Svarbiausias pavasario darbas – pasėti veją

Martynas KVEDARAS red@lzinios.lt 2015-03-19 06:00
Martynas KVEDARAS
red@lzinios.lt 2015-03-19 06:00
Veją rekomenduojama sėti balandį sušilus orams arba vasaros pabaigoje. LŽ archyvo nuotraukos
Min­tis rū­pin­tis sa­vo pi­lai­čių ap­lin­ka pir­miau­sia ki­lo kil­min­giems Va­ka­rų Eu­ro­pos gy­ven­to­jams. Pri­si­mi­nę so­cio­lo­gų pa­ly­gi­ni­mą, kad šių die­nų vi­du­ti­nio eu­ro­pie­čio gy­ve­ni­mo ko­ky­bė pra­noks­ta prieš ke­lis šimt­me­čius gy­ve­nu­sių ka­ra­lių ga­li­my­bes, ne­nus­teb­si­me, jog da­lis to me­to kil­min­gų­jų rū­pes­čių šian­dien kan­ki­na vi­du­ri­nės kla­sės pi­lie­čius.

Vie­nas jų - ša­lia nuo­sa­vo na­mo ža­liuo­jan­ti iš­puo­se­lė­ta ve­ja. Kaip par­uoš­ti dir­vą, ka­da ir ką sė­ti ir kaip tą ve­ją pri­žiū­rė­ti? Vi­si šie klau­si­mai ky­la pa­vyz­din­gą in­di­vi­dua­laus na­mo kie­mą sie­kian­tiems su­si­kur­ti šei­mi­nin­kams.

Dir­vą ruo­ški­te šiandien

Nu­tir­pus snie­gui ir vis la­biau pa­va­sa­rė­jant orams at­ei­na me­tas sė­ti ve­ją. Anot pa­ty­ru­sių so­di­nin­kų, ve­ją ge­riau­sia sė­ti pir­mo­sio­mis ba­lan­džio die­no­mis ar­ba rugp­jū­čio mė­ne­sį. Pa­va­sa­rio pa­bai­go­je ir vi­dur­va­sa­rį ber­ti sėk­las į dir­vą ri­zi­kin­ga, nes dėl drėg­mės sty­giaus ar karš­čių jos ga­li ne­su­dyg­ti, be to, jas ga­li iš­plau­ti smar­kios liū­tys.

Ve­ja ge­riau au­ga leng­ves­nė­je dir­vo­je. Jei dir­va mo­lin­ga, rei­kia už­pil­ti 10-15 cm smė­lio sluoks­nį ir su­mai­šy­ti su vir­šu­ti­niu dir­vos sluoks­niu. Tam ti­krais at­ve­jais ga­li bū­ti nau­do­ja­mos ir dur­pės.

„Kad ve­ja su­dyg­tų to­ly­giai, bū­ti­na tin­ka­mai par­uoš­ti dir­vą. Jei no­ri­te nau­jos ve­jos šį pa­va­sa­rį, da­bar ruo­šti dir­vą pats me­tas. Pir­miau­sia ant nu­ma­ty­to už­sė­ti že­mės plo­to pa­skleis­ki­te juo­dže­mio, ta­da dir­vą su­kas­ki­te. Kruopš­čiai iš­rin­kę pikt­žo­les ir ak­me­nė­lius, grėb­liu su­smul­kin­ki­te stam­bius že­mių grums­tus, dir­vą su­pu­ren­ki­te, su­vo­luo­ki­te spe­cia­liu prie­tai­su ar­ba su­min­džio­ki­te ją ko­jo­mis prie ba­tų pri­si­tai­sę len­te­les. Ga­liau­siai pa­tręš­ki­te spe­cia­liai žo­ly­no prie­žiū­rai skir­to­mis komp­lek­si­nė­mis trą­šo­mis. Ge­rai bū­tų že­mei leis­ti mė­ne­sį su­si­gu­lė­ti, sten­ki­tės par­uoš­ta­me plo­te iki sė­jos ne­vaikš­čio­ti“, - kaip pa­si­ruoš­ti ve­jos sė­jai, aiš­ki­no so­do prie­žiū­ros cen­tro kon­sul­tan­tas Ma­ri­jo­nas Zel­čins­kas.

Sėklas ir trąšas patogu dozuotai paskleisti stumiamu barstytuvu.

Tiks­liai do­zuo­ja barstytuvas

Vos pa­ste­bė­jus į sau­lę be­sis­tie­bian­čias nau­jas pikt­žo­les, spe­cia­lis­tas pa­ta­ria ne­del­siant iš­rau­ti jas su vi­so­mis šak­ni­mis. Prieš ber­da­mi ve­jos sėk­las į že­mę, bū­ti­nai at­li­ki­te dar ke­lis svar­bius dar­bus. Dar sy­kį dir­vą kruopš­čiai iš­ly­gin­ki­te, ta­da su­pu­ren­ki­te pa­vir­šių ir, jei rei­kia, pa­ber­ki­te spe­cia­lių trą­šų.

Žo­lių sėk­lų mi­ši­nius prieš sė­ją rei­kia ge­rai per­mai­šy­ti. Sė­ti ga­li­ma ran­ko­mis ar­ba ma­ši­no­mis. Sėk­las rei­kia pa­da­ly­ti į dvi da­lis: vie­ną da­lį sė­ti vie­na kryp­ti­mi, ki­tą – stat­me­nai. Prieš sė­ją ar sė­jant rei­kia įterp­ti trą­šų. Jei ve­jos plo­tas ne­di­de­lis, trą­šas ne­sun­ku iš­bars­ty­ti ran­ko­mis. Ta­čiau jei trę­šia­te di­des­nį plo­tą, tai pa­to­giau pa­da­ry­ti stu­mia­mu bars­ty­tu­vu, ku­riuo tiks­liai ga­li­ma do­zuo­ti tiek bars­to­mas trą­šas, tiek ir sėk­las. Juo la­biau kad ve­ją re­ko­men­duo­ja­ma tręš­ti bent du kar­tus per se­zo­ną. Ta­da ji bus tan­ki, svei­ka ir il­gai ža­liuos.

Ve­jai pa­tręš­ti 100 kv. m plo­te re­ko­men­duo­ja­ma ber­ti 700 g azo­to, 500 g fos­fo­ro, 1200 g ka­lio trą­šų. Pa­sė­jus ve­ją bū­ti­na vo­luo­ti, ge­riau­sia rum­buo­tu ar­ba tink­li­niu vo­lu. Vo­luo­jant ly­giu vo­lu la­bai su­smul­ki­na­ma dir­va ir ky­la pa­vo­jus, kad po lie­taus jos pa­vir­šiu­je su­si­da­rys plu­ta.

Ve­lė­nos – grei­tai ir gražu

„Sėk­las ve­jai rin­ki­tės at­siž­velg­da­mi į jos pa­skir­tį. Nuo­sa­vo na­mo, kai­mo so­dy­bos ar ki­to­je žmo­nių nuo­lat try­pia­mo­je gy­ve­na­mo­je te­ri­to­ri­jo­je ge­riau­sia žel­din­ti va­di­na­mą­ją pa­pras­tą­ją ve­ją, ku­rią leng­viau pri­žiū­rė­ti nei, tar­kim, de­ko­ra­ty­vi­nę žo­lę. No­rint, kad ve­ja džiu­gin­tų ne tik sod­ria ža­lu­ma, bet ir spal­vin­gais smul­kiais žie­dais, rei­kia rink­tis to­kį var­pi­nių dau­gia­me­čių žo­lių mi­ši­nį, ku­ria­me yra bent vie­na žy­din­čių žo­lių rū­šis“, - tei­gė M. Zel­čins­kas.

Pa­sak kon­sul­tan­to, sė­jant de­ko­ra­ty­vi­nę ve­ją svar­bu ži­no­ti to­kį da­ly­ką: la­bai tan­kią, sod­riai ža­lią, ak­so­mi­nio pa­vir­šiaus ve­ją su­for­muo­ja šliau­žian­čio­sios smil­gos, o švie­siai ža­lią, smul­kia­la­pę – pa­pras­to­sios mig­lės. Be­je, šias ge­riau sė­ti vie­nas, nes su­mai­šius jas su ki­tų rū­šių žo­lių sėk­lo­mis su­že­lia la­bai mar­gas žo­ly­nas.

Pa­sė­jus ve­ją, jei ne­ly­ja, bū­ti­na ma­žiau­siai 2-3 sa­vai­tes nuo­lat lais­ty­ti du kar­tus per die­ną – ry­tą ir va­ka­re, kad su­dyg­tų kuo dau­giau sėk­lų. Svar­bu ir ne­per­lais­ty­ti, kad sėk­los ga­lė­tų pri­si­tai­ky­ti prie oro są­ly­gų.

„Sė­ja­ma ve­ja yra pats po­pu­lia­riau­sias bū­das, ta­čiau kai ku­rie klien­tai la­biau lin­kę klo­ti ve­lė­nos ve­ją. Toks bū­das bran­ges­nis, bet re­zul­ta­tas ma­to­mas iš­kart. No­rint klo­ti ve­lė­nos ve­ją ir­gi bū­ti­na par­uoš­ti dir­vą. Tik šiuo at­ve­ju tu­ri­me su­ly­gin­ti ve­jos plo­tą su kraš­tais taip, kad ve­jai par­uoš­ta vie­ta bū­tų 3-5 cen­ti­me­trais že­miau. To­kio sto­rio įpras­tai bū­na ve­lė­na, tad ją pa­tie­sus ve­ja su­si­ly­gins su ša­lia esan­čia te­ri­to­ri­ja. Prieš klo­jant bū­ti­na dir­vą pa­lais­ty­ti, iš­ly­gin­ti, o su­tan­kin­tą ne­gi­liai su­pu­ren­ti grėb­liu. At­si­vež­tą ve­lė­ną rei­kia sku­biai pa­lais­ty­ti. Pa­ties­ti ją rei­kė­tų per ar­ti­miau­sias dvi die­nas ir lais­ty­ti tol, kol at­si­gaus ir pri­gis“, - aiš­ki­no M. Zel­čins­kas.

Ve­lė­na la­biau tin­ka nuo­žul­nioms vie­toms, nes sėk­las ga­li nu­plau­ti pir­mas stip­rus lie­tus. Taip pat pro ve­lė­ną ne­pra­sisk­verbs pikt­žo­lės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami