Tas jaunatviškas pavasario gaivumas ir linksmumas

Nijolė STORYK 2011-04-26 00:00
Nijolė STORYK 2011-04-26 00:00
I.Dorofėjūtės suprojektuotas centras - lankomiausia gyvenvietės vieta. Asmeninio albumo nuotrauka
Šį kar­tą tau­ta, in­ter­ne­te rink­da­ma ge­riau­sią me­tų in­ter­je­rą, pa­si­rin­ko ne gy­ve­na­mą­jį na­mą, bet vi­suo­me­ni­nį ob­jek­tą. Toks at­ve­jis kon­kur­se "Me­tų in­ter­je­ras 2010" - be­ne iš­skir­ti­nis.

Architektė Indrė Dorofėjūtė pateko "ant bangos". Ji pirmą sykį dalyvavo "Metų interjero" konkurse ir iš karto buvo pastebėta interneto lankytojų.

Anksčiau žmonių susibūrimo vietas vadinome kultūros namais. Daugelyje miestelių - tokie namai sunaikinti, kultūrinis gyvenimas apmiręs. Tačiau tokių namų reikia, ir tai parodė interjero konkursas. Dabar šie namai vadinamai jaunimo centrais. Pats geriausias tautos išrinktas visuomeninis interjeras yra Riešėje, Vilniaus rajone.

I.Dorofėjūtės suprojektuotas centras - lankomiausia gyvenvietės vieta. Jaunimui čia patinka - iki šiol jie neturėjo tokių namų. Dabar yra kur susiburti - rengia vakarones, švenčia gimtadienius, sportuoja ir dalyvauja edukacinių programų valandėlėse.

Jaunus žmones traukia moderni ir jauki centro aplinka. Čia viskas nauja ir pritaikyta jų patogumui, kad kiekvienas jaustųsi lyg savo namuose.

Architektė ne tik suprojektavo šį centrą, bet ir išgražino vidaus patalpas. Tokio ryškaus jaunimo centro interjero Lietuvoje iki šiol nebuvo. Net ir tuomet, kai už lango niūri žiema, vaizdas patalpoje primena nuolat žaliuojantį ir žydintį pavasarį.

Diena buvo ypatinga

I.Dorofėjūtė iki pat konkurso pabaigos netikėjo, kad tauta pasirinks būtent jos įgyvendintą projektą. "Didelių vilčių nepuoselėjau, kadangi portale balsuota ne itin skaidriai. Už mano projektą daug kas balsavo, bet vis atsidurdavau žemesnėje pozicijoje, nes atsirado nesąžiningų balsuotojų. Savo pastebėjimus pateikiau konkurso rengėjams, kad būtų sustabdyti tie, kurie nesilaiko konkurso reikalavimų", - prisiminė architektė.

Į konkurso apdovanojimų ceremoniją Indrė atvyko su savo mama, aktore ir režisiere. Merginai buvo didelė staigmena, kai išgirdo savo pavardę tarp tautos interjero kategorijos laimėtojų.

"Ta diena man buvo ypatinga. Prieš konkursą atskriejo žinia, kad laimėjau dar vieną konkursą ir man skirtas prizas - kelionė", - džiaugdamasi pasakojo Indrė.

Visuomeninis projektas Riešėje jaunai ir kūrybingai architektei buvo didelis kūrybinių jėgų išbandymas. Tuščią patalpą reikėjo suprojektuoti ir moderniai įrengti žaibiškai - beveik per du mėnesius. Negana to, dar varžė ir tai, kad užsakovai pageidavo viską padaryti kuo pigiau, bet įspūdingai.

"Man patinka dirbti greitai, vos ne strimgalviais. Kai laikas spaudžia ir trūksta lėšų, kai kada tai išeina į naudą. Manau, projektas pateisino viltis su kaupu - jaunimo centro interjerą pripažino visa tauta", - pasidžiaugė Indrė.

Siena - lyg juoda lenta

Beveik 200 kvadratinių metrų patalpos buvo industrinės - grubios betono lubos, išorėje buvo matyti komunikacijų vamzdžiai. Kaip padaryti, kad jaunimo centras trauktų žmones?

"Į tokias patalpas, kokios buvo, niekas net neužsuktų. Kai tik jas pamačiau, iš karto supratau, koks įtemptas darbas manęs laukia. Kai buvau maža, mane tėvai (jie yra aktoriai, mama ir dabar dirba panašiame centre - stato spektaklius, tėtis - filmuojasi kine) dažnai vesdavosi į kultūros namus. Tie namai man buvo kaip antrieji. Jų dvasią gerai pamenu. Tačiau dabar norėjau sukurti kitokius namus - žaismingus ir spalvingus lyg atšuoliuojantis pavasaris", - pasakojo jauna architektė.

Jaunimo centras ultramoderniai švyti gaiviomis oranžinėmis spalvomis - lyg skanus tortas, kurio taip ir norisi paragauti.

I.Dorofėjūtė laikosi pamėgto stiliaus - visur žaižaruoja įspūdingas kontrastas. Šaltos ir nejaukios industrinės patalpos kaipmat atgijo, kai jose buvo panaudotos minkštos ir lenktos formos, kai atsirado spalvotų grindų ir žaismingų baldų. Jausmas toks, tarsi linksma užkrečianti nuotaika kaip upelis čiurlena per visą didelę patalpą, suskaidytą į funkcines erdves.

"Linksma ir žaisminga interjero nuotaika turėtų užkrėsti visus, kurie čia apsilanko. Tiesiog kaip magnetas trauktų. Siekiau, kad jaunimo centras būtų su polėkiu. Juk čia žmonės renkasi praleisti laisvalaikio", - vardijo žaismingo stiliaus pranašumus Indrė.

Tarp šviesių spalvų netikėtai įsispraudė juoda dėmė. Kas tai? Architektė sako, kad spalvotoje erdvėje lyg ir trūko juodos spalvos, kad kitas atsvertų. Tačiau juodos spalvos yra labai mažai.

"Edukacinėje klasėje viena siena visa juoda. Ji naudojama kaip mokomoji lenta. Siena tampa savotišku baldu. Ji klasėje pakeitė tradicinę lentą. Sutaupyta vietos ir nereikėjo pirkti daikto. Vaikai gali rašyti ir piešti per visą sieną, o paskui, kai baigiasi užsiėmimas, švariai viską nutrinti", - pasakojo ji.

Fojė - kaip vizitinė kortelė

Ar matėte kur nors žaismingas grindis? Lyg nutiestas oranžinis takas ant jų nuo pat durų per fojė vingiuoja į kitas patalpas oranžinis piešinys.

Tokia detalė - kaip vizitinė kortelė. Vingiuota linija pasikartoja fojė lubose - lyg gyvatėlė aukštai išraitytas šviestuvas.

"Fojė - labai svarbi visos patalpos erdvė. Ji turi būti efektinga ir patraukli, atspindinti tų namų dvasią. Todėl į šią vietą sutelkiau ypatingą dėmesį", - pasakojo architektė.

Be to, vingiuojantis piešinys vizualiai padidina pailgą koridorių. Pasak architektės, koridorius - pati nedėkingiausia projekto patalpa. Norėdama, kad būtų daugiau šviesos ir nedvelktų nuobodybė, šioje erdvėje autorė pasirinko stiklines pertvaras. Iš koridoriaus matyti, kas vyksta kitose patalpose.

Kai kur lubose atsirado pakabinamų plokštumų, kur įmontuotas modernus apšvietimas. Brangesnės ir kai kurios detalės - be jų buvo neįmanoma gerai įrengti sporto salės.

"Prisipažinsiu, dirbau iš peties. Buvo nelengva - reikėjo pigiai ir gerai padaryti. Spalvų įvairovė - saikinga ir nuo jos nemirguliuoja akyse", - sakė I.Dorofėjūtė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami