Ten, kur mus aplanko sapnai

Nijolė STORYK 2009-04-07 00:00
Nijolė STORYK 2009-04-07 00:00
Fotomenininkei L.Geležiūtei miegamasis palėpėje primena bohemišką jaunystę. Autorės nuotrauka
Dau­ge­liui mie­ga­ma­sis - itin pri­va­ti gy­ve­ni­mo zo­na, kur pa­ša­li­niui pa­pras­tai ne­va­lia net ko­jos įkel­ti. Bet šis už­da­ras pa­sau­lis yra toks in­di­vi­dua­lus, jog vi­sa­da žin­gei­du pa­ma­ty­ti, o kas gi yra už tų du­rų.

Sakoma, kad miegamasis atspindi šeimininko įpročius, pomėgius ir net jo veiklą. Vienoks miegamasis bus verslo žmogaus, kitoks - menininko, dar kitoks - politiko.

Centre - pultelis natoms.

Paprastai miegamajame praleidžiame didesnę gyvenimo dalį. Tad ši namų vieta turi būti jauki ir patogi, kad gulėdami minkštuose pataluose galėtume ramiai pailsėti po dienos rūpesčių.

Kaunietė smuikininkė Kristina Domarkienė mano kiek kitaip - jai miegamasis yra ne tik poilsio, bet ir repeticijų kambarys.

Kai prieš metus muzikė remontavo erdvų butą miesto centre, prieš miegamajame statydama lovą visų pirma pagalvojo apie tai, kad baldas neužimtų visos erdvės. Lovą pastatė kampe, arčiau didelio lango. Miegamojo vidurys liko tuščias, todėl centre stovintis pultelis natoms padėti - svarbiausias kambario akcentas.

Smuikininkė sakė, kad miegamasis skleidžia ypatingą aurą, tad jai daug lengviau susikaupti, kai repetuoja namie. Ji pastebėjo, kad ta ypatinga atmosfera veikė ir anūkus, kai jie laikinai gyveno jos namuose.

"Dukra Monika su šeima kelerius metus gyveno pas mane, kol statėsi savo būstą. Anūkai buvo maži, tad sunku buvo juos priversti valandėlę netriukšmauti, kol repetuosiu. Bet kai pradėdavau groti miegamajame, jie tų garsų užburti lyg sustingę manęs klausydavosi", - pasakojo K.Domarkienė.

Anot smuikininkės, ypatinga ramybė miegamajame tvyro dar ir dėl šviesiai mėlyna spalva nudažytų kambario sienų. "Kai vėlai vakare sugrįžtu iš koncerto, pirmiausia einu į miegamąjį. Mėlyna spalva mane ramina prieš miegą", - sakė muzikė.

Šalia - darbo kambarys

Ką daryti tuomet, kai nesimiega, o už lango - gili naktis? Seimo narys Egidijus Vareikis užsiminė, kad jis nėra miegalius. Kad būtų darbingas, jam pakanka keleto valandų miego.

Tad kai prieš kelerius metus įrenginėjo modernų namą Bendorėliuose, norėjo, kad šalia miegamojo būtų darbo kambarys. O žmona pageidavo, kad miegamasis būtinai būtų antrame aukšte. Antrame aukšte kambario troško ir duktė.

"Kai vidurnaktį prabundu, einu į savo darbo kambarį ir sėdu prie kompiuterio dirbti. Stengiuosi nepažadinti namiškių, kurie tokiu metu giliai miega. Jei mano darbo kambarys būtų pirmame aukšte, lipdamas laiptais netyčia sutrikdyčiau tylą", - sakė politikas.

Miegamojo kambario viduryje stovi dvigulė lova. Dar yra drabužių spinta. Ir daug jokių baldų. Pasak E.Vareikio, miegamasis - ne skaitykla ir ne darbo kambarys.

Dvigubos sienos ir aklina tamsa

Buvusio Seimo nario Gedimino Jakavonio namas stūkso beveik pačiame Varėnos miške. Nuo nedidelio keliuko iš toli matosi iš akmenų sumūrytas namas. Pastatas primena senovės riterių pilį. Patekus vidun aikteli nuo unikalaus būsto interjero. Kiekviename kambaryje apstu istorinių ir etnografinių detalių lyg muziejuje, iš karto net sunku viską įsidėmėti.

Buvusio parlamentaro miegamasis - tai tarsi kito namo kambarys su dvigubomis sienomis. Skirtingai nei visas pastatas, šis kambarys papildomai dar ręstas ir mediniais rąstais, vien tam, kad į miegamojo ramybės nedrumstų joks garsas. Kita priežastis - taip buvo panaudoti buvusio seno medinio namo seni rąstai.

Vieninteliame šiame kambaryje langus dengia užuolaidos, kad į kambarį nesklistų net ir mėnulio šviesa. Politikas aiškino, esą danguje žibančios žvaigždės - tokie stiprūs šviesuliai, jog jam miego ramybę trikdo.

"Miegamajame galiu miegoti, jei jame yra aklina tamsa. Be to, gerą aurą skleidžia ir mediniai rąstai. Gerai išsimiegu tik savo miegamajame", - sakė G.Jakavonis.

Išsiuvinėtos lovatiesės, pagalvės - politiko mamos tautodailininkės rankdarbiai.

Greta jo miegamojo yra žmonos Nijolės miegamasis. Moters kambarys įrengtas šiuolaikiškai ir moderniai.

Miegamasis - prie restorano durų

Kaunietė verslininkė Inga Budrienė aiškino, kad labai sunku atskirti ribą tarp namų ir darbo, kai viskas yra vienoje vietoje. "Mūsų miegamasis yra antrame aukšte, prie pat durų, vedančių į restoraną. Miegoti einame tuomet, kai iš restorano išeina paskutinis lankytojas. Labai patogu, kai viskas yra čia pat - kai pavargstu ir noriu miego trumpam prigulu", - sako verslininkė.

Šeimos miegamasis nedidelis, su mažais langais. Bet ir tokiame kambaryje išsiteko rudos spalvos, kaip ir lovatiesė, baldakimas. Romantiškumo suteikia ant sienos sutupdyti dekoratyviniai drugeliai.

Svečiams skirtas miegamasis yra pirmame aukšte. Šis kambarys baltas kaip sniegas.

Primena bohemišką jaunystę

Fotomenininkė Laima Geležiūtė pasakojo, kad ji miegamajam labai daug dėmesio neteikia. Kai vyresnioji duktė išvažiavo gyventi į Angliją, ji persikėlė miegoti į jos miegamąjį palėpėje. Čia vos telpa lova ir mažas stalelis. Viena siena išmarginta meilės žodžių raštais.

Pro mažą palėpės langelį dieną vos prasiveržia šviesa. Bet tai nė kiek netrikdo L.Geležiūtės. Miegamasis liko toks, koks buvo kai jame gyveno duktė. "Ta jaunatviška aplinka primena mano bohemišką jaunystę. Nieko nenoriu keisti", - prisipažino ji.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami