Šveisti indus – vis dar nacionalinis buities sportas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-14 06:00
Skaičiuojama, kad A ekonominės klasės indaplovė indams plauti naudojama apie 280 kartų per metus ir suvartoja 200-250 kWh elektros energijos. LŽ archyvo nuotrauka
Dra­bu­žius skalb­ti ran­ko­mis se­niai lio­vė­mės. Tam pui­kiai pa­gelbs­ti au­to­ma­ti­nės skal­bi­mo ma­ši­nos. Ta­čiau po gau­sios va­ka­rie­nės dau­ge­lis pa­links­ta­me prie kriauk­lės ir grem­žia­me puo­dus, kep­tu­ves, stir­tą lėkš­čių ir vir­tu­vės įran­kių.

In­dap­lo­vė dau­ge­liui vis dar su­vo­kia­ma kaip ne­bū­ti­nas, la­biau tin­gi­nių iš­gal­vo­tas, o ne ra­cio­na­laus iš­skai­čia­vi­mo nu­lem­tas vir­tu­vės prie­tai­sas. Gal ir tei­sus bu­vo ne­ži­no­mas iš­min­čius, sa­ky­da­mas, kad tin­gi­nys­tė yra vie­na pa­grin­di­nių žmo­ni­jos pa­žan­gos prie­žas­čių. Ir ko­dėl, ge­rai pa­gal­vo­jus, vie­toj ke­lio­li­kos mi­nu­čių kas­die­nio in­dų švei­ti­mo ne­pa­si­mė­ga­vus puo­de­liu ar­ba­tos ar tau­re šal­to gė­ri­mo?

Do­zuo­ja tiksliau

Pa­grin­di­nis klau­si­mas, ku­rį už­duo­da su­si­ruo­šu­sie­ji įsi­gy­ti in­dap­lo­vę, yra leng­vai nu­spė­ja­mas: ar nau­do­da­mi ją ga­li­me su­tau­py­ti? Jei skai­čiuo­tu­me, kad in­dams plau­ti kas­dien ski­ria­me bent pen­kio­li­ka mi­nu­čių, o gal ir pus­va­lan­dį, per sa­vai­tę su­si­da­ro bent dvi trys va­lan­dos. Tai­gi dėl lai­ko są­nau­dų at­sa­ky­mas aiš­kus – taip, lai­ką tau­po­me.

"Be abe­jo, kai kas su­ge­ba lėkš­čių krū­vą iš­plau­ti su ki­bi­rė­liu van­dens. Ta­čiau pri­pa­žin­ki­me, kad dau­ge­lis mū­sų plau­da­mi in­dus ran­ko­mis daž­nai už­si­mirš­ta­me ir, at­su­kę čiau­pą mak­si­ma­liai, tik baig­da­mi šva­rin­tis su­si­mąs­to­me, kad iš­lei­do­me ki­bi­ru van­dens dau­giau, nei rei­kė­jo. Ki­tą­kart vėl elg­si­mės taip pat.

Su in­dap­lo­ve ga­li­ma iš­veng­ti žmo­gaus ne­ap­dai­ru­mo. Šian­die­nės tech­no­lo­gi­jos lei­džia van­de­nį ir plo­vi­mo prie­mo­nes do­zuo­ti mi­li­li­trų tiks­lu­mu – bū­tent tiek, kiek rei­kia“, - pa­žy­mė­jo bui­ti­nės tech­ni­kos sa­lo­no kon­sul­tan­tas Au­ri­mas Aukš­tuo­lis.

Są­nau­dų matematika

Ga­min­to­jai skai­čiuo­ja, kad ti­pi­nė na­muo­se pus­ry­čius ir va­ka­rie­nę val­gan­ti ke­tu­rių as­me­nų šei­ma, in­dų plo­vi­mą ran­ko­mis iš­kei­tu­si į in­dap­lo­vę, per me­tus su­tau­po bent 7-8 tūkst. li­trų van­dens.

Kiek­vie­nos in­dap­lo­vės ener­gi­nis efek­ty­vu­mas skirs­to­mas pa­gal kla­ses. Aukš­čiau­sia yra A++ kla­sė. In­dap­lo­vių ener­gi­jos są­nau­dos cik­lui su ne­di­de­le pa­klai­da pa­pras­tai sie­kia 0,8-1 kWh.

„Skai­čiuo­ja­ma, kad A eko­no­mi­nės kla­sės in­dap­lo­vė in­dams plau­ti nau­do­ja­ma apie 280 kar­tų per me­tus ir su­var­to­ja 200-250 kWh elek­tros ener­gi­jos. Tai­gi, net jei šį prie­tai­są steng­si­mės įjung­ti vė­lai va­ka­rais ar­ba sa­vait­ga­liais, vis tiek su­si­da­rys šim­tas li­tų. Iš tie­sų, bū­ti lais­vam nuo in­dų plo­vi­mo šiek tiek kai­nuo­ja. Ta­čiau jei pi­ni­gais įver­tin­tu­me lai­ko są­nau­das... Tai la­bai re­lia­ty­vu ir as­me­niš­ka, bet pa­ban­dy­ti su­sis­kai­čiuo­ti ga­li­me kiek­vie­nas“, - pa­ta­rė A. Aukš­tuo­lis.

Be pa­tir­ties nesuremontuosime

Dau­ge­lis in­dap­lo­vių yra jun­gia­mos prie šal­to van­dens van­den­tie­kio. Šal­tą van­de­nį rei­kia šil­dy­ti ir to­dėl su­nau­do­ja­ma dau­giau elek­tros ener­gi­jos, ta­čiau šal­tas van­duo yra šva­res­nis nei tie­kia­mas karš­tas. Kai ku­rie ga­min­to­jai ga­mi­na to­kias in­dap­lo­ves, ku­rias ga­li­ma jung­ti ir prie karš­to van­dens van­den­tie­kio, tik su są­ly­ga, kad van­dens tem­pe­ra­tū­ra bus ne aukš­tes­nė kaip 60°C. Nors taip su­tau­po­ma elek­tros ener­gi­jos, rei­ka­lin­gos van­de­niui šil­dy­ti, ta­čiau to­kios ma­ši­nos tu­ri trū­ku­mą – juk po­rą sa­vai­čių per me­tus na­mie ne­bū­na karš­to van­dens dėl pro­fi­lak­ti­nio van­den­tie­kio ti­kri­ni­mo.

„Karš­tu van­de­niu iš­plau­ti in­dai ne­bus idea­liai šva­rūs, ne­atro­dys gra­žiai. La­bai karš­tas van­duo ken­kia ir pa­čiai ma­ši­nai. Įvai­rių mar­kių ir mo­de­lių plo­vyk­lėms yra nu­ma­ty­ti skir­tin­gi van­dens tem­pe­ra­tū­ros li­mi­tai“, - pa­aiš­ki­no A.Aukš­tuo­lis.

Pa­sak jo, in­dap­lo­vė­je vei­kia aukš­tas slė­gis. Tai pa­grin­di­nis veiks­nys, dėl ku­rio il­gai­niui ga­li at­si­ras­ti me­cha­ni­nių in­dap­lo­vės ge­di­mų. Dau­ge­ly­je šiuo­lai­ki­nių in­dap­lo­vių yra įtai­sy­ta mag­ne­ti­nė sklen­dė su kra­nu: tai ap­sau­go van­dens tie­ki­mo žar­ne­lę nuo slė­gio. Jei mag­ne­ti­nės sklen­dės nė­ra, bai­gus nau­do­tis in­dap­lo­ve, rei­kė­tų už­suk­ti van­dens čiau­pą. Mat kol čiau­pas at­suk­tas, di­de­lis van­dens slė­gis vei­kia prie­tai­so vož­tu­vus ir juos silp­ni­na. Lai­kui bė­gant vož­tu­vai ga­li ne­iš­lai­ky­ti slė­gio.

In­dap­lo­vės nė­ra la­bai su­dė­tin­gi me­cha­niz­mai - es­mė yra van­dens purš­ki­mo sis­te­ma, per aukš­to slė­gio purkš­tu­kus purš­kian­ti van­dens sro­vę ant in­dų. Ta­čiau ne­įgu­du­siam meis­trui už­siim­ti in­dap­lo­vės re­mon­tu yra su­dė­tin­ga, nes vi­di­nės da­lys yra daž­niau­siai su­kons­truo­tos vie­na už ki­tos, tad no­rint ap­tik­ti in­dap­lo­vės ge­di­mą ir jį pa­ša­lin­ti tek­tų ją tie­sio­gi­ne to žo­džio pra­sme iš­rink­ti.

„Kai ga­ran­ti­nės prie­žiū­ros lai­kas pa­si­bai­gia, in­dap­lo­ves jų šei­mi­nin­kai daž­nai at­si­sa­ko re­mon­tuo­ti. Vie­nas van­dens purš­ki­mo siurb­lys ga­li kai­nuo­ti 300 li­tų ir dau­giau. Nau­jes­nė­se in­dap­lo­vė­se taip pat gau­su mo­der­nios elek­tro­ni­kos. Klai­din­ga ma­ny­ti, kad elek­tro­ni­ka gen­da daž­niau nei pa­pras­tes­ni me­cha­ni­niai įtai­sai, grei­čiau – prieš­in­gai, nau­jos in­dap­lo­vės pui­kiai nau­do­ja­mos bent pen­ke­rius me­tus. Bet jei elek­tro­ni­ka su­gen­da, ge­di­mą pa­ša­lin­ti nė­ra pa­pras­ta, o kar­tais net ir ne­įma­no­ma“, - pa­žy­mė­jo A. Aukš­tuo­lis.

Dau­giau plo­vik­lio nereikia

Kad in­dap­lo­vė veik­tų il­gai, bū­ti­na ją tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti. Šiuo­lai­ki­nė­se in­dap­lo­vė­se daž­niau­siai yra įdieg­ta ir sa­vai­mi­nio iš­si­va­ly­mo funk­ci­ja. Se­nes­nių mo­de­lių in­dų plo­vyk­les teks kart­kar­tė­mis šveis­ti. Jei ne­no­ri­te leis­ti pi­ni­gų va­lik­liams, ga­li­te va­ly­mo prie­mo­nių pa­si­ga­min­ti na­mų są­ly­go­mis. Pa­vyz­džiui, kal­kes ge­rai ša­li­na ci­tri­nos rūgš­tis. Pui­kus re­zul­ta­tas, pa­ly­gin­ti su spe­cia­liais in­dap­lo­vėms skir­tais va­lik­liais, ne­ga­ran­tuo­ja­mas, bet pa­ban­dę to­kią prie­mo­nę in­dap­lo­vei ne­pa­kenk­si­te.

Su­si­kau­pu­sius in­dap­lo­vė­je ne­šva­ru­mus ne­re­tai iš­duo­da at­si­ra­dęs ne­ma­lo­nus kva­pas. Jam pa­ša­lin­ti daž­niau­siai pa­kan­ka iš­va­ly­ti nuo­te­kų fil­trą. Kar­tais pa­si­tai­kan­ti prob­le­ma – van­dens ly­gio ju­tik­lio ge­di­mas. To­kiu at­ve­ju in­dap­lo­vė ga­li pra­dė­ti va­ry­ti van­de­nį per šo­ną.

„A­pie šei­mi­nin­kes, ku­rios, pri­trū­ku­sios spe­cia­lių in­dap­lo­vėms skir­tų plo­vi­mo me­džia­gų, į jas pri­pi­la pa­pras­to in­dų plo­vik­lio, sklan­do anek­do­tai. Jei ne­no­ri­te vir­tu­vė­je su­reng­ti pu­tų šou ir pri­si­vir­ti pa­pil­do­mo dar­bo, ge­riau pa­pras­to in­dų plo­vik­lio į in­dap­lo­vę ne­pil­ki­te. Pre­ky­bos cen­truo­se ga­li­ma ras­ti dau­gy­bę įvai­rių ga­min­to­jų siū­lo­mų plo­vik­lių - skir­tin­gos su­dė­ties, pa­kuo­čių ir kai­nos. Ne­si­rin­ki­te pa­ties pi­giau­sio ir ne­ži­no­mo ga­min­to­jo plo­vik­lio. Taip pat ne­bū­ti­na pirk­ti ir pa­ties bran­giau­sio. Ieš­ko­ki­te vi­du­riu­ko. Svar­bu - do­zuo­ki­te tiek, kiek nu­ro­dy­ta. Ne­ma­ny­ki­te, kad dau­giau įpy­lę iš in­dap­lo­vės iš­trauk­si­te šva­res­nius in­dus“, - sa­kė bui­ti­nės tech­ni­kos kon­sul­tan­tas. Nau­do­jant ska­la­vi­mo prie­mo­nes, in­dai po plo­vi­mo džiūs­ta grei­čiau ir gra­žiau. Jei no­ri­te itin ne­prie­kaiš­tin­go in­dų bliz­ge­sio, ga­li­te įsi­gy­ti bliz­gik­lių.

Pa­čiai in­dap­lo­vei bū­ti­nos ska­la­vi­mo prie­mo­nės - de­ter­gen­tai, tirp­dan­tys su­si­da­riu­sias nuo­sė­das ir va­lan­tys in­dap­lo­vės pa­vir­šių.

In­dap­lo­vė­je ga­li­ma plau­ti vi­so­kius in­dus, vir­tu­vės apy­vo­kos reik­me­nis, pa­ga­min­tus iš įvai­rių me­džia­gų. Vis dėl­to ne­pa­ta­ria­ma in­dap­lo­vė­je plau­ti va­ri­nių, žal­va­ri­nių, kau­li­nių, si­dab­ri­nių, o ypač – me­di­nių in­dų, nes šie ga­li tap­ti šiurkš­tūs, pra­ras­ti sa­vo iš­vaiz­dą, iš­brink­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
viską  82.135.243.227 2014-08-29 16:08:19
paskaičiavus indaplovė kur kas brangiau.Tai tik prestižo reikalas.
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami