zuo­tas van­den­tie­kis su nuo­te­kų tink­lais? (Bran­giau kai­nuo­ja įsi­reng­ti grę­ži­nį ir va­ly­mo įren­gi­mus, nei tie­siog pri­si­jung­ti prie esa­mų tink­lų). Ko­kia si­tua­ci­ja su du­jo­tie­kiu? Kaip spręs­ti lie­taus nu­te­kė­ji­mą? Gal­būt ne­to­lie­se yra švie­so­lai­džio tink­lai?

Ne­re­tai bū­na at­ve­jų, jog žmo­nės, nu­si­pir­kę pi­ges­nį skly­pą, nu­si­per­ka „ka­tę mai­še“ – tuo­met te­lie­ka in­ves­tuo­ti ne į na­mo sta­ty­bą, o į daug kai­nuo­jan­čius in­ži­ne­ri­nius tink­lus, ku­rie ne­re­tai vir­ši­ja skly­po kai­ną. Rei­kia pa­mi­nė­ti, jog bū­ti­na gau­ti nau­jau­sią nuo­sa­vy­bės iš­ra­šą tos die­nos me­tu, ka­da nag­ri­nė­ja­te skly­pą – ne­re­tai par­da­vė­jai, tu­rė­da­mi sko­lų, pa­tei­kia se­ną nuo­sa­vy­bės pa­žy­mė­ji­mą, ku­ria­me ne­ma­ty­ti ne­ga­ty­vių as­pek­tų, pvz.: – tur­to areš­to. K. San­kaus­ko pa­siū­ly­mas ele­men­ta­rus – ne­pa­gai­lė­ki­te lai­ko ir pa­si­tar­ki­te su pro­jek­tuo­to­jais prieš įsi­gy­da­mi sa­vo sva­jo­nių skly­pą – su­tau­py­si­te ti­krai ne­ma­žai lė­šų ir bū­si­te ti­kri, kad at­ei­ty­je ne­kils prob­le­mų. To­kia kon­sul­ta­ci­ja daž­nai bū­na ne­mo­ka­ma, o jei­gu mo­ka­ma, tai – sim­bo­liš­kai.

Įver­tin­ki­te visumą

„Vil­niaus mies­to plė­tra vys­to­ma į šiau­rę, dau­giau­siai ple­čia­mas Uk­mer­gės plen­to ra­jo­nas, tad jis po­pu­lia­rė­ja“,- pa­ste­bi R. Rad­vi­la­vi­čius. Na­mo sta­ty­boms taip pat žmo­nės daž­nai ren­ka­si Ba­jo­rų, Rie­šės, Ben­do­rė­lių pu­sę, ta­čiau su­si­sie­ki­mo pra­sme, anot spe­cia­lis­tų, tai ga­li bū­ti ne pa­čios ge­riau­sios vie­tos, jei­gu rei­kia nuo­lat va­ži­nė­ti į ki­tą mies­to pu­sę ar, pvz.: daž­nai vyk­ti į oro uos­tą, cen­trą ar se­na­mies­tį – to­kiu at­ve­ju, ge­riau rink­tis Pa­vil­nio ar Kal­nė­nų ra­jo­ną. Vil­niu­je na­mų kvar­ta­lai vys­to­mi įvai­rio­se vie­to­se, to­dėl vi­suo­met pa­ta­ria­ma at­siž­velg­ti į sa­vo pri­ori­te­tus, gy­ve­ni­mo bū­dą ir ga­li­my­bes.

Ne­pa­mirš­ki­te, kad rin­ko­je par­duo­da­ma ne­ma­žai skly­pų, ku­rie nė­ra tin­ka­mi gy­ve­na­mo­jo na­mo sta­ty­bai, tad nau­din­ga bent pa­si­kon­sul­tuo­ti su spe­cia­lis­tais, ku­rie įver­tin­tų jū­sų pa­si­rin­ki­mą ir pa­dė­tų pa­si­rink­ti tin­ka­mą skly­pą sva­jo­nių na­mo sta­ty­bai.

Žymės:sklypas •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami