Taupius namus pirkėjai stebi nepatikliai

Ilona Staškutė   2013-04-24 06:00
Ilona Staškutė
 
2013-04-24 06:00
Jau dabar nauji daugiabučiai negali būti statomi žemesnės nei C energinio naudingumo klasės. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Itin tau­pūs būs­tai mū­sų ša­ly­je dar nau­jie­na. At­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos šal­ti­nius nau­do­jan­čius na­mus sta­to­si tik pa­vie­nės šei­mos, o sta­ty­to­jai iki šiol įren­gė vos vie­ną A kla­sės dau­gia­bu­tį.

Jau da­bar nau­ji dau­gia­bu­čiai ne­ga­li bū­ti sta­to­mi pra­stes­nės nei C ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sės, bet sta­ty­to­jai ne­sku­ba na­mų sta­ty­ti tik A ar aukš­tes­nės kla­sės. Tie­sa, il­gai dels­ti ir veng­ti šil­tes­nių pa­sta­tų sta­ty­bos vers­li­nin­kai ne­ga­lės, nes pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tus nuo ki­tų me­tų nau­ji sta­to­mi pa­sta­tai ne­ga­lės bū­ti že­mes­nės nei B kla­sės, nuo 2016 me­tų - ne že­mes­nės nei A, o nuo 2021 me­tų vi­si nau­ji pa­sta­tai tu­rės ati­tik­ti ne pra­stes­nę nei A++ kla­sę.

Pa­brangs­ta dėl paskolų

Šiuo me­tu žvel­giant į nau­jų bu­tų pa­siū­lą su­nku pa­ti­kė­ti, kad to­kia at­ei­tis įma­no­ma, nes net apy­nau­juo­se dau­gia­bu­čiuo­se par­duo­da­mi bu­tai su­nkiai įper­ka­mi vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­čiam žmo­gui. Be to, itin tau­pių bu­tų ir na­mų pa­si­rin­ki­mo be­veik nė­ra.

Bend­ro­vės "Veik­mė" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Za­rem­ba tai sie­jo su "rin­kos ne­raš­tin­gu­mu". Jis pir­kė­jų at­sar­gu­mą pa­ly­gi­no su prieš 10 me­tų vy­ra­vu­siu po­žiū­riu į ma­žai ener­gi­jos var­to­jan­čius bui­ti­nius prie­tai­sus - iš pra­džių pir­kė­jai esą ne­pa­si­ti­kė­jo ga­min­to­jų pa­ža­dais, bet ne­tru­kus jie net ne­bež­vel­gė į pra­stes­nės nei A kla­sės ga­mi­nius.

Jis su­ti­ko, kad pir­kė­jų pa­si­rin­ki­mui di­džiu­lę įta­ką da­ro kai­na. "Per­kant būs­tą ji dar svar­bes­nė. Kai­nos skir­tu­mas tarp ana­lo­giš­kų B ir A kla­sės bu­tų ga­lė­tų bū­ti 15-20 tūkst. li­tų. Tai ne­atro­do la­bai daug, bet jei žmo­gui rei­kia im­ti pa­sko­lą, jam ten­ka dau­giau sko­lin­tis. Dėl to iš­au­ga rei­ka­lin­gas pra­di­nis įna­šas, ban­kai rei­ka­lau­ja di­des­nių pa­ja­mų, ir ten­ka su­mo­kė­ti dau­giau pa­lū­ka­nų. Aps­kri­tai aukš­tes­nės kla­sės būs­tas bū­tų bran­ges­nis 5-7 pro­cen­tais. Tie­sa, dėl ma­žes­nių šil­dy­mo iš­lai­dų bū­tų ga­li­ma su­tau­py­ti, bet žmo­nės dar ne­mo­ka skai­čiuo­ti 40 me­tų į prie­kį", - dės­tė E.Za­rem­ba. Jis siū­lė ne­pa­mirš­ti ir nuo­lat au­gan­čių tra­di­ci­nio ku­ro kai­nų - esą dėl to po 10-20 me­tų šil­dy­mo kai­na ne­vie­no­do efek­ty­vu­mo pa­sta­tuo­se ga­li dar la­biau skir­tis.

Kla­sė nė­ra ly­gi investicijoms

Bend­ro­vės "Ei­ka" ener­gi­nių pro­jek­tų va­do­vė Ra­sa Pe­čiu­lai­tė taip pat ne­slė­pė, kad kol kas pa­grin­di­nis stab­dys efek­ty­viems pa­sta­tams yra tau­pių­jų tech­no­lo­gi­jų kai­na. "Nau­jau­si in­ži­ne­ri­niai spren­di­mai ir nau­jos tech­no­lo­gi­jos iš pra­džių bū­na bran­gūs, o lai­kui bė­gant tam­pa pi­ges­ni, - tvir­ti­no ji. - Sta­tant pa­sta­tus bū­ti­na ieš­ko­ti ba­lan­so tarp kai­nos, in­ves­ti­ci­jų ir ener­gi­nio efek­ty­vu­mo."

Pa­šne­ko­vė pa­brė­žė, kad sta­tant ener­gi­ją tau­pan­tį dau­gia­bu­tį bū­ti­na įskai­čiuo­ti ir pa­pil­do­mas sta­ty­bos iš­lai­das, kad jos ne­pab­ran­gin­tų būs­to tiek, jog jis ne­at­si­pirk­tų ir po dau­ge­lio šil­dy­mo se­zo­nų. Ta­čiau taip pat ji už­si­mi­nė, kad rei­kia­mą ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sę ga­li­ma pa­siek­ti įvai­rio­mis prie­mo­nė­mis. "A kla­sės pa­sta­tus ga­li­ma pa­sta­ty­ti ir la­bai daug in­ves­tuo­jant, t. y. su­de­dant vi­sas nau­jau­sias ir bran­giau­sias tech­no­lo­gi­jas, ta­čiau kas to­kį būs­tą ga­lės įpirk­ti? - svars­tė R.Pe­čiu­lai­tė. - A kla­sės na­mą ga­li­ma pa­sta­ty­ti ir re­mian­tis pa­grin­di­niais pri­nci­pais - už­ti­kri­nant pa­sta­to san­da­ru­mą, įver­ti­nant lan­gų dy­dį bei pa­sta­to orien­ta­ci­ją pa­sau­lio ša­lių at­žvil­giu ir ki­ta."

Tuo me­tu pir­mą­jį A kla­sės dau­gia­bu­tį pa­sta­čiu­si bend­ro­vė "Han­ner" ne­ke­ti­na dels­ti ir pla­nuo­ja šį­met Vil­niu­je pa­sta­ty­ti dar du A kla­sės dau­gia­bu­čius. Bend­ro­vės par­da­vi­mų va­do­vė Gin­ta­rė Avu­ly­tė tvir­ti­no, kad pir­kė­jai vis ak­ty­viau do­mi­si būs­to ener­gi­niu efek­ty­vu­mu, ly­gi­na iš­lai­das jo iš­lai­ky­mui ir ren­ka­si ener­gi­niu po­žiū­riu kuo efek­ty­ves­nį būs­tą. Pa­sak jos, pa­sta­ty­ti A kla­sės dau­gia­bu­tį kai­na­vo 15 proc. bran­giau nei B kla­sės, bet bu­tų kai­na pir­ma­ja­me pro­jek­te iš­au­go tik 2-3 pro­cen­tais.

Tau­pūs dau­gia­bu­čiai - tik didmiesčiams

Bend­ro­vės "Han­ner" skai­čia­vi­mais, efek­ty­viau­sia­me dau­gia­bu­ty­je šil­dy­mo iš­lai­dos bu­to kvad­ra­ti­niam me­trui, įskai­tant bend­rų­jų pa­tal­pų šil­dy­mo iš­lai­das, apie 3 kar­tus ma­žes­nės, nei vi­du­ti­niš­kai ten­ka Vil­niaus dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams.

"Vi­du­ti­nės šil­dy­mo iš­lai­dos šal­tuo­ju me­tų lai­ku tu­rė­tų siek­ti apie 0,84 li­to už kvad­ra­ti­nį me­trą. Iš­sa­mią šil­dy­mo iš­lai­dų sta­tis­ti­ką A ener­gi­nės kla­sės na­me ga­lė­si­me pa­teik­ti jau ki­tą šil­dy­mo se­zo­ną. Tuo me­tu pra­ėju­sio šil­dy­mo se­zo­no B ener­gi­nės kla­sės dau­gia­bu­čio "Ba­jo­rų kal­vo­se" vi­du­ti­nės šil­dy­mo iš­lai­dos sie­kė 1,27 li­to už kvad­ra­ti­nį me­trą", - aiš­ki­no G.Avu­ly­tė.

Ji ne­įž­vel­gė jo­kių ar­gu­men­tų prieš rei­ka­la­vi­mą jau po po­ros me­tų vi­sus dau­gia­bu­čius sta­ty­ti ne pra­stes­nės nei A kla­sės, ta­čiau ne­slė­pė to­kių būs­tų pa­klau­są esant tik did­mies­čiuo­se. "Ma­žes­niuo­se mies­te­liuo­se bū­tų nau­din­ga lai­ky­tis ra­cio­na­lios na­mų sta­ty­bos stra­te­gi­jos, nes jei gy­ven­to­jų skai­čius ma­žė­ja, aki­vaiz­du, kad in­ves­ti­ci­jos į nau­jus dau­gia­bu­čius bū­tų ri­zi­kin­gos", - pri­pa­ži­no G.Avu­ly­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami