Švarus kaminas apsaugo nuo bėdų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-01 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-01 06:00
LŽ archyvo nuotraukos
Du­ji­nių ka­ti­lų dūm­trau­kius, kaip ir vi­są sis­te­mą, ga­li mon­tuo­ti tik kva­li­fi­kuo­ti spe­cia­lis­tai. Nors kie­to­jo ku­ro ka­ti­lų ka­mi­nams sta­ty­ti griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai ne­tai­ko­mi, ta­čiau meis­trai pa­žy­mi, jog mon­tuo­jant ka­mi­nus rei­kia bū­ti la­bai at­sar­giems: iš­lai­ky­ti sau­gius at­stu­mus iki de­gių­jų me­džia­gų, už­ti­krin­ti dūm­trau­kių san­da­ru­mą.

„Pa­žiū­rė­ki­te į lieps­nos spal­vą ir pa­ma­ty­si­te, ar ka­mi­no trau­ka nor­ma­li: lieps­na bus gel­to­nai auk­si­nė. Jei de­gi­mo pro­ce­sui trūks­ta oro, lieps­na taps rau­do­na. Jei ka­mi­nas nuo­lat ūžia, o ug­nis be­veik bal­ta – tai trau­ka per di­de­lė. Įren­giant nau­ją ka­mi­ną siū­ly­čiau at­siž­velg­ti, ko­kio dy­džio yra ka­ti­lo iš­me­ta­ma­sis vamz­dis, ku­ris aps­kai­čiuo­tas pa­gal ka­ti­le ga­lin­čio su­deg­ti ku­ro kie­kį. Jei ka­mi­nas bus siau­res­nis, dū­mai ims virs­ti at­gal į vi­dų. O jei per­ne­lyg pla­tus - ne­spė­si­te į jį kiš­ti mal­kų ir ga­li tek­ti įreng­ti pa­pil­do­mą trau­kos re­gu­lia­to­rių“, - pa­aiš­ki­no ka­ti­lų ir dūm­trau­kių prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­tis meis­tras Vil­man­tas As­trau­ka.

Į se­nus mon­tuo­ja įdėklus

Modulinės konstrukcijos kaminą iš blokelių mūryti nėra sudėtinga, tačiau būtina kruopščiai matuoti, nes atsiras paklaida ir kaminas bus pasviręs.

Di­džiau­sia ka­mi­no prob­le­ma yra ja­me su­si­da­ran­tys suo­džiai, to­dėl prieš kiek­vie­ną šil­dy­mo se­zo­ną ir po jo ka­mi­ną rei­kė­tų pro­fi­lak­tiš­kai ap­žiū­rė­ti ir iš­va­ly­ti. Pa­sak pa­šne­ko­vo, suo­džiai kur kas la­biau lin­kę kaup­tis tuo­se kie­to­jo ku­ro ka­ti­lų dūm­trau­kiuo­se, ku­rių vi­du­je su­si­da­ro daug kon­den­sa­to. Prie šios drėg­mės ir lim­pa su trau­ka į lau­ką ke­liau­jan­tys ter­ša­lai. To­dėl iš kar­to tin­ka­mai pa­si­rin­kę ir įren­gę dūm­trau­kį bū­si­te ap­sau­go­ti nuo gal­vos skaus­mo at­ei­ty­je.

„Nea­be­jo­ti­nai po­pu­lia­riau­si mū­sų kraš­te yra iš ply­tų pa­sta­ty­ti mū­ri­niai ka­mi­nai, ta­čiau jie nė­ra pa­tys il­gaam­žiš­kiau­si. Mū­ri­niuo­se ka­mi­nuo­se su­si­da­ro dau­giau kon­den­sa­to, ku­ris įsi­ge­ria į ply­tas. Spus­te­lė­jus šal­čiui, kon­den­sa­tas virs­ta le­du ir ima ar­dy­ti ka­mi­ną. To­dėl rei­ka­lin­ga ka­mi­no re­no­va­ci­ja - į jį įsta­to­mas ne­rū­di­jan­čio plie­no įdėk­las“, - pa­ta­rė V. As­trau­ka.

Ko­ky­biš­ki plie­ni­niai įdėk­lai pa­pras­tai ga­mi­na­mi iš 0,5 – 1 mm sto­rio skar­dos, ku­ri iš vi­daus pa­den­gia­ma karš­čiui ir suo­džiuo­se esan­tiems rūgš­ti­niams jun­gi­niams at­spa­ria me­džia­ga. Ly­gios įdėk­lo sie­ne­lės ne tik pa­ge­ri­na trau­ką. Įdėk­las, skir­tin­gai nei pus­va­lan­dį šy­lan­čios ply­tos, kur kas grei­čiau įšy­la aukš­čiau ra­sos taš­ko tem­pe­ra­tū­ros, to­dėl su­si­da­ro ma­žiau kon­den­sa­to.

V. As­trau­kos tei­gi­mu, įdėk­lo skers­me­nį ge­riau par­ink­ti kuo di­des­nį, taip bus dau­giau trau­kos. Į kvad­ra­ti­nius ka­mi­nus mon­tuo­ja­mi aps­kri­ti­mo for­mos įdėk­lai, o į sta­čia­kam­pius – ova­lo. Nors įdėk­las kiek su­siau­ri­na dūm­trau­kio an­gą, bet trau­ka nuo to daž­nai tik pa­ge­rė­ja. Mat sta­čia­kam­pio for­mos ka­mi­ne be įdėk­lo su­si­da­ro ne­ma­žai pa­ša­li­nių sū­ku­rių, ku­rie ne pa­de­da trau­kai, o la­biau ken­kia oro srau­to ju­dė­ji­mui. Ap­va­li for­ma šiuo at­žvil­giu yra pri­va­lu­mas.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, dau­giau su­nku­mų ky­la, kai ka­mi­nas se­nas ir krei­vas. Į to­kį įkiš­ti tie­saus įdėk­lo ne­įma­no­ma. Tuo­met ten­ka dė­ti ne ly­gų įdėk­lą, o lanks­tų gof­ruo­to­mis sie­ne­lė­mis. Toks įdėk­las su­jun­gia­mas iš ke­lių da­lių, ku­rių kiek­vie­na vie­na­me ga­le yra siau­rė­jan­ti, ki­ta­me – pla­tė­jan­ti. Da­lys jun­gia­mos siau­res­nį ga­lą įsta­tant į pla­tes­nį.

Pa­pil­do­mas plie­no kaminas

Nau­ji dūm­trau­kiai daž­nai sta­to­mi mo­du­li­nės kons­truk­ci­jos pa­grin­du iš tar­pu­sa­vy­je su­jun­gia­mų tuš­čia­vi­du­rių ke­ram­zit­be­to­nio blo­ke­lių. Tuo­met į jų vi­dų įlei­džia­mi ug­niai at­spa­rūs ša­mo­ti­niai įdėk­lai. Oro tar­pas per vi­są il­gį už­pil­do­mas ug­niai at­spa­ria mi­ne­ra­li­ne va­ta, ku­ri ne tik pa­de­da ka­mi­ną ap­sau­go­ti nuo per­tek­li­nio kon­den­sa­to, bet ir pa­pil­do­mai su­tvir­ti­na kons­truk­ci­ją.

Jei na­muo­se įren­gia­te kon­den­sa­ci­nį ka­ti­lą, ku­rio dū­mas yra že­mes­nės tem­pe­ra­tū­ros, rink­si­tės vie­no­kio at­spa­ru­mo ša­mo­ti­nį įdėk­lą, jei ka­ti­lo dū­mas karš­tes­nis - pri­reiks kur kas at­spa­res­nio įdėk­lo. Su­si­da­ran­tį kon­den­sa­tą, ku­ris ne­už­si­lai­ko ant ly­gaus įdėk­lo sie­ne­lių ir su­bė­ga į rink­tu­vą, ga­li­ma pa­ša­lin­ti tie­siai į van­dens nuo­te­kų sis­te­mą.

Mo­du­li­nio ka­mi­no kons­truk­ci­ja yra su­nki ir ga­na ma­sy­vi, ją iš apa­čios tu­ri pri­lai­ky­ti pa­ma­tas, to­dėl to­kį dūm­trau­kį rei­kia pro­jek­tuo­ti kar­tu su na­mu. Iš­ori­nę ke­ram­zit­be­to­nio blo­ke­lių kons­truk­ci­ją vė­liau kiek­vie­nas ga­li ap­dai­lin­ti pa­gal sa­vo sko­nį – apk­li­juo­ti ply­te­lė­mis, nu­tin­kuo­ti ar nu­da­žy­ti.

Tre­čio­ji ka­mi­nų rū­šis – plie­ni­niai dvi­sie­niai dūm­trau­kiai. Jie gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se sta­to­mi kur kas re­čiau. To­kie dūm­trau­kiai la­biau skir­ti pra­mo­ni­niams pa­sta­tams, san­dė­liams. Ta­čiau jei na­muo­se įren­gia­te pa­pil­do­mą ži­di­nį, to­kį ka­mi­ną nau­jai įsta­ty­ti bus kur kas pa­pras­čiau – jis ir leng­ves­nis, ir pi­ges­nis. Plie­ni­nio dvi­sie­nio dūm­trau­kio kons­truk­ci­ja iš es­mės yra pa­pras­ta – į pla­tes­nį vamz­dį įsta­to­mas plo­nes­nis, bū­ti­nai le­gi­ruo­to, ne­rū­di­jan­čio plie­no vamz­dis. To­kio dūm­trau­kio ši­lu­mos izo­lia­ci­ja tu­rė­tų bū­ti 5 cen­ti­me­trų sto­rio. Šio sluoks­nio pa­kaks, kad ka­mi­nas per­ne­lyg ne­at­vės­tų ir dėl per­tek­li­nio kon­den­sa­to grei­tai ne­už­si­kimš­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami