Tapetai: nuo skystų iki kreivai suklijuotų

Tomas FEDARAVIČIUS 2013-08-29 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
2013-08-29 06:00
Klijuodami tapetų juostas tarp jų galite palikti tarpus, kuriuos dekoruosite specialiomis juostelėmis ar nudažysite kita spalva. „Hogartotal“ nuotrauka
Da­žy­mas – daž­niau­siai pa­pras­čiau­sias ir pi­giau­sias sie­nų ap­dai­los bū­das. Ta­čiau no­rint su­teik­ti na­mams jau­ku­mo ir ši­lu­mos de­rė­tų rink­tis sie­nų ap­mu­ša­lus - ta­pe­tus. Jų yra įvai­riau­sių rū­šių, kiek­vie­nam – pa­gal gro­žio su­vo­ki­mą, pa­tal­pos ypa­ty­bes ir ki­še­nę.

Ta­pe­tuo­ja bent vie­ną sieną

Šiuo­lai­ki­nių ta­pe­tų pa­grin­das, prie sie­nos kli­juo­ja­ma apa­ti­nė pu­sė, yra iš po­pie­riaus ar­ba fli­ze­li­no. Pa­gal ge­rą­ją pu­sę, jos teks­tū­rą ir nau­do­ja­mą me­džia­gą ga­li­ma iš­si­rink­ti iš vi­ni­li­nių, teks­ti­li­nių, ve­liū­ri­nių, žo­lės, bam­bu­ko, su kris­ta­lais ar žė­ru­čiu bei dar ke­le­tą ki­tų va­rian­tų.

„Tiems, kam ak­tua­liau­sia yra kai­na, siū­ly­čiau pa­si­dai­ry­ti ak­ci­jų ir iš­par­da­vi­mų. Pi­giau­sių ta­pe­tų kai­na svy­ruo­ja nuo 2 iki 5 li­tų už kvad­ra­ti­nį me­trą. Bran­ges­ni at­sieis dvi­gu­bai ar net ke­lio­li­ka kar­tų bran­giau. Ko­ky­bė tu­ri kai­ną“, - sa­kė ta­pe­tų ir da­žų stu­di­jos sa­vi­nin­kas Ar­tū­ras Guš­čia. Pa­sak pa­šne­ko­vo, ko­ky­biš­ki ta­pe­tai yra ne tik es­te­tiš­ki - juk gro­žio su­vo­ki­mas ski­ria­si, bet pa­si­žy­mi ge­res­nė­mis eksp­loa­ta­ci­jos sa­vy­bė­mis – ne taip grei­tai nu­si­dė­vi, at­spa­res­ni sau­lės spin­du­liams, leng­viau kli­juo­ja­mi.

„Vie­niems pa­tin­ka da­žai, ki­tiems – ta­pe­tai, da­bar daž­nas klien­tas bent vie­ną kam­ba­rio sie­ną ta­pe­tuo­ja, kad bū­tų jau­kiau. Tie, ku­rie ta­pe­tus ren­ka­si kaip pa­grin­di­nę sie­nų ap­dai­los me­džia­gą, vie­nos sie­nos da­žy­ti daž­niau­siai ne­pa­lie­ka, ta­pe­tuo­ja vi­sas“, - in­ter­je­ro spren­di­mus pa­ly­gi­no A.Guš­čia.

Svar­bu tiks­liai išmatuoti

Vi­ni­li­niai ta­pe­tai bū­na po­pie­riaus ar­ba fli­ze­li­no pa­grin­do. Pa­sta­rie­ji tin­ka ir lu­boms kli­juo­ti, džiū­da­mi ne­si­trau­kia, yra pa­tva­res­ni. Be to, tin­ka net drėg­no­se pa­tal­po­se, tik rei­kia nau­do­ti spe­cia­lius kli­jus.

„Svar­biau­sia tin­ka­mai par­uoš­ti ta­pe­tuo­ja­mas sie­nas, tai, sa­ky­čiau, su­da­ro 80 proc. ga­lu­ti­nio re­zul­ta­to. Tam, kad ta­pe­tas tin­ka­mai pri­kib­tų, ne­si­ban­guo­tų, sie­ną teks glais­ty­ti, grun­tuo­ti. Jei kli­juo­si­te ant ne­pa­ruoš­to pli­ko be­to­no, ta­pe­tas ga­liau­siai ims lau­py­tis, jo kraš­tai at­sik­li­juos. Bū­ti­na su­tvar­ky­ti, iš­ly­gin­ti sie­nų kam­pus“, - aiš­ki­no ta­pe­tų ir da­žų par­da­vė­jas.

A.Guš­čios tei­gi­mu, daž­nas klien­tas prieš va­žiuo­da­mas į par­duo­tu­vę rink­tis sie­nų ap­mu­ša­lų ne­nu­sib­rai­žo ele­men­ta­raus pa­tal­pos pla­no, tiks­liai ne­iš­ma­tuo­ja ta­pe­tuo­ja­mų plo­tų. No­rint ta­pe­tą ge­riau pri­de­rin­ti prie in­ter­je­ro de­rė­tų tu­rė­ti ir ki­tų pa­grin­di­nių pa­tal­pos ap­dai­los ele­men­tų – la­mi­na­to, užuo­lai­dų, sie­nų da­žų ar ply­te­lių pa­vyz­džių ar­ba bent tiks­liai ži­no­ti spal­vas. Ki­taip spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­ja par­duo­tu­vė­je bus tik teo­ri­nė.

Leis­ki­te na­tū­ra­liai džiūti

Par­uo­šus sie­ną ir įsi­gi­jus ap­mu­ša­lus, be­lie­ka juos kruopš­čiai, ly­giai pri­kli­juo­ti. Nau­do­da­mi guls­čiu­ką ar svam­ba­lą pa­gal ta­pe­to plo­tį ant sie­nos pa­žy­mi­me tie­sią ver­ti­ka­lią li­ni­ją. De­ši­nia­ran­kiai tu­rė­tų pra­dė­ti ta­pe­tuo­ti nuo kai­rio­jo sie­nos kam­po, kai­ria­ran­kiai – prieš­in­gai. Kli­juo­jant de­ra pa­lik­ti ke­le­tą pa­pil­do­mų cen­ti­me­trų prie lu­bų ir grin­dų. Vė­liau juos, pri­dė­ję li­niuo­tę ar glais­ty­tu­vą, nu­rė­žia­me pei­liu­ku.

To­liau kli­juo­ja­me ki­tas juo­stas: at­sar­giai, kol ne­pri­džiū­vo, jas pri­glau­džia­me vie­ną prie ki­tos, kad ne­lik­tų tar­pe­lių. Kai prie­ina­me prie sie­nos kam­po, ta­pe­tą pjau­na­me, o ne už­len­kia­me ant ki­tos sie­nos. Pa­skui pro­ce­są prie ki­tos sie­nos pra­de­da­me nuo pra­džių. Ki­taip kam­puo­se ra­sis pūs­lių, ver­ti­ka­li kli­ja­vi­mo li­ni­ja taps krei­va.

„Išk­li­ja­vę ta­pe­tus leis­ki­te jiems tin­ka­mai na­tū­ra­liai džiū­ti. Ne­ga­li­ma su­kel­ti skers­vė­jo ar sta­ty­ti ko­kį oro pū­tik­lį, kad ta­pe­tai grei­čiau iš­džiū­tų. Su­lauk­si­te prieš­in­go re­zul­ta­to - ta­pe­to pa­vir­šius iš­džius, bet kli­jai po juo liks drėg­ni. Jiems to­liau stings­tant ta­pe­tai rie­sis ir ga­liau­siai at­šoks nuo sie­nos“, - įspė­jo A.Guš­čia.

Po­pu­lia­rė­ja skys­tie­ji tapetai

Iš­kli­juo­tų ta­pe­tų pir­mas sa­vai­tes taip pat ne­pa­tar­ti­na stip­riau trin­ti, ge­riau­sia jų iš­vis ne­lies­ti, kol vi­sai iš­džius. Ta­pe­tų spe­cia­lis­tas pa­ta­ria su­tep­tus ap­mu­ša­lus va­ly­ti švel­niai, iš­gręž­ta kem­pi­nė­le ar­ba minkš­ta šluos­te. Jei ta­pe­tas iš­tep­tas, dė­mę ga­li­ma pa­ša­lin­ti nau­do­jant kuo ma­žiau mui­lo pu­tų ar­ba pra­skies­to, silp­no va­lik­lio.

Šei­mos, au­gi­nan­čios vai­kus, lai­kan­čios na­mi­nius gy­vū­nus, daž­nai ren­ka­si plau­na­muo­sius ta­pe­tus, ta­čiau ir juos va­lant ne­ga­li­ma pa­dau­gin­ti van­dens, ypač jei ta­pe­tai tam­sūs – ga­li nu­bluk­ti spal­va, at­si­ras­ti švie­si dė­mė.

Jei mėgs­ta­te daž­nai at­nau­jin­ti in­ter­je­rą, ge­ras pa­si­rin­ki­mas – da­žo­mie­ji ta­pe­tai. Tai itin pra­ktiš­ka - pa­tiems ga­li­ma rink­tis spal­vą, fak­tū­rą. Ga­li­ma da­žy­ti maž­daug 7 kar­tus, tai pri­klau­so nuo ta­pe­tų rū­šies. Ga­lė­si­te ne tik iš­lie­ti fan­ta­zi­ją, bet ir pa­slėp­ti su­dū­ri­mus, kli­jų dė­mes ar tie­siog su­tep­tas vie­tas.

Ki­ta po­pu­lia­rė­jan­ti, kiek eg­zo­tiš­ka, Ja­po­ni­jo­je iš­ras­ta sie­nų ap­dai­los me­džia­ga - skys­tie­ji ta­pe­tai. Jie iš­ties ne­įp­ras­tai at­ro­do, iš­skir­ti­nė ir jų tech­no­lo­gi­ja. Daž­nai jie va­di­na­mi net ne ta­pe­tais, o tie­siog sie­nų dan­ga, nes par­duo­da­mi ne įpras­tais ta­pe­tų ri­ti­niais, bet mi­ši­nio pa­kuo­tė­mis. Šis daž­nai ga­mi­na­mas iš na­tū­ra­lių me­džia­gų – med­vil­nės, šil­ko, šilk­ver­pio ko­ko­nų, akri­li­nių ri­ša­mų­jų me­džia­gų.

Šį mi­ši­nį rei­kia su­mai­šy­ti su van­de­niu ir men­te­le tep­ti ant sie­nų ar­ba lu­bų - sting­da­mas jis da­ro­si pa­na­šus į ta­pe­tus, ne­lie­ka jo­kių siū­lių. Tie­sa, il­gai džiūs­ta – ma­žiau apš­vies­to­je pa­tal­po­je skys­tai­siais ta­pe­tais pa­deng­ta sie­na ga­li džiū­ti vi­są sa­vai­tę.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami