Sveikos gyvensenos žinovė: patalpų dezinfekcijai tinka ir senovinės močiučių gėlės

Rasa Pekarskienė, LRT radijo laida „Sveikata“, LRT.lt 2013-12-15 14:12
Rasa Pekarskienė, LRT radijo laida „Sveikata“, LRT.lt
2013-12-15 14:12
nedelsk.lt nuotrauka
Šal­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu, kai siau­čia vi­ru­sai, o pa­tal­po­se dėl re­tes­nio vė­di­ni­mo kau­pia­si bak­te­ri­jos ir mi­kro­bai, de­zin­fe­kuo­ti na­mų orą ga­li­ma ir na­tū­ra­lio­mis prie­mo­nė­mis, sa­ko svei­kos gy­ven­se­nos ži­no­vė Ni­jo­lė De­gu­tie­nė. De­zin­fek­ci­jai, pa­sak jos, pui­kiai tin­ka kai ku­rios gė­lės ir ete­ri­niai alie­jai, ku­rie ne­tu­ri jo­kio ne­igia­mo po­vei­kio žmo­gaus or­ga­niz­mui.

„Kai mes kvė­puo­ja­me jais, jie ne­su­ke­lia įpra­ti­mo. Ir net pa­tys nuo­din­giau­si alie­jai, nau­do­ja­mi ma­žo­mis do­zė­mis, ne­tu­ri jo­kio pa­ša­li­nio po­vei­kio, jų me­džia­gos grei­tai pa­si­ša­li­na iš or­ga­niz­mo ir ja­me ne­si­kau­pia. Vi­ru­sai ir bak­te­ri­jos, ši­tas me­džia­gas nau­do­jant net ir la­bai il­gą lai­ką, ne­įgy­ja at­spa­ru­mo – mū­sų mi­kro­bai prie alie­jų ne­prip­ran­ta“, – na­tū­ra­lių de­zin­fek­ci­nių prie­mo­nių pri­va­lu­mus pa­brė­žia N.De­gu­tie­nė. Pa­sak jos, vi­si ete­ri­niai alie­jai pa­si­žy­mi bak­te­ri­ci­di­niu, už­de­gi­mo slo­pi­na­muo­ju ir an­ti­sep­ti­niu po­vei­kiu.

Ete­ri­nių alie­jų, ku­rie sėk­min­gai ko­vo­ja bū­tent su vi­ru­sais, są­ra­šas nė­ra la­bai il­gas. „Nuo vi­ru­sų yra kva­pių­jų pe­lar­go­ni­jų, eu­ka­lip­tų spin­du­li­nių, kil­nių­jų lau­ra­me­džių (tai pa­pras­ta­sis lau­ras, jis tie­siog taip va­di­na­si) alie­jus, taip pat ma­nu­kos, ku­ri yra tam ti­kra ar­bat­me­džio at­mai­na, alie­jus, ne­ro­lio, šven­tų­jų ba­zi­li­kų (bet ne pa­pras­tų, o šven­tų­jų, vie­ni vie­no­kie, ki­ti – ki­to­kie), gvaz­di­kė­lių pum­pu­rų, ša­la­vi­jų, ita­li­nių šla­mu­čių ir ar­bat­me­džio alie­jus“, – var­di­ja N.De­gu­tie­nė.

Nuo vi­ru­sų taip pat tin­ka aro­ma­ti­nių ra­ven­sa­rų alie­jus iš Ma­da­gas­ka­ro. Jo, N.De­gu­tie­nės ži­nio­mis, ga­li­ma nu­si­pirk­ti ir Lie­tu­vo­je. Šis alie­jus esą ypač veiks­min­gas ko­vo­jant su vi­ru­sais. „Jis su­ar­do ap­sau­gi­nį vi­ru­sų ap­val­ka­lė­lį ir yra la­bai stip­rus“, – pa­aiš­ki­na svei­kos gy­ven­se­nos ži­no­vė.

Ko­vo­jant su bak­te­ri­jo­mis, vi­sų pir­ma de­rė­tų ži­no­ti apie nau­din­gas čiob­re­lio ir rau­do­nė­lio sa­vy­bes. „Juo­se esan­čios me­džia­gos mi­kroor­ga­niz­mus nai­ki­na 25 kar­tus ge­riau nei spe­cia­li che­mi­nė de­zin­fek­ci­nė me­džia­ga fe­no­lis. Šio alie­jaus pa­sklei­dus na­muo­se, mi­kro­bų tam ti­krą lai­ką be­veik vi­siš­kai ne­bū­na“, – sa­ko N.De­gu­tie­nė.

Ki­ti la­bai svar­būs su bak­te­ri­jo­miss ko­vo­jan­tys ete­ri­niai alie­jai yra mai­rū­nų, pi­pir­mė­čių, roz­ma­ri­nų. Taip pat stip­riu po­vei­kiu, anot spe­cia­lis­tės, pa­si­žy­mi ša­la­vi­jų, ti­krų­jų mir­tų, kie­čių alie­jus. Pa­sta­ro­jo, tie­sa, su­nku gau­ti, jį ga­mi­na Ukrai­no­je, Kry­me. „Taip pat pu­šų alie­jus, la­bai stip­rus ci­na­mo­no žie­vės alie­jus (bet ne ci­na­mo­no la­pų), jo ir­gi yra. Dar ber­ga­mo­čių, le­van­dų, ka­da­gių, ci­tri­nos ir ci­tri­nos žie­vės alie­jus, apel­si­nų, san­dal­me­džio alie­jus“, – są­ra­šą tę­sia N.De­gu­tie­nė.

Pa­tal­pas de­zin­fe­kuo­ja spe­ci­fi­nio kva­po gėlės

Svei­kos gy­ven­se­nos ži­no­vės tei­gi­mu, pa­tal­pų orą de­zin­fe­kuo­ja ir kai ku­rie kam­ba­ri­niai au­ga­lai. „Bū­tent se­no­vi­nės mo­čiu­čių gė­lės, tu­rin­čios spe­ci­fi­nį, ne vi­siems pa­tin­kan­tį kva­pą. Fi­ton­ci­dus (nuo­din­gas au­ga­lų me­džia­gas, sau­gan­čias gė­les nuo par­azi­tų, ken­kė­jų, žo­lė­džių gy­vū­nų, ki­tų au­ga­lų kon­ku­ren­ci­jos – LRT.lt) iš­ski­ria ir kam­ba­ri­nės gė­lės, ypač – vi­sų rū­šių pe­lar­go­ni­jos“, – tei­gia N.De­gu­tie­ne.

Pa­sak jos, kai pa­tal­po­je yra, pa­vyz­džiui, kva­pio­ji pe­lar­go­ni­ja Je­ro­ni­mas, ypač su­ma­žė­ja vi­ru­sų. De­zin­fek­ci­nė­mis sa­vy­bė­mis pa­si­žy­mi ir ci­tru­si­niai au­ga­lai. Tad na­muo­se ver­ta au­gin­ti roz­ma­ri­ną, mir­tą, ali­jo­šių ar­ba mar­ga­la­pę di­fen­ba­chi­ją. Jei pa­tal­po­je bus au­gi­na­mas bent vie­nas iš pa­mi­nė­tų au­ga­lų, vi­ru­sų ir mi­kro­bų ti­krai su­ma­žės, ti­ki­na N.De­gu­tie­nė.

Mo­te­ris taip pat pa­ta­ria vis su­kel­ti skers­vė­jį. „Už­si­bu­vę vie­no­je erd­vė­je vi­ru­sai dau­gi­na­si di­de­liu grei­čiu. Jų kon­cen­tra­ci­ja tam­pa to­kia, kad kū­nas ne­be­ga­li ko­vo­ti su ši­to­kiu vi­ru­sų skai­čiu­mi. Iš tie­sų vė­din­ti la­bai nau­din­ga“, – at­krei­pia dė­me­sį svei­kos gy­ven­se­nos ži­no­vė.

O ga­mi­nant mais­tą, tar­kuo­jant ar pjaus­tant čes­na­kus, svo­gū­nus bei krie­nus, ver­ta pa­kvė­puo­ti jų iš­ski­ria­mo­mis me­džia­go­mis. „Tai ypač stip­rių an­ti­vi­ru­si­nių me­džia­gų tu­rin­tys au­ga­lai“, – pa­brė­žia N.De­gu­tie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami