Terasa – vasaros poilsio oazė

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-14 06:00
Įstiklinta terasa – namo rojaus kampelis, kuriame galime atsipalaiduoti visus metus.
LŽ archyvo nuotrauka
Puo­de­lis ka­vos ar ar­ba­tos sau­lė­tą ry­tą pa­to­giai įsi­tai­sius prie na­mo įreng­to­je te­ra­so­je – vie­na ma­lo­niau­sių va­sa­riš­ko ryt­me­čio ce­re­mo­ni­jų. O jei te­ra­sa ar bal­ko­nas tin­ka­mai įstik­lin­ti ir ap­šil­tin­ti, šio­je pa­pil­do­mo­je poil­sio erd­vė­je su­si­kur­ti sma­gių aki­mir­kų ga­li­ma iš­ti­sus me­tus.

Te­ra­sa jau se­niai ne­bė­ra vien tik pra­ban­gos da­ly­kas. Sa­vo ro­jaus kam­pe­lį ga­li­ma įsi­reng­ti tiek kaip na­mo vi­dų ir iš­ori­nę ap­lin­ką su­jun­gian­čią erd­vę, tiek ir kaip at­ski­rą ne­di­de­lį pa­sta­tą. Daž­niau­siai in­di­vi­dua­lių na­mų šei­mi­nin­kai ren­ka­si pir­mą­jį va­rian­tą. O žvel­giant į sta­ty­bų ten­den­ci­jas aki­vaiz­du, kad įstik­lin­tos te­ra­sos prie na­mų tam­pa vis po­pu­lia­res­nės. Te­ra­sos nė­ra ri­bo­ja­mos jo­kių sta­ty­bos stan­dar­tų, o ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas pri­klau­so tik nuo šei­mi­nin­kų ar pro­jek­tą par­en­gu­sio ar­chi­tek­to fan­ta­zi­jos.

Šiuo­lai­kiš­kos stum­do­mo­sios konstrukcijos

Sta­tant įstik­lin­tą te­ra­są, ren­ka­ma­si iš rė­mi­nės ar­ba be­rė­mės sis­te­mų. „Pa­to­giau­sia, kai iš­ėji­mas į te­ra­są įren­gia­mas kaip plas­ti­ki­nė stum­do­mo­ji kons­truk­ci­ja – tai es­te­tiš­ka ir šiuo­lai­kiš­ka. Ati­da­ro­me - ir tu­ri­me ly­gų gra­žų įėji­mą į pa­tal­pą, o už­da­rius šil­ta. Pa­čiai te­ra­sai įstik­lin­ti ne­siū­ly­čiau rink­tis be­rė­mių sis­te­mų, nes jos vie­no stik­lo, šal­tos, to­dėl ne­už­ti­kri­na gar­so ir ši­lu­mos izo­lia­ci­jos. Ren­kan­tis stik­lo pa­ke­tą la­bai svar­bu įver­tin­ti jo sto­rį, sta­ti­nes sa­vy­bes – ypač kai įren­gia­me di­des­nių ga­ba­ri­tų lan­gus. Jei lan­gas di­de­lis, kad bū­tų šil­ta, rei­kia ir sto­res­nio stik­lo. Ta­čiau taip pat bū­ti­na tin­ka­mai aps­kai­čiuo­ti kons­truk­ci­ją, į ku­rią sta­to­me di­des­nį stik­lo pa­ke­tą. Ki­taip vė­juo­tą die­ną ne­sta­bi­liai įtvir­tin­tą pa­ke­tą ga­li ir iš­pūs­ti“, - pa­ta­rė bend­ro­vės „Vi­va lan­gai“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Gri­gas.

Anot jo, įren­giant te­ra­sas ar bal­ko­nus, vie­ną bend­rą spren­di­mą bū­tų su­nku ras­ti. Svar­bu at­siž­velg­ti į ga­li­my­bes, kiek­vie­ną pro­jek­tą įver­tin­ti in­di­vi­dua­liai. Be to, dar svar­bu nu­ma­ty­ti, į ku­rią na­mo pu­sę iš­ei­na tu­ri­ma erd­vė, ar ji yra ant že­mės, bal­ko­ne ar ant sto­go.

„Šil­čiau­sia, ži­no­ma, yra pie­ti­nė pu­sė. Jei te­ra­sa ar bal­ko­nas nu­ma­ty­ti į šią pu­sę, tuo­met įstik­li­nant drą­siai ga­li­ma nau­do­ti leng­vas stum­do­mą­sias kons­truk­ci­jas, ku­rios ap­sau­gos nuo šal­čio ir lie­taus. Šiau­ri­nei pu­sei pa­tar­čiau rink­tis šil­tes­nes stik­li­ni­mo sis­te­mas. Par­en­kant izo­lia­ci­nes me­džia­gas rei­kia aps­kai­čiuo­ti, ar šil­ti­ni­mo sluoks­nis bus de­da­mas iš vi­daus, ar iš lau­ko pu­sės. Ne­tin­ka­mai par­in­kus šil­ti­ni­mo sluoks­nio me­džia­gas, ga­li su­si­da­ry­ti kon­den­sa­to ir šil­ti­ni­mo me­džia­go­je ims kaup­tis drėg­mė“, - pa­aiš­ki­no M. Gri­gas.

„Viva langai“ vadovo Mindaugo Grigo teigimu, įrengiant terasas ar balkonus svarbu atsižvelgti į galimybes, kiekvieną projektą įvertinti individualiai. / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Pa­to­giau­sios – vie­no aukš­to terasos

Kad ne­su­si­pai­nio­tu­me var­to­da­mi sta­ty­bos ter­mi­nus, pa­tiks­lin­ki­me, jog te­ra­sos nuo bal­ko­nų ski­ria­si tuo, kad pir­mo­sios yra įren­gia­mos ant že­mės, o bal­ko­nais lai­ko­mos "ka­ban­čios" erd­vės, su­pro­jek­tuo­tos an­tra­me ar ki­tuo­se vir­šu­ti­niuo­se aukš­tuo­se. Ša­ly­je pra­dė­jus dyg­ti mo­der­niems, ori­gi­na­lių pro­jek­tų dau­gia­bu­čiams, te­ra­so­mis ėmė­me va­din­ti ir ne­stan­dar­ti­nius bal­ko­nus, ku­rie yra erd­ves­ni ir ku­rių at­ra­ma pa­pras­tai bū­na leng­ves­nių, per­ma­to­mų kons­truk­ci­jų.

„Pla­nuo­da­mi te­ra­są, ga­li­me kur­ti pro­jek­tą tiek pa­gal es­te­ti­nę klien­to vi­zi­ją, tiek ir pa­gal kon­kre­čius po­rei­kius bei pa­gei­dau­ja­mą funk­cio­na­lu­mą. Sta­tant taip pat la­bai svar­bu at­siž­velg­ti ir į skly­po rel­je­fą. Mat ant ly­gaus pa­vir­šiaus te­ra­są ga­li­me sta­ty­ti že­mės ly­gy­je, o jei te­ra­sa at­si­durs ant šlai­to, tuo­met pa­tar­čiau pir­ma įreng­ti plat­for­mą. Taip bus ge­res­nis ma­to­mu­mas, o ir iš iš­orės te­ra­sa at­ro­dys efek­tin­giau“, - tei­gė ap­lin­kos ir land­šaf­to di­zai­ne­ris Va­le­ri­jus Ar­chi­po­vas.

Pa­gal tai, kur sta­to­me te­ra­sa, ją pri­tai­ko­me prie esa­mos ap­lin­kos ir po­rei­kių. Tad ga­li smar­kiai skir­tis te­ra­sos įren­gi­mo spren­di­mai, pa­nau­do­ja­mos me­džia­gos ir funk­cio­na­lu­mas.

„Lau­ko te­ra­sai rei­kė­tų ras­ti sau­lė­tą, nuo pa­ša­li­nių akių at­ri­bo­tą skly­po kam­pe­lį, ku­ris bū­tų pa­to­gus prie­iti. Pa­to­giau­sia eksp­loa­tuo­ti vie­no aukš­to lau­ko te­ra­sas, tu­rin­čias iš­ėji­mą iš pa­tal­pų grin­dų ly­gy­je ir, jei to rei­kia, su laip­te­liais į ve­ją ir žel­dy­nus. Jei te­ra­sa ne­stik­lin­ta, bū­ti­na pa­da­ry­ti nuo­ly­dį. Pa­pras­tai prie lau­ko te­ra­sų yra pro­jek­tuo­ja­mas lau­ko keps­ni­nių, ži­di­nio komp­lek­sas, ku­ris pa­gal šei­mi­nin­kų pa­gei­da­vi­mus ga­li bū­ti su­kur­tas vie­to­je ar­ba tam pa­si­ren­ka­mi ko­ky­biš­ki ži­no­mų ga­min­to­jų gri­lio ir lau­ko keps­ni­nių pro­duk­tai“, - pa­žy­mė­jo V. Ar­chi­po­vas.

Mau­me­džio me­die­na – po­pu­lia­ri sta­ty­bi­nė me­džia­ga. Ji itin tin­ka ir te­ra­soms ręs­ti, mat pa­si­žy­mi pa­tva­ru­mu, pa­to­giu ir pa­pras­tu nau­do­ji­mu. Pa­grin­di­nis jos trū­ku­mas - tai vie­na bran­ges­nių me­džia­gų. Ta­čiau jei ją pa­si­rink­si­te įsi­reng­da­mi te­ra­są – ne­pra­šau­si­te pro ša­lį. Įren­giant te­ra­są, ver­ta pa­gal­vo­ti ir apie ko­ky­biš­kus, na­tū­ra­laus me­džio lau­ko bal­dus. Tin­ka­mai ap­do­ro­ti jie bus nau­do­ja­mi ne vie­ną de­šimt­me­tį ir, ti­kė­ti­na, te­ra­sa taps pa­grin­di­ne šei­mos šven­čių vie­ta.

Ap­lin­kos di­zai­ne­rio tei­gi­mu, ga­na daž­nai te­ra­sos įren­gia­mos su sto­gi­nė­mis. Sto­gi­nės kar­ka­sui su­ręs­ti pa­pras­tai nau­do­ja­mi ap­va­lūs ar­ba ke­tur­kam­piai ta­šy­to im­preg­nuo­to me­džio rąs­te­liai. Lie­tu­vo­je ga­na po­pu­lia­ru įreng­ti perš­vie­čia­mas te­ra­sos sto­gi­nes. Ta­čiau pra­ėjus ke­le­riems me­tams na­mo šei­mi­nin­kai su­si­du­ria su ne­nu­ma­ty­to­mis prob­le­mo­mis: plas­ti­ko pa­grin­du pa­ga­min­tos perš­vie­čia­mos sto­gi­nės nuo oro po­ky­čių pra­ran­da sa­vo sa­vy­bes, ant jų kau­pia­si ne­šva­ru­mai, ku­riuos nu­va­ly­ti bū­na ga­na su­dė­tin­ga. Be to, sto­gi­nė tu­rės at­lai­ky­ti snie­go ap­kro­vas žie­mą, to­dėl jos kons­truk­ci­ja ir dan­ga tu­ri bū­ti pa­ti­ki­ma ir tvir­ta.

Įstiklinta terasa gali būti naudojama kaip praktiškas namo tęsinys. / LŽ archyvo nuotrauka

Plė­ve­lė nuo karš­čio ir akinimo

Kal­bant ne tik apie te­ra­sų ir bal­ko­nų stik­li­ni­mą, bet ir ki­tus va­sa­rą itin ak­tua­lius lan­gų spren­di­mus, rei­kė­tų pri­si­min­ti ir ap­sau­gą nuo karš­čio. Ši­lu­ma po il­gos žie­mos kau­lų, ži­no­ma, ne­lau­žo. Bet kai ne­pa­si­ren­gus užk­lups va­sa­riš­ka kai­tra, tuo­met ga­li­me pa­jus­ti ir var­gi­nan­tį dis­kom­for­tą.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, žmo­gus ge­riau­siai jau­čia­si, kai pa­tal­pos tem­pe­ra­tū­ra – 19-24 laips­niai. Tai­gi per lan­gus karš­tą die­ną pa­ten­kan­ti sau­lės švie­sa ir ši­lu­ma va­sa­rą su­ke­lia tam ti­krų ne­pa­to­gu­mų. At­si­ran­da ir va­di­na­mų­jų karš­čio zo­nų, kur tem­pe­ra­tū­ra ga­li pa­kil­ti net iki 40 laips­nių. Karš­tis va­sa­rą ypač var­gi­na įstai­gų dar­buo­to­jus ir moks­lei­vius ar stu­den­tus. Kai pa­tal­pos oras per šil­tas, dar­bo na­šu­mas ir ge­bė­ji­mas su­si­kon­cen­truo­ti su­ma­žė­ja 30-50 pro­cen­tų.

Ryš­ki sau­lės švie­sa truk­do dirb­ti kom­piu­te­riu, be abe­jo, ir ki­tus dar­bus, ku­riuos at­lie­kant rei­kia įtemp­ti re­gė­ji­mą.Šiai prob­le­mai iš­spręs­ti ge­riau­siai tin­ka spe­cia­liai tam pri­tai­ky­ti stik­lo pa­ke­tai, ku­rie, pa­ly­gin­ti su ap­sau­gi­nė­mis plė­ve­lė­mis, yra efek­ty­ves­nis ir il­gaam­žiš­kes­nis spren­di­mas. Jie pa­de­da ge­ro­kai su­ma­žin­ti sau­lės spin­du­lių po­vei­kį ir pa­lai­ky­ti op­ti­ma­lią pa­tal­pų tem­pe­ra­tū­rą. Be to, su­ma­ži­na kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mų ap­kro­vas ir iš­lai­das. Žie­mą to­kie stik­lo pa­ke­tai pa­de­da iš­veng­ti gau­ses­nių iš­spin­du­liuo­ja­mos ši­lu­mos nuo­sto­lių, taip su­tau­py­da­mi iki penk­ta­da­lio ši­lu­mos ener­gi­jos. Ne­be­var­gi­na ir at­spin­džiai, ku­rie ne­lei­džia kom­for­tiš­kai dirb­ti prie kom­piu­te­rio.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Bindokas  78.56.225.207 2015-05-16 07:33:46
Puikus straipsnis.Sugalvojau statyti terasą ir va tau straipsnis.
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami