Taupiems: 50 kalėdinių interjero puošybos idėjų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-22 09:08
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-22 09:08
i.guim.co.uk ir užsienio spaudos nuotraukos
Ka­lė­di­nių pa­puo­ši­mų są­ra­še ga­li­ma ras­ti ir vi­siš­kai nie­ko ne­kai­nuo­jan­čių, ir to­kių, ku­rioms pa­ga­min­ti grei­čiau­siai už­teks to, kas yra na­muo­se, ir ne­di­de­lio biu­dže­to ka­lė­di­nių de­ko­ra­ci­jų pa­siū­ly­mų. 

Są­ra­šą su­da­ro ka­lė­di­nių eg­lu­tės pa­puo­ši­mų, de­ko­ra­ci­jų na­mams ir šven­ti­niam sta­lui idė­jos su ap­ra­šy­mais. Taip pat ra­si­te ir pa­ta­ri­mų, kaip pa­si­ga­min­ti ad­ven­to ka­len­do­rių.

Pa­sak kū­rė­jos Si­gu­tės Ach, de­ko­ra­ci­jos skir­tos kur­ti šven­tiš­kai nuo­tai­kai ir tam ne­rei­kia di­de­lių in­ves­ti­ci­jų: „De­ko­ra­ci­jos – skir­tos džiu­gin­ti ar­ti­muo­sius, kur­ti jau­ku­mą na­muo­se, tad eg­lu­tės žais­liu­kas ar sta­lo pa­puo­ši­mas bus daug mie­les­nis tas, ku­ris sa­vy­je tu­rės dar ir gi­les­nę pra­smę. Ją mes ga­li­me su­kur­ti, jei de­ko­ra­ci­jas ga­min­si­me su mei­le, sa­vo pa­čių ran­ko­mis ir į šį pro­ce­są įtrauk­si­me ar­ti­muo­sius. Tai pui­kus bū­das prieš šven­tes pa­si­da­lin­ti ge­ro­mis emo­ci­jo­mis, su­ar­tė­ti, ga­liau­siai – at­skleis­ti sa­vo kū­ry­biš­ku­mą.“

Abe­jo­jan­tiems sa­vo su­ge­bė­ji­mais ir ma­nan­tiems, kad ran­kų dar­bo de­ko­ra­ci­jas ga­li da­ry­ti tik me­ni­nin­kai, kū­rė­ja siū­lo pa­žvelg­ti į vai­kus, ir ko­kių ste­buk­lų jie su­ku­ria. „Vai­kai yra gy­vas įro­dy­mas, kad vis­kas ko rei­kia – tai tik no­ro, tad nuo­šir­džiai ska­ti­nu pa­mė­gin­ti“, – ti­ki­na S. Ach eg­lu­tės pa­puo­ši­mai.

1. Ka­lė­di­niai kva­pai namams

Ku­riant šven­ti­nę nuo­tai­ką, svar­bios ne tik in­ter­je­ro puo­šme­nos, bet ir na­muo­se sklin­dan­tis kva­pas. Ne­bū­ti­na pirk­ti bran­gių žva­kių ar ki­tų kva­pų, jį ga­li­te pa­si­ga­min­ti pa­tys sa­vo na­muo­se, sa­vo puo­de! Jums rei­kės: ži­no­ma, puo­do, rie­ke­lė­mis pjaus­ty­to apel­si­no, ke­lių ci­na­mo­no laz­de­lių, ga­li­te įdė­ti ir po­rą va­ni­lės laz­de­lių, ge­ro žiups­nio gvaz­di­kė­lių, eg­lės ša­ke­lės, bruk­nių ar span­guo­lių uo­gų ir van­dens. Pir­miau­sia su­dė­ki­te vi­sus ing­re­dien­tus į puo­dą ir už­pil­ki­te van­de­niu. Vir­ki­te tol, kol pra­dės bur­bu­liuo­ti, tuo­met su­ma­žin­ki­te iki to­kios ug­nies, ku­ri tik pa­lai­ky­tų karš­tį, bet iš­ti­sai ne­vi­rin­tų. To­kią kvap­nią „sriu­bą“ ga­li­te vir­ti tiek, kol van­duo iš­ga­ruos. Ver­da­mas ki­tą die­ną, šis mi­ši­nys bus dar sod­res­nio kva­po.

2. Lai­kraš­ti­niai burbulai

Daž­nai tuos pa­čius pa­puo­ši­mus nau­do­ja­me me­tai iš me­tų ir kar­tais jie vi­sai nu­si­dė­vi. Ko­dėl jų ne­pri­kė­lus an­tram gy­ve­ni­mui? Tad jums rei­kės: van­dens ir li­pa­lo mi­ši­nio, lai­kraš­čių, bliz­gan­čių kli­jų, pa­si­dė­vė­ju­sių bur­bu­lų. Pir­miau­sia lai­kraš­tį su­plė­šy­si­te ma­žo­mis skiau­tė­mis, jas mer­ki­te į li­pa­lo mi­ši­nį ir dė­ki­te ant žais­liu­ko. Taip da­ry­ki­te kol pa­deng­si­te vi­są jo pa­vir­šių. Pro­ce­są pa­kar­to­ki­te dviem sluoks­niais. Kai bur­bu­lai iš­džius ga­li­te juos ap­tep­ti bliz­gan­čiais kli­jais, tai ne tik su­stip­rins po­pie­rių, bet ir su­teiks ža­vin­go spin­de­sio.

3. Eg­lu­tės gir­lian­da iš medžiagos

Gir­lian­dos – tai vie­nas gra­žiau­sių šven­ti­nių pa­puo­ši­mų, tad ko­dėl to­kio ne­pa­si­da­rius pa­čiam? Šiam dar­be­liui jums rei­kės: stam­bios ada­tos su sto­res­niu siū­lu, me­džia­gos juo­stos, kas­pi­nė­lių, eg­lės ša­ke­lių ir ke­lių žais­liu­kų. Pir­miau­sia įver­ki­te siū­lą ir pra­dė­ki­te nuo juo­stos vie­no ga­lo: pra­dė­ki­te for­muo­ti rau­ki­nius, tar­si ar­mo­ni­ką. Taip su­ner­ki­te ant siū­lo vi­są juo­stą, par­au­ki­te, kad bū­tų „put­les­nė“ ir jos pa­bai­gą užt­vir­tin­ki­te su maz­gu. Tarp rau­ki­nių pri­riš­ki­te kas­pi­nė­lius, pri­se­ki­te eg­li­ša­kių ir pa­ka­bin­ki­te ke­lis žais­liu­kus.

4. Eg­lu­tės pa­puo­ši­mai iš džio­vin­tų vaisių

Vi­si džio­vin­ti vai­siai ir ne­tgi prie­sko­niai pui­kiai tin­ka šven­ti­nių de­ko­ra­ci­jų kū­ri­mui. No­rint pa­si­ga­min­ti eg­lu­tės žais­liu­kus, jums rei­kė­tų šių me­džia­gų: su­džio­vin­tų apel­si­no rie­ke­lių, ci­na­mo­no laz­de­lių, lau­ro la­pų ir juo­ste­lės iš šiau­do. Pra­dė­ti rei­kė­tų nuo apa­čios, tad pir­miau­sia ap­riš­ki­te vie­ną ci­na­mo­no laz­de­lę, ku­ri bus pa­grin­das žais­liu­kui ar­ba pra­dė­ki­te nuo apel­si­no rei­ke­lės. To­liau per­ner­ki­te po­rą lau­ro la­pų ir pa­kar­to­ki­te laz­de­lės bei rie­ke­lių vė­ri­mą tiek kar­tų, ko­kio žais­liu­ko dy­džio no­ri­te. Pa­bai­go­je pa­da­ry­ki­te kil­pe­lę žais­liu­kui pa­ka­bin­ti.

5. Ka­lė­di­nis pa­puo­ši­mas iš šiaudelių

Vi­sa­da sma­gu ka­bin­ti eg­lu­tės žais­liu­kus, o ką jau kal­bė­ti, jei ga­li juos pa­si­ga­min­ti pats! Šių žais­liu­kų pri­nci­pas itin ne­su­dė­tin­gas, juos pa­dė­ti da­ry­ti ga­lės ir ma­žie­ji šei­mos na­riai. Tad jums rei­kės: pluoš­to šiau­de­lių gė­ri­mams, juo­ste­lės, ko nors, kas ga­lė­tų tar­nau­ti kaip la­bai stan­dus už­ver­žė­jas (plast­ma­si­nis fik­sa­to­rius) ir ae­ro­zo­li­nių da­žų, pa­vyz­džiui, auk­si­nės spal­vos. Su­im­ki­te šiau­de­lius į sau­ją ir juos per vi­du­rį už­verž­ki­te kiek įma­no­ma la­biau. Tarp šiau­de­lių pra­ver­ki­te juo­ste­lę (tam, kad ga­lė­tu­mė­te bur­bu­lą pa­ka­bin­ti). Jei li­ko da­lis nuo už­ver­ži­mo me­džia­gos – nu­kirp­ki­te ją, ta­čiau taip, kad ne­bū­tų ri­zi­kos, jog šiau­de­liai pa­si­leis. Vis­ką nu­purkš­ki­te pa­si­rink­tos spal­vos da­žais ir ka­bin­ki­te ant eg­lu­tės.

6. Vy­no kamš­čių eg­lu­tės papuuošimai

Mėgs­ta­te vy­ną ir gal­būt kau­pia­te kamš­čius nuo jo bu­te­lių? Tuo­met šis dar­be­lis kaip tik jums – pa­si­ga­min­ki­te žais­min­gus ka­lė­di­nius žais­liu­kus. Tam jums rei­kės: vy­no bu­te­lių kamš­čių, su­per-kli­jų, da­žų (ke­lių spal­vų), at­la­si­nės juo­ste­lės, vi­nių ir plak­tu­ko. Pir­miau­sia nu­si­da­žy­ki­te kamš­čius jums pa­tin­kan­čio­mis spal­vo­mis. Kamš­čius perp­jau­ki­te į tris ar dau­giau ly­gių da­lių, kad ne­bū­tų to­kie il­gi. Pra­dė­ki­te iš jų dė­lio­ti for­mas, tai ga­li bū­ti ir aps­kri­ti­mas, šir­du­tė, kvad­ra­tas, svar­biau­sia, juos ge­rai tar­pu­sa­vy su­kli­juo­ti. Tuo­met vir­šu­ti­nė­je fi­gū­ros da­ly­je pa­da­ry­ki­te kil­pą iš juo­ste­lės ir pri­tvir­tin­ki­te ją su ne­di­de­liu vi­ni­mi prie žais­liu­ko.

7. Ka­lė­di­nis pa­puo­ši­mas iš molio

Šis dar­be­lis pui­kiai tiks ir vai­kams. Pa­da­ry­ki­te pa­puo­ši­mus iš mo­lio. Kiek­vie­no­je par­duo­tu­vė­je ti­krai ra­si­te pirk­ti mo­lio, ku­rį ga­li­ma ar­ba iš­džio­vin­ti ar­ba iš­kep­ti or­kai­tė­je. Tad pir­miau­sia jį par­uoš­ki­te: iš­min­ky­ki­te, iš­ko­čio­ki­te, kad sto­ris bū­tų iki cen­ti­me­tro. Pa­im­ki­te sau­sai­nių for­me­lių ir įspaus­ki­te jas į mo­lį. Tuo­met pa­da­ry­ki­te fak­tū­rų, tam ga­li tik­ti ne­rta ser­ve­tė­lė ar kriauk­lės. Ne­pa­mirš­ki­te for­mo­je pa­da­ry­ti ir sky­lu­tės, kad vė­liau ga­lė­tu­mė­te de­ko­ra­ci­ją pa­ka­bin­ti.

8. Ka­lė­di­niai bumbulai

No­ri­te, kad per Šv. Ka­lė­das jū­sų šven­ti­nė eg­lu­tė bū­tų iš­skir­ti­nė? Pa­si­ga­min­ki­te jai žais­liu­kus. Jums rei­kės ne­nau­do­ja­mų ka­lė­di­nių žais­liu­kų (bur­bu­lų), su­per-kli­jų ir ne­nau­do­ja­mų CD dis­kų. Pir­miau­sia dis­kus su­kar­py­ki­te smul­kio­mis de­ta­lė­mis. Tuo­met kiek­vie­ną jų pa­tep­ki­te kli­jais ir lip­dy­ki­te ant bur­bu­lo. Sten­ki­tės pa­lik­ti kuo ma­žes­nius tar­pus – taip bur­bu­las at­ro­dys tar­si dis­ko ka­muo­lys.

9. Bum­bu­lai Kalėdų

Šiam pro­jek­tui jums rei­kės daug vien­kar­ti­nių ser­ve­tė­lių. Jei jas su­lanks­ty­si­te kaip ar­mo­ni­kė­les, o vi­du­rį su­tvir­tin­si­te ir per­juo­si­te kas­pi­nė­lį, gau­si­te for­mą iš ku­rios gims gra­žus bum­bu­las. Bū­ti­nai abu ga­lus nu­kirp­ki­te kaip tri­kam­pius, o ta­da kiek­vie­ną ser­ve­tė­lės sluoks­nį im­ki­te ar­dy­ti ir skleis­ti. Taip tęs­da­mi for­muo­ki­te bum­bu­lą. Juos ga­lė­si­te ka­bin­ti ir ant eg­lu­tės ir gal­būt pa­si­ga­min­ti šven­ti­nį me­de­lį.

10. Eg­lu­tės žais­lai iš kas­pi­nė­lių ir šakelių

Ūžiant šiau­ri­niams vė­jams, ant že­mės pri­kren­ta daug vi­so­kių ša­ka­liu­kų ir pa­ga­liu­kų, ku­riuos jūs iš­kart su­si­rin­ki­te ir pa­ga­min­ki­te links­mus eg­lu­tės žais­liu­kus. Jiems pa­ga­min­ti jums dar rei­kės ir spal­vo­tų juo­ste­lių (skir­tin­go il­gio) ir vir­ve­lės. Pa­im­ki­te pa­ga­liu­ką ir už­riš­ki­te ant jo ke­le­tą skir­tin­go il­gio kas­pi­nė­lių taip, kad jie su­da­ry­tų tri­kam­pį, t. y. eg­lu­tės me­džio for­mą. Pa­čio­je vir­šū­nė­je pri­tvir­tin­ki­te vir­ve­lę ir pa­da­ry­ki­te iš jos kil­pą, juk kiek­vie­nam žais­liu­kui rei­kia ant kaž­ko ka­bė­ti.

11. Me­džia­gi­niai eg­lu­tės žaisliukai

Jei mėgs­ta­te siū­ti – skai­ty­ki­te to­liau! Ma­žus šven­ti­nius pa­puo­ši­mus ga­li­te leng­vai pa­si­ga­min­ti pa­tys. Jums rei­kės: įvai­rios me­džia­gos, žirk­lių, siū­lo ir ada­tos, va­tos ir juo­ste­lių. Pir­miau­sia iš­si­kirp­ki­te no­ri­mų žais­liu­kų for­mas po du vie­ne­tus. Pa­vyz­džiui, eg­lu­tės ar žvaigž­du­tės. Jų kraš­ti­nes su­dė­ki­te ir su­dygs­niuo­ki­te vie­ną su ki­ta, o į vi­dų pri­kiš­ki­te va­tos. Ga­li­te pa­siū­vi­nė­ti ar pa­puoš­ti ka­ro­liu­kais. Ne­pa­mirš­ki­te, kad žais­liu­kui rei­kia kil­pe­lės, tad tam pa­nau­do­ki­te pa­si­rink­tą juo­ste­lę.

12. Ka­lė­di­niai pa­puo­ši­mai iš siūlų

Ka­lė­di­nių pa­puo­ši­mų nie­ka­da ne­bus per daug, o kuo ori­gi­na­les­ni – tuo sma­giau. Pa­ban­dy­ki­te pa­si­ga­min­ti žvaigž­dę iš pa­pras­čiau­sių siū­lų. Jums rei­kės: du­be­nė­lio, kli­jų, šla­ke­lio van­dens, pa­grin­do, į ku­rį su­smeig­si­te ada­tė­lės taip, kad gau­tų­si žvaigž­dės for­ma (ga­li­te nau­do­ti kar­to­ni­nę dė­žę ar putp­las­tį) ir siū­lų. Įpil­ki­te du val­go­muo­sius šaukš­tus kli­jų ir pu­san­tro šaukš­to van­dens. Pa­nar­din­ki­te į jį siū­lą, jei ma­to­te, kad kli­jų ne­už­ten­ka – jų ga­li­te įpil­ti dar. Kai siū­las ge­rai įmirks, iš­trau­ki­te jį ir vy­nio­da­mi tarp ada­tė­lių pra­dė­ki­te for­muo­ti žvaigž­dę. Ga­liau­siai į jos vi­dų su­su­ki­te siū­lo li­ku­tį ir pa­li­ki­te iš­džiū­ti.

13. Žva­ki­dės iš obuolių

Pa­si­ga­min­ki­te lai­ki­ną žva­ki­dę iš obuo­lio: pa­im­ki­te kuo rau­do­nes­nį ar­ba spal­vin­ges­nį vai­sių ir jo ka­rū­no­je, ten kur stie­be­lis, iš­pjau­ki­te ap­va­lią sky­lu­tę. Prieš tai pa­ma­tuo­ki­te sa­vo žva­kės dy­dį. Tam pui­kiai tiks ap­va­lios ar il­gos žva­kės. Kuo dau­giau to­kių pa­ga­min­si­te – tuo efek­ty­viau at­ro­dys. O ir vai­sių po va­ka­rie­nės ga­lė­si­te nau­do­ti, te­reiks pa­ša­lin­ti vaš­ką nuo obuo­lio pa­vir­šiaus.

14. Sta­lo eg­lu­tė iš vaisių

Per šven­tes juk bū­na tiek daug gar­džių pa­tie­ka­lų... Ta­čiau dar sma­giau, kai jie at­ro­do lyg sta­lo pa­puo­ši­mas. Pa­ban­dy­ki­te pa­si­da­ry­ti eg­lu­tę sta­lui iš vai­sių. Jums rei­kės: lėkš­tės, obuo­lio, mor­kos, dan­tų krapš­tu­kų, vy­nuo­gių, braš­kių, ki­vių, me­lio­nų ir pe­tra­žo­lės la­pe­lių. Pir­miau­sia ant lėkš­tės pa­si­da­ry­ki­te pa­grin­dą: pa­klo­ki­te pe­tra­žo­les taip, kad už­deng­tų lėkš­tės kraš­tus. Pa­im­ki­te obuo­lį ir vie­ną jo pa­grin­dą nu­pjau­ki­te taip, kad jis sta­bi­liai sto­vė­tų, o vir­šu­ti­nė­je vai­siaus ka­rū­no­je iš­skap­tuo­ki­te ap­va­lią sky­lę ir įsta­ty­ki­te sto­res­nį mor­kos ga­lą. Su­smaigs­ty­ki­te krapš­tu­kus taip, kad gau­tu­mė­te eg­lu­tės si­lue­tą ir pra­dė­ki­te mau­ti vai­sius. Pa­čia­me vir­šu­je ne­pa­mirš­ki­te iš vai­siaus, pa­vyz­džiui, man­go iš­pjau­ti žvaigž­dės ir už­dė­ti ant me­de­lio vir­šū­nės.

15. Ka­lė­di­nės at­vi­ru­tės-kvie­ti­mai ar var­dų žymekliai

Jei no­ri­te su­kvies­ti bū­rį drau­gų ar gi­mi­nių į sa­vo ren­gia­mą ka­lė­di­nę va­ka­rie­nę, iš­siųs­ki­te jiems gra­žius pa­kvie­ti­mus. No­rint pa­si­ga­min­ti juos, jums rei­kės: spal­vo­to kie­tes­nio po­pie­riaus, spal­vo­tų siū­lų su ada­ta, pieš­tu­ko, auk­si­nės ar si­dab­ri­nės spal­vos ra­šik­lio ir kli­jų. Pir­miau­sia pa­si­rin­ki­te no­ri­mą dy­dį. Tuo­met su pieš­tu­ku ne­žy­miai iš taš­ku­čių pa­da­ry­ki­te eg­lu­tės for­mą. Į tuos taš­kus dur­ki­te ada­tą su spal­vo­tu siū­lu ir tai da­ry­ki­te ei­da­mi nuo apa­čios į me­de­lio vir­šų. Bū­ti­nai už­bai­ki­te vi­di­nė­je at­vi­ru­tės pu­sė­je, ten gra­žiai iš siū­lo su­riš­ki­te kas­pi­nė­lį.

16. Ka­lė­di­nės žva­ki­dės iš taurių

No­ri­te na­mus pa­puoš­ti žva­ku­tė­mis, ta­čiau ne­tu­ri­te pa­kan­ka­mai žva­ki­džių? Pa­nau­do­ki­te tam vy­no ar šam­pa­no tau­res. Jums rei­kės ke­lių tau­rių, skri­du­li­nių žva­ku­čių ir šven­ti­nių pa­puo­ši­mų (ne­di­de­lių eg­lės ša­ke­lių, kan­ko­rė­žių, kas­pi­nė­lių ir pan.). Pir­miau­sia su­si­ras­ki­te vie­tą, ku­rio­je sto­vės jū­sų tau­rė. Da­bar te­rei­kia ją ap­vers­ti ir po ją pri­dė­ti ša­ke­lių ar kan­ko­rė­žių. Ko­je­lę ga­li­te ap­riš­ti dai­liu kas­pi­nė­liu. Ga­liau­siai ant plokš­čio­sios da­lies pa­sta­ty­ki­te žva­ku­tę ir ją už­de­ki­te.

17. Sta­lo pa­puo­ši­mas su kankorėžiais

Puo­šnus sta­las ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti pa­da­bin­tas pra­ban­gio­mis de­ko­ra­ci­jo­mis – jau­ku­mo su­teik­ti ga­li ir na­tū­ra­lios me­džia­gos, pa­vyz­džiui, kan­ko­rė­žiai. Šis pa­puo­ši­mas rei­ka­lau­ja kiek dau­giau siu­vi­mo, ta­čiau re­zul­ta­tas ti­krai ne­nu­vils! Jums rei­kės: me­džia­gos iš ku­rios ga­min­si­te ser­ve­tė­lę lėkš­tei, po­ros kan­ko­rė­žių, dvie­jų juo­ste­lių, po­ros vi­nu­čių, siū­lų ir ada­tos. Pir­miau­sia me­džia­gą pa­da­ry­ki­te dvi­gu­bą, o prie vie­nos kraš­ti­nės kam­pų pri­siū­ki­te juo­ste­les. Ga­liau­siai ap­dygs­niuo­ki­te vi­sus ser­ve­tė­lės kraš­tus. Pa­im­ki­te vy­nu­kus ir su­kal­ki­te į kan­ko­rė­žio ašį pa­lik­da­mi ne­di­de­lę da­lį ky­šan­čią. Bū­tent šią da­lį ap­riš­ki­te ki­tu, lais­vu li­ku­siu juo­ste­lės ga­lu, su­for­muo­ki­te dai­lų kas­pi­nė­lį.

18. Pa­ka­bi­na­ma eg­lu­tė iš šakelių

Kai ru­duo šėls­ta ir lau­žo me­džių ša­kas, ga­li­te pa­si­nau­do­ti pro­ga ir jų pri­si­rink­ti. O tuo­met iš jų pa­si­da­ry­ti pa­ka­bi­na­mas eg­lu­tes. Šiam pro­jek­tui jums rei­kės: skir­tin­go il­gio ša­ke­lių, įvai­rias­pal­vių ka­ro­liu­kų, va­lo ir li­ni­nės vir­ve­lės. Pir­miau­sia ša­ke­les su­dė­lio­ki­te pa­gal dy­dį: nuo il­giau­sios apa­čio­je iki trum­piau­sios vir­šu­je – tai bus jū­sų eg­lu­tės for­ma. Im­ki­te li­ni­nę vir­ve­lę ir kiek­vie­ną jų su­riš­ki­te ei­lės tvar­ka, pa­čio­je vir­šū­nė­je su­riš­ki­te maz­ge­lį ir pa­da­ry­ki­te kil­pą. Pa­im­ki­te va­lą ir su­ner­ki­te ka­ro­liu­kus ant jo. Dai­liai ap­su­ki­te jį ap­link ša­ke­les im­ituo­da­mi eg­lu­tės gir­lian­dą.

19. Nak­ti­niai žibintai

Jei lau­kia­te sve­čių šven­ti­nei va­ka­rie­nei, pa­si­ti­ki­te juos su švie­sa, ku­ri ves­tų link jū­sų na­mų du­rų. Tam rei­kės pa­pras­tų stik­lai­nių, kas­pi­nų, skal­dy­tos drus­kos ir bliz­gu­čių bei žva­kių. Į stik­lai­nį su­ber­ki­te drus­ką ir bliz­gu­čius. Pa­ma­tuo­ki­te tiek, kad kai į vi­dų įdė­si­te žva­kę – ji ne­iš­lys­tų pro vir­šų. Ga­liau­siai ap­riš­ki­te stik­lai­nio kak­le­lį ele­gan­tiš­ku ir šven­tiš­ku kas­pi­nu. Lai sve­čiai ir Ka­lė­dų se­ne­lis nie­ka­da ne­pa­mirš­ta ke­lio į jū­sų na­mus.

20. Eg­lu­tė iš vie­los ir karoliukų

Šven­ti­nį sta­lą ga­li pui­kiai pa­puoš­ti mi­nia­tiū­ri­nė eg­lu­tė, ku­riai pa­ga­min­ti jums rei­kės kiek su­nkes­nio, sta­bi­liai gu­lin­čio ak­mens, ne­ma­žai vie­los (pri­klau­so nuo to, ar no­ri­te, kad me­dis bū­tų tan­kus, ar ne­la­bai), rep­lių ir ka­ro­liu­kų (dau­giau­sia ža­lių ir kiek ma­žiau spal­vo­tų, ku­rie sim­bo­li­zuos žais­liu­kus). Ak­me­nį nau­do­ki­te kaip pa­grin­dą: jį ap­su­ki­te il­go­mis vie­lo­mis ir vir­šu­ti­nė­je da­ly­je pra­dė­ki­te for­muo­ti me­džio ka­mie­ną. Tuo­met ša­kas pa­skirs­ty­ki­te, jei rei­kia – ap­kar­py­ki­te, kad iš­gau­tu­mė­te eg­lu­tės me­džio for­mą. Ant vie­lu­čių ša­ke­lių pra­dė­ki­te mau­ti ka­ro­liu­kus, o kiek­vie­nos ša­kos pa­bai­gą užt­vir­tin­ki­te su rep­lė­mis, už­lenk­da­mi ga­liu­ką.

21. Snie­guo­ta pa­sa­ka vazoje

Vie­na pa­pras­tes­nių, bet ne­pras­tų de­ko­ra­ci­jų – tai dirb­ti­nio snie­go va­za. Jai par­uoš­ti jums rei­kė­tų stik­li­nio in­do, mil­tų, skal­dy­tos drus­kos, šiek tiek bliz­gu­čių. Pir­miau­sia su­pil­ki­te mil­tus, o ant vir­šaus pa­žer­ki­te drus­kos su bliz­gu­čiais. Jie at­ro­dys tar­si le­do sluoks­nis. Jei tu­ri­te ka­lė­di­nių fi­gū­rė­lių ar kan­ko­rė­žių, juos ga­li­te su­dė­ti ant vir­šaus. Bū­tų ge­riau­sia, jei in­das tu­rė­tų stik­li­nį dang­tį – idant ti­krai už­ra­kin­tu­mė­te žie­mą va­zo­je.

22. Gir­lian­da iš ma­ka­ro­nų-kaspinėlių

Pa­si­ro­do, jog puo­šti na­mus Šv. Ka­lė­doms ga­li­ma ir iš mais­to pro­duk­tų! Šiai gir­lian­dai pa­ga­min­ti jums rei­kės kas­pi­nė­lių for­mos ma­ka­ro­nų, pa­si­rink­tos vir­ve­lės (tai ga­li bū­ti li­ni­nis siū­las ar spal­vo­ta vie­lu­tė), kli­jų, pa­si­rink­tos spal­vos bliz­gu­čių ir tep­tu­ko. Pir­miau­sia pa­den­ki­te ma­ka­ro­nų vie­ną pu­sę kli­jais, kiek sto­res­niu sluoks­niu ir api­ber­ki­te bliz­gu­čiais. Pa­lau­ki­te kol pa­vir­šius iš­džius ir tą pa­tį pa­da­ry­ki­te su ki­ta pu­se. Ga­liau­siai pa­si­rink­ta vir­ve­le ap­riš­ki­te kiek­vie­ną kas­pi­nė­lį dvi­gu­bu maz­ge­liu, pa­si­rink­tu at­stu­mu.

23. Var­vek­liai iš plas­ti­ki­nių butelių

Pa­si­ga­min­ti var­vek­lius ga­li­ma ir iš plas­ti­ki­nio bu­te­lio, jie pui­kiai at­ro­dys gi­lio­je va­zo­je ir pa­puoš jū­sų na­mų in­ter­je­rą. Šiam dar­be­liui jums rei­kės: plas­ti­ki­nio bu­te­lio, žirk­lių ar pei­liu­ko ir žva­kės. Pir­miau­sia su­kar­py­ki­te bu­te­lį juo­ste­lė­mis. Už­de­ki­te žva­kę ir lai­ky­da­mi abu var­vek­lio ga­lus virš lieps­nos vie­ną ga­lą im­ki­te su­kti. Plast­ma­sė nuo ši­lu­mos ims minkš­tė­ti ir po tru­pu­tį ly­dy­tis, taip ir gau­si­te var­vek­lio for­mą. Bū­ki­te at­sar­gus, ne­nu­si­de­gin­ki­te, o ir plast­ma­si­nės juo­ste­lės ne­lai­ky­ki­te per ar­ti ug­nies, kad ne­ap­rūk­tų.

24. Ka­lė­di­nis šei­mos paveikslas

Šv. Ka­lė­dos – tai vi­sos šei­mos šven­tė, tad ko­dėl to ne­pa­mi­nė­jus ypa­tin­gai? Su­kur­ki­te sa­vo šven­ti­nį pa­veiks­lą ir šven­čių lai­ko­tar­piu pa­si­ka­bin­ki­te jį na­muo­se. Šiam dar­be­liui jums rei­kės: dro­bės su rė­mu ir jū­sų pa­si­rink­tų da­žų (ge­riau­sia gua­šas, bet tiks ir ki­ti tirš­tes­ni da­žai) bei jū­sų ran­kų. Pir­miau­sia dro­bės apa­čio­je nu­pieš­ki­te ka­mie­ną, o tuo­met ža­liais da­žais iš­si­tep­ki­te del­nus ir juos dė­ki­te ant pa­grin­do taip, kad gau­tų­si eg­lu­tės for­ma. Ne­pa­mirš­ki­te jos pa­puoš­ti: nu­pieš­ki­te žais­liu­kus ir vir­šū­nė­je tvis­kan­čią žvaigž­dę.

25. Du­buo iš bliz­gu­čių ir klijų

Šis du­buo bus pui­kus ak­cen­tas jū­sų sta­lui. Jam pa­ga­min­ti rei­kės bi­rių bliz­gu­čių, li­pa­lo kli­jų, in­do mai­šy­mui, ba­lio­no ir tep­tu­ko. Pir­miau­sia į in­dą su­ber­ki­te bliz­gu­čius ir kli­jus. Ge­rai su­mai­šy­ki­te, sten­ki­tės, jog bliz­gu­čių bū­tų kiek dau­giau nei li­pa­lo. Pri­pūs­ki­te ba­lio­ną ir pra­dė­ki­te ant jo to­ly­giai tep­ti gau­tą ma­sę. Kai gau­si­te pa­gei­dau­ja­mą dy­dį bei sto­rį, for­mą tie­siog api­ber­ki­te bliz­gu­čiais, kad ga­mi­na­mas du­buo spin­dė­tų dar la­biau. Kai kli­jai vi­siš­kai išdž

ius, tie­siog su­sprog­din­ki­te ba­lio­ną ir nu­lup­ki­te jo li­ku­čius nuo in­do.

26. Bliz­gu­čiais nu­sė­ti stik­li­niai bu­te­liai-žvakidės

Pa­si­ga­min­ki­te žė­rin­čių bu­te­lių-žva­ki­džių. Ži­no­ma, jei ruo­šia­te do­va­no­ti vy­no ar šam­pa­no bu­te­lius, ga­li­te taip pat šven­tiš­kai pa­da­bin­ti ir juos. Šiam dar­be­liui jums rei­kės bu­te­lio, švi­tri­nio po­pie­riaus, bliz­gu­čių, purš­kia­mų ar te­pa­mų su­per-kli­jų (jei nau­do­si­te te­pa­mus, ne­pa­mirš­ki­te ir tep­tu­ko). Pir­miau­sia, ką tu­ri­te pa­da­ry­ti, tai ge­rai nu­šveis­ti švi­tri­niu po­pie­riu­mi bu­te­lio pa­vir­šių. Šis žings­nis ga­ran­tuos, jog kli­jai ge­rai pri­lips prie bu­te­lio pa­vir­šiaus. Nu­švei­tus – tep­ki­te ar purkš­ki­te kli­jus, ta­čiau da­ry­ki­te tai da­li­mis, kad spė­tu­mė­te pa­deng­ti pa­vir­šių bliz­gu­čiais. Šį pro­ce­są pa­kar­to­ki­te ke­lis kar­tus, kol ne­be­liks bliz­gu­čiais ne­pa­deng­tų vie­tų. Pa­sku­ti­nį kar­tą pa­vir­šių pa­den­ki­te kli­jais ir pa­li­ki­te nu­džiū­ti.

27. Vie­los vai­ni­kas su lai­kraš­čio žvaigždėmis

Vai­ni­kai yra ne­at­sie­ja­ma Šv. Ka­lė­dų de­ko­ro at­ri­bu­ti­ka. Šis siū­lo­mas vai­ni­kas – ypač leng­vai pa­ga­mi­na­mas, ta­čiau at­ro­do itin ža­viai. Jam pa­ga­min­ti jums rei­kės: vie­los (jos il­gis pri­klau­so nuo to, kiek kar­tų no­ri­te ap­suk­ti vie­lą), lai­kraš­čio, žirk­lių, kli­jų ir dai­lios juo­ste­lės for­muo­ti pa­ka­bai. Pir­miau­sia su­su­ki­te vie­lą ke­lis­kart , kol gau­si­te no­ri­mą dy­dį. Jos ga­lus su­ka­bin­ki­te, kad lai­ky­tų­si tvir­tai. Vy­nio­da­mi vie­ly­tes ke­lio­se vie­to­se nau­do­ki­te per­py­ni­mą, kad vai­ni­ko for­ma lik­tų sta­bi­li. Tuo­met iš lai­kraš­čio iš­kirp­ki­te žvaigž­du­tes, kiek­vie­na jų bus iš dvie­jų da­lių (prie­ki­nės ir ga­li­nės). Jo­mis apk­li­juo­ki­te vie­ly­tes, o pa­bai­go­je pri­riš­ki­te kas­pi­nė­lį, ku­rį nau­do­si­te vai­ni­ko pa­ka­bi­ni­mui.

28. Švie­čian­tys buteliai

Gal per il­gus me­tus su­kau­pė­te na­muo­se gau­sy­bę švie­čian­čių gir­lian­dų ir jų vi­sų ne­pa­nau­do­ja­te? Yra pa­pras­ta iš­ei­tis – jo­mis da­bin­ti bu­te­liai. Tam jums rei­kės spal­vo­to stik­lo bu­te­lių, ge­riau­sia, kad bū­tų kuo di­des­ni.Juos iš­plau­ki­te ir pa­nai­kin­ki­te eti­ke­tes. Tuo­met pa­im­ki­te gir­lian­dą ir ją su­kiš­ki­te į bu­te­lį. Įjun­gus pa­ma­ty­si­te kaip nuo­sta­biai ga­li švies­ti pa­pras­čiau­si vy­no bu­te­liai ir su­kur­ti ma­giš­ką, žvaigž­des pri­me­nan­tį švy­tė­ji­mą.

29. Skam­ban­tis pa­puo­ši­mas ant durų

Skam­ban­tys ir žė­rin­tys pa­puo­ši­mai šven­tėms vi­sa­da sma­giau­si. To­kį ti­krai ga­li­te ka­bin­ti ant du­rų ar ant lan­go. Tam jums rei­kės var­pe­lių ar skam­ban­čių pa­ka­bu­kų, vie­los, rep­lių ir dai­laus kas­pi­no. At­si­kirp­ki­te tiek vie­los, kad ga­lė­tu­mė­te pa­da­ry­ti gra­žų aps­kri­ti­mą. Ant jos pra­dė­ki­te ver­ti skam­bu­čius, bai­gę vie­los ga­lus su­jun­ki­te juos su­pin­da­mi. Bū­tent to­je vie­to­je riš­ki­te dai­lų kas­pi­ną, kas ži­no, gal tai pui­ki do­va­na ma­žie­siems?

30. Gir­lian­da iš kaspinėlių

Kas­pi­nė­liai – vi­sa­da at­ro­do pui­kiai, o jei iš jų pa­da­ry­tu­me gir­lian­dą? Šiam dar­be­liui jums vi­sai ne­rei­kės daug prie­mo­nių, tik švie­čian­čios gir­lian­dos, juo­ste­lės kas­pi­nė­liams ir žirk­lių. Tad su­kar­py­ki­te juo­stą į at­kar­pas, iš ku­rių ri­ši­te kas­pi­nė­lius. Tam ga­li­te nau­do­ti ar­ba pa­pras­tą, šven­tiš­kes­nę juo­stą ar­ba tiu­lį, ku­ris pui­kiai at­ro­dys apš­vies­tas. Kas­pi­nė­lius riš­ki­te į tar­pus tarp lem­pu­čių – kuo tan­kiau, tuo gir­lian­da bus įspū­din­ges­nė. Ja ga­lė­si­te pa­puoš­ti vai­kų kam­ba­rį ar­ba sve­tai­nę.

31. Snie­guo­tos žvakės

Snie­go ga­li bū­ti ne tik lau­ke, bet ir jū­sų na­muo­se – pa­si­ga­min­ki­te snie­guo­tas žva­kes šven­ti­niam va­ka­rui. Šiam dar­be­liui jums rei­kės žva­kės (ge­riau­sia – bal­tos ar kre­mi­nės spal­vos), li­pa­lo kli­jų, tep­tu­ko, ša­ku­tės, stam­bios drus­kos, bal­tų ar skaid­rių bliz­gu­čių ir pa­grin­do, ant ku­rio ga­lė­tu­mė­te dirb­ti. Pir­miau­sia ant pa­si­rink­to pa­grin­do (tai ga­li bū­ti ir lėkš­tė) su­ber­ki­te drus­ką ir su­mai­šy­ki­te ją su bliz­gu­čiais. Ži­no­ma, jei no­ri­te itin spin­din­čios žva­kės – jų į drus­ką įber­ki­te dau­giau. Tuo­met žva­kės pa­vir­šių kiekm“­pa­šiauš­ki­te“, tam nau­do­ki­te ša­ku­tę ir už­tep­ki­te kli­jų. Tuo­met žva­kę iš­vo­lio­ki­te par­uoš­ta­me „snie­ge“ ir leis­ki­te iš­džiū­ti.

32. Ka­lė­dų eg­lu­tė iška­lė­di­nių at­vi­ru­kų iršei­mos nuotraukų

Eg­lu­tės ne­bū­ti­nai tu­ri sto­vė­ti, jos ga­li per­si­kel­ti ir ant jū­sų na­mų sie­nų. To­kią eg­lu­tę ga­li­te lais­vai pa­si­ga­min­ti iš tu­ri­mų šven­ti­nių at­vi­ru­čių, šei­mos nuo­trau­kų ir ne­di­de­lių gir­lian­dų. Pir­miau­sia iš­si­rin­ki­te vie­tą ir pa­ban­dy­ki­te ant sie­nos su pieš­tu­ku pa­si­žy­mė­ti eg­lu­tės taš­kus. Tą pa­da­rę ga­li­te pra­dė­ti kli­juo­ti nuo­trau­kas ir at­vi­ru­tes. Nau­do­ki­te ne kli­jus, ta­čiau abi­pu­siai lip­nią juo­stą – ji ne­su­ga­dins jū­sų sie­nų.

33. Lai­mę ne­šan­tis mo­ne­tų pakabutis

Sa­ko­ma, kad ant du­rų už­ka­bin­tos mo­ne­tos na­mams ne­ša tur­tus. Gal ver­ta iš­ban­dy­ti? To­kį pa­ka­bu­tį ga­li­te pa­si­ga­min­ti ir pa­tys, jam rei­kės: mo­ne­tų, tai ga­li bū­ti įvai­rios, su­rink­tos per ke­lio­nes į už­sie­nį, net se­no­vi­nės. Taip pat dai­laus kas­pi­no pa­ka­bi­ni­mui bei la­bai stip­rių kli­jų. Pir­miau­sia su­dė­ki­te mo­ne­tas ra­tu­ku, kad jų kraš­ti­nės lies­tų­si vie­na su ki­ta. Tuo­met ant vir­šaus su­dė­ki­te ki­tą mo­ne­tų ra­tu­ką, ta­čiau taip, kad vir­šu­ti­nė mo­ne­ta deng­tų apa­ti­nes dvi mo­ne­tas. Kai tai pa­da­ry­si­te, tie­siog mo­ne­tas užk­li­juo­ki­te ant pir­mos ei­lės taip, kad jos lai­ky­tų­si tvir­tai. Per­riš­ki­te gra­žiu kas­pi­nu ir pa­si­ka­bin­ki­te ant du­rų.

34. Bliz­gu­čiais deng­ti kankorėžiai

Jei tu­ri­te ga­li­my­bę pri­si­rink­ti kan­ko­rė­žių gam­to­je ar nu­si­pirk­ti oran­že­ri­jos par­duo­tu­vė­je, šis dar­be­lis kaip tik jums. Šven­tėms par­uoš­ki­te bliz­gu­čiais nu­sė­tų kan­ko­rė­žių. Jums rei­kės: bi­rių bliz­gu­čių, kli­jų ir, ži­no­ma, kan­ko­rė­žių. Pir­miau­sia įsi­ti­kin­ki­te, kad jie nė­ra su­drė­kę. Jei vis dėl­to jau­čia­te drėg­mę, pa­dė­ki­te juos ku­riam lai­kui ant ra­dia­to­riaus, pa­ge­rin­si­te su­ki­bi­mą. Jau sau­sus kan­ko­rė­žius ap­tep­ki­te kli­jais ir api­ber­ki­te ar iš­vo­lio­ki­te bliz­gu­čiuo­se. Ga­li­te su­dė­ti į gra­žų in­dą ir taip pa­puoš­ti sta­lą.

35. Gir­lian­da iš kankorėžių

Kan­ko­rė­žis tur­būt vie­nas gra­žiau­sių de­ko­ra­ci­nių ele­men­tų iš gam­tos. Jie pui­kiai at­ro­do ne tik du­be­ny­je, bet ir su­ka­bin­ti kaip gir­lian­da. Tad jai pa­si­ga­min­ti jums rei­kės: vir­vu­tės, vi­nu­kų, plak­tu­ko ir, ži­no­ma, kan­ko­rė­žių. Pir­miau­sia į kiek­vie­no kan­ko­rė­žio stam­bes­nę da­lį (ašį) su­kal­ki­te po vy­nu­ką ta­čiau bū­ti­nai pa­li­ki­te ne­di­de­lį ga­liu­ką ky­šan­tį. Im­ki­te pa­si­rink­tą juo­ste­lę ar vir­ve­lę ir riš­ki­te prie kiek­vie­no iš­lin­du­sio vi­nu­ko. Pa­sis­ten­ki­te da­ry­ti tuos pa­čius tar­pus, kuo jie ma­žes­ni – tuo gir­lian­da at­ro­do ge­riau.

36. Gir­lian­da iš džio­vin­tų vaisių

Šven­ti­nę gir­lian­dą ga­li­ma da­ry­ti ir iš džio­vin­tų vai­sių. Svar­biau­sia, iš­džio­vin­ti ar­ba iš­kep­ti juos taip, kad jie ne­be­bū­tų lip­nūs. Tad pa­si­rin­ki­te sa­vo mėgs­ta­mus vai­sius: apel­si­nus man­da­ri­nus, ci­tri­nas ir net obuo­lius ir su­pjaus­ty­ki­te plo­no­mis rie­ke­lė­mis. Įkai­tin­ki­te or­kai­tę iki 275 laips­nių, iš­dė­lio­ki­te rie­ke­les ant skar­dos su po­pie­riu­mi ir pa­šau­ki­te į or­kai­tę. Ant jų ga­li­te už­ber­ti ir ci­na­mo­no ar pri­smaigs­ty­ti gvaz­di­kė­lių. Vai­sius kep­ki­te tol, kol juo­se ne­be­liks drėg­mės. Jei tu­ri­te dau­giau lai­ko gir­lian­dos par­uo­ši­mui, vai­sių rie­ke­les ga­li­te pa­dė­ti ir ant ra­dia­to­riaus, ta­čiau tuo­met vai­siai džius il­giau. Kai jie bus par­uoš­ti – tie­siog pa­siim­ki­te no­ri­mą vir­ve­lę ir per­ver­ki­te ją per vai­sius, nau­do­da­mie­si ada­ta.

37. Ka­lė­di­nis vai­ni­kas iš kaspinėlių

Ka­lė­di­nį vai­ni­ką ga­li­ma pa­si­ga­min­ti la­bai pa­pras­tai, kar­tais te­rei­kia ap­si­dai­ry­ti ir pa­ieš­ko­ti no nors pa­nau­do­ja­mo na­muo­se. Pa­vyz­džiui, šiam vai­ni­kui pa­ga­min­ti rei­kė­tų ge­le­ži­nės plo­nos pa­ka­bos, ku­ri lanks­ty­tų­si ir gra­žių juo­ste­lių, ge­riau stam­bes­nių. Pir­miau­sia iš pa­ka­bos iš­lanks­ty­ki­te aps­kri­ti­mą, kab­lį pa­li­ki­te, kad vė­liau už jo ga­lė­tu­mė­te vai­ni­ką pa­ka­bin­ti. Vis­kas, ko jums rei­kia – tie­siog iš juo­stų riš­ti dai­lius kas­pi­nė­lius. Pa­sis­ten­ki­te juos riš­ti kuo ar­čiau vie­nas ki­to. Da­bar be­lie­ka su­ras­ti, kur pa­ka­bin­ti vai­ni­ką!

38. Gir­lian­da iš kek­siu­kų ke­pi­mo formelių

Tai la­bai pa­pras­tas bū­das pa­ga­min­ti sma­gią gir­lian­dą, prie ku­rios ga­mi­ni­mo mie­lai pri­si­dės ir vai­kai. Tad jums rei­kės juo­ste­lės ar vir­ve­lės, įvai­rių dy­džių ir spal­vų kek­siu­kų ke­pi­mo for­me­lių, kli­jų ir žvaigž­du­čių lip­du­kų. Pa­im­ki­te kek­siu­ko for­me­lę ir per­len­ki­te ją per pu­sę. Tuo­met pa­im­ki­te ki­tą for­me­lę ir dė­ki­te ant pir­mo­sios vir­šaus taip, kad fi­gū­ra pa­na­šė­tų į eg­lu­tės si­lue­tą. Taip ei­ki­te iki pat vir­šaus, siau­rin­da­mi (su­lenk­da­mi) kek­siu­ko for­me­les. Su­kli­ja­vę ga­li­te jas pa­puoš­ti žvaigž­du­tė­mis ir su­ner­ti ant vir­vu­tės.

39. Ka­lė­di­nis žva­kių akvariumas

Pa­si­ro­do ak­va­riu­me ga­li plau­kio­ti ne tik žu­vy­tės, bet ir ka­lė­di­niai at­ri­bu­tai! Šiam dar­be­liui jums rei­kės skaid­rių stik­lai­niu­kų, van­dens, uo­gų (bruk­nių ar span­guo­lių), ci­na­mo­no laz­de­lių, van­de­niui skir­tų plau­kio­jan­čių žva­kių ir eg­lės ar pu­šies ša­ke­lių. Pir­miau­sia su­dė­ki­te uo­gas, ša­ke­les ir ci­na­mo­no laz­de­les į stik­lai­niu­ką. Vis­ką už­pil­ki­te van­de­niu, o ant pa­vir­šiaus pa­leis­ki­te plau­kio­ti žva­kę.

40. Ša­ke­lė­mis deng­tos žvakidės

Žva­kių švie­sa – ne­at­sie­ja­ma nuo šven­ti­nės nuo­tai­kos ir va­ka­ro jau­ku­mo. Par­ke ar miš­ke­ly­je pri­si­rin­ki­te nu­lū­žu­sių eg­lės ar pu­šies ša­ke­lių bei pa­pras­tų pa­ga­liu­kų. Jais de­ko­ruo­si­te sa­vo pa­si­rink­tą stik­li­nį in­dą. Dar jums pri­reiks kli­jų. Pir­miau­sia pa­ma­tuo­ki­te, ar už­teks ša­ke­lių ir ar tin­ka­mais at­stu­mais juos dė­ki­te ap­link in­dą. Pa­ma­ta­vę tuo­met jau ga­li­te kli­juo­ti ša­ke­les prie pa­grin­do. Į pa­tį in­do vi­du­rį įdė­ki­te žva­kę. Te­gu švies­da­ma pro eg­ly­nė­lį ku­ria jau­ku­mą jū­sų na­muo­se.

41. Mi­ni eg­lu­tės iš laikraščių

Jei vi­sa šei­ma skai­to­te lai­kraš­čius ar žur­na­lus, va­di­na­si, ti­krai jų tu­ri­te na­muo­se ne­ma­žai ir ga­lė­si­te juos pa­nau­do­ti ga­mi­nant ža­vią eg­lu­tę. Tad jums rei­kės: il­go me­di­nio ieš­me­lio, kar­to­ni­nio pa­grin­do, lai­kraš­čių, dan­ty­tų žirk­lių ir kli­jų. Pir­miau­sia pa­si­da­ry­ki­te pa­grin­dą eg­lu­tei: iš­kirp­ki­te kvad­ra­tą iš kar­to­no ir į jį įkli­juo­ki­te ieš­me­lį. Tuo­met iš lai­kraš­čių iš­kirp­ki­te skir­tin­go dy­džio kvad­ra­tus ir juos mau­ki­te ant ieš­me­lio. Iš­si­kirp­ki­te dar ir ke­lis kar­to­ni­nius kvad­ra­tus, tam, kad pa­dė­tu­mė­te eg­lu­tei leng­viau „aug­ti“ ir juos dė­ki­te tarp lai­kraš­čių. Pa­sis­ten­ki­te kar­to­no lakš­tus kuo ge­riau­pas­lėp­ti, kad ne­si­ma­ty­tų.

42. Žva­kės, dekoruotosci­na­mo­no lazdelėmis

Žva­kės Ka­lė­dų va­ka­rą yra ne­at­sie­ja­ma na­mų at­ri­bu­ti­ka. Ta­čiau kar­tais viens­pal­vėms žva­kėms trūks­ta tru­pu­čio šven­tiš­ku­mo, tad ko­dėl ne­pa­puo­šus jų sa­vo ran­ko­mis? Šiam dar­be­liui jums rei­kės ci­na­mo­no laz­de­lių, žva­kių (rin­ki­tės di­des­nes tam, kad leng­viau iš­dė­lio­tu­mė­te laz­de­les), juo­ste­lės, o ge­riau­sia – li­ni­nės vir­vu­tės ir dai­laus kas­pi­nė­lio. Pir­miau­sia ap­riš­ki­te žva­kę li­ni­ne vir­ve­le, ta­čiau taip, kad už jos vie­ną po ki­tos ga­lė­tu­mė­te su­kai­šio­ti laz­de­les. Vi­soms laz­de­lėms at­si­dū­rus sa­vo vie­to­se, vi­są žva­kę ap­riš­ki­te vir­ve­le, tik šį­kart – stan­džiai. Ga­liau­siai vis­ką ap­juos­ki­te pa­si­rink­tos spal­vos kas­pi­nė­liu.

43. Vir­tu­vės papuošimai

Vir­tu­vė, tai ta vie­ta, ku­rio­je gims­ta ska­niau­si šven­ti­niai pa­tie­ka­lai, tad bū­ti­na pa­puoš­ti ir ią na­mų vie­tą. Tam pui­kiai tiks sto­vin­ti tar­ka, ku­rią ga­li­te ap­kars­ty­ti ne­di­de­liais žais­liu­kais, o į vi­dų įdė­ti žva­kę. Tar­ką pa­sta­ty­ki­te ant len­ty­nos tarp ža­lių eg­li­ša­kių. Jei vir­tu­vė­je tu­ri­te va­zo­ni­nių gė­lių, jas taip pat ga­li­te pa­da­bin­ti šven­ti­niais at­ri­bu­tais. Tam rei­kė­tų tik ša­ku­tės ir at­vi­ru­ko: tarp ša­ku­tės smai­ga­lių įkiš­ki­te at­vi­ru­ko kraš­tą, o pa­čią ša­ku­tę įsmei­ki­te į va­zo­ną.

44. Sie­ni­nė gir­lian­da iš Ka­lė­di­nių nuotraukų

Kai ku­riems tai pir­mo­sios Šv. Ka­lė­dos, ki­tiems gal­būt jau 60-tos. Ko­dėl ne­pri­si­mi­nus vi­sų nuo­sta­bių šven­ti­nių mo­men­tų, kuo­met vis­ką fo­tog­ra­fa­vo­te? Per šias šven­tes ant pa­grin­di­nės na­mų sie­nos su­ka­bin­ki­te nuo­trau­kas iš vi­sų jū­sų Šv. Ka­lė­dų. Ant sie­nos pri­tvir­tin­ki­te švie­čian­čią gir­lian­dą, o nuo­trau­kas tie­siog pri­se­ki­te prie jos skal­bi­nių seg­tu­kais.

45. Bliz­gan­tys vaisiai

Šį dar­be­lį ga­li­te da­ry­ti ar­ba su ti­krais vai­siais, ar­ba įsi­gy­ti dirb­ti­nių, pa­vyz­džiui, pa­ga­min­tų iš putp­las­čio. Taip pat rei­kės li­pa­lo ir bi­rių bliz­gu­čių. Iš­tep­ki­te vai­sius li­pa­lo kli­jais ir api­ber­ki­te jį bliz­gu­čiais. Ga­li­te da­ry­ti ke­lis sluoks­nius, kad bliz­gu­čių kie­kis bū­tų kuo sto­res­nis. Vai­sius su­dė­ki­te į du­be­nį ir pa­sta­ty­ki­te vir­tu­vė­je, ten jie pui­kiai tiks.

46. Snie­guo­tos me­džio šakelės

Kar­tais taip no­ri­si na­mo par­si­neš­ti snie­go... Ta­čiau ti­kras snie­gas kaip mat iš­tirps, tad ko­dėl ne­pa­si­da­rius ne­ti­kru snie­gu ap­li­pu­sių gra­žių ša­ke­lių? Šiam dar­be­liui jums rei­kės bal­tų da­žų, kli­jų, tep­tu­ko, ne­smul­kin­tos drus­kos, bi­rių bliz­gu­čių ir ži­no­ma, ša­ke­lių. Pir­miau­sia ša­ke­les nu­da­žy­ki­te bal­tai. Ta­da ap­tep­ki­te kli­jais – jų ne­pa­gai­lė­ki­te. Tuo­met ber­ki­te ant jų drus­ką su bliz­gu­čiais kol vi­sos ša­ke­lės bus jais pa­deng­tos. Joms iš­džiū­vus ga­lė­si­te įsta­ty­ti į gra­žią va­zą ir ap­ka­bin­ti švie­čian­čia gir­lian­da, ku­ri dar la­biau su­stip­rins­jų spin­de­sį.

47. Žva­kės samanose

Sa­ko­ma, jog gro­žis ir lai­mė sly­pi pa­pras­tuo­se da­ly­kuo­se. Kar­tais šven­ti­niam va­ka­rui ruo­šia­mės la­bai il­gai ir daug sten­gia­mės, ta­čiau jau­ku­mą ga­li­ma pa­siek­ti ir kuk­liais da­ly­kais. Šiai de­ko­ra­ci­jai jums rei­kės: bal­tų žva­kių, sa­ma­nų, na­tū­ra­laus pluoš­to kas­pi­nė­lio ar vir­vu­tės. Pa­si­rin­ki­te žva­kes di­des­nes, kad bū­tų pa­to­gu jas ap­riš­ti. Ap­link žva­kę su­dė­ki­te sa­ma­nas ir jas ap­riš­ki­te raiš­te­liu. Vie­no­je vie­to­je ga­li­te su­dė­ti tris skir­tin­go dy­džio žva­kes, o ap­lin­kui pa­žer­ti kan­ko­rė­žių.

48. Ad­ven­to ka­len­do­rius-girlianda

Ir koks gi ga­li bū­ti šven­ti­nis lau­ki­mas be ad­ven­to ka­len­do­riaus? Tam, kad ne­rei­kė­tų pirk­ti – pa­si­ga­min­ki­te jį pa­tys! No­rint pa­ga­min­ti ka­ban­tį ka­len­do­rių jums rei­kės: pa­si­rink­tos spal­vos vo­kų, ku­rie ati­tiks ad­ven­to die­nas, vir­ve­lės ar kas­pi­no, skal­bi­nių seg­tu­kų, da­žų ar spal­vo­to tu­ši­nu­ko. Pir­miau­sia par­uoš­ki­te vo­kus – ant kiek­vie­no iš jų už­ra­šy­ki­te die­nos nu­me­rį ir pri­se­ki­te po skal­bi­nių seg­tu­ką. Tuo­met pa­im­ki­te vir­ve­lę ir ant jos su­ner­ki­te seg­tu­kus, pra­kiš­da­mi vir­ve­lę pro sky­lu­tę, su­si­da­riu­sią iš su­lenk­tų spy­ruok­lių. Gir­lian­dą ga­li­te ka­bin­ti bet kur: prie ži­di­nio, ant len­ty­nos ar net ant lan­go.

49. Ad­ven­to ka­len­do­rius-rū­bų pakaba

Pa­si­ro­do ant rū­bų pa­ka­bų ga­li­ma ka­bin­ti ne tik dra­bu­žius, bet ir ad­ven­to ka­len­do­rių. Jam pa­ga­min­ti jums rei­kės: pa­ka­bos su pa­grin­du kel­nėms ka­bin­ti, puo­šnių do­va­nų juo­ste­lių ar vir­ve­lių, spal­vo­to tu­ši­nu­ko, vo­ke­lių ir iš kar­to­no iš­kirp­tų įvai­rių for­me­lių (skri­tu­liu­kų, šir­du­čių, žvaigž­du­čių ir kt.). Pir­miau­sia pri­riš­ki­te vir­ve­les prie pa­ka­bos ag­rin­do. Tuo­met kiek­vie­ną vo­ką pri­tvir­tin­ki­te prie ki­to vir­vu­tės ga­lo, pri­riš­ki­te ir kar­to­ti­nę fi­gū­rė­lę, ant ku­rios už­ra­šy­ki­te ad­ven­to die­nos skai­čių. Tą pa­tį pa­da­ry­ki­te su vi­sais ki­tais vo­kais – juos ga­li­te riš­ti ir skir­tin­ga­me aukš­ty­je. Pa­čią pa­ka­bą, jei no­ri­te, ga­li­te de­ko­ruo­ti da­žais ar jos kab­liu­ką ap­riš­ti kas­pi­nė­liais.

50. Ad­ven­to ka­len­do­riaus puokštė

Ar ma­no­te, kad ad­ven­to ka­len­do­rius bū­ti­nai tu­ri at­ro­dy­ti kaip ka­len­do­rius? Ne­bū­ti­nai! Jis ga­li at­ro­dy­ti ir kaip puo­kštė, ku­ri pa­puoš jū­sų šven­ti­nį sta­lą. Šiai puo­kštei pa­ga­min­ti jums rei­kės: va­zos, ak­me­nė­lių bei kan­ko­rė­žių, me­džio ša­ke­lių (pri­si­rin­ki­te jų nuo že­mės), taip pat ne­di­de­lių do­va­nų mai­še­lių ir ma­žu­čių kor­te­lių bei tu­ši­nu­ko. Pir­miau­sia į va­zą su­dė­ki­te ša­ke­les ir jų ko­te­lius su­tvir­tin­ki­te ap­dė­da­mi ak­me­nė­liais, ga­liau­siai pa­puoš­ki­te kan­ko­rė­žiais. Prie kiek­vie­no mai­še­lio pri­tvir­tin­ki­te po ma­žą kor­te­lę su die­nos nu­me­riu (tam ga­li tik­ti ir ne­di­de­li smeig­tu­kai ar žio­ge­liai) ir už­ka­bin­ki­te juos ant ša­ke­lių. Da­bar tik be­lie­ka į mai­še­lius su­dė­ti staig­me­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami