Šviesos diodai elektrą taupo geriausiai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-01-16 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-01-16 06:00
Namuose įrengus išmanią LED apšvietimo sistemą, paprasta reguliuoti šviesos spalvinį spektrą. LŽ archyvo nuotraukos
Apie na­mų šei­mi­nin­ką, ku­riam ran­kos iš ne­tin­ka­mos vie­tos au­ga, daž­nai sa­ko­ma: „Jis net lem­pu­tės pats ne­pa­keis­tų.“ Tie­sa to­kia, kad to­bu­lė­jant pa­tal­pų apš­vie­ti­mo tech­no­lo­gi­joms, ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je lem­pu­čių, re­gis, iš­vis ne­rei­kės keis­ti.

At­si­sa­ky­si­me halogenų

Pra­ėju­sia­me am­žiu­je ka­ra­lia­vu­sias kai­tri­nes lem­pu­tes pa­ma­žu, bet už­ti­krin­tai kei­čia efek­ty­ves­ni, ener­gi­ją tau­piau nau­do­jan­tys švie­sos šal­ti­niai. Kai­tri­nės lem­pu­tės tik 5 proc. sa­vo su­nau­do­ja­mos ener­gi­jos pa­ver­čia švie­sa, ki­ta elek­tra virs­ta ši­lu­ma.

Pre­ky­bo­je šiuo me­tu par­duo­da­mos pa­pras­tos lem­pu­tės jau yra pa­to­bu­lin­tos taip, kad su­nau­do­tų ma­žiau elek­tros ener­gi­jos. Bet ir joms to­li gra­žu iki die­nos švie­sos (kom­pak­ti­nių fluo­res­cen­ci­nių) ar švie­sos dio­dų (LED) lem­pu­čių. Iš pre­ky­bos taip pat jau iš­im­tos 75 W ir ga­lin­ges­nės kai­tri­nės lem­pu­tės. Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) di­rek­ty­vos nu­ma­to, kad iki 2016 me­tų bū­tų nu­trauk­ta pre­ky­ba ha­lo­ge­ni­nė­mis lem­pu­tė­mis. Šios su­nau­do­ja treč­da­liu ma­žiau ener­gi­jos nei tra­di­ci­nės kai­tri­nės, bet ne­pa­kan­ka­mai efek­ty­vios. Nuo 2016-ųjų vi­sos ES ša­ly­se par­duo­da­mos lem­pu­tės tu­rės ati­tik­ti bent ener­gi­nio nau­din­gu­mo B klasę

Ten, kur įsi­ga­lio­ja drau­di­mai, daž­nai at­si­ran­da ir ap­su­kruo­lių, su­gal­vo­jan­čių, kaip juos apei­ti. Pa­vyz­džiui, šiuo at­ve­ju vie­nas vo­kie­tis vers­li­nin­kas ap­len­kė ES įsi­ga­lio­ju­sį drau­di­mą rin­kai tiek­ti tik ri­bo­to ga­lin­gu­mo kai­tri­nes elek­tros lem­pu­tes. Jis nė kiek ne­pa­keis­tą pre­kę pa­va­di­no „šil­dik­liu“ ir pir­muo­sius tūks­tan­čius par­da­vė per po­rą die­nų.

Naujausios lemputės leidžia sutaupyti iki 85 proc. elektros sąnaudų.

Var­dą su­ga­di­no prekybininkai

Se­no ark­lio už jau­ną vis dėl­to ne­įpir­ši. Kaip skai­čiuo­ja na­mų ūkio spe­cia­lis­tai, vi­du­ti­niš­kai apš­vie­ti­mui na­muo­se su­nau­do­ja­me apie penk­ta­da­lį vi­sos elek­tros ener­gi­jos. Vi­du­ti­nė ke­tu­rių as­me­nų šei­ma per mė­ne­sį Lie­tu­vo­je su­nau­do­ja apie 150 kWh elek­tros ener­gi­jos. Tai­gi jei na­muo­se vis dar ži­ba pa­pras­čiau­sios lem­pu­tės, jas pa­kei­tus nau­jau­sio­mis, 85 proc. ma­žiau ener­gi­jos su­nau­do­jan­čio­mis LED, per mė­ne­sį ga­li pa­vyk­ti su­tau­py­ti iki 10 li­tų.

„Ne­ver­tė­tų pa­mirš­ti, kad nors ir tau­pes­nės, ko­ky­biš­kos LED ir die­nos švie­sos lem­pu­tės kai­nuo­ja iki ke­lio­li­kos kar­tų bran­giau, o pa­ti efek­ty­viau­sia LED lem­pu­tė at­sieis ke­lis šim­tus li­tų. Tai­gi to­se pa­tal­po­se, kur švie­sa įjun­gia­ma tik epi­zo­diš­kai, pa­pras­čiau­sias lem­pu­tes keis­ti švie­sos dio­dais ti­kriau­siai ne­ver­ta. Nors da­bar die­nos švie­sos lem­pu­čių ir švie­sos dio­dų par­duo­da­me maž­daug po ly­giai, ta­čiau au­gan­tis LED po­pu­lia­ru­mas lei­džia ma­ny­ti, kad švie­sos dio­dai ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je taps pa­grin­di­niu na­mų švie­sos šal­ti­niu“, - pa­žy­mė­jo spe­cia­li­zuo­tų švies­tu­vų sa­lo­no va­do­vas Auš­rius Leo­na­vi­čius.

Kaip ro­do ty­ri­mų duo­me­nys, švie­sos dio­dai treč­da­liu efek­ty­ves­ni už die­nos švie­sos lem­pu­tes. Pa­sta­rų­jų var­dą, anot pa­šne­ko­vo, su­ga­di­no į pa­čią pi­giau­sią, ne­tgi ži­no­mų ga­min­to­jų, ku­ria­mą pro­duk­ci­ją be­sio­rien­tuo­jan­tys pre­ky­bos cen­trai. „Švie­sos dio­dams ir die­nos švie­sos lem­pu­tėms pa­ga­min­ti rei­ka­lin­gos kur kas su­dė­tin­ges­nės tech­no­lo­gi­jos, tad ne­rei­kė­tų ti­kė­tis, kad už ke­lis ar ke­lio­li­ka li­tų pre­ky­bos cen­tre įsi­gy­ta lem­pu­tė švies ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių va­lan­dų. Jei no­ri­me to­kio il­gaam­žiš­ku­mo, teks rink­tis bran­ges­nę, žy­mių ga­min­to­jų pro­duk­ci­ją. Li­tą ki­tą per­mo­kė­si­me už gar­sų bend­ro­vės var­dą, bet bent ne­kils abe­jo­nių, kad lem­pu­tė bus nau­do­ja­ma tiek, kiek nu­ro­dy­ta“, – sa­kė A.Leo­na­vi­čius.

Dio­dai išblėsta

Pra­ktiš­kiau­sius spren­di­mus, kiek ir ko­kių lem­pu­čių rei­kė­tų būs­tui apš­vies­ti, ga­li­ma pri­im­ti ir pa­si­nau­do­jant in­ter­ne­te esan­čio­mis skai­čiuok­lė­mis. Jei no­ri­te elg­tis pra­ktiš­kai, rei­kia skai­čiuo­ti. Gal­būt bran­gi lem­pu­tė jums at­si­pirks per 5 me­tus, o gal - per ke­lis de­šimt­me­čius. Įver­ti­nus tai, pa­pras­čiau nu­spręs­ti, ką pa­si­rink­ti.

„Švie­sos dio­dų ga­min­to­jai ba­lan­suo­ja ant ri­bos. Kuo stip­res­nį srau­tą spin­du­liuo­ja švie­sos dio­das, tuo jo gy­va­vi­mo lai­kas trum­pė­ja. Be to, bū­ti­na pa­brėž­ti, kad dio­do sklei­džia­mo švie­sos srau­to stip­ris menks­ta. Ta­čiau švie­sos dio­dų sklei­džia­ma švie­sa yra jau­kes­nė, kom­for­tiš­kes­nė akims nei pa­pras­tų lem­pu­čių. Tas pats, jei pa­ly­gin­tu­me va­žia­vi­mą pi­giu ir pra­ban­giu au­to­mo­bi­liu. Ga­li­ma va­žiuo­ti ir vie­nu, ir ki­tu, bet kom­for­tas ne tas pats. Švie­sos dio­dų sklei­džia­ma švie­sa ski­ria­si nuo ki­tų rū­šių lem­pų, o jų vei­ki­mo truk­mė la­bai pri­klau­so nuo ga­my­bai nau­do­ja­mų me­džia­gų", - sa­kė švies­tu­vų sa­lo­no va­do­vas.

Apš­vie­ti­mo spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, daž­niau­siai iš Ry­tų at­ke­lia­vę be­var­džiai švie­sos dio­dų ana­lo­gai ne­iš­tem­pia nė pu­sės dar­bo lai­ko, nu­ro­dy­to ant pa­kuo­tės, – ne tiek dėl pa­čių dio­dų, kiek dėl su­dė­tin­gos elek­tro­ni­nės da­lies, ly­gi­nan­čios sro­vę ir švie­sos vir­pė­ji­mų amp­li­tu­dę, ge­di­mų. Įta­ką da­ro ir ne­kva­li­fi­kuo­tas švies­tu­vų įren­gi­mas – dėl per­kai­ti­mo ir įtam­pos svy­ra­vi­mų lem­pu­tės nau­do­ji­mo lai­kas ma­žė­ja. Šiuo me­tu švie­sos dio­dų lem­pu­tes pri­tai­ky­ti ga­li­ma kiek­vie­nam švies­tu­vui. Pa­ste­bė­ta, kad nors tech­no­lo­gi­jos ir kin­ta, žmo­nės la­biau lin­kę rink­tis tra­di­ci­nės for­mos lem­pu­tę nei iš­rai­ty­tus vamz­de­lius.

Tie, ku­rie ren­ka­si die­nos švie­sos (fluo­res­cen­ci­nes) lem­pu­tes, taip pat tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad jo­se yra gyv­si­dab­rio, tai­gi jos lai­ko­mos pa­vo­jin­go­mis ap­lin­kai. Nors gyv­si­dab­rio jo­se ne­daug – apie šim­to­ji da­lis ran­da­mo tra­di­ci­nia­me me­di­ci­ni­nia­me ter­mo­me­tre, per­de­gu­sių lem­pu­čių de­rė­tų at­si­kra­ty­ti taš­kuo­se, kur yra spe­cia­lios tam skir­tos su­rin­ki­mo dė­žu­tės.

Mė­ly­no spek­tro švie­sa rizikinga

Štai į ką dar rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, per­kant tau­pią­ją lem­pu­tę.

Švie­sos spek­tras. Vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl žmo­nės su­nkiai at­si­sa­ko kai­tri­nių lem­pu­čių, – jos pri­me­na na­tū­ra­lią die­nos švie­są, o pa­pras­čiau­sios eko­no­mi­nės spin­du­liuo­ja akiai ne­ma­lo­nia mels­va spal­va. Pirk­da­mi lem­pu­tę daž­niau­siai ne­at­krei­pia­me dė­me­sio, kad ga­li­ma pa­si­rink­ti tau­pių­jų lem­pu­čių švie­sos spek­trą – jis nu­ro­dy­tas ant pa­kuo­tės: die­nos švie­sos, mė­ly­na ar­ba bal­ta švie­sa. Pa­sta­ro­sios tin­ka par­duo­tu­vė­se ar ga­myk­lo­se, nes šal­tas at­spal­vis ke­lia dar­bin­gu­mą, o bui­ty­je tin­ka­miau­sia die­nos švie­sos lem­pu­tė, ku­rios švie­sa ra­mi­na ir su­tei­kia jau­ku­mo. To­kios lem­pu­tės spek­tras - 2700 kel­vi­nų. Nors nė­ra nu­sis­to­vė­ju­sios nuo­mo­nės, kai ku­rie švie­są ty­ri­nė­jan­tys moks­li­nin­kai at­ran­da mė­ly­nos švie­sos įta­ką vė­ži­nėms ląs­te­lėms su­si­da­ry­ti. Tai­gi nuo­la­ti­nės mels­vo spek­tro švie­sos na­mie ir dar­be ge­riau veng­ti.

Įjun­gi­mo-iš­jun­gi­mo cik­las. Jei pla­nuo­ja­ma lem­pu­tę nau­do­ti pa­tal­po­je, ku­rio­je švie­sa daž­nai įjun­gia­ma trum­pam lai­kui (tua­le­te ar laip­ti­nė­je), rei­kė­tų rink­tis ne pa­čias pi­giau­sias lem­pu­tes, mat jos nuo daž­no jun­gi­nė­ji­mo grei­tai per­de­ga ar­ba de­ga ke­lis kar­tus trum­piau, nei nu­ro­do­ma ant pa­kuo­tės. Var­to­to­jai tu­ri bū­ti ati­dūs – jei skel­bia­ma, kad lem­pu­tė degs apie 6 me­tus, tai ne­reiš­kia, kad toks yra jos ga­ran­ti­nis lai­kas. Ant pa­kuo­tės nu­ro­do­mas tik vi­du­ti­nis nau­do­ji­mo lai­kas.

Įsi­de­gi­mo grei­tis. Var­to­to­jus er­zi­nan­tis lem­pu­tės mirk­sė­ji­mas vos ją už­de­gus taip pat pri­klau­so nuo ko­ky­bės – pi­ges­nės įsi­de­ga ne iš kar­to, į ju­de­sius rea­guo­jan­tys da­vik­liai kar­tais net ne­su­vei­kia. Pa­si­rin­kus to­kias, ant ku­rių pa­kuo­tės yra spe­cia­lus ženk­li­ni­mas, jog įsi­de­gi­mo grei­tis yra be­veik 100 proc., lem­pu­tės įsi­degs aki­mirks­niu, o jų švie­sa ne­mirk­čios.

Lem­pu­tės mat­me­nys. Kar­tais eko­no­mi­nės lem­pu­tės nė­ra pri­tai­ky­tos vi­siems švies­tu­vų ti­pams, to­dėl, prieš per­kant lem­pu­tę pir­mą kar­tą, ver­tė­tų pa­si­do­mė­ti, ar jos dy­dis tin­ka­mas tu­ri­mam švies­tu­vui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
audbas  188.69.208.138 2014-02-01 12:38:50
Būtume labai dėkingi, jei sudalyvautumėte apklausoje ir užpildytumėte mūsų anketą: www.e-apklausa.lt/apklausa/8257/pajamuislaidu-planavimo-igudziu-tyrimas
2 0  Netinkamas komentaras
audbas  188.69.192.136 2014-01-25 12:42:04
Būtume labai dėkingi, jei sudalyvautumėte apklausoje ir užpildytumėte mūsų anketą: http://www.e-apklausa.lt/apklausa/8257/pajamuislaidu-planavimo-igudziu-tyrimas
2 0  Netinkamas komentaras
Vladas  86.100.248.4 2014-01-22 14:06:14
Pirkau diodinę lemputę mažo galingumo(2,7w)-pasišviesti žiūrint televizorių.Šviesos pakanka ,o pamatavus sunaudojamą galingumą su spec,prietaisu jis nieko nerodo t.y. labai mažai ima energijos.
2 0  Netinkamas komentaras
terra incognito  78.61.26.78 2014-01-18 19:02:35
Pirmiausiai norint suremontuoti diodinę lemputę nėra galimybės, nes kvaila konstrukcija. Išėjus iš rikiuotės nors vienam diodui tenka išmesti krūvą pinigų ir vėl pirkti naują, nes tik reklamoje vadinamos ilgaamžėmis, nors laiko labai mažą laiko tarpą . Juk konstruktyviai padaryti išardomą diodinę lemputę tai jokių problemų nėra -tai nekaitinimo lemputė. Gyvsidabrį naudojančios lempos - tai potencialūs nuodų židiniai šiūkliadėžių stovėjimo vietose. Kartais manau ,kad visos pramonės rūšys užsiima žmogaus nuodijinimo strategija.
6 1  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami