Svarstant apie būstą, svarbu ne tik kaina

Rasa PAKALKIENĖ   2013-02-13 11:47
Rasa PAKALKIENĖ
 
2013-02-13 11:47
Teisininkui A.Gintalui mintis apie portalą, kuriame būtų daug naudingos informacijos, kilo pačiam ieškant būsto. Romo Jurgaičio nuotrauka
"Tik ne­dau­ge­lis žmo­nių ži­no, ko­kio­je ap­lin­ko­je gy­ve­na, ko­kia kri­mi­no­ge­ni­nė ar de­mog­ra­fi­nė si­tua­ci­ja", - por­ta­lui lzi­nios.lt tvir­ti­no And­rius Gin­ta­las. Jis su dviem bend­ra­min­čiais ėmė­si dar­bo - par­en­gė pro­jek­tą ir jį įgy­ven­di­no. Da­bar in­ter­ne­to por­ta­le ­Kur­Gy­ve­nu.lt ga­li­ma ras­ti nau­din­gos in­for­ma­ci­jos apie ap­lin­ką, ku­rio­je gy­ve­na­ma, ar­ba vie­tą, ku­rio­je no­rė­tų­si įsi­kur­ti. 

Idėja kurti tokį portalą prasidėjo nuo gyvenimiškų rūpesčių. Prieš keletą metų A.Gintalas ieškojo būsto Vilniuje. Skelbimų buvo daug, tačiau kilo klausimų, kaip objektyviai išsirinkti tinkamą vietą. Skelbimuose jis rasdavo informacijos apie kainą ir plotą, bet papildomi duomenų nebūdavo. Kaip išsirinkti, kai už tą panašią kainą siūlomi būstai - skirtingose gatvėse ar rajonuose? Vieni pardavėjai giria vieną gyvenamąjį rajoną, kiti - kitą. O tai yra subjektyvu.

A.Gintalas prisipažino, kad tuo metu, kai pats dairėsi nekilnojamo turto, nežinojo, kur ieškoti reikiamos informacijos, kaip ją vertinti, neskyrė tam pakankamai laiko, tiesiog svarstė rinktis atokesnį Vilniaus rajoną. Galiausiai susidomėjo, kurios sostinės vietos - rajonai, gatvės ar kvartalai - yra saugiausi pagal kriminogeninę situaciją, švariausi pagal oro taršą, ne triukšmingi ir panašiai. Tačiau išryškėjo problema: nėra kaip išsirinkti geriausią variantą pagal objektyvius duomenis vienoje vietoje. Tada ir kilo idėja - internetinis portalas, kuris apjungia visą informaciją apie nekilnojamąjį turtą ir jo aplinką. "Antras postūmis, paskatinęs imtis tokio projekto, buvo transliuojamos žinios apie sveiką gyvenseną, o juk ji susideda ne tik iš sveiko maisto, bet ir aplinkos, kurioje gyvename, - pasakojo vyras. - Tokia po pasaulį plintanti tendencija parodo, kas šiuolaikiniams žmonėms yra aktualu ir įdomu."

Prie projekto dirbo laisvalaikiu

Idėjos autorius A.Gintalas yra baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir banke dirbo teisininku, kurį laiką dirbo - su nekilnojamojo turto finansavimo sandoriais. Projektą KurGyvenu.lt kūrė trys bendraminčiai. Kartu su 30 metų A.Gintalu idėją įgyvendino 24 metų Jokūbas Nečiūnas ir vienmetis Marius Kubrakovas - abu programuotojai, dirbę prie įvairių informacinių technologijų projektų. Iš pradžių entuziastų trejetukas dirbo laisvalaikiu. Ar jie turėjo lėšų projektui įgyvendinti ir ar jis galėtų būti pelningas? A.Gintalas sakė: "Pirmas investuotojas, kuris patikėjo projektu,- "Staruphighway", Vilniuje įkurta programa, dirbanti su jaunais verslais." Jis teigė tikintis, kad toks projektas gali būti pelningas, bet supranta, kad dar trūksta kokybės ir žinomumo.

Portalas KurGyvenu.lt pradėjo veikti praėjusių metų vasaros pabaigoje. Iki tol nebuvo, kad galima būtų vienoje virtualioje erdvėje rasti išsamios informacijos apie gyvenamąją vietą Lietuvoje. A.Gintalas sakė: "Niekam ne paslaptis, kad dabar gyvename informacijos amžiuje. Mes prieiname prie daug informacijos šaltinių, bet turime per mažai laiko ieškoti, tuo labiau - apdoroti. Žinoma, viską tikrai galima susirasti internete, valstybės įstaigose, privačiose institucijose. Tačiau susistemintą, palygintą, vizualizuotą ir vieno vietoje surinkta informacija apie Lietuvos nekilnojamąjį turtą šiuo metu yra tik KurGyvenu.lt portale."

"Parodyti situaciją, kokia ji yra"

A.Gintalas tvirtino, kad informacijos apie viską - nuo oro taršos ir triukšmo lygio, nusikaltimų skaičiaus iki šildymo kainų - gauna iš pirminių šaltinių, tai yra tų, kurie ją administruoja. "Pavyzdžiui, oro taršos duomenis pateikė Aplinkos apsaugos agentūra, nusikalstamumo – Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, šilumos kainos – energiją teikiančios bendrovės ir t.t. Šia platforma mes siekiame parodyti situaciją valstybėje tokią, kokia ji yra iš tikrųjų, be jokių pagražinimų ir pabloginimų. Todėl mums labai svarbu, kad duomenys būtų iš pirminių šaltinių, ir tol, kol nesame tikri, kad šaltinis patikimas, į sistemą jų nededame", - apie atsakomybę sakė portalo kūrėjas.

Portale galima rasti ir naudingų žinių, tarkime, apie oro taršą, ir patarimų, pavyzdžiui, apie būsto šildymą. Kasdienio darbo, atnaujinant ir pildant informaciją, yra daug. "Kiekvienos atskiros informacijos rinkimas ir apdorojimas - tai atskira istorija, - teigė A.Gintalas. - Sistemai reikia ir nuolatinės bei nepertraukiamos priežiūros, nestandartinių sprendimų." Šiuo metu entuziastingi portalo kūrėjai yra numatę kelias vystymo kryptis. Jie jau surinko informacijos apie nekilnojamojo turto pardavimo sandorius, šilumos kainas, nusikalstamumą ir t.t. Tokios vienoje vietoje pateikiamos žinios naudingos apie nekilnojamą turtą svarstančiam žmogui. "Tą informaciją mums dar reikia peržiūrėti, padirbėti su jos atvaizdavimu. Mūsų tikslas - sukurti įrankį, kurio pagalba žmogus galėtų išsirinkti svajonių būstą, atsižvelgdamas į savo pasirinktus kriterijus, - sakė A.Gintalas - Informacija, kurią dar planuojame rinkti, susijusi su sveika gyvensena. Tai būtų atstumai iki vėjų jėgainių parko, šiukšlynų ir panašiai."

Vyresnei kartai rūpi kaina, jaunesnei - aplinka

Portale pateikiama informacija gali praversti ne tik žmonėms, ieškantiems pirkti ar nuomoti būstą, bet ir jį turintiems, nes galima sužinoti apie aplinką, kurioje gyvena. Nutuokiančiųjų, kokia kriminogeninė ar demografinė situacija rajone ar aplink namą, yra nedaug. Jei paaiškėtų, kad dėl kokių nors priežasčių vieta netinkama, tarkime, sužinojus apie didelę oro taršą, galima ieškoti sprendimo ir keltis gyventi kitur. "Bendravome su skirtingo amžiaus ir lyties vietos žmonėmis, taip pat ir su Lietuvoje gyvenančiais užsieniečiais, - pasakojo A.Gintalas. - Susidariau įspūdį, kad jaunesni žmonės tokiai informacijai skiria dėmesio. Užsieniečiams irgi svarbi švari ir saugi aplinka. Tačiau vyresnio amžiaus žmonėms aktualiausia - vieta ir kaina."

Portalo lzinios.lt korespondentė paprašė pateikti žinių, kurios Vilniaus vietos gyventi saugiausios, kur nepatariama keltis gyventi dėl didelės oro taršos, triukšmo arba nusikaltimų skaičiaus. "Drąsiai galiu teigti, kad oro tarša ir triukšmas yra patys blogiausi šalia judriausių gatvių (pvz., Konstitucijos ir Savanorių prospektai, Geležinio Vilko gatvė ir t.t.), todėl, galvojant apie sveiką gyvenseną, nekilnojamąjį turtą derėtų rinktis, įvertinant automobilių eismą", - patarė A.Gintalas. Remdamasis Informatikos ir ryšių departamento duomenimis bei Statistikos departamento duomenimis, jis teigė, kad per 2012 metus daugiausia nusikaltimų padaryta Vilniaus senamiestyje, Naujamiestyje ir Šnipiškėse, o mažiausia - Lazdynuose, Justiniškėse ir Pilaitėje.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami