Televizoriaus dydis – pagal patalpą ir poreikius

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-14 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Na­mų bui­ties tech­ni­kos par­da­vi­mas ro­do, kad nau­jas te­le­vi­zo­rius tarp di­de­lių šven­ti­nių pir­ki­nių ir vėl bu­vo vie­nas po­pu­lia­riau­sių. Tai, jog ren­kan­tis te­le­vi­zo­rių ko­ne svar­biau­sias par­ame­tras yra jo dy­dis, ti­kriau­siai aiš­ku. Ta­čiau ko­kiais mat­me­ni­mis va­do­vau­jan­tis rei­kė­tų įver­tin­ti, ar ekra­no įstri­žai­nė op­ti­ma­li jū­sų na­mų pa­tal­po­je?

„Di­džiu­lis te­le­vi­zo­rius kam­ba­ry­je ne vi­sa­da yra ge­rai. Jei, pa­vyz­džiui, bū­si­te pri­vers­ti žiū­rė­ti į di­des­nį kaip 40 co­lių ekra­ną iš ma­žes­nio nei pu­san­tro me­tro at­stu­mo, ti­krai jau­si­te dis­kom­for­tą. Ne tik kenks re­gė­ji­mui, bet ir ma­lo­naus įspū­džio ne­bus, nes žvilgs­niui teks klai­džio­ti po ekra­ną. Ži­no­ma, šian­dien mo­der­nios vaiz­do raiš­kos tech­no­lo­gi­jos – HD (di­de­lė raiš­ka) ar UHD (itin di­de­lė raiš­ka) – ga­ran­tuo­ja, kad net ir žiū­rė­da­mi iš ar­ti į pla­tes­nį nei me­tro įstri­žai­nės ekra­ną ma­ty­si­te ryš­kų vaiz­dą. Dy­dis iš es­mės yra pir­mas ir svar­biau­sias par­ame­tras, pa­gal ku­rį rink­si­tės tin­ka­miau­sią te­le­vi­zo­rių sa­vo na­mams. Op­ti­ma­lus at­stu­mas ir žiū­rė­ji­mo kom­for­tas bus maž­daug per vi­du­rį tarp ma­žiau­sio ir di­džiau­sio re­ko­men­duo­ja­mų at­stu­mų. Tai šiek tiek pri­klau­so ir nuo pa­tal­pų bei žmo­gaus. Vie­nam pa­tin­ka žiū­rė­ti iš ar­čiau, ki­tam – iš to­lė­liau. Ta­čiau jei ke­ti­na­te įsi­gy­ti la­bai di­de­lį te­le­vi­zo­rių, tu­rin­tį UHD ekra­ną, ge­riau sta­ty­ki­te jį to­liau. Šiuo at­ve­ju, kaip ir ki­ne, ge­riau­si įspū­džiai – sa­lės ga­le“, – aiš­ki­no bui­ti­nės tech­ni­kos eks­per­tas Si­mo­nas At­raš­ke­vi­čius.

Optimalus atstumas nuo žiūrėjimo vietos iki televizoriaus priklauso nuo ekrano įstrižainės dydžio, raiškos ir patalpos.LŽ archyvo nuotrauka

Pa­sak pa­šne­ko­vo, ekra­no dy­dį taip pat tu­rė­tų lem­ti tai, ko­kiu tiks­lu ke­ti­na­te „į­dar­bin­ti“ te­le­vi­zo­rių. Jei ap­si­ri­bo­ja­te te­le­vi­zi­jos prog­ra­mo­mis, itin di­de­lės raiš­kos ekra­nas, ga­lin­tis at­kur­ti 4K ski­ria­mo­sios ge­bos vaiz­dą, bus ne­prak­tiš­kas pir­ki­nys, nes to­kios raiš­kos ka­na­lų šiuo me­tu trans­liuo­to­jai Lie­tu­vo­je ne­siū­lo. Vi­si lie­tu­viš­ki te­le­vi­zi­jos ka­na­lai, iš­sky­rus na­cio­na­li­nį trans­liuo­to­ją LRT, ku­ris di­de­lės raiš­kos (HD) trans­lia­ci­jas šiuo me­tu vyk­do ka­be­li­nių ir IPTV te­le­vi­zi­jų tink­lais, kol kas nė­ra pe­rė­ję net prie šio pa­žan­ges­nio stan­dar­to.

„Tai reiš­kia, kad įsi­jun­gę lie­tu­viš­ką ka­na­lą ne­ga­lė­si­te žiū­rė­ti jo prog­ra­mų per vi­są pus­šim­čio co­lių įstri­žai­nės itin di­de­lės raiš­kos ekra­ną. Šiuo­lai­ki­nių te­le­vi­zo­rių pro­ce­so­riai ge­ba pa­di­din­ti vaiz­dą, taip pat jo raiš­ką (upscale), bet vis tiek smar­kiai nu­ken­čia vaiz­do ko­ky­bė. Ta­da ge­riau rink­tis ma­žes­nį di­de­lės raiš­kos ekra­ną tu­rin­tį te­le­vi­zo­rių ar­ba lauk­ti, kol te­le­vi­zi­jos ka­na­lų trans­lia­ci­jos taps ko­ky­biš­kos. Vi­sai ki­tas rei­ka­las, jei prie te­le­vi­zo­riaus jun­gia­te vaiz­do žai­di­mų pul­tą ar esa­te na­mų ki­no ger­bė­jas, ver­ti­nan­tis pui­kios vaiz­do ko­ky­bės fil­mus. Tuo­met UHD ekra­nas at­liks sa­vo funk­ci­ją“, – pa­brė­žė S. At­raš­ke­vi­čius.

Auk­so vi­du­rio paieškos

Pir­miau­sia, dar prieš ren­kan­tis kon­kre­tų mo­de­lį, de­rė­tų iš­ma­tuo­ti, koks pa­tal­pos, ku­rio­je no­ri­te pa­sta­ty­ti ar pa­ka­bin­ti te­le­vi­zo­rių, plo­tas. Elek­tro­ni­nės parduotuvės Var­le.lt at­sto­vė Ali­na Ka­za­ke­vič sa­ko, kad la­bai ma­žam kam­ba­riui tin­ka­miau­sias – iki 30 co­lių ekra­nas. 76,2 cm įstri­žai­nė leis mė­gau­tis vaiz­du iš vi­sų kam­ba­rio vie­tų. Ma­žo­se ir vi­du­ti­nio dy­džio pa­tal­po­se ji re­ko­men­duo­ja sta­ty­ti 43 co­lių ar di­des­nės įstri­žai­nės te­le­vi­zo­rių. Erd­viam kam­ba­riui tiks ir di­des­nis kaip 61 co­lio ekra­no mo­de­lis. Jo per­tei­kia­mą vaiz­dą pui­kiai ma­ty­si­te iš kiek­vie­no at­stu­mo.

„Ki­tas la­bai svar­bus da­ly­kas, ku­rį rei­kė­tų pa­da­ry­ti prieš iš­si­ren­kant te­le­vi­zo­rių, yra tiks­lus mi­ni­ma­laus at­stu­mo nuo ekra­no iki žiū­rė­ji­mo vie­tos iš­ma­ta­vi­mas. Te­le­vi­zo­riaus ne­rei­kė­tų sta­ty­ti per­ne­lyg ar­ti tos vie­tos, kur sė­dė­si­te. Per ma­žas at­stu­mas ga­li tu­rė­ti ne­igia­mos įta­kos ne tik re­gė­ji­mui, bet ir žiū­rė­ji­mo pa­to­gu­mui. Taip pat la­bai svar­bu nu­sta­ty­ti di­džiau­sią at­stu­mą nuo ekra­no iki sė­dė­ji­mo vie­tos. To­kia­me taš­ke pa­sta­ty­tas te­le­vi­zo­rius už­ti­krins pa­to­gų žiū­rė­ji­mą. Pa­vyz­džiui, nar­šant po in­ter­ne­tą 41 co­lio ekra­ne iš di­des­nio kaip 3 me­trai at­stu­mo ga­li kil­ti su­nku­mų skai­tant teks­tą“, – dės­tė A. Ka­za­ke­vič.

Įtrau­kian­tis žiū­rė­ji­mo kampas

Ekra­no raiš­ka taip pat tu­rė­tų bū­ti pa­si­ren­ka­ma at­siž­vel­giant į at­stu­mą, iš ku­rio žiū­rė­si, ir ekra­no dy­dį, apie ku­rį sva­jo­ji. Tar­ki­me, jei at­stu­mas nuo te­le­vi­zo­riaus iki žiū­rė­ji­mo vie­tos yra ly­gus ar ma­žes­nis nei 3 m, ta­čiau no­rė­tu­mė­te, kad ekra­nas bū­tų bent 45 co­lių, re­ko­men­duo­ja­ma at­kreip­ti dė­me­sį į FULL HD ar net į UHD mo­de­lius.

„Įs­tri­žai­nės dy­dis, raiš­ka ir at­stu­mas – šie par­ame­trai lei­džia nu­sta­ty­ti žiū­ro­vo „da­ly­va­vi­mo efek­tą“, nu­sa­kan­tį, ar jis la­bai pa­si­ne­ria į tai, kas vyks­ta ekra­ne. „Da­ly­va­vi­mo efek­tas“ taip pat su­ku­ria­mas pe­ri­fe­ri­niu re­gė­ji­mu, ku­ris pri­klau­so nuo žiū­rė­ji­mo kam­po“, – dar vie­ną svar­bų fak­to­rių pa­mi­nė­jo elek­tro­ni­nės par­duo­tu­vės Var­lė.lt at­sto­vė.

Kad bū­tų ga­li­ma la­biau pa­si­ner­ti į ki­no ti­kro­vę, spe­cia­lis­tai pa­ta­ria at­siž­velg­ti į tam ti­kras žiū­rė­ji­mo kam­pų reikš­mes:

• 20° – esant šiam kam­pui at­stu­mas nu­sta­to­mas įstri­žai­nę dau­gi­nant iš 2,5;

• 30° – to­kiu at­ve­ju tai­ko­mas koe­fi­cien­tas, ly­gus 1,6. Šis va­rian­tas ak­tua­liau­sias tu­rint na­mų ki­no sis­te­mą;

• 40° – esant to­kiam kam­pui tai­ko­mas 1,2 koe­fi­cien­tas. Tai mi­ni­ma­lus nuo­to­lis FULL HD mo­de­liams.

Op­ti­ma­laus at­stu­mo paieškos

Ekra­no įstrižainėMa­žiau­sias ir di­džiau­sias atstumas
32 col.1,25–2,45 m
36 col.1,35–2,75 m
42 col.1,6–3,2 m
46 col.1,75–3,5 m
52 col.2–3,95 m
56 col.2,15–4,1 m
58 col.2,2–4,25 m
60 col.2,3–4,6 m
65 col.2,5–5 m
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
taisau  84.15.188.27 2016-01-16 18:06:17
televizoriaus dydis tik pagal kišenę, kas man tą paneiks. Laukiu. Pirmyn vyrai?
0 0  Netinkamas komentaras
kam tie coliai?  78.62.128.210 2016-01-14 23:56:47
specialistas turėtų kalbėti apie metrus ir centimetrus, juk ne Anglijoje gyvename. Ar dabar dar turiu ieškotis informacijos, koks tas jo minimas atstumas bus mums įprastais matais?
13 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami