Šventės baigėsi, dėmės liko

PAULIUS UGIANSKIS 2008-01-08 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2008-01-08 00:00
Po didžiųjų švenčių padaugėja užsakymų, tačiau dažniausiai "švaros misija" atliekama biuruose, komercinės paskirties patalpose. LŽ archyvo nuotrauka
Kai ku­riuo­se na­muo­se šven­tes pri­me­na ne tik do­va­nos, bet ir su­nkiai nu­va­lo­mos dė­mės: rau­do­nuo­ju vy­nu su­lie­tas ki­li­mas, ap­taš­ky­tos sie­nos. LŽ do­mė­jo­si, kaip su šio­mis prob­le­mo­mis įpra­tę tvar­ky­tis lie­tu­viai.

Dažnos švenčių palydovės dėmės yra tikras galvos skausmas ne vienai šeimininkei. Labiau patyrusios žino savų receptų, kaip be didesnių pastangų pašalinti įvairius nešvarumus ir priversti namus vėl sublizgėti. Tačiau ką daryti tiems ar toms, kurie tokiu "talentu" neapdovanoti. Yra keli būdai: kviestis į pagalbą valymo paslaugas teikiančių bendrovių specialistus arba eiti į artimiausią buitinės chemijos parduotuvę ir ieškoti tinkamo valiklio.

Po švenčių - daugiau užsakymų

Valymo įmonių paslaugomis dažniau linkę naudotis didesnes pajamas gaunantys žmonės arba tie, kurie yra itin užimti ir gyvena didžiuliuose individualiuose namuose. Pasak vienos švaros paslaugas sostinėje teikiančios bendrovės atstovų, kone kasmet po didžiųjų švenčių padaugėja užsakymų, tačiau dažniausiai "švaros misija" atliekama biuruose, komercinės paskirties patalpose.

"Be abejo, po didžiųjų švenčių sulaukiame daugiau užsakymų, tačiau dažniausiai tenka vykti ne į gyvenamuosius namus, bet į komercinės ar visuomeninės paskirties patalpas. Kita vertus, sulaukiame ir pavienių užsakymų. Žmonės skambina ir prašo atvykti išvalyti svečių suteptus kilimus, vynu aplietas sienas. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai mums skambina paaugliai ir maldauja kuo skubiau atvažiuoti išvalyti namus po šventinių vakarėlių, apie kuriuos jų tėvai net nenutuokia. Tikriausia bijo, kad į namus grįžę tėvai nepamatytų triukšmingo vakarėlio pasekmių", - pasakojo vienoje švaros įmonėje dirbantis Algimantas Juzėnas.

Jeigu netikėtai skubiai prireikė valymo paslaugų specialisto, sulaukti skubios pagalbos tą pačią dieną nebus taip paprasta. Tuo įsitikinome paskambinę į kelias valymo paslaugas teikiančias įmones, prašydami skubiai atvykti išvalyti svetainės baldus, tačiau visur sulaukėme vienodo atsakymo: ne anksčiau kaip po dviejų trijų dienų. Beje, už valytojų brigados iškvietimą į namus sostinėje teks pakloti ne mažiau 180-200 litų - pigiau niekas važiuoti nesutiko. Suma už valymo paslaugas gali šoktelėti, nelygu kokios dydžio būstą ir ką konkrečiai reikės išvalyti. Švaros įmonių atstovai tikino darbus atliekantys kokybiškai, naudojantys efektyvias priemones, dirbantys greitai ir patikimai. Be to, patikino galintys išvalyti bet kokias dėmes ir net sunkiai įveikiamus nešvarumus. Jeigu tik turėsite kantrybės laukti ir negailėsite šimtinių.

Švaru už kelis litus

Tačiau ką daryti tiems, kurių kišenė neleidžia kviestis valymo paslaugų specialistų?

Vienos Vilniuje įsikūrusios valymo įmonės darbuotojas, paklaustas, ką daryti su raudonuoju vynu aplieta siena, pasiūlė, užuot valytojų profesionalų laukus savaitę, nubėgti iki artimiausios valymo priemonėmis prekiaujančios parduotuvės ir už kelis litus nusipirkti cheminę valymo priemonę. Pastarųjų pasirinkimas tikrai didelis, o jų paklausa, anot pardavėjų, po švenčių padidėja.

Kaina ne rodiklis

Perkant vieną ar kitą priemonę dėmėms šalinti, nebūtina pasikliauti tik brangiais ar plačiai išreklamuotais valikliais. Vyno, kavos ar kitas sunkiai įveikiamas dėmes galima pašalinti ir pigia, vos keletą litų kainuojančia valymo priemone. Svarbiausia, nepatingėti atidžiai paieškoti.

Vienos didelės buities priekių parduotuvės konsultantė Nadežda Smirnova pasakojo, kad įvairūs dėmių valikliai po švenčių tampa paklausia preke. Anot jos, dažniausiai pirkėjai teiraujasi, kokie valikliai efektyviausiai išvalo raudonojo vyno ir kavos dėmes. "Negaliu pasakyti, kad po švenčių dėmių valikliai perkami masiškai, tačiau susidomėjimas didesnis nei įprastai. Pastebėjau, kad pirkėjai kur kas dažniau pasitiki brangiais ir išreklamuotais valikliais, o į pigesnius ir mažiau žinomų gamintojų valiklius žiūri įtariai. Tačiau neretai kelis litus kainuojantys valikliai ne ką prasčiau įveikia net ir įsisenėjusias dėmes. Tai galiu patvirtinti iš savo asmeninės patirties", - šypsodamasi tikino N.Smirnova.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami