Tinkamai šildantis, šaltis kaulų nelaužys

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-10-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-10-03 06:00
Modernų šildytuvą galima priderinti ir prie retro interjero. LŽ archyvo nuotrauka
Šil­dy­tu­vų par­da­vė­jai su­tar­ti­nai link­si gal­vą: pi­giau­sios pre­kės Lie­tu­vo­je yra pa­čios po­pu­lia­riau­sios. Tad ir elek­tri­nius šil­dy­tu­vus daž­niau­siai žmo­nės per­ka pa­gal kai­ną.

100 li­tų ne­kai­nuo­jan­tis Ki­ni­jo­je pa­ga­min­tas įtai­sas kar­tais nau­do­ja­mas ne vie­ną se­zo­ną, bet ti­kė­tis, kad jis šil­dys na­mus efek­ty­viai, bū­tų nai­vu. Daž­niau­siai pi­giau­si prie­tai­sai su­gen­da bū­tent ta­da, kai bai­gia­si ga­ran­ti­jos lai­kas, ir ten­ka įsi­gy­ti nau­ją šil­dy­mo apa­ra­tą.

Elek­tri­nio šil­dy­mo prisibijo

„Žmo­nės tau­po ne vien Lie­tu­vo­je, ta­čiau pas mus daug pir­kė­jų rink­da­mie­si pre­kę vis dar va­do­vau­ja­si mi­tais, pa­vyz­džiui, kad te­pa­li­niai šil­dy­tu­vai yra pa­tys efek­ty­viau­si. O elek­tri­nio šil­dy­mo žmo­nės pur­to­si lyg vel­nias kry­žiaus. Ta­čiau po­žiū­ris po tru­pu­tį kei­čia­si. At­si­ran­da vis dau­giau klien­tų, ku­rie in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se elek­tri­nius šil­dy­tu­vus nau­do­ja ne vien kaip pa­pil­do­mą, bet ir kaip pa­grin­di­nį šil­dy­mo šal­ti­nį. Re­ko­men­duo­čiau tin­ka­mai su­skai­čiuo­ti vi­sas są­nau­das. Kuo na­mas san­da­res­nis, ge­riau ap­šil­tin­tas, tuo ma­žiau ener­gi­jos rei­kės. Elek­tri­nio šil­dy­mo sis­te­mos la­bai pa­si­tei­si­na aukš­čiau­sio ener­gi­nio efek­ty­vu­mo, va­di­na­muo­siuo­se pa­sy­viuo­se na­muo­se. To­kių sis­te­mų įren­gi­mas yra kur kas pa­pras­tes­nis ir pi­ges­nis, ne­pai­sant to, kad elek­tros ki­lo­vat­va­lan­dės kai­na di­des­nė“, - pa­aiš­ki­no šil­dy­tu­vais pre­kiau­jan­čios bend­ro­vės „Ru­bi­so­lis“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Dei­vi­das Juš­ka.

Be­veik na­tū­ra­lūs spinduliai

Pa­grin­di­nį pa­šne­ko­vo at­sto­vau­ja­mos įmo­nės asor­ti­men­tą su­da­ro inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių šil­dy­tu­vai. Pa­sak D.Juš­kos, eko­lo­gi­ja be­si­rū­pi­nan­čio­se Va­ka­rų ša­ly­se inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių šil­dy­mas šian­dien yra be­ne la­biau­siai au­gan­ti ša­ka, nes ši tech­no­lo­gi­ja yra ne­kenks­min­ga žmo­gaus svei­ka­tai ir ap­lin­kai.

To­kiam šil­dy­mo bū­dui nė­ra bū­din­gi tra­di­ci­nio kon­vek­ci­nio šil­dy­mo, kai šil­do­ma te­pa­li­niais ra­dia­to­riais, elek­tri­niais kon­vek­to­riais, įpras­ti­niais cen­tri­nio šil­dy­mo ra­dia­to­riais, trū­ku­mai. Šil­do­mas oras ne­si­mai­šo su dul­kė­mis, ne­sau­sė­ja ir ne­sis­luoks­niuo­ja. Tad ne­nu­tin­ka taip, kad grin­dys, lie­ka šal­tos, o pa­lu­bė­je kau­pia­si vi­sa ši­lu­ma. „Gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų šil­dy­mas inf­ra­rau­do­nai­siais spin­du­liais pa­pras­tai bū­na 20–50 proc. eko­no­miš­kes­nis nei kon­vek­ci­nis, nes ma­žė­ja ener­gi­jos są­nau­dos, ku­rių rei­kia su­šil­dy­ti apa­ti­nę pa­tal­pos da­lį. Taip pat su­šil­do­mos sie­nos, bal­dai – pa­tal­pa pa­ti tam­pa ra­dia­to­riu­mi, dėl to pa­kan­ka ma­žes­nės pa­tal­pos tem­pe­ra­tū­ros, kad žmo­gus jaus­tų­si kom­for­tiš­kai“, - tei­gė D.Juš­ka.

Inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių dia­pa­zo­nas, pa­sak par­da­vė­jo, yra ar­ti­mas sau­lės spin­du­lia­vi­mui ir ne­kenks­min­gas žmo­nių svei­ka­tai. To­kie šil­dy­mo įren­gi­niai pir­miau­sia su­šil­do ne orą, o pa­vir­šius pa­tal­po­je. Skir­tin­gai nei kon­vek­ci­nių šil­dy­mo sis­te­mų, tik 10 proc. vi­sos šil­dy­tu­vo tei­kia­mos ši­lu­mos per­duo­da­ma kon­vek­ci­niu bū­du, o 90 proc. - spin­du­li­niu///.

Su­šil­do net rankšluosčius

Elek­tri­nio šil­dy­mo sis­te­mas ga­li­ma mon­tuo­ti ir į sie­nų gip­so plokš­tes, grin­dis ar lu­bas. To­kiu bū­du pa­tal­po­je jos taps be­veik ne­pas­te­bi­mos. Vis daž­niau in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai su­si­gun­do ir nuo­to­li­nio šil­dy­mo sis­te­mų val­dy­mo ga­li­my­be. Įsi­ren­gę to­kią sis­te­mą, na­mo šil­dy­mą ga­li­te re­gu­liuo­ti sa­vo te­le­fo­no SMS ži­nu­tė­mis. Iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ap­li­ka­ci­ja pa­dės ste­bė­ti ši­lu­mos po­ky­čius na­mie, pers­pės apie su­tri­ku­sį šil­dy­mo sis­te­mų dar­bą. Tie­sa, toks pa­to­gu­mas nė­ra la­bai pi­gus. LŽ kal­bin­ti par­da­vė­jai tei­gė, kad nuo­to­li­nio val­dy­mo sis­te­ma ir jos įren­gi­mas daž­niau­siai na­mo šei­mi­nin­kui at­siei­na pu­sę pa­čios šil­dy­mo sis­te­mos kai­nos. Pa­vyz­džiui, jei­gu šil­dy­mo sis­te­ma kai­nuo­ja 10 tūkst. li­tų, nuo­to­li­nis val­dy­mas ki­še­nę pa­leng­vins dar 5 tūks­tan­čiais.

„Šil­dy­tu­vo ar šil­dy­mo sis­te­mos kai­na iš es­mės pri­klau­so nuo tri­jų fak­to­rių: ga­lin­gu­mo, val­dy­mo ga­li­my­bių ir di­zai­no. Pi­giau­sias pa­sta­to­mas šil­dy­tu­vas, skir­tas pa­pil­do­mam šil­dy­mui, kai­nuo­ja nuo pen­kias­de­šimt iki ke­lių šim­tų li­tų. Efek­ty­vu­mas ir šil­dy­mo ko­ky­bė tie­sio­giai pri­klau­so nuo šil­dy­tu­vo kai­nos. Tie, kas no­ri įsi­gy­ti ne­vien­kar­ti­nį prie­tai­są, daž­niau­siai ren­ka­si bran­ges­nius inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių ar net prie sie­nos tvir­ti­na­mus ak­me­ni­nius šil­dy­tu­vus“, - pa­brė­žė vie­nos šil­dy­tu­vais pre­kiau­jan­čios e. par­duo­tu­vės va­do­vas Ne­ri­jus Ši­mo­nis.

Inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių šil­dy­tu­vai pa­gal šil­dy­mo ele­men­tą taip pat skirs­to­mi į ke­le­tą rū­šių. Gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se daž­niau­siai pri­tai­ko­mos šil­dy­mo plokš­tės, prie na­mo esan­čio ga­ra­žo pa­tal­pai šil­dy­ti tiks kvar­ci­nis inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių įtai­sas. Par­da­vė­jai siū­lo net spe­ci­fi­nėms bui­ties reik­mėms skir­tus apa­ra­tus – rankš­luos­čiams šil­dy­ti, veid­ro­džiams nuo ra­so­ji­mo ap­sau­go­ti, žie­mą su­šil­dy­ti nuo­to­li­niu bū­du val­do­mam au­to­mo­bi­lio šil­dy­tu­vui.

Pa­gal po­rei­kius ir kišenę

Ko­kio ga­lin­gu­mo elek­tri­nį šil­dy­tu­vą rink­tis, ge­riau­siai pa­tars spe­cia­lis­tai. Tai pri­klau­so nuo jū­sų ši­lu­mos po­rei­kio, kam­ba­rio, ku­rį no­ri­te šil­dy­ti, dy­džio, lan­gų san­da­ru­mo ir net lu­bų aukš­čio. Daž­niau­siai rei­ka­lin­gą ga­lin­gu­mą par­da­vė­jai re­ko­men­duo­ja aps­kai­čiuo­ti pa­gal to­kią for­mu­lę: vie­nam kvad­ra­ti­niam me­trui tu­rė­tų tek­ti 70-100 va­tų. Tad jei­gu no­ri­te šil­dy­ti 20 kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to sve­tai­nę, jums rei­kė­tų 1500 va­tų ga­lin­gu­mo ši­lu­mos šal­ti­nio. O jei šil­dy­tu­vas bus nau­do­ja­mas tik kaip pa­pil­do­mas ši­lu­mos šal­ti­nis, jam pa­kaks kur kas ma­žes­nės ga­lios.

Taip pat rei­kė­tų pa­žy­mė­ti, kad pi­ges­ni šil­dy­tu­vai tem­pe­ra­tū­ros ne­re­gu­liuo­ja, bet nie­ka­da ne­įšy­la dau­giau, ne­gu rei­kia. Ar­tė­da­mi prie per­kai­ti­mo ri­bos, jie au­to­ma­tiš­kai iš­si­jun­gia. Iš­oriš­kai mo­der­nūs oro šil­dy­tu­vai ne­įkais­ta dau­giau kaip 60-70 laips­nių, to­dėl be­veik ne­įma­no­ma nu­si­de­gin­ti.

Ren­kan­tis prie­tai­są svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į tai, ar šil­dy­tu­vas tu­ri ter­mos­ta­tą, ir ko­kį. Ter­mos­ta­tai, lei­džian­tys au­to­ma­tiš­kai pa­lai­ky­ti rei­kia­mą tem­pe­ra­tū­rą, bū­na me­cha­ni­niai, elek­tro­ni­niai ir skait­me­ni­niai. Šil­dy­tu­vas, į ku­rį įmon­tuo­tas pir­ma­sis, yra pi­ges­nis, ta­čiau me­cha­ni­nis ter­mos­ta­tas ga­li skleis­ti šio­kį to­kį triukš­mą, pa­na­šų į se­no ža­din­tu­vo tik­sė­ji­mą. To­dėl ge­riau jį nau­do­ti ne mie­ga­ma­jam, bet ki­tiems kam­ba­riams šil­dy­ti. Elek­tro­ni­nis ter­mos­ta­tas tem­pe­ra­tū­rą re­gu­liuo­ja vi­sai be gar­so, ta­čiau šil­dy­tu­vai, tu­rin­tys to­kį ele­men­tą, kai­nuos bran­giau nei tu­rin­tie­ji me­cha­ni­nį ter­mos­ta­tą. Skait­me­ni­niai ter­mos­ta­tai yra pa­tys bran­giau­si, bet su­tei­kia be­veik ne­ri­bo­tas šil­dy­tu­vo val­dy­mo ga­li­my­bes.

Pa­bai­go­je rei­kė­tų pri­dur­ti, kad kiek­vie­nas ren­ka­si šil­dy­mo bū­dą pa­gal sa­vo po­rei­kius ir ki­še­nę, to­dėl la­bai su­nku at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ku­ris iš jų yra ge­riau­sias. Svar­bu įver­tin­ti vi­sas šil­dy­mo sis­te­mos są­nau­das. Jei­gu gy­ve­na­te kam­ba­ry­je kiau­rais lan­gais, šal­tuo­ju me­tu ga­li­te įjung­ti net ke­lis pa­pil­do­mus šil­dy­tu­vas, bet šal­tis vis tiek kau­lus lau­žys. O jei­gu ne jis – tai vė­liau gau­ta sąs­kai­ta už elek­trą. Bet ku­riuo at­ve­ju sa­vuo­se na­muo­se žie­mą šal­ti nė­ra ma­lo­niau­sias da­ly­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami