Triukšmas namuose – praeitis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-24 14:22
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-24 14:22
homelet.co.uk nuotrauka
Tech­no­lo­gi­jų am­žiu­je di­džiau­sia ver­ty­be tam­pa ra­my­bė. Nes triukš­mas at­ei­na per sie­nas, lan­gus, du­ris, skver­bia­si iš gat­vės, iš kai­my­nų bu­to. Spe­cia­lis­tai sa­ko, kad to­kios prob­le­mos ga­li iš­tik­ti tiek dėl pro­jek­tuo­to­jų, tiek dėl sta­ty­bi­nin­kų, tiek ir dėl pra­stų me­džia­gų nau­do­ji­mo. 

No­rint iš­veng­ti svei­ka­tą ža­lo­jan­čio triukš­mo, re­ko­men­duo­ja­ma pla­nuo­ti ir pro­jek­tuo­ti gar­so izo­lia­ci­ją dar prieš sta­tant pa­sta­tą.

Kai­na nu­sve­ria kokybę

Dau­ge­liui šiuo­lai­ki­nių būs­to pir­kė­jų svar­biau­sias ak­cen­tas yra kai­na. Taip pat pa­gei­dau­ja­ma, kad bu­tas bū­tų erd­vus, gra­žus. Ta­čiau daž­nai už­mirš­ta­ma at­siž­velg­ti į tai, kad ne vi­si pa­sta­tai yra izo­liuo­ti nuo triukš­mo. „No­rint ap­si­sau­go­ti nuo triukš­mo, apie jo su­val­dy­mą rei­kia gal­vo­ti dar pro­jek­tuo­jant pa­sta­tą. O da­bar prob­le­mos spren­džia­mos tik ta­da, kai žmo­nės ap­si­gy­ve­na nau­juo­se na­muo­se, kai jo ne­be­pers­ta­ty­si, – sa­ko sta­ty­bų bend­ro­vės „Con­res­ta“ di­rek­to­rius Lu­kas Lau­kai­tis. – Ga­li bū­ti, kad pro­jek­tuo­to­jai ne­tu­ri lai­ko ir to­dėl ne­spren­džia triukš­mo prob­le­mų – kon­cen­truo­ja­si į kom­for­tą, to­dėl ne­ieš­ko spren­di­mų. Gar­so izo­lia­ci­jos klau­si­mas yra silp­no­ji pro­jek­tų vie­ta.“

Skir­tin­gam triukš­mui slo­pin­ti – skir­tin­gos medžiagos

Gar­sas sklin­da dviem bū­dais – oru ir pa­čia kons­truk­ci­ja – taip va­di­na­mas smū­gi­nis triukš­mas. Kaip sa­kė L. Lau­kai­tis, smū­gi­nį triukš­mą rei­kia izo­liuo­ti spe­cia­liai tam pri­tai­ky­ta mi­ne­ra­li­ne va­ta. O oru sklin­dan­tį triukš­mą rei­kia izo­liuo­ti ma­sy­vio­mis kons­truk­ci­jo­mis. Oru sklin­dan­čiam gar­sui su­val­dy­ti tu­ri bū­ti nau­do­ja­mos ma­sy­ves­nės kons­truk­ci­jos, sie­nos, ski­rian­čios bu­tus, tu­ri bū­ti pa­kan­ka­mai sto­ros.

Pro­jek­tą rei­kia de­rin­ti prie vie­tos, ku­rio­je bus pastatas

Anot pa­šne­ko­vo, no­rint su­val­dy­ti triukš­mą, sklin­dan­tį iš gat­vės, svar­biau­siai at­siž­velg­ti į vie­tą, ku­rio­je pa­sta­tas bus pa­sta­ty­tas. „Pro­jek­tuo­jant pir­miau­siai rei­kia įver­tin­ti, kur na­mas sto­vės. Ar jis sto­vės prie jud­rios gat­vės, ma­gis­tra­lės, kur triukš­mas di­de­lis, ar miš­ke, kur ty­lu, ra­mu – svar­bu jo vie­ta ir ap­lin­ka. Nu­sta­čius vie­tą, jau ga­li­ma pri­im­ti spren­di­mus. Jei­gu na­mas sto­vės prie ma­gis­tra­lės – tuo­met bū­tų ga­li­ma įreng­ti akus­ti­nę sie­ną, ku­ri izo­liuo­tų triukš­mą. Taip pat ga­li­ma pa­ties na­mo fa­sa­do izo­lia­ci­ja – po fa­sa­do plokš­tė­mis ga­li­ma dar su­mon­tuo­ti pa­pil­do­mas stik­lo plokš­tes, ku­rios taip pat su­lai­ko gar­są“, – sa­kė L. Lau­kai­tis.

Alinos Ožič nuotrauka.

La­biau­siai triukš­mas sklin­da ven­ti­lia­ci­jos šachtomis

Pro­jek­tuo­jant pir­miau­siai rei­kia at­siž­velg­ti į tas vie­tas, ku­rios yra silp­niau­sios, t. y. ku­rio­mis gar­sas ga­li sklis­ti lais­vai. Tai lan­gai, ven­ti­lia­ci­jos šach­tos, ne­san­da­rios du­rys, plo­nos sie­nos ar per­dan­gos.

„Tar­kim, vie­na iš jų yra sa­ni­ta­ri­niai maz­gai, kur pra­ei­na ven­ti­lia­ci­jos šach­tos. Per jas la­biau­siai triukš­mas ir sklin­da pa­sta­to vi­du­je. To­dėl pro­jek­tuo­jant rei­kia at­siž­velg­ti, kad jos ne­si­ri­bo­tų ir bū­tų kuo to­liau nuo va­di­na­mų­jų ra­mių­jų zo­nų – mie­ga­mų­jų, sve­tai­nių. Šiuo me­tu di­džiu­lė prob­le­ma yra ta, kad kiek­vie­nas žmo­gus pro­jek­tuo­ja­si in­di­vi­dua­liai ir vie­nas maz­gą da­ro vie­no­je pu­sė­je, ki­tas – ki­to­je. Tai­gi pro­jek­tuo­jant rei­kia la­bai di­de­lį dė­me­sį skir­ti pa­sta­to iš­pla­na­vi­mui. Iš­pla­na­vi­mas tu­ri bū­ti toks, kad kuo ma­žiau kil­tų prob­le­mų“, – pa­ta­rė L. Lau­kai­tis.

Kuo dau­giau stik­lo pa­ke­tų lan­ge – tuo ge­res­nė izoliacija

Ne­pai­sant to, kad na­mas pa­sta­ty­tas, o pro­jek­te ne­bu­vo at­siž­velg­ta į ga­li­mas triukš­mo prob­le­mas, su­tei­kia vil­ties L. Lau­kai­tis, su­val­dy­ti jį ga­li­ma ir ki­to­kiais bū­dais. Jo žo­džiais, iš iš­orės sklin­dan­tį triukš­mą su­lai­ky­ti ga­li ko­ky­biš­ki lan­gai. Kaip ir vi­so­se mon­ta­vi­mo sri­ty­se, ne­tei­sin­gas lan­gų mon­ta­vi­mas taip pat tu­ri įta­kos triukš­mo pra­lai­du­mui. Mon­tuo­jant lan­gus yra sta­to­mos mon­ta­vi­mo ka­la­dė­lės, ant ku­rių ir sta­to­mi lan­gai. Tuo­met purš­kia­ma mon­ta­vi­mo pu­to­mis. Anot pa­šne­ko­vo, jei­gu tos ka­la­dė­lės vė­liau ne­iši­ma­mos, tai ga­li­ma teig­ti, kad gar­so pra­lai­du­mas pa­di­dė­ja apie de­šimt pro­cen­tų. Bet vis tik pa­grin­di­nė prie­žas­tis sly­pi pa­čia­me pro­duk­te – stik­lų kie­ky­je.

Se­nuo­se na­muo­se triukš­mas ra­dia­to­riais vis tiek sklis

Ki­ta silp­no­ji būs­to vie­ta, per ku­rią ga­li sklis­ti gar­sas – ra­dia­to­riai ir jų pe­rė­ji­mo an­gos iš bu­to į bu­tą. Pa­sak L. Lau­kai­čio, se­nuo­se na­muo­se su­val­dy­ti triukš­mą, sklin­dan­tį per šį prie­tai­są, pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma.

„Se­nuo­se na­muo­se anks­čiau bū­da­vo įdie­gia­ma vien­vamz­dė ar­ba dvi­vamz­dė ra­dia­to­rių sis­te­ma, ku­rio­je vamz­dis kil­da­vo nuo pir­mo­jo iki pa­sku­ti­nio aukš­to. To­kios kons­truk­ci­jos ra­dia­to­rius rei­kė­tų pa­pil­do­mai ap­šil­tin­ti va­di­na­mai­siais ke­va­lais. Bet tai bū­tų tik pats vamz­dis. Ra­dia­to­riaus vi­du­je – van­duo. O per van­de­nį gar­sas per­si­duo­da taip pat, kaip ir per me­ta­lą. Gal ne taip stip­riai, bet vis tiek. Tad per ra­dia­to­rius triukš­mo pra­ktiš­kai jau ne­iš­veng­sit. Rei­kė­tų per­da­ri­nė­ti vi­są sis­te­mą. Bet tai jau la­biau ap­si­mo­kė­tų na­mą nu­griau­ti nei re­no­vuo­ti“, – tei­gė įmo­nės va­do­vas.

Nau­juo­se na­muo­se, anot jo, vi­si vamz­dy­nai ei­na ko­ri­do­riu­mi ir iš jo at­ve­da­mi į kiek­vie­ną bu­tą at­ski­rai. Tad šiuo at­ve­ju to­kios prob­le­mos ne­bė­ra.

Plo­nes­nė sie­na – dau­giau triukšmo

Tau­py­da­mi erd­vę žmo­nės ne­re­tai iš­ker­ta da­lį sie­nos. Ne­ga­na to, kad triukš­mas jau ir taip pa­di­dė­ja, kai ku­rie įsi­gud­ri­na įmon­tuo­ti į sie­ną įvai­riau­sios tech­ni­kos. „Pa­vyz­džiui, kai ku­rie gy­ven­to­jai no­rė­da­mi tu­rė­ti dau­giau vie­tos, įmon­tuo­ja į sie­ną van­dens tal­pas. Na­tū­ra­lu, kad su­plo­nė­jus sie­nos kons­truk­ci­jai kai­my­nai gir­di lei­džia­mą van­de­nį. To­dėl no­rint iš­veng­ti triukš­mo vi­du­je, jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma plo­nin­ti sie­nų – ma­sy­vios sie­nos slo­pi­na sklin­dan­čio gar­so ban­gas. Kuo sto­res­nė sie­na, kuo ji tan­kes­nė, tuo gar­sas sklis ma­žiau“, – ak­cen­ta­vo L. Lau­kai­tis.

Pa­sak jo, jei­gu kai­my­nas jau yra su­plo­ni­nęs sie­nas, tai pro­tin­giau­siai bū­tų, kad sie­ną izo­liuo­tų jis. Ki­tas va­rian­tas – izo­liuo­ti sie­ną pa­tiems. Bet na­tū­ra­lu, kad tuo­met teks sie­ną sto­rin­ti sa­vo būs­to plo­to sąs­kai­ta.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
saulius is zadeikiu  82.135.206.15 2015-06-25 11:13:52
pagaliau ir mano fotke idejo
5 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami