Taurių blizginimą galima patikėti indaplovei

Lietuvos žinios 2016-08-06 06:00
Lietuvos žinios
2016-08-06 06:00
Taures indaplovėje geriau įtvirtinti specialiais laikikliais. Gamintojo nuotrauka
Šva­ra tvis­kan­čios tau­rės ne tik su­tei­kia dau­giau es­te­ti­kos sta­lui, bet ir by­lo­ja apie eti­ke­to iš­ma­ny­mą, ta­čiau jų prie­žiū­ra – ga­na su­dė­tin­ga. Vis dėl­to net 48 proc. in­dap­lo­ves tu­rin­čių šei­mi­nin­kų ven­gia tau­res pa­ti­kė­ti šiam prie­tai­sui ir jų šva­ra rū­pi­na­si ran­ko­mis. Kaip pri­žiū­rė­ti tau­res ir iš­veng­ti bal­tų taš­ke­lių?

Par­in­kus tin­ka­mą prog­ra­mą in­dap­lo­vė­je ga­li­ma plau­ti be­veik vi­sus in­dus, ne­tgi plo­no stik­lo tau­res. „Tra­piems stik­li­niams in­dams plau­ti ir džio­vin­ti in­dap­lo­vė­je įdieg­tos spe­cia­lios prog­ra­mos, to­dėl plau­nant tau­res re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti bū­tent stik­lo ga­mi­niams skir­tą prog­ra­mą. Tai pa­dės už­ti­krin­ti, kad stik­lo pa­vir­šius plau­nant bū­tų mak­si­ma­liai ap­sau­go­tas nuo pa­žei­di­mų ar įski­li­mų, o ne­šva­ru­mai – kruopš­čiai pa­ša­lin­ti“, – pa­sa­ko­jo „E­lec­tro­lux“ bui­ti­nių prie­tai­sų eks­per­tas Pe­tras Gend­vi­lis.

Eks­per­tas įspė­jo, kad tau­res ga­li­ma pa­žeis­ti tik tuo at­ve­ju, jei­gu šios pa­sta­ty­tos ne­sta­bi­liai ir už­da­rant in­dap­lo­vės stal­čių ga­li nu­virs­ti. Taip pat jei nau­do­ja­mos ne­tin­ka­mos prog­ra­mos, pa­vyz­džiui „in­ten­sy­vi“ ar „grei­ta“, kai plau­na­ma per­ne­lyg aukš­to­je tem­pe­ra­tū­ro­je.

Pa­ta­rė il­giau džiovinti

Ypa­tin­gos prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­čios tau­rės tu­rė­tų bū­ti plau­na­mos ir džio­vi­na­mos ne aukš­tes­nė­je kaip 60 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je. To­dėl stik­lo prog­ra­ma vei­kia kur kas že­mes­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je nei ki­tos in­dap­lo­vė­je esan­čios prog­ra­mos.

„Plau­nant tau­res kar­tu su ki­tais in­dais, rei­kė­tų įver­tin­ti jų už­terš­tu­mą, nes esant že­mai tem­pe­ra­tū­rai ne­šva­ru­mus pa­ša­lin­ti yra kur kas su­dė­tin­giau. Tau­rių ne­re­ko­men­duo­ja­ma plau­ti kar­tu su kep­tu­vė­mis ar puo­dais, ku­rių prie­žiū­ra rei­ka­lau­ja aukš­tes­nės tem­pe­ra­tū­ros ir in­ten­sy­ves­nio plo­vi­mo“, – pri­mi­nė P. Gend­vi­lis.

Plau­da­mi in­dus že­mes­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je su­ma­žin­si­te elek­tros ener­gi­jos są­nau­das, ir tai leis su­tau­py­ti. Taip pat ge­res­niems tau­rių džio­vi­ni­mo re­zul­ta­tams pa­siek­ti bui­ti­nių prie­tai­sų eks­per­tas pa­ta­rė rink­tis prog­ra­mas, ku­rių džio­vi­ni­mo fa­zės il­ges­nės.

Ne­pa­dau­gin­ti ska­la­vi­mo skysčio

No­rint už­ti­krin­ti, kad plo­vi­mas bū­tų efek­ty­vus, tiek tau­res, tiek ki­tus in­dus rei­kė­tų dė­ti taip, kad šie ne­si­lies­tų tar­pu­sa­vy­je. Jei­gu in­dap­lo­vė­je nė­ra pa­pil­do­mų sta­bi­lių tau­rių fik­sa­to­rių, re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti spe­cia­lius, in­dap­lo­vėms skir­tus tau­rių lai­kik­lius. Taip tau­rės iš­liks sta­bi­lios, bus ap­sau­go­tos nuo trin­ties, vie­nu me­tu ga­lė­si­te sau­giai iš­plau­ti vi­są tau­rių komp­lek­tą.

Jei tau­res pla­nuo­ja­te plau­ti vė­liau, nei įdė­jo­te į in­dap­lo­vę, bū­ti­nai jas pra­ska­lau­ki­te pa­ša­lin­da­mi ant tau­rių sie­ne­lių esan­čius ne­šva­ru­mus – lū­pų da­žus ar gė­ri­mo li­ku­čius. Pri­džiū­vu­sius ne­šva­ru­mus pa­ša­lin­ti bus kur kas su­dė­tin­giau ir ga­li tek­ti pa­kar­to­ti­nai plau­ti ran­ko­mis.

„Pa­to­ges­niam ska­la­vi­mui rin­ki­tės in­dap­lo­vė­je įdieg­tą trum­pą ir eko­no­miš­ką ska­la­vi­mo prog­ra­mą, ku­ri ne­leis ne­šva­ru­mams pri­džiū­ti, o plo­vi­mo ir džio­vi­ni­mo pro­ce­są ga­lė­si­te ati­dė­ti vė­les­niam lai­kui“, – aiš­ki­no P. Gend­vi­lis.

Taip pat kiek­vie­no plo­vi­mo me­tu re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti ska­la­vi­mo skys­tį – stik­las bus ap­sau­go­tas, o tau­rės la­biau bliz­gės. Vis dėl­to svar­bu ne­per­sis­teng­ti ir ne­pri­pil­ti per daug ska­la­vi­mo skys­čio, nes to­kiu at­ve­ju tau­rės ne­bliz­gės – bus ma­ti­nės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami