Šviesūs namai – atsakas žiemos tamsybei

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-30 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-30 06:00
LŽ archyvo nuotraukos
Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį at­su­kę lai­kro­džius, įžen­gė­me į žie­mos lai­ką. Kad ir kiek su­kio­tu­me ro­dyk­les, nuo es­mės pa­bėg­ti ne­pa­vyks – švie­su­sis par­os me­tas ru­de­nį spar­čiai dy­la.

Psi­cho­lo­gų at­lie­ka­mi ty­ri­mai šim­tus kar­tų įro­dė, kad kuo dau­giau sau­lės švie­sos žmo­gus gau­na, tuo re­čiau jis bū­na niū­rios nuo­tai­kos, iš­gy­ve­na stre­so ar net dep­re­si­jos mo­men­tų. Tai vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl Ebo­los vi­ru­so gai­nio­ja­mas ba­sas at­og­rą­žų Af­ri­kos vals­ty­bės pi­lie­tis, jei jo nuo­mo­nės pa­klau­si­me, teigs, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus. O daž­nas su pil­nais pir­ki­nių mai­šais iš par­duo­tu­vės grį­žęs ir prie te­le­vi­zo­riaus pa­kri­tęs lie­tu­vis to­liau po no­si­mi bur­bės dėl bran­gių de­ga­lų, as­tro­no­mi­nių šil­dy­mo sąs­kai­tų, pik­tos žmo­nos.

Vei­kia ge­riau nei fengšui

Jei ga­li­my­bės ir fi­nan­si­nė pa­dė­tis ne­su­tei­kia pre­teks­to nuo lie­tu­viš­kos žie­mos pa­bėg­ti į tau­tie­čių pa­mėg­tą sau­lė­tą Pie­tų Is­pa­ni­jos pa­kran­tę, gal­būt ga­li­te im­tis ne to­kių ra­di­ka­lių prie­mo­nių, kad į sa­vo bui­tį tam­siuo­ju me­tų lai­ku įneš­tu­mė­te dau­giau švie­sos.

Vie­nas iš ga­li­mų re­cep­tų – na­muo­se ku­ria­mas švie­sus, šil­tas in­ter­je­ras ir tin­ka­mai par­ink­tas apš­vie­ti­mas. Be to, ge­rai pa­si­rin­kus spal­vas ir švie­sas, ga­li­ma ne tik iš­gui­ti pra­stą nuo­tai­ką, bet ir pa­slėp­ti dau­ge­lį bu­to pla­na­vi­mo trū­ku­mų.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu komp­lek­siš­kai į sa­vo ku­ria­mus in­ter­je­rus žvel­gian­tys di­zai­ne­riai spal­vų te­ra­pi­jai ir jų po­vei­kiui žmo­gaus sa­vi­jau­tai ski­ria dau­giau dė­me­sio nei po­pu­lia­riam, ta­čiau su­bul­va­rin­tam feng­šui. Juk feng­šui ga­li­ma ti­kė­ti ir ne­ti­kė­ti. Tai - kaip pla­ce­bas – daug kas pri­klau­so nuo įsi­ti­ki­ni­mo, kad tam ti­kri pri­nci­pai vei­kia. O spal­vų ir švie­sos po­vei­kį sa­vi­jau­tai ir jaus­mams kas­dien pa­ste­bi­me be jo­kių įman­trių iš­ve­džio­ji­mų“, - sa­kė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Li­ve­ta Šni­co­rie­nė.

Juo­da, bal­ta ir raudona

In­ter­je­rų kū­rė­jos tei­gi­mu, vi­siems tin­ka­mo, nuo­tai­ką ge­ri­nan­čio ir ru­de­ni­nį irz­lu­mą iš gal­vos vai­kan­čio spal­vų spren­di­mo nė­ra, ta pa­ti spal­va skir­tin­gus žmo­nes ga­li veik­ti ne­vie­no­dai. Ta­čiau jei rei­kė­tų pa­si­rink­ti op­ti­ma­lų va­rian­tą, taik­liau­sias šū­vis – šil­to mo­der­naus sti­liaus ap­lin­ka.

To­kio in­ter­je­ro va­ria­ci­jų ga­li bū­ti įvai­rių, ta­čiau, di­zai­ne­rės tei­gi­mu, in­ter­je­ro šil­to mo­der­nu­mo spren­di­nius leng­viau­sia iš­gau­ti žais­min­go­mis ir spal­vin­go­mis de­ta­lė­mis pa­gy­vi­nant at­šiau­ro­ką skan­di­na­viš­ką mi­ni­ma­liz­mą.

„Įp­ras­tas skan­di­na­viš­kas mi­ni­ma­liz­mas pa­si­žy­mi bal­tos ir pil­kos spal­vų gau­sa in­ter­je­re. Dau­ge­liui šios spal­vos aso­ci­juo­ja­si su li­go­ni­nės pa­la­ta, iš anks­to ke­lia skaus­mą. Ta­čiau pa­gy­vi­nus skan­di­na­viš­ką sti­lis­ti­ką, juo­dą ir bal­tą pa­le­tę, pa­vyz­džiui, rau­do­nos spal­vos de­ta­lė­mis, su­šil­džius juo­dą spal­vą ven­gės me­džio spal­va, o vie­toj bal­tos pri­tai­kius dramb­lio kau­lo spal­vą ir sai­kin­gai iš­dė­lio­jus sod­riai rau­do­nus ak­cen­tus ga­li­ma su­kur­ti ne­įti­ki­mai mie­lą, ra­mią, ta­čiau ne­mig­dan­čią ap­lin­ką. Kaip se­no­je fo­tog­ra­fi­jo­je. Pa­vyz­džiui, ša­lia mo­der­nių minkš­tų dramb­lio kau­lo spal­vos odi­nių bal­dų ga­li­ma pri­de­rin­ti kla­si­ki­nių for­mų rau­do­ną fo­te­lį“, - pa­ta­rė L. Šni­co­rie­nė.

Jei­gu na­muo­se tu­ri­te ži­di­nį ar ne­di­de­lę kros­ne­lę – iš­nau­do­ki­te šią erd­vę poil­siui, tai be­ne di­džiau­sią at­si­pa­lai­da­vi­mą ga­lin­ti su­teik­ti uni­ver­sa­li ir vi­sai šei­mai skir­ta na­mų vie­ta.

Švie­sus ir žais­min­gas Provansas

Ki­ta pa­sta­ruo­ju me­tu la­bai iš­po­pu­lia­rė­ju­si, ge­ras emo­ci­jas ke­lian­ti (pa­gal sko­nį ir ne­bū­ti­nai vi­siems) in­ter­je­ro di­zai­no kryp­tis – iš Pra­ncū­zi­jos at­ke­lia­vęs Pro­van­so sti­lius.

Pro­van­so in­ter­je­ro ger­bė­jų šū­kį pa­pras­tai ga­li­ma įvar­dy­ti taip: „Kas se­na – tas ža­vu.” In­ter­je­rui nau­do­ja­mi per šimt­me­tį su­kaup­ti bal­dai, sta­lo įran­kiai, lėkš­tės, to­dėl toks reiš­ki­nys kaip bal­dų komp­lek­tas daž­niau­siai ne­eg­zis­tuo­ja, kiek­vie­nos de­ta­lės ieš­ko­ma, ji pa­si­ren­ka­ma ir per­ka­ma in­di­vi­dua­liai. Pro­van­so in­ter­je­rui daž­niau­siai nau­do­ja­mos na­tū­ra­lios me­džia­gos: li­nas, vil­na, šil­kas, me­dis, mo­lis, ge­le­žis. Ku­riant in­ter­je­rą taip pat svar­bus as­pek­tas – iš­sau­go­ti erd­vę ir jos ne­per­krau­ti daik­tais.

„Švie­sa ir ši­lu­ma yra dvi es­mi­nės šio sti­liaus po­pu­lia­ru­mo prie­žas­tys. Pro­van­sui taip pat ne­sve­ti­mas prieš­ybių vie­ny­bės ir ko­vos dės­nis. Pa­vyz­džiui, ant šei­mos pie­tums nau­do­ja­mo se­no ąžuo­li­nio su­brai­žy­to ir su­skel­dė­ju­sio sta­lo tie­sia­ma siu­vi­nė­to ba­tis­to stal­tie­sė, de­da­mi ke­lio­lik­to am­žiaus por­ce­lia­no in­dai ir si­dab­ro įran­kiai. Bran­gu - pi­gu, se­na - nau­ja, su­nku - tra­pu, švel­nu -šiurkš­tu. Vi­sur jau­čia­mas prieš­ybių žai­di­mas, iš­lai­ko­ma sti­lin­ga in­tri­ga“, - sa­kė L. Šni­co­rie­nė.

Pro­van­so sti­liui bū­din­gi švie­sūs at­spal­viai. Pa­tys po­pu­lia­riau­si – bal­tas, švel­niai gel­to­nas, deg­to mo­lio, ro­ži­nis, ža­lios aly­vuo­gių spal­vos, švel­niai vio­le­ti­nis, pri­me­nan­tis žy­din­čias le­van­das. Šio sti­liaus grin­dys daž­niau­siai bū­na me­di­nės ar­ba klo­tos na­tū­ra­laus ak­mens ply­te­lė­mis. Sie­nų teks­tū­ra bū­ti­nai gru­bi. Jei sie­nos da­žy­tos, ant jų ma­to­mi tep­tu­ko rė­žiai. Taip pat prie po­zi­ty­vios na­muo­se ku­ria­mos nuo­tai­kos tin­ka ir gė­lių mo­ty­vais gau­siai puo­šti ta­pe­tai, o sti­lių įpras­mi­na ir vai­ni­kuo­ja an­tik­va­ri­niai bal­dai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami