Šyla pėdos – jauku namuose

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-11-07 05:58
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-11-07 05:58
Elektra šildomas grindis populiaru įrengti vonios kambaryje.  LŽ archyvo nuotrauka
At­vė­sus orams maž­daug 9 iš 10 nau­jų nuo­sa­vų na­mų ši­lu­mą sklei­džia ne tra­di­ci­niai ant sie­nų ka­bi­na­mi ra­dia­to­riai, o šil­do­mo­sios grin­dys. Šiuo­lai­ki­niam na­mui, ku­rio ši­lu­mos izo­lia­ci­ja ge­ra, rei­kia tik 20–40 W/kv. m šil­dy­mo ga­lios. Kad bū­tų šil­ta to­kia­me būs­te, pa­kan­ka grin­dų sklei­džia­mos 23–25 laips­nių ši­lu­mos.

Van­de­niu šil­dy­tis praktiškiau

Po­pu­lia­riau­sia grin­dis šil­dy­ti van­de­niu. Iš­ve­džio­ti vamz­de­lius van­de­niui po jo­mis kai­nuo­ja bran­giau, nei pa­ties­ti elek­tri­nį tink­le­lį, spe­cia­lius šil­dan­čius elek­tros ka­be­lius ar inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių plė­ve­lę, ta­čiau vė­liau tai at­si­per­ka – ener­gi­jos są­nau­dos šil­dan­tis van­de­niu ma­žes­nės ir kai­nuo­ja 2-3 kar­tus pi­giau.

„Ši­lu­ma kil­da­ma nuo grin­dų po pa­tal­pą pa­sis­kirs­to to­ly­giai. Nė­ra taip, kad ta­me kam­pe, kur sto­vi ra­dia­to­rius, šil­čiau, o ki­ta­me vė­so­ka, ypač jei kam­ba­rys di­des­nis. Įsi­ren­gu­sie­ji to­kias grin­dis ne­tru­kus pa­jun­ta jų tei­kia­mą kom­for­tą. Tie­sa, ne­ma­žai žmo­nių vis dar va­do­vau­ja­si mi­tais, tad, pa­vyz­džiui, pir­ma­me aukš­te įsi­ren­gia šil­do­mą­sias grin­dis, o an­tra­me – tra­di­ci­nius ra­dia­to­rius. Vė­liau gai­li­si, nes įsi­ti­ki­na šil­do­mų­jų grin­dų pra­na­šu­mu“, - kal­bė­jo šil­dy­mo sis­te­mas įren­gian­tis Dai­nius Kal­ve­lis.

Pa­sak jo, elek­tri­nis grin­dų šil­dy­mas yra po­pu­lia­res­nis bu­tuo­se, ypač se­nes­nės sta­ty­bos, pri­jung­tuo­se prie cen­tri­nio šil­dy­mo sis­te­mos. Pa­si­tai­ko, kad dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai sa­va­va­liš­kai įsi­ren­gia van­de­niu šil­do­mas grin­dis, pa­vyz­džiui, vo­nio­je, pri­jun­gę vamz­de­lius prie gy­va­tu­ko. Tie­sa, tai ga­li baig­tis ki­vir­čais su kai­my­nais.

Be­to­nas ši­lu­mai laidžiausias

Šiuo­lai­ki­nės sis­te­mos lei­džia prog­ra­muo­ti ir pa­gal sa­vo po­rei­kius val­dy­ti ne tik elek­tra, bet ir van­de­niu šil­do­mų grin­dų tem­pe­ra­tū­rą. Pa­vyz­džiui, įjun­gus nak­ti­nį re­ži­mą, mie­go va­lan­do­mis grin­dys šy­la silp­niau.

Skai­čiuo­jant pa­tal­poms rei­ka­lin­gą grin­dų šil­dy­mo ga­lią daž­niau­siai va­do­vau­ja­ma­si pa­tvir­tin­tais stan­dar­tais. No­rint nu­sta­ty­ti grin­dų šil­dy­mo sis­te­mos įte­kan­čio van­dens tem­pe­ra­tū­rą, rei­kia at­lik­ti ši­lu­mos nuo­sto­lių skai­čia­vi­mus – taip su­ži­no­mas kiek­vie­nos at­ski­ros pa­tal­pos šil­dy­mo po­rei­kis. Va­do­vau­jan­tis stan­dar­tais, di­des­nio ener­gi­nio efek­ty­vu­mo na­mams rei­kia 30-50 W/kv. m, ma­žes­nio - 50-80 W/kv. m, pa­sy­vio­jo – iki 10 W/kv. m ši­lu­mi­nio pa­jė­gu­mo.

Ši­lu­mos lai­du­mas pri­klau­so nuo grin­dų kons­truk­ci­jos ir dan­gos. Pa­vyz­džiui, be­to­ni­nės grin­dys ši­lu­mą pra­lei­džia ge­rai ir to­ly­giai, to­dėl rei­kia­mas jos kie­kis ati­duo­da­mas į pa­tal­pą, įva­de esant 30–35 °C van­dens tem­pe­ra­tū­rai.

Par­ke­tu ar­ba me­die­nos drož­lių plokš­tė­mis pa­deng­tos grin­dys su me­di­nė­mis kons­truk­ci­jo­mis ši­lu­mą pra­lei­džia blo­giau nei be­to­ni­nės. To­dėl me­di­nėms grin­dims nau­do­ja­mos aliu­mi­ni­nės plokš­tės, ku­rios to­ly­giai pa­sklei­džia ši­lu­mą vi­sa­me pa­vir­šiu­je.

Va­sa­rą ga­li vėsinti

Kai van­dens tem­pe­ra­tū­ra že­ma, svar­bu, kad bū­tų kuo ge­res­nis ši­lu­mos per­da­vi­mas iš vamz­džiais te­kan­čio van­dens į pa­vir­šių. Tarp grin­dų dan­gos ir ši­lu­mos pa­skirs­ty­mo plokš­tės ne­ga­li bū­ti jo­kių izo­lia­ci­nių me­džia­gų ar oro tar­pų. „Be­to­ni­nės šy­la to­ly­giai ir vie­no­dai, bet šil­do­mas be­to­nas ple­čia­si, šal­do­mas - trau­kia­si. To­dėl bū­ti­na įreng­ti tem­pe­ra­tū­ros siū­les prie du­rų an­gų bei ten, kur vie­na grin­dų dan­ga kei­čia ki­tą. Šioms siū­lėms įreng­ti nau­do­ja­mos la­bai elas­tin­gos izo­lia­ci­nės me­džia­gos. Kol ne­pra­dė­ta klo­ti grin­dų dan­ga, bū­ti­na nu­ties­tais vamz­de­liais pa­leis­ti van­de­nį ir pa­ti­krin­ti, ar sis­te­ma tin­ka­mai su­mon­tuo­ta. At­kreip­ki­te dė­me­sį, ar kom­pen­sa­ci­nė plė­ve­lė tin­ka­mai den­gia grin­dis - ją ga­li­ma nu­pjau­ti tik ta­da, kai vi­siš­kai pa­klo­ja­ma grin­dų dan­ga“, - aiš­ki­no D.Kal­ve­lis.

Van­de­niu šil­do­mų grin­dų dan­gai ga­li bū­ti nau­do­ja­mos įvai­rios me­džia­gos: ke­ra­mi­nės ply­te­lės, ki­li­mi­nė dan­ga, li­no­leu­mas ir kt. Bū­ti­na at­siž­velg­ti į dan­gos ga­min­to­jo rei­ka­la­vi­mus: jie ga­li bū­ti skir­tin­gi ne tik kiek­vie­nai dan­gos rū­šiai, bet ir įvai­rių ga­min­to­jų tos pa­čios rū­šies dan­gai. Dėl me­di­nių šil­do­mų­jų grin­dų ke­lia­mi di­džiau­si rei­ka­la­vi­mai - at­siž­vel­gia­ma į me­di­nės da­lies klo­ji­mo bū­dą, grin­dų kons­truk­ci­jos drėg­nu­mą, kli­jų at­spa­ru­mą, tem­pe­ra­tū­rą, siū­les ir kt.

Be­je, va­sa­rą šil­do­mo­sios grin­dys pa­tal­pą ga­li ir vė­sin­ti, jei po grin­di­mis te­kės šal­tas van­duo ar­ba įjung­si­te tin­ka­mą re­ži­mą.

Inf­ra­rau­do­nie­ji spin­du­liai ne­šil­do oro

„Tiek van­de­niu, tiek ir elek­tra šil­do­mas grin­dis žmo­nės daž­nai įsi­ren­gia pa­tys. Ta­čiau pa­tar­čiau pa­si­tar­ti su kva­li­fi­kuo­tu meis­tru, par­uoš­ti pro­jek­tą ir tik ta­da pa­gal jį pra­dė­ti dar­bus. Kai nė­ra ga­li­my­bės įreng­ti van­de­niu šil­do­mos sis­te­mos, lie­ka dvi iš­ei­tys – elek­tros ka­be­liai ar­ba inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių plė­ve­lė. Inf­ra­rau­do­nie­ji spin­du­liai ne­šil­do oro - spin­du­lius su­ge­ria pa­tal­po­je esan­tys kie­ti pa­vir­šiai, ku­rie pa­ver­čia juos ši­lu­ma“, - aiš­ki­no D.Kal­ve­lis.

Kaip tei­gia šil­dy­mui skir­tų inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių plė­ve­lių par­da­vė­jai, grin­dų šil­dy­mas, par­em­tas ang­lies pluoš­to tech­no­lo­gi­ja, yra svei­kas šil­dy­mo bū­das. Jis be­veik ne­ke­lia oro bei dul­kių cir­ku­lia­ci­jos. Toks šil­dy­mo bū­das yra iki 40 proc. pi­ges­nis nei elek­tri­nis šil­dy­mas. Sta­ty­bi­nių me­džia­gų pre­ky­bos cen­truo­se ga­li­ma ras­ti tiek šla­piam – ak­mens, ke­ra­mi­nėms ar mo­lio grin­dims, tiek sau­sam mon­ta­vi­mui – la­mi­nuo­toms ar me­di­nėms grin­dims, ki­li­mi­nėms dan­goms - skir­tų grin­di­nio šil­dy­mo inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių plė­ve­lių. Pa­sak D.Kal­ve­lio, inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių šil­dy­mas efek­ty­viau­sias, kai grin­dys yra me­di­nės.

Kai nė­ra ga­li­my­bės įsi­reng­ti van­de­niu šil­do­mų grin­dų, pa­pras­čiau­sia ties­ti elek­tri­nius šil­dy­mo ka­be­lius, ta­čiau jie nau­do­ja dau­giau ener­gi­jos – 80-120 W/kv. me­trui. Vei­ki­mo pri­nci­pas pa­na­šus kaip ir šil­dant grin­dis van­de­niu: po be­to­no sluoks­niu iš­ve­džio­ja­mi spe­cia­lūs elek­tri­niai ka­be­liai, ku­rie šil­do. Šil­dy­mo ka­be­lis jo­kiu bū­du ne­ga­li bū­ti trum­pi­na­mas ar ker­pa­mas - ties kam­pais ar ki­to­mis kliū­ti­mis jį ga­li­ma tik už­lenk­ti.

Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria ne­klo­ti šil­dy­mo ka­be­lių po sta­cio­na­riais bal­dais, vo­nio­mis ar du­šų ka­bi­no­mis.

Šil­dy­mo ka­be­lis klo­ja­mas ant ar­ma­tū­ros tink­lo ir leng­vai pri­tvir­ti­na­mas. Ne­rei­kia pa­mirš­ti ir hid­roi­zo­lia­ci­nės plė­ve­lės, su­lai­kan­čios drėg­mės skver­bi­mą­si į izo­lia­ci­nį sluoks­nį. Su­mon­ta­vus šil­dy­mo įran­gą svar­bu pa­ti­krin­ti jos vei­ki­mą. Prieš už­be­to­nuo­jant įran­gą ir ruo­šian­tis klo­ti grin­dų dan­gą, bū­ti­na įsi­ti­kin­ti, ar vi­sos nau­do­tos grin­dų dan­gos me­džia­gos (kli­jai, la­kas) vi­siš­kai sau­sos.

At­lie­kant dar­bus pri­va­lu va­do­vau­tis ga­min­to­jo re­ko­men­da­ci­jo­mis ir ins­truk­ci­jo­mis. Grin­dys pra­de­da­mos šil­dy­ti maž­daug po 4 sa­vai­čių bai­gus be­to­nuo­ti, kai be­to­nas bū­na pa­kan­ka­mai su­kie­tė­jęs. Jei pa­tal­pas šil­dy­ti bus pra­dė­ta per­ne­lyg anks­ti, ga­li pa­spar­tė­ti grin­dų džiū­vi­mo pro­ce­sas, at­si­ras­ti oro tar­pų, be­to­nas ga­li su­skil­ti.

Tiems, ku­rie no­ri bu­te šil­tes­nių vo­nios ar vir­tu­vės grin­dų, pi­giau­sias spren­di­mas – elek­tri­nis ki­li­mė­lis. Jį ga­li­ma mon­tuo­ti į iš­ly­gi­na­mą­jį ce­men­ti­nį skie­di­nį ar­ba į ply­te­lių kli­jų sluoks­nį tie­siog po ke­ra­mi­nė­mis ply­te­lė­mis, par­ke­tu ar la­mi­na­tu. Jei se­nas grin­dų pa­vir­šius ly­gus ir šva­rus, tink­le­lį ga­li­ma pri­kli­juo­ti prie jo. Svar­biau­sia, kad lip­nu­sis ki­li­mė­lio tink­le­lis ge­rai pri­lip­tų prie dan­gos. Jei no­ri­te šį šil­dy­mo ka­be­lio ki­li­mė­lį sa­vo kam­ba­ry­je iš­dės­ty­ti kaip nors ki­taip, jį ga­li­ma kar­py­ti. Ta­čiau tai rei­kia da­ry­ti la­bai ati­džiai, kad ne­bū­tų pa­žeis­tas ka­be­lis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami