Tinkas saugo fasadą dešimtmečius

LŽ red@lzinios.lt 2016-03-12 06:00

red@lzinios.lt 2016-03-12 06:00
Brangiausios medžiagos ir darbai dar negarantuoja fasado kokybės bei ilgaamžiškumo. LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­vos kli­ma­tui bū­din­gos žie­mos, kai daž­nai kar­to­ja­si at­od­rė­kiai ir at­ša­li­mai, var­gi­na ne tik žmo­nes, bet ir pa­sta­tus. Jei tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mo amp­li­tu­dė la­bai di­de­lė, ar­dan­tis kli­ma­to po­vei­kis gy­ve­na­mų­jų na­mų fa­sa­dų ap­dai­los pa­vir­šiams ir­gi yra ne­men­kas.

Da­žy­tos lau­ko sie­nos pa­vir­šiu­je ul­tra­vio­le­ti­niai spin­du­liai taip pat su­ke­lia fo­to­che­mi­nius po­ky­čius. Be to, da­žy­tą sie­ną ne­igia­mai vei­kia oro tar­ša, ant ap­dai­los pa­vir­šiaus nu­sė­da suo­džiai, dul­kės, drus­kos, mi­kroor­ga­niz­mai. Dėl vi­sų mi­nė­tų prie­žas­čių bū­ti­na par­ink­ti mū­sų kli­ma­tui ir kon­kre­čiai ap­lin­kai tin­ka­mą fa­sa­do tin­ką, kad jis lai­ky­tų­si kuo il­giau.

Žmo­nės, rink­da­mie­si fa­sa­do šil­ti­ni­mo ir ap­dai­los me­džia­gas, la­bai daž­nai ma­no, kad le­mia­mas veiks­nys yra kai­na. Ir tai su­pran­ta­ma, nes fa­sa­das rei­ka­lau­ja la­bai daug na­mo sa­vi­nin­ko in­ves­ti­ci­jų tiek sta­tant nau­ją, tiek re­no­vuo­jant se­ną pa­sta­tą.

Ta­čiau meis­trai ir spe­cia­lis­tai pri­me­na: nei bran­giau­sios me­džia­gos, nei dar­bai ne­ga­ran­tuo­ja fa­sa­do ko­ky­bės ir il­gaam­žiš­ku­mo. Tai už­ti­kri­na me­džia­gos, jų su­de­ri­ni­mas ir dar­bo tech­no­lo­gi­ja. Ir ne­bū­ti­nai vi­sa tai kai­nuo­ja la­bai bran­giai.

Koks fa­sa­das ne­bi­jo smūgių

Tur­būt ne kar­tą te­ko ma­ty­ti nu­tru­pė­ju­sius fa­sa­do tin­ko lo­pus. Grei­čiau­siai tai vie­tai te­ko smū­gis ar ke­li jų ir dėl to tin­kas nu­tru­pė­jo. Ta­čiau tam at­spa­rus tin­kas ne­nu­tru­pa. Pa­gal at­spa­ru­mą smū­giams fa­sa­dų pa­vir­šius skirs­to­mas į tris ka­te­go­ri­jas – I, II ir III. I ka­te­go­ri­jos pa­vir­šius – at­spa­riau­sias smū­giams. Ši fa­sa­do sa­vy­bė pri­klau­so nuo ap­dai­lai nau­do­ja­mo tin­ko, ar­ma­vi­mo sluoks­nio ir ar­ma­vi­mo tink­le­lio.

Fa­sa­dų sis­te­mų tie­kė­jai siū­lo itin ra­cio­na­lų spren­di­mą pa­vir­šiaus at­spa­ru­mui iš­gau­ti. Jie pa­ta­ria tin­kuo­jant pir­mo aukš­to sie­nas ir tas vie­tas, kur, ti­kė­ti­na, fa­sa­dui teks at­lai­ky­ti smū­gius, įterp­ti dar vie­ną ar­ma­vi­mo tink­le­lį.

„Fa­sa­do me­džia­gų ga­min­to­jai daž­nai siū­lo spe­cia­lius, su­stip­rin­tus tin­ko ir ar­ma­vi­mo mi­ši­nius, ta­čiau sta­ty­bi­nin­kams tai la­bai ne­pa­to­gu – rei­kia pirk­ti bran­ges­nį tin­ko ir ar­ma­vi­mo mi­ši­nį, aps­kai­čiuo­ti plo­tą, ku­ria­me pri­reiks ki­to­kio tin­ko, stab­dy­ti dar­bus tin­kui pa­keis­ti ir ti­kė­tis, kad ne­pris­tigs ke­lių mai­šų mi­ši­nio. Kai pro­duk­tai ko­ky­biš­ki, net nau­do­jant stan­dar­ti­nius mi­ši­nius ga­li­ma pa­siek­ti aukš­čiau­sius at­spa­ru­mo smū­giams rei­ka­la­vi­mus. Ne­rei­kia už­sa­ki­nė­ti spe­cia­lių pro­duk­tų, už­ten­ka į ar­ma­vi­mo mi­ši­nį įterp­ti pa­pil­do­mą ar­ma­vi­mo tink­liu­ką“, – pa­brė­žė „Knauf“ sta­ty­bi­nių mi­ši­nių gru­pės va­do­vas Ju­ri­jus Cei­ko.

Ne­lei­džia van­de­niui įsi­ger­ti

Fa­sa­do šil­ti­ni­mo me­džia­gų pa­si­rin­ki­mą, pa­sak pa­šne­ko­vo, tu­rė­tų nu­lem­ti pa­gei­dau­ja­ma gais­ri­nio sau­gu­mo kla­sė, nes po­lis­ti­re­no putp­las­čio ir mi­ne­ra­li­nės va­tos sis­te­mos pa­gal ši­lu­mi­nes sa­vy­bes yra pa­na­šios. O tin­ką rei­kė­tų rink­tis iš dvie­jų po­pu­lia­riau­sių – mi­ne­ra­li­nio ar­ba si­li­ko­ni­nio, įver­ti­nus pa­sta­to ap­lin­ką ir sta­ty­bi­nin­kų kva­li­fi­ka­ci­ją.

Anot spe­cia­lis­tų, at­kreip­ti dė­me­sį į ap­lin­ką de­rė­tų dėl to, kad bū­ti­na nu­ma­ty­ti, ar ant fa­sa­do nu­sės daug dul­kių ir pur­vo, mi­kroor­ga­niz­mų nuo me­džių bei ki­tos ša­lia esan­čios au­ga­li­jos, ne­to­lie­se telk­šan­čių van­dens tel­ki­nių ir pan. Į mi­ne­ra­li­nį tin­ką de­da­mas ce­men­tas su­ku­ria šar­mi­nę ter­pę, ku­rio­je blo­giau jau­čia­si fa­sa­dui ken­kian­tys įvai­rūs mi­kroor­ga­niz­mai (ker­pės, sa­ma­nos, pe­lė­si­nis gry­be­lis ir t. t.). Be to, kad šis tin­kas pi­ges­nis, lai­kui bė­gant jis tvir­tė­ja, jį pa­pras­čiau tam­pa deng­ti. Bet mi­ne­ra­li­nį tin­ką rei­kia da­žy­ti, ki­taip į jį la­bai ger­sis van­duo.

Daž­nai re­ko­men­duo­ja­mas itin at­spa­rus ir il­gaam­žis fa­sa­dų ap­dai­los va­rian­tas – mi­ne­ra­li­nis tin­kas, da­žy­tas si­li­ko­ni­niais da­žais. Vien­ti­sa sis­te­ma, į ku­rią įei­na mi­ne­ra­li­nis grun­tas, mi­ne­ra­li­niai kli­jai ir mi­ne­ra­li­nis ar­ma­vi­mo mi­ši­nys, yra pa­ti­ki­mes­nė. O si­li­ko­ni­niai da­žai elas­tin­gu ap­sau­gi­niu sluoks­niu pa­den­gia pa­vir­šių ir mak­si­ma­liai ap­sau­go nuo van­dens, ne­lei­džia jam pa­tek­ti į gi­les­nius šil­ti­ni­mo sis­te­mos sluoks­nius.

Da­žy­ti pa­ta­ria­ma ir dėl tin­kuo­ta­me pa­vir­šiu­je at­si­ran­dan­čių mi­kroį­trū­ki­mų. Jų su­si­da­ry­mo prie­žas­tis – grei­čiau džiūs­tan­tys tin­ko grū­de­liai teks­tū­ros for­ma­vi­mo me­tu. Žie­mą į to­kius ne­už­deng­tus mi­kroį­trū­ki­mus pa­ten­ka van­dens, jis su­šą­la, at­šy­la ir il­gai­niui ne­da­žy­tas tin­kas ima tru­pė­ti.

Akri­li­nis – pats pigiausias

Si­li­ko­ni­nis tin­kas daž­niau­siai bū­na spal­vo­tas, to­dėl pa­si­rin­kus jį at­kren­ta da­žy­mo dar­bų eta­pas. Į šį tin­ką van­duo ge­ria­si men­kai, pur­vas nu­sė­da tik ant fa­sa­do pa­vir­šiaus ir nu­sip­lau­na ly­jant lie­tui. Si­li­ko­ni­nis tin­kas bran­ges­nis už mi­ne­ra­li­nį, tad daž­niau nau­do­ja­mas ten, kur rei­kia jo pra­na­šu­mų, – ne­šva­rio­je ap­lin­ko­je, kai dėl pa­sta­to de­for­ma­ci­jų tin­ko elas­tin­gu­mas tu­ri bū­ti di­des­nis. Nors si­li­ko­ni­nis tin­kas ir taip spal­vo­tas (pig­men­tuo­tas), Va­ka­rų ša­ly­se jis daž­niau­siai da­žo­mas pa­pil­do­mai. Taip pa­sta­to fa­sa­dui su­tei­kia­ma dar ge­res­nių eksp­loa­ta­ci­nių ir de­ko­ra­ty­vi­nių sa­vy­bių.

Pa­sta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vo­je vis pla­čiau nau­do­ja­mas akri­li­nis tin­kas. Jis pi­gus, to­dėl po­pu­lia­rus, ta­čiau ne­re­ko­men­duo­ja­mas, jei ap­lin­ko­je yra me­džių, van­dens tel­ki­nių. Ne­utra­li akri­li­nio tin­ko pH ter­pė pa­lan­ki mi­kroor­ga­niz­mams veis­tis. Dėl šios prie­žas­ties į jo mi­ši­nius įmai­šo­ma bio­ci­dų, bet jų po­vei­kis lai­kui bė­gant su­silp­nė­ja ir fa­sa­dai la­bai daž­nai ap­sa­ma­no­ja.

Akri­li­nis tin­kas tu­ri ma­žes­nį ga­rų lai­du­mo koe­fi­cien­tą, to­dėl ne­tin­ka mi­ne­ra­li­nės va­tos šil­ti­ni­mo sis­te­moms.

Par­en­gė To­mas FEDERAVIČIUS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
AAA  78.62.43.200 2016-03-13 00:17:38
Objektyvus straipsnis.
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami