Svetainę išplėtė į balkoną – sulaukė problemų

Tomas FEDARAVIČIUS 2013-07-25 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
2013-07-25 06:00
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Į LŽ krei­pė­si šiau­lie­tis Vy­tau­tas (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma), ku­rio ra­mų gy­ve­ni­mą su­jau­kė įgei­dis pa­si­nau­do­jus bal­ko­no plo­tu pa­si­di­din­ti dvie­jų kam­ba­rių bu­to dau­gia­bu­čia­me blo­ki­nia­me na­me sve­tai­nę. Šiau­lie­tis ti­ki­no nie­kad gy­ve­ni­me bui­ties dar­bams ne­sam­dęs meis­trų - na­mus gra­ži­na ir au­to­mo­bi­lį tai­so vi­sa­da tik sa­vo ran­ko­mis.

Prieš tre­jus me­tus Vy­tau­tas, pa­si­ta­ręs su žmo­na, nu­spren­dė iš­griau­ti sve­tai­nę ir įstik­lin­tą bal­ko­ną ski­rian­čią sie­ną tam, kad sve­tai­nė tap­tų erd­ves­nė ir švie­ses­nė. „Nei aš, nei žmo­na ne­rū­ko­me, o daik­tų bal­ko­ne ne­lai­kė­me. Mums jis bu­vo ne­rei­ka­lin­gas, o erd­ves­nė sve­tai­nė ne­pro­šal. Ne­ma­niau, kad dėl to­kio pa­pras­to rei­ka­lo tiek daug teks aiš­kin­tis“, - is­to­ri­ją pra­džią pa­pa­sa­ko­jo šiau­lie­tis.

Kaip ta­rė, taip ir pa­da­rė. Su kam­pi­niu šli­fuok­liu iš­pjo­vė sie­ną. Dvi­gu­bu ak­mens va­tos ir putp­las­čio sluoks­niu šil­ti­no bal­ko­no sie­nas, tin­ka­vo, su­dė­jo nau­jas grin­dis ir pri­jung­tą erd­vę iš­kli­ja­vo ta­pe­tais. Re­mon­tą Vy­tau­tas at­li­ko per va­sa­ros at­os­to­gas, už­tru­ko vos po­rą sa­vai­čių. Ta­po švie­su ir šil­ta. At­ėjus ki­tai va­sa­rai bu­vo at­lik­ta vi­so na­mo re­no­va­ci­ja. Jai pa­si­bai­gus, na­mą ap­lan­kė VĮ Re­gis­trų cen­tro eks­per­tai, ku­rie po re­no­va­ci­jos at­lie­ka ma­ta­vi­mus ir pa­tei­kia nau­jus duo­me­nis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­das­trui ir re­gis­trui.

„Ša­lia esan­čio re­no­vuo­to na­mo bu­tuo­se nie­kas ne­si­lan­kė. Ma­tyt, ma­ne ku­ris iš kai­my­nų pa­skun­dė“, - svars­tė pa­šne­ko­vas. Vy­tau­to bu­te ap­si­lan­kę eks­per­tai nu­sta­tė, kad sve­tai­nės erd­vė iš­plės­ta sa­va­va­liš­kai, ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas at­lik­tas be pro­jek­to, iš­griau­ta lai­kan­čio­ji (ka­pi­ta­li­nė) sie­na. Jie at­si­sa­kė ka­das­tre įre­gis­truo­ti Vy­tau­tui pri­klau­san­tį bu­tą tol, kol šis ne­pat­vir­tins tu­rin­tis sa­vi­val­dy­bės pa­tvir­tin­tą to­kių pert­var­kų pro­jek­tuo­to­jo pla­ną.

Gy­ven­ti bu­te šiau­lie­tis ga­li nors ir vi­są am­žių, ta­čiau no­rė­da­mas jį par­duo­ti be re­gis­tra­ci­jos ka­das­tre to pa­da­ry­ti ne­ga­lė­tų.

Sa­va­va­liš­kų sta­ty­bų neregistruoja

Prob­le­mi­nę Vy­tau­to si­tua­ci­ją įver­ti­no Šiau­lių te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riaus Sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros pos­ky­rio ve­dė­jas Al­fon­sas Dan­ki­sas. Pa­sak jo, lai­kan­čio­sios sie­nos grio­vi­mas pri­ski­ria­mas ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui, o šiam bū­ti­nas na­mo bend­ri­jos su­ti­ki­mas, pro­jek­tuo­to­jo par­eng­tas re­mon­to pro­jek­tas, sa­vi­val­dy­bės lei­di­mas.

„Ad­mi­nis­tra­ci­nė nuo­bau­da ne­ski­ria­ma, jei sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos bu­vo vyk­dy­tos ne per pa­sta­rą­jį pus­me­tį. Ta­čiau teks su­mo­kė­ti įmo­ką už sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mą, o ji yra ne ma­žes­nė nei 300 li­tų. Iki šių me­tų sau­sio 1 die­nos gy­ven­to­jai, sa­va­no­riš­kai pra­ne­šę apie įvyk­dy­tą sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą, ga­lė­jo tai įtei­sin­ti ne­mo­ka­mai. Tam pa­da­ry­ti lai­ko tu­rė­jo net dve­jus me­tus. Jei kas ne­sus­pė­jo, tai jau ne mū­sų prob­le­ma“, - pa­aiš­ki­no A.Dan­ki­sas.

Vals­ty­bi­nės sta­ty­bų ins­pek­ci­jos prie­vaiz­das pa­žy­mė­jo, kad ne­tei­sė­tai ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą vyk­dan­čius dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jus daž­niau­siai pa­skun­džia na­mo bend­ri­ja ar­ba kai­my­nai. Po re­no­va­ci­jos dau­gia­bu­čius na­mus iš nau­jo re­gis­truo­jan­tys Re­gis­trų cen­tro ar­ba bend­ri­jos pa­sam­dy­ti pri­va­tūs ma­ti­nin­kai apie ap­tik­tas sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas pra­ne­ši­mų ins­pek­ci­jai ne­tei­kia.

Re­gis­trų cen­tro Šiau­lių fi­lia­lo dar­buo­to­jai LŽ in­for­ma­vo, kad re­gis­truo­jant bu­tą rei­kia pa­teik­ti ofi­cia­lius ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bus pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus ir to­kio re­mon­to lei­di­mą: „Kiek­vie­nas bu­tas yra dau­gia­bu­čio na­mo da­lis, tad dėl to­kio sa­va­va­lio kai­my­no ga­li nu­ken­tė­ti vi­sa na­mo bend­ri­ja. Vie­na prob­le­ma gim­do ki­tą, tad Re­gis­trų cen­tras tu­ri tei­sę ne­re­gis­truo­ti ir vi­so dau­gia­bu­čio, ku­ria­me bu­vo vyk­do­mi sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos dar­bai.“

Pi­giau­sias pro­jek­tas – už 1800 litų

UAB „Pas­ta­tų kons­truk­ci­jos" di­rek­to­rius Jo­nas Ša­ra­kaus­kas pa­aiš­ki­no, kad pro­jek­tuo­to­jai bu­to ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­tą par­eng­tų per sa­vai­tę, ta­čiau lei­di­mų de­ri­ni­mas sa­vi­val­dy­bė­je ga­li už­truk­ti net du mė­ne­sius. Jei dau­gia­bu­tis na­mas yra aukš­tes­nis nei pen­kių aukš­tų, sta­ti­nys lai­ko­mas ypa­tin­gu, ta­da pri­reik­tų ne tik par­eng­to pro­jek­to, bet ir pri­va­lo­mo­sios eks­per­ti­zės.

„Už kiek su­si­tar­si­te, tiek ir kai­nuos. Bet pro­jek­tuo­to­jams reng­ti ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­tą pi­giau nei už 1500 li­tų plius PVM (1815 li­tų) ne­ap­si­mo­ka. Daž­niau­siai to­kius dar­bus at­lie­ka pro­jek­tuo­to­jai, ku­rie nė­ra PVM mo­kė­to­jai“, - pre­li­mi­na­rią są­ma­tą įver­ti­no J.Ša­ra­kaus­kas.

Šiau­lie­tis ar­chi­tek­tas Al­vy­das Uba­re­vi­čius pa­brė­žė, kad šiuo me­tu už­sii­ma tik di­des­nių ob­jek­tų pro­jek­ta­vi­mu. Se­niau reng­da­vęs ir bu­tų ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­tus, ta­čiau „dėl jų dau­giau var­go ne­gu nau­dos“. „Jei ren­gia­tės bu­to re­mon­tui, ge­riau­sia ban­dy­ti įtilp­ti į pa­pras­to­jo re­mon­to ri­bas, ta­da ne­rei­kės jo­kių pro­jek­tų ir lei­di­mų. Aiš­ku, jei­gu dau­gia­bu­tis įtrauk­tas į pa­vel­do­sau­gos ob­jek­tų są­ra­šą, lei­di­mo pri­reiks ir at­lie­kant pa­pras­tą re­mon­tą“, - pa­tiks­li­no pa­šne­ko­vas.

Dau­gia­bu­tis – ne nuo­sa­vas namas

Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus Sta­ti­nių ar­chi­tek­tū­ros ir pa­vel­do­sau­gos pos­ky­rio ve­dė­ja Iri­na Ving­rie­nė ne­bu­vo kal­bi. Anot jos, kiek­vie­nas at­ve­jis yra in­di­vi­dua­lus, tad rei­kia at­siž­velg­ti į kon­kre­čias ap­lin­ky­bes.

„Dau­gia­bu­tis nė­ra in­di­vi­dua­lus na­mas, tad ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui ja­me rei­kia tiek bend­ri­jos, tiek sa­vi­val­dy­bės pri­ta­ri­mo. Jei už­ten­ka tik ra­šy­ti­nio sa­vi­val­dy­bės pri­ta­ri­mo, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos nu­sta­ty­ta kai­na yra 100 li­tų, jei­gu rei­kia sta­ty­bos lei­di­mo, tai at­sieis 250 ar­ba 500 li­tų. Pa­brė­žiu, kad ne mes nu­sta­to­me kai­nas, mes tik pri­ima­me kvi­tu­kus. Vi­so ge­ro, aš tu­riu dirb­ti“, - po­kal­bį nu­trau­kė I.Ving­rie­nė.

Tai­gi no­rint ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą dau­gia­bu­ty­je at­lik­ti pa­gal vi­sas tai­syk­les bū­ti­na iš anks­to pa­si­rū­pin­ti bend­ri­jos pri­ta­ri­mu ir spe­cia­lis­to par­eng­tu pro­jek­tu. Tiems, kas to ne­pa­da­rė, vė­liau teks ki­še­nę pa­tuš­tin­ti ne tik už sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mą, bet ir vėl kreip­tis į pro­jek­tuo­to­jus, ku­rie par­eng­tų pro­jek­tą ir įver­tin­tų sa­va­va­liš­kai at­lik­tų dar­bų ko­ky­bę.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sta­ty­bos įsta­ty­mo 1 prie­de nu­ro­do­ma, kad įmo­kos už sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mą dy­dis kin­ta pri­klau­so­mai nuo at­lik­tų sta­ty­bos dar­bų, įskai­tant pa­nau­do­tus sta­ty­bos pro­duk­tus, dar­bų są­nau­das. To­kia įmo­ka ne­ga­li bū­ti ma­žes­nė kaip 300 li­tų ir di­des­nė nei 500 000 li­tų. Įmo­kos dy­dis aps­kai­čiuo­ja­mas sa­va­va­liš­kai at­lik­tų dar­bų ir jiems pa­nau­do­tų me­džia­gų ver­tę pa­kė­lus kvad­ra­tu ir pa­da­li­jus iš 1 mln. No­rint iš­veng­ti di­de­lės įmo­kos ga­li pra­vers­ti iš­sau­go­ti sta­ty­bi­nių me­džia­gų pir­ki­mo če­kiai, nes ofi­cia­lūs kas­met kei­čia­mi sta­ty­bos įkai­niai ne vi­sa­da ati­tin­ka ti­krą­ją rin­kos ver­tę.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kas  158.129.148.187 2013-08-06 13:57:50
Kas griauna laikanciaja siena ??? Tik beprotis ir zmogus neturintis smegenu. Dar butu idomu issiaiskinti ar ji tikrai yra laikancioji, nes tokiuose butuose plokstes eina lygiagreciai su balkono ilgiu, o jei taip tai valdininkai burbula ispute.
4 2  Netinkamas komentaras
acg  91.21.15.47 2013-07-29 15:49:12
na Kai tokios kainos,tai ir noro nera zmonems eiti leidimo,juk butas ne namas,nera tiek finansu,kad islaikyti visa armija tipo smarkiai dirbanciu...
4 0  Netinkamas komentaras
Nuomonė  84.240.49.10 2013-08-05 09:24:53
Tokie veikėjai tikras "himarojus" kitiems butų savininkams, namui ir jo konstrukcijoms. Toks veiksmas kelia pavojų kitiems butų savininkams, nes sutrūkinėja sienos, ištrupa sandūros ir atsiranda kitos bėdos. Jei maža ploto, geriausiai pirkti didesnes patalpas.
10 3  Netinkamas komentaras
Selis  65.127.181.250 2013-08-05 09:24:58
Jei visi taip darytu tam paciam name, nams sugriutu, manau siuo atveju teisybe valdininku puseje.
12 2  Netinkamas komentaras
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami