Telefonus drąsiam jaunimui pristatė 50 metrų aukštyje

LŽ red@lzinios.lt 2016-08-04 14:17

red@lzinios.lt 2016-08-04 14:17
Lietuvoje pirmąkart pristatyti Kinijos gamintojo „Huawei“ prekių ženklo „Honor“ išmanieji telefonai. Organizatorių nuotrauka
Lie­tu­vo­je pir­mą­kart pri­sta­ty­ti Ki­ni­jos ga­min­to­jo „Hua­wei“ pre­kių ženk­lo „Ho­nor“ iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai. „Ho­nor“ – iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų pre­kių ženk­las, skir­tas nuo­ty­kių beieš­kan­čiam ir ko­ky­bę ver­ti­nan­čiam jau­ni­mui, skait­me­ni­nių tech­no­lo­gi­jų kar­tai, in­ter­ne­te pra­lei­džian­čiai treč­da­lį sa­vo lai­ko: so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, mo­kan­tis, ap­si­per­kant ar tie­siog bend­rau­jant.

Šū­kiu #ForT­heB­ra­ve pri­sis­ta­tan­tis „Ho­nor“, ren­gi­nio da­ly­vius pa­kvie­tė įveik­ti sa­vo bai­mes. Į 50 me­trų aukš­tį virš že­mės pa­ki­lo ir šio pre­kių ženk­lo am­ba­sa­do­rės mo­de­lis, tink­la­raš­ti­nin­kė, „Miss Uni­ver­se Lie­tu­va 2013“ Si­mo­na Bur­bai­tė bei in­ter­ne­to sen­sa­ci­ja Mo­ni­ka Šal­čiū­tė, pui­kiai at­spin­din­čios „Ho­nor“ pa­grin­di­nes cha­rak­te­ris­ti­kas – jau­nat­viš­ku­mą, ener­gi­ją ir drą­są.

Pa­sak ga­min­to­jo at­sto­vų, „Ho­nor“ iš­ma­nių­jų pri­va­lu­mai – il­gai vei­kian­ti ba­te­ri­ja, di­de­lė duo­me­nų tal­pa ir pro­fe­sio­na­li bei iš­ma­ni ka­me­ra. Vi­sa tai, kas svar­bu šiuo­lai­ki­niam jau­ni­mui.

At­lai­kys ir skry­dį iš 1,5 m aukščio

„Ho­nor 7 Li­te“ te­le­fo­ne įdieg­ta 3000 mAh tal­pos ba­te­ri­ja, su­tei­kian­ti ga­li­my­bę nar­šy­ti in­ter­ne­te 5 va­lan­das, žiū­rė­ti vi­deo 10 va­lan­dų, klau­sy­tis mu­zi­kos 48 va­lan­das, o bu­dė­ji­mo re­ži­mu nau­do­tis te­le­fo­nu net 200 va­lan­dų. 5,2 co­lių įstri­žai­nės iš­ma­nu­sis tu­ri 16 GB ROM at­min­ties kor­te­lę bei pa­lai­ko mic­ro SD kor­te­lę. Te­le­fo­ne nau­do­ja­mas ga­lin­gas ke­tu­rių bran­duo­lių „Ki­rin 650“ pro­ce­so­rius, to­dėl net ir daug re­sur­sų nau­do­jan­čios prog­ra­mė­lės veiks sklan­džiai ir grei­tai.

158 g sve­rian­tis te­le­fo­nas taip pat ga­li pa­si­gir­ti 13 me­ga­pik­se­lių ga­li­ne ka­me­ra su žai­biš­ku vaiz­do fo­ku­sa­vi­mu, lei­džian­čiu ryš­kiai už­fik­suo­ti ju­dan­čius ob­jek­tus. Te­le­fo­no aliu­mi­nio kor­pu­sas už­ti­kri­na te­le­fo­no sau­gu­mą bet ko­kio­je si­tua­ci­jo­je. At­lik­ti ban­dy­mai įro­dė, kad te­le­fo­nas lie­ka ne­pa­žeis­tas net nu­kri­tęs iš 1,5 m aukš­čio. Sau­gu­mą už­ti­kri­na ir spe­cia­li an­tros kar­tos FPC pirš­tų at­spau­dų tech­no­lo­gi­ja, ku­rią ga­li­ma nau­do­ti ir at­si­liep­ti į skam­bu­čius, fo­tog­ra­fuo­ti ar nar­šy­ti nuo­trau­kų ga­le­ri­jo­je.

Ele­gan­ci­jos ir pro­fe­sio­na­lu­mo harmonija

Ele­gan­tiš­ko kor­pu­so iš aliu­mi­nio ly­di­nio, ku­rio abi pu­sės pa­deng­tos stik­lu, „Ho­nor 8“ pa­si­žy­mi 5,2 co­lių įstri­žai­nės „Full HD“ 1080P raiš­kos ekra­nu, pa­lai­kan­čiu 96 proc. spal­vų ga­mą. Nuo me­cha­ni­nių pa­žei­di­mų ma­tri­cą sau­go 2.5D for­mos stik­las. Ja­me įdieg­ta 32 GB ROM at­min­ties kor­te­lė, o įren­gi­nys pa­pil­do­mai pa­lai­ko ir mic­ro SD kor­te­lę iki 128 GB. Sva­ru ir tai, kad te­le­fo­no sau­gu­mą už­ti­kri­na ket­vir­tos kar­tos pirš­tų at­spau­dų tech­no­lo­gi­ja, nu­skai­tan­ti 3D pirš­tų at­spau­dą ir lei­džian­ti įren­gi­nį at­ra­kin­ti vos per 0,4 s.

Te­le­fo­ne įdieg­tas „Ki­rin 950“ pro­ce­so­rius ir 3000 mAh tal­pos ba­te­ri­ja, pra­il­gi­nan­ti te­le­fo­no vei­ki­mą 1,77 die­nos įpras­to nau­do­ji­mo at­ve­ju ir 1,22 die­nos in­ten­sy­vaus nau­do­ji­mo at­ve­ju. „Ho­nor 8“ tu­ri ir grei­to įkro­vi­mo funk­ci­ją, ku­ri per 30 min lei­džia įkrau­ti ba­te­ri­ją iki 47 proc., o te­le­fo­ną pa­kro­vus vos 10 min, juo ga­li­ma kal­bė­ti net 2 va­lan­das ar klau­sy­tis mu­zi­kos 6 val.

Apie 153 g sve­rian­čia­me iš­ma­nia­ja­me įdieg­ta 8 me­ga­pik­se­lių prie­ki­nė ka­me­ra to­bu­loms as­me­nu­kėms net tam­sia­me apš­vie­ti­me ir dvi­gu­ba ga­li­nė 12 me­ga­pik­se­lių ka­me­ra su la­ze­ri­niu au­to­ma­ti­niu fo­ku­sa­vi­mu ir LED blyks­te, lei­džian­ti fo­tog­ra­fuo­jant pa­gau­ti dau­giau švie­sos, tad nuo­trau­kos tam­pa ryš­kes­nės ir tiks­les­nės, su­ma­ži­na­mas triukš­mas tam­so­je. Be to, ka­me­ra tu­ri ir ki­tas pro­fe­sio­na­lios ka­me­ros funk­ci­jas, pa­vyz­džiui, at­vi­ros diaf­rag­mos re­gu­lia­vi­mą, ku­ris lei­džia su­lie­ti ap­lin­kos fo­ną nuo F0.95 iki F16 ir nu­sta­ty­ti nuo­trau­kos fo­ku­są net ta­da, kai nuo­trau­ka jau pa­da­ry­ta.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami