Tikroji belaidė „Apple“ ateitis

Paulius MASILIAUSKAS, kompiuteriai.lt 2016-09-19 06:00
Paulius MASILIAUSKAS, kompiuteriai.lt
2016-09-19 06:00
Užsienio spaudos ir kompiuteriai. lt nuotraukos
Šį straips­nį pra­dė­jau ra­šy­ti sa­vo „iP­ho­ne“. Grį­žęs na­mo jį pa­baig­siu sa­vo „i­Pad“. O ga­liau­siai vis­ką įkel­siu į „iC­loud“ ir pers­kai­tęs iš nau­jo nu­sių­siu pus­la­pio re­dak­to­riui per sa­vo „Mac­Book“. 

Ne, tai nė­ra rek­la­mi­nis teks­tas, kiek už­dir­ba vi­du­ti­nis šio pus­la­pio teks­tų au­to­rius. Tie­siog – „App­le“ pa­sau­lis ir gy­ve­ni­mas nau­do­jan­tis jų ga­mi­niais man nė­ra vien tik in­ter­ne­to „mė­mų“ pa­sa­kė­lės.

„Jū­sų sva­jo­nė – ma­no realybė“

Bū­tent dėl to, pa­si­bai­gus „App­le“ kon­fe­ren­ci­jai, ma­no gal­vo­je dūz­gia ne vien tik klau­si­mai, bet ir juos se­kan­tys at­sa­ky­mai.

Ko­dėl „App­le“ pa­ša­li­no 3.5 mi­li­me­tro au­dio jung­tį?

Ko­dėl jie pri­sta­tė sa­vo įman­trias be­lai­des au­si­nes?

Ir kas, po ga­lais, yra ta „be­lai­dė at­ei­tis“, apie ku­rią jie kal­ba? O vi­sų svar­biau­sia –

Ar ver­ta šiais me­tais mes­ti pi­ni­gus per­kant nau­ją „iP­ho­ne“?

„Mes ti­ki­me be­lai­de at­ei­ti­mi!“ To­kius ža­vius žo­džius „App­le“ skel­bė sa­vo kon­fe­ren­ci­jos me­tu. Šis šū­kis bu­vo pa­si­rink­tas ne vien dėl gra­žios va­lios ir gu­vių at­ei­ties vie­ver­sė­lių, su­kan­čių ra­tus ap­lin­kui kom­pa­ni­jos būs­ti­nę Ka­li­for­ni­jo­je. To­kia ei­lu­tė bu­vo pa­si­rink­ta no­rint pa­tei­sin­ti drą­sų, tei­sin­gą, bet ge­ro­kai per anks­ty­vą kom­pa­ni­jos žings­nį. Žings­nį iš nau­jo­jo „iP­ho­ne 7“ te­le­fo­no pa­ša­lin­ti 3.5 mi­li­me­tro au­dio jung­tį.

„Ma­ža kas“, kai ku­rie „App­le“ fa­nai pies­tu sto­jo gin­ti kom­pa­ni­jos spren­di­mo. „Light­ning jung­tis siū­lo kur kas aukš­tes­nės ko­ky­bės gar­są, Blue­tooth iš­gy­ve­na nau­ją auk­so am­žių, o te­le­fo­nas da­bar dar plo­nes­nis ir at­spa­res­nis van­de­niui!“ Tai yra tie­sa. 3.5 mi­li­me­tro jung­tis yra at­gy­ve­na. Se­nas au­dio stan­dar­tas, vei­kęs dar ta­da, kai jū­sų mo­čiu­tės mo­čiu­tė bu­vo gu­vi gel­tons­na­pė, o mū­sų ša­ly­je bu­vo užd­raus­ta lie­tu­viš­ka spau­da. Bet be­lai­dė at­ei­tis ne­įvyks­ta nu­kir­pus lai­dus, ly­giai taip pat kaip ne­tam­pi au­to­mo­bi­liu, nu­sip­jo­vęs ko­jas ir vie­toj jų pri­si­su­kęs ra­tus. No­rint, kad tai įvyk­tų, rei­kia kur kas dau­giau.

Ver­ta pa­mi­nė­ti kad kar­tu su šiuo žings­niu „App­le“ kon­ku­ren­tams ati­da­vė sa­vo dau­ge­lio me­tų ko­zi­rį, pa­da­riu­sį šią kom­pa­ni­ją di­džia. „App­le“ ne­su­kū­rė kom­piu­te­rių: jie juos pa­da­rė prie­ina­mais ir leng­vai nau­do­ja­mais. „App­le“ ne­su­kū­rė mu­zi­kos gro­tu­vų: jie juos pa­da­rė gei­džia­mais ir pri­tai­kė nuo­sta­bią įra­šų pir­ki­mo sis­te­mą. „App­le“ ne­su­kū­rė įren­gi­nių su lie­ti­mui jau­triais ekra­nais: jie tie­siog pa­ga­mi­no to­kius, ku­riais nau­do­jan­tis ne­ki­lo no­ras te­le­fo­no mes­ti į sie­ną.

Ta­čiau šią sa­vai­tę, pri­sta­ty­da­mi „iP­ho­ne 7“ ir am­bi­cin­gas „Air Pods“ au­si­nes, „App­le“ ne­pris­ta­tė at­ei­ties. Jie ją iš­rek­la­ma­vo ir nu­kė­lė ki­tiems me­tams. Nau­jau­si kom­pa­ni­jos ga­mi­niai dvel­kia ne re­vo­liu­ci­ja, o ban­dy­mu nu­mes­ti kau­lą sa­vo ger­bė­jams, ruo­šiant dir­vą at­ei­ties te­le­fo­nams.

Jei­gu no­ri at­si­kra­ty­ti lai­dų ir kal­bi apie „be­lai­dę at­ei­tį“, tu­rė­tum pa­si­rū­pin­ti pa­čiu pa­grin­di­niu to pri­nci­po ele­men­tu. Kal­bu apie be­lai­dį kro­vi­mą. Prieš­in­gai nei di­de­lė da­lis kon­ku­ren­tų ga­mi­nių, „iP­ho­ne 7“ to pa­pras­čiau­siai...ne­tu­ri. Prie­žas­čių tam ga­li­ma ras­ti ne­ma­žai. Ži­no­ma, vie­na pa­grin­di­nė iš jų – ly­gi me­ta­li­nė nu­ga­rė­lė, ne­lei­džian­ti tie­sio­giai krau­ti ba­te­ri­jos. Bet mes jau gir­dė­jo­me daug is­to­ri­jų apie kom­pa­ni­jas, ke­ti­nan­čias ge­ro­kai ap­lenk­ti da­bar­ti­nes be­lai­džio kro­vi­mo tech­no­lo­gi­jas. Šiuo me­tu jos nė­ra pa­sie­ku­sios sa­vo pi­ko. Be­lai­dis kro­vi­mas taip pat sėk­min­gai ga­lė­tų bū­ti lai­di­nis. Vis tiek įren­gi­nį pri­va­lai pa­dė­ti į spe­cia­liai tam skir­tą dėk­lą ar zo­ną. Ti­kro­ji at­ei­tis – be­lai­dis kro­vi­mas per at­stu­mą. Me­tų pra­džio­je jau gir­dė­jo­me gan­dus apie tai, kad nau­ja­sis „iP­ho­ne 7“ krau­na­mas bū­tent taip. Pri­jun­ki­te kro­vi­mo ba­zę sa­vo mie­ga­ma­ja­me – ir kol te­le­fo­nas bus ten, jis vi­sa­da tu­rės pil­nai įkrau­tą ba­te­ri­ją. Skam­ba ge­rai? Skam­ba nuo­sta­biai. Bet kol kas tai ne­įvy­ko. Vie­toj to, mes tu­ri­me „iP­ho­ne 7“, ku­ris krau­na­mas nau­do­jant Light­ning jung­tį ir ne­lei­džia nau­do­tis jū­sų mėgs­ta­mo­mis au­si­nė­mis, bet džiaugs­min­gai pa­sa­ko­ja apie lai­dų žlu­gi­mą. Va­lio!

Taip. Lai­dai žlugs. O pir­mie­ji lai­dai, ku­riems at­eis ga­las, bus... Light­ning. Taip, taip! Kal­bu apie tą pa­čią pui­kią jung­tį, ku­rią kom­pa­ni­ja pa­krikš­ti­jo mu­zi­kos at­ei­ti­mi. Tą pa­čią jung­tį, ku­ria sklin­dan­tys mu­zi­kos gar­sai pri­kel­tų ge­nia­liau­sius vi­sų lai­kų žmo­ni­jos kom­po­zi­to­rius. Ko­dėl? Nes „App­le“ šo­vė sau į ko­ją.

Nes jų da­bar­ti­niai spren­di­mai ne pa­leng­vi­na, o pa­sun­ki­na gy­ve­ni­mą.

„App­le“ pla­nas žmo­nes pa­trauk­ti mu­zi­kos klau­sy­ti per Light­ning jung­tį – ne tik „ge­ra­no­riš­kas spren­di­mas no­rint pa­ge­rin­ti gar­so ko­ky­bę“, bet ir pats pa­pras­čiau­sias vers­lo ėji­mas. Pa­pil­do­mi prie­dai ir adap­te­riai kom­pa­ni­jai at­neš dau­giau pi­ni­gų, o „App­le“ nu­pirk­tas „Beats“ au­si­nių ga­min­to­jas be­veik ne­abe­jo­ti­nai pir­kė­jams pa­siū­lys dau­gy­bę mo­de­lių, pa­lai­kan­čių šį for­ma­tą. Light­ning – pui­kus ir gan uni­ver­sa­lus spren­di­mas, tiek krau­nant sa­vo įren­gi­nį, tiek klau­san­tis mu­zi­kos. Ta­čiau di­džio­sios prob­le­mos „App­le“ dar tik pra­si­de­da.

Prie­žas­tis pa­pras­ta – USB-C. Nau­jo­sios kar­tos USB už Light­ning yra pra­na­šes­nė be­veik vis­kuo. Su ja ga­li­ma įkrau­ti įren­gi­nį ir tuo pat me­tu trans­liuo­ti vaiz­dą į di­des­nį ekra­ną. Taip pat ji pa­lai­ko iš­ori­nius dis­kus. Kaip ir Light­ning, USB-C yra ne­di­de­lė jung­tis, vei­kian­ti ją įsta­čius abe­jo­mis pu­sė­mis. Be to – su ja kar­tu veiks ir au­si­nės. „In­tel“ nuo­mo­ne, tai ir­gi yra pra­na­šes­nis au­dio spren­di­mas, ly­gi­nant su 3.5 mi­li­me­tro kiš­tu­ku. Jau grei­tai ga­lė­si­te įsi­gy­ti au­si­nių, ku­rios nau­dos bū­tent USB-C.

Tai yra grei­tes­nė, di­des­nę da­lį įren­gi­nių at­ei­ty­je vie­ny­sian­ti jung­tis.

Tai pri­pa­ži­no net „App­le“. Vie­toj jung­ties, įsi­kū­ru­sios jų „iP­ho­ne“ apa­čio­je, net nau­jie­ji „Mac­book“ tiek krau­na­si, tiek duo­me­nis gau­na bū­tent per USB-C! Nau­jie­ji „And­roid“ įren­gi­niai taip pat nau­do­ja bū­tent tai! Ne­il­gai tru­kus, įren­gi­nių pa­lai­kan­čių šį nau­ją­jį for­ma­tą skai­čius ap­lenks skai­čių įren­gi­nių, vis dar nau­do­jan­čių Light­ning. Pra­din­gus vi­sus vie­ni­jan­čiai 3.5 mi­li­me­tro jung­čiai, „App­le“ pa­ti pa­sta­tė sa­ve į ko­vą prieš vi­są pa­sau­lį. Te­le­fo­nų rin­ko­je jie užė­mė tik 14 pro­cen­tų. Be­si­vys­tan­čiuo­se re­gio­nuo­se šis skai­čius yra dar ma­žes­nis. Kai da­bar pi­gūs įren­gi­niai yra iš tie­sų ge­ri, ką rink­sis nau­ji pir­kė­jai? O ta­da, ką rink­sis ak­se­sua­rus ga­mi­nan­čios kom­pa­ni­jos? Ar USB-C, ar lė­tes­nę ir ma­žiau po­pu­lia­rią Light­ning? Jei­gu „App­le“ ne­su­rea­guos grei­tai, pa­sek­mės ga­li bū­ti skau­džios.

Tam­siems lai­kams lau­kiant, ko­kį pla­ną ku­ria ši kom­pa­ni­ja? To­kį, ko­kio ir rei­kė­jo ti­kė­tis. Blue­tooth au­si­nes.

Tai – „Air Pods“. Lie­tu­vo­je jos kai­nuos šiek tiek ma­žiau nei 200 eu­rų. Vie­nu kro­vi­mu jos leis klau­sy­tis mu­zi­kos iki pen­kių va­lan­dų, o kar­tu su jo­mis pri­dė­tas (ne­mo­ka­mas!) dėk­las jų vei­ki­mo cik­lą iš­temps iki vi­sos par­os. Tai – la­bai gra­žios au­si­nės. Dėl to bus dar la­biau gai­la vie­ną iš to­kių pa­mes­ti au­to­bu­se. Ir nie­ka­da, pa­brė­žiu – nie­ka­da su jo­mis ne­ičiau bė­gio­ti. „Air Pods“ yra trum­pa­lai­kis „App­le“ pa­sis­par­dy­mas. Ban­dy­mas su­kur­ti „be­lai­dę at­ei­tį“, ku­rios jie pa­tys ne­įs­ten­gė iš­vys­ty­ti. Bet ži­no­ma, vil­tis vi­sa­da yra. Ta vil­tis yra 2017-ie­ji. De­šimt me­tų nuo ta­da, kai pa­sau­lį iš­vy­do pir­ma­sis „iP­ho­ne“, iš es­mės pa­kei­tęs te­le­fo­nų pa­sau­lį.

Jau da­bar kon­ku­ren­tai ei­na ša­lia „App­le“ ir sta­to pa­ma­tus tai be­lai­dei at­ei­čiai, ku­rios dar nė­ra. „Mo­to­ro­la“ dar va­sa­rą iš­lei­do „Mo­to Z“ – sa­vo aukš­tos kla­sės te­le­fo­ną. „Op­po“ dar pa­va­sa­rį iš­lei­do „R5“ – sa­vo „plo­niau­sią pa­sau­ly­je“ aukš­tos kla­sės te­le­fo­ną. Abu jie ne­tu­ri au­si­nių jung­ties. Bet čia at­ėjo „App­le“ su „iP­ho­ne 7“. Ir vi­si pa­me­tė gal­vas. Po me­tų mes jau įpra­si­me klaus­ti „oooo, ar ši­tas te­le­fo­nas tu­ri au­si­nių jung­tį?“ ir vis ma­žiau nu­steb­si­me iš­gir­dę ne­igia­mą at­sa­ky­mą. Po me­tų be­lai­dis kro­vi­mas per at­stu­mą bus ne vien tik pro­jek­tai Ukrai­nos uni­ver­si­te­tuo­se. Po me­tų USB-C mes ma­ty­si­me vi­suo­se nau­juo­se „App­le Mac­book“ kom­piu­te­riuo­se ir be­veik vi­suo­se nau­juo­se „And­roid“ te­le­fo­nuo­se.

Po me­tų „App­le“ pri­sta­tys sa­vo de­šimt­me­čio te­le­fo­ną, ir ži­nant jų pui­kius san­ty­kius su sen­ti­men­ta­lu­mu, jis bus nuo­sta­bus.

„App­le“ gal ir ti­ki be­lai­de at­ei­ti­mi, bet kol kas jie to ne­pa­ro­do. Nau­ja­sis „iP­ho­ne 7“ to­li gra­žu nė­ra at­ei­tis. Tai tė­ra rek­la­ma tam, kas ka­da nors bus. Tad dė­ko­ju jums už pa­stan­gas, bet sa­vo „iP­ho­ne 6 Plus“ aš pa­si­lai­ky­siu dar vie­niems me­tams ir lauk­siu dar vie­no ban­dy­mo. Bū­tent ta­da aš lauk­siu ti­kro be­lai­džio kro­vi­mo, dau­gy­bės pui­kių ak­se­sua­rų ir vil­tin­gai ti­kė­siuo­si sa­va­lai­kės Light­ning mir­ties. Jau ge­riau aš bū­čiau su­ža­vė­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami