Topinambai žydi gėlėmis, dera – bulvėmis

Kazimieras ŠLIUŽAS k.sliuzas@lzinios.lt 2015-09-11 06:00
Kazimieras ŠLIUŽAS
k.sliuzas@lzinios.lt
2015-09-11 06:00
Vasaros pabaigoje tampa gėlėmis, primenančiomis saulėgrąžas. LŽ archyvo nuotrauka
Daug kas Lie­tu­vo­je to­pi­nam­bus lai­ko in­va­zi­niais, par­azi­ti­niais au­ga­lais, bet tai tik ne­di­de­lė da­lis tie­sos. Ke­li ūki­nin­kai juos au­gi­na, par­duo­da ir net nau­do­ja­si šiam vers­lui ski­ria­mo­mis Kai­mo rė­mi­mo prog­ra­mos lė­šo­mis.

„To­pi­nam­bais su­si­do­mė­jau 2009 me­tais. Iš ši­lu­tiš­kio Pa­uliaus Gum­be­le­vi­čiaus, ku­rį va­di­nu to­pi­nam­bų pa­triar­chu Lie­tu­vo­je, nu­si­pir­kau sėk­lų ir pa­so­di­nau vie­na­me hek­ta­re. Da­bar jie iš­si­ke­ro­ję jau 6 ha plo­te“, – trum­pą spe­cia­li­zuo­to ūkio is­to­ri­ją LŽ pa­pa­sa­ko­jo Gei­du­ko­nių (Va­rė­nos r.) ūki­nin­kas Pe­tras Tik­ne­vi­čius.

Žem­dir­biai keiks­no­ja saus­rą, nai­ki­nu­sią šių­me­tį dar­žo­vių der­lių, ta­čiau P. Tik­ne­vi­čius dėl to ra­mus. „To­pi­nam­bų ža­lio­ji da­lis di­džiu­lė, daug drėg­mės iš­ga­ri­na, bet ši kul­tū­ra pri­si­tai­kiu­si, ge­riau­siai au­ga šil­tuo­se kraš­tuo­se. Tie­sa, šią va­sa­rą au­ga­lai užau­go že­mes­ni, nors pa­pras­tai jų aukš­tis sie­kia 2–3 me­trus. Da­bar to­pi­nam­bams la­bai pa­lan­kus me­tas de­rė­ti, nes drėg­mės jau už­ten­ka, o bū­tent ru­de­nį, iki lap­kri­čio pa­bai­gos, spar­čiai au­ga jų šak­nia­gum­biai“, – aiš­ki­no ūki­nin­kas.

Rugp­jū­tį ir rug­sė­jį to­pi­nam­bai žy­di į sau­lėg­rą­žas pa­na­šiais žie­dais, o ru­de­nį ir pa­va­sa­rį juos ga­li­ma kas­ti kaip dar­žo­ves.

Petras Tiknevičius: „Žmonės visaip stengiasi išnaikinti topinambus iš daržų ir sodų, o be reikalo. Reikia valgyti. Tai tikrai skanu ir sveika.“Asmeninio albumo nuotraukos

Ga­jūs kaip krienai

Lie­tu­vo­je to­pi­nam­bai dau­gi­na­si šak­ni­mis, bet šil­tuo­siuo­se kraš­tuo­se spė­ja su­bran­din­ti sėk­las. "Sė­jo­mai­nos to­pi­nam­bams rei­kia, nes jau ma­ty­ti, kad der­lius ma­žė­ja. Ki­tą­met ban­dy­siu lau­ką už­sė­ti grū­di­nių kul­tū­rų mi­ši­niu. Ma­nau, tai rei­kė­tų da­ry­ti maž­daug kas pen­ke­rius me­tus, - svars­tė va­rė­niš­kis. - Ža­lio­ji to­pi­nam­bų da­lis pū­da­ma virs­ta trą­ša, to­dėl že­mė nu­ali­na­ma ma­žiau.“

Ūki­nin­kas ne­abe­jo­ja, kad keis­ti kul­tū­rą ne­bus pa­pras­ta. Mat to­pi­nam­bai - tar­si krie­nai. Jų šak­nys įsisk­ver­bia gi­liai į že­mę ir nu­imant der­lių gum­bai iš­rau­na­mi, o ma­žo­sios šak­nys lie­ka ir au­gi­na nau­jus dai­gus. „To­pi­nam­bus au­gin­ti la­bai leng­va, ne­rei­kia daž­nos sė­jo­mai­nos, bet iš­nai­kin­ti su­nku. Esu gir­dė­jęs, kad žmo­nės net po ke­le­tą me­tų su­nkiai ko­vo­ja su įveis­tais to­pi­nam­bais ir daž­niau­siai pra­lai­mi tą ko­vą. Leng­viau­sia tai bū­tų da­ry­ti „iš­sik­vie­tus“ šer­nus - tie iš­knis­tų šak­ne­les, bet iš­pli­tus af­ri­ki­niam kiau­lių ma­rui šis bū­das ne­tin­ka“, – kal­bė­jo ūki­nin­kas.

Ma­žai supirkėjų

Pa­sak P. Tik­ne­vi­čiaus, teo­riš­kai iš hek­ta­ro ga­li­ma pri­kas­ti apie 40 to­nų gum­bų, ta­čiau Dzū­ki­jos že­mė ne­der­lin­ga, to­dėl čia pri­ka­sa­ma vos apie 10 to­nų iš hek­ta­ro.

Par­duo­ti der­lių Lie­tu­vo­je, anot ūki­nin­ko, su­dė­tin­ga, nes nė­ra di­des­nės to­pi­nam­bus per­dir­ban­čios įmo­nės. Anks­čiau me­džio­to­jai pirk­da­vo gum­bus šer­nams vi­lio­ti. Gy­ven­to­jai juos var­to­ja nuo dia­be­to, krau­ja­gys­lių li­gų, taip pat kai no­ri su­liek­nė­ti. Su­mal­tų to­pi­nam­bų traš­ku­čių mil­te­lius per­ka svei­kos gy­ven­se­nos pro­pa­guo­to­jai.

„To­pi­nam­bų gum­bai ir iš jų pa­ga­min­ti traš­ku­čiai lais­vi­na vi­du­rius, va­lo žar­ny­ną, to­dėl vai­ši­nant jais sve­čią bū­tų man­da­gu pers­pė­ti“, – ne­sa­va­nau­diš­kai pa­ta­rė pa­šne­ko­vas.

Traš­ku­čius ga­mi­na Bab­tų dar­ži­nin­kys­tės ins­ti­tu­tas. Šva­riai nu­plau­ti ir su­pjaus­ty­ti to­pi­nam­bų gum­bai džio­vi­na­mi karš­tu oru.

Pa­sak P. Tik­ne­vi­čiaus, anks­čiau ir Šven­čio­nė­lių vais­ta­žo­lių ga­myk­la ga­min­da­vo iš to­pi­nam­bų traš­ku­čius. Da­bar „Bir­žų duo­na“ per­ka jų mil­tus ir de­da į be­cu­krių ra­gai­šių teš­lą.

At­gra­so val­gy­mo įpročiai

„Žmo­nės, ne­pra­tę nuo vai­kys­tės prie to­pi­nam­bų, jų ir ne­val­go. Ta­čiau tai iš tie­sų vi­sa­ver­tės dar­žo­vės. Įpra­tu­sie­siems val­gy­ti nu­lup­tas bul­ves ir nu­skus­tas mor­kas to­pi­nam­bų gum­bai at­ro­do ne­es­te­tiš­ki ir su­nkiai nu­sku­ta­mi. Iš ti­krų­jų jų žie­vė yra pen­ke­rio­pai plo­nes­nė už bul­vių. To­dėl gum­bus už­ten­ka nu­plau­ti po te­kan­čiu van­de­niu ir ga­li­ma val­gy­ti ne­skus­tus ža­lius ar­ba ter­miš­kai ap­do­ro­tos – vir­tus, kep­tus ar troš­kin­tus“, - pa­sa­ko­jo P. Tik­ne­vi­čius.

Ki­ta ver­tus, anot pa­šne­ko­vo, dėl to, kad to­pi­nam­bų žie­vė plo­na, šak­nia­gum­bių ne­ver­ta il­gai lai­ky­ti sau­so­se šil­to­se pa­tal­po­se, an­traip grei­tai su­vys ir su­minkš­tės. Ge­riau­sia juos sau­go­ti vė­sio­je drėg­no­je pa­tal­po­je - taip ga­li­ma iš­lai­ky­ti vi­są žie­mą.

Pa­sak ūki­nin­ko, ši kul­tū­ra au­gi­na­ma Vo­kie­ti­jo­je ir kai ku­rio­se ki­to­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, ta­čiau val­gy­mo įpro­čiai vi­so­je Eu­ro­po­je pa­na­šūs, tad to­pi­nam­bai nė­ra po­pu­lia­rūs, nors di­des­niuo­se pre­ky­bos cen­truo­se jų ga­li­ma ras­ti. P. Tik­ne­vi­čiaus ži­nio­mis, Lie­tu­vo­je tik ke­li ūki­nin­kai au­gi­na to­pi­nam­bus.

No­rint im­tis šios kul­tū­ros au­gi­ni­mo vers­lo, rei­kia pa­si­rū­pin­ti vė­si­na­mais san­dė­liais ir že­mės ūkio tech­ni­ka. Tin­ka ir bul­vių so­di­ni­mo bei ka­si­mo ma­ši­nos, bet įpras­tus bul­vių kom­bai­nus to­pi­nam­bų šak­nia­gum­biai ga­li už­kimš­ti, nes jie au­ga glau­des­niais kel­mais, ap­li­pę ap­link ko­tą, o ne pa­skli­dę kaip bul­vių ke­rai.

Fak­tai

To­pi­nam­bai (bul­vi­nės sau­lėg­rą­žos, žie­mi­nės bul­vės, Je­ru­za­lės ar­ti­šo­kai) – iš Šiau­rės Ame­ri­kos ki­lęs ar­ti­šo­kų ir sau­lėg­rą­žų hib­ri­das. Į Eu­ro­pą pa­te­ko XVII am­žiaus pir­mo­je pu­sė­je. Grei­tai pa­pli­to Pra­ncū­zi­jo­je ir Ita­li­jo­je, ta­čiau XVIII am­žiu­je, iš­po­pu­lia­rė­jus bul­vėms, su­si­do­mė­ji­mas to­pi­nam­bais su­ma­žė­jo. Pa­sta­rai­siais me­tais dėl dau­ge­lio ver­tin­gų sa­vy­bių jais vėl pra­de­da­ma do­mė­tis.

To­pi­nam­bai nuo ki­tų šak­nia­vai­sių ski­ria­si spe­ci­fi­ne su­dė­ti­mi: tu­ri daug inu­li­no ir fruk­too­li­go­sa­cha­ri­dų (dau­gu­ma šak­nia­vai­sių – krak­mo­lo). Gum­buo­se gau­su ka­lio ir ki­tų bio­lo­giš­kai ak­ty­vių kom­po­nen­tų: skai­du­li­nių me­džia­gų, mi­ne­ra­li­nių drus­kų, B ir C gru­pės vi­ta­mi­nų, pek­ti­nų, ami­no rūgš­čių.

To­pi­nam­bai ne­kau­pia ni­tra­tų, su­nkių­jų me­ta­lų ir ra­dioak­ty­vių­jų ele­men­tų.

Tin­ka val­gy­ti ža­lius, ga­min­ti sa­lo­tas, kep­ti ir troš­kin­ti.

Par­eng­ta pa­gal dr. An­ta­no SVIRS­KIO pub­li­ka­ci­ją

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vika  193.219.130.163 2015-09-17 09:29:57
Piktžolės ir neskanūs. Valyti sunku. Plinta kaip maras
0 2  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami