Tvirtos tvoros tvėrimo ypatumai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-17 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-17 06:00
Medinės tvoros dažymą iš dar vieno buities rūpesčio galima paversti šeimos savaitgalio pramoga. LŽ archyvo nuotrauka
"Gy­ve­no, kol tvo­ras su­kū­re­no" – ši liau­dies iš­min­tis ne iš pirš­to lauž­ta. Anais lai­kais var­gin­gi vals­tie­čiai, pri­trū­kę mal­kų, per il­ges­nę žie­mą iš­ties su­pleš­kin­da­vo tvo­ras, o at­ėjus pa­va­sa­riui pra­šy­da­vo po­nų leis­ti miš­ke pri­si­kirs­ti me­die­nos nau­joms tver­ti.

Iki šiol me­di­nės tvo­ros – vie­nos po­pu­lia­riau­sių tiek prie nau­jų in­di­vi­dua­lių na­mų, tiek se­no­se au­ten­tiš­ko­se kai­mo so­dy­bo­se. Vie­nos jos la­biau tin­ka­mos ten, kur drėg­na, ki­tos ne to­kios at­spa­rios ap­lin­kos po­vei­kiui, bet už­tat pi­ges­nės.

Ked­ras - patvariausias

Kaip tei­gia dai­li­dės, pats tin­ka­miau­sias me­dis tvo­roms tver­ti yra rau­do­na­sis ked­ras. Tai op­ti­ma­li me­die­na, tvir­tes­nė net už bal­to­jo ked­ro. Ki­ta ver­tus, ir vie­na, ir an­tra tu­ri pui­kią na­tū­ra­lią ap­sau­gą nuo ap­lin­kos po­vei­kio ir pu­vi­mo, nes iš­ski­ria na­tū­ra­lų alie­jų. Pa­si­ro­do, ked­rų me­die­no­je gau­su rie­ba­li­nių jun­gi­nių.

„Jei ieš­ko­te pi­ges­nės tvo­ros, rin­ki­tės slė­giu ap­do­ro­tą me­die­ną. Ta­čiau pa­gal il­gaam­žiš­ku­mą ir ko­ky­bę ji nė iš to­lo ne­pri­lygs ked­rui. Šiaip ar taip, kad ir ko­kią me­die­ną pa­si­rink­tu­mė­te, ją rei­kia pri­žiū­rė­ti ir par­uoš­ti drėg­na­jam me­tų lai­ko­tar­piui, ki­taip me­di­nė tvo­ra spar­čiai pus. Tai di­džiau­sias jos mi­nu­sas. Pri­žiū­ri­ma me­di­nė tvo­ra ga­li puo­šti so­dy­bą ke­lis de­šimt­me­čius, o tin­ka­mai ne­tvar­ko­ma, ne­imp­reg­nuo­ja­ma la­bai grei­tai pra­ras akiai pa­trauk­lią iš­vaiz­dą. Pen­ke­ri me­tai – ir su­pus“, - aiš­ki­no tvo­rų meis­tras Eu­ge­ni­jus Girs­tu­tis.

Jo nuo­mo­ne, mū­sų kraš­te me­dis bu­vo, yra ir bus po­pu­lia­rus, nes aso­ci­juo­ja­si su ši­lu­ma, jau­ku­mu ir sve­tin­gu­mu. Me­die­na pa­brė­žia kla­si­ką, pa­gy­vi­na ir pa­gra­ži­na so­dy­bą. Be to, ji yra šiek tiek pi­ges­nė nei ki­tos me­džia­gos, nors kai­na ski­ria­si ne­daug.

Bes­pal­vis la­kas netinka

Di­džiau­sias me­di­nės tvo­ros prieš­as - drėg­mė. Van­duo pa­žei­džia me­die­nos struk­tū­ri­nį vien­ti­su­mą, ta­da ji ima trū­ki­nė­ti, de­for­muo­tis. Ge­ra prie­mo­nė nuo drėg­mės per­tek­liaus - van­de­niui ne­lai­dus her­me­ti­kas. Jis sau­go me­di­nę tvo­rą ir nuo aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros bei ul­tra­vio­le­ti­nių (UV) spin­du­lių. Dau­gu­ma her­me­ti­kų pa­si­žy­mi il­gaam­žiš­ku­mu, nes yra ga­mi­na­mi nau­do­jant si­li­ko­ną. Ta­čiau tin­ka­mai sa­vo funk­ci­ją at­lie­ka ir la­tek­so her­me­ti­kai.

Svar­bu ži­no­ti, jog her­me­ti­kai ne tik sau­go me­dį, bet ir su­tei­kia jam spal­vą. Tad jei ne­no­ri­te, kad švie­si me­die­na, ap­do­ro­ta šiuo mi­ši­niu, pa­tam­sė­tų, rei­kė­tų nau­do­ti ne­utra­lios spal­vos her­me­ti­ką. Jis iš­sau­go na­tū­ra­lią me­džio spal­vą.

Šią prie­mo­nę ga­li­ma tep­ti ir ant im­preg­nuo­tos ar­ba nu­da­žy­tos me­die­nos, ir ant ne­baig­tos ap­do­ro­ti. Van­de­niui ne­pra­lai­dų her­me­ti­ką ne­sun­ku nu­va­ly­ti še­pe­čiu.

„Tvo­rą nuo van­dens po­vei­kio taip pat sau­go drėg­mei at­spa­rūs da­žai. Dar vie­nas bū­das ap­sau­go­ti ją nuo pu­vi­mo – vaš­ka­vi­mas. Pa­ta­riu nie­ka­da ne­nau­do­ti bes­pal­vio la­ko lau­ke, taip pat ir me­di­nei tvo­rai. Jis ne­ap­sau­go nuo UV spin­du­lių, to­dėl po ku­rio lai­ko me­die­na ima tam­sė­ti, ant jos at­si­ran­da juo­dų dė­mių. Tvo­rai da­žy­ti tin­ka tik spal­vo­ti da­žai. Mėgs­tan­tie­ji na­tū­ra­lu­mą da­bar tu­ri di­des­nį nei bet ka­da pa­si­rin­ki­mą. Vie­nas to­kių - li­nų sė­me­nų alie­jaus da­žai“, - kal­bė­jo E. Girs­tu­tis.

Ren­kan­tis da­žus svar­biau­sia, anot pa­šne­ko­vo, – stip­ri ir veiks­min­ga jų ap­sau­ga. Ko­ky­biš­kų da­žų ga­min­to­jai pa­pras­tai nu­ro­do, koks mi­ni­ma­lus pro­duk­to kie­kis tu­ri su­si­ger­ti į kvad­ra­ti­nį me­trą me­die­nos, kad bū­tų už­ti­krin­ta jos ap­sau­ga nuo ža­lin­go ap­lin­kos po­vei­kio.

Plas­ti­kas be­veik amžinas

Jei sa­vi­nin­kas bai­mi­na­si rū­pes­čių dėl me­di­nės tvo­ros, jis ga­li rink­tis pa­sta­ruo­ju me­tu sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vė­se pa­si­ro­džiu­sią al­ter­na­ty­vą - iš me­ta­lo pa­ga­min­tą me­di­nės tvo­ros im­ita­ci­ją. Tie­sa, me­ta­li­nę tvo­rą, kaip pa­žy­mi spe­cia­lis­tai, pir­mą kar­tą pri­va­lo­ma da­žy­ti itin ko­ky­biš­kai, mil­te­li­niu da­žy­mu.

„Me­ta­li­nės dai­ly­len­tės ne­daug bran­ges­nės už me­di­nes, bet jų ne­rei­kia kas ke­le­rius me­tus at­nau­jin­ti ar per­da­žy­ti. Ka­dan­gi kai­nos skir­tu­mas la­bai ne­di­de­lis, in­ves­ti­ci­jos ne­tru­kus at­si­per­ka. To­dėl veng­da­mi rū­pes­čių kai ku­rie žmo­nės ren­ka­si me­ta­li­nes me­džio im­ita­ci­jas. Ži­no­ma, pri­ėjus ar­čiau ma­ty­ti, kad tvo­ra me­ta­li­nė, bet žiū­rint nuo gat­vės ji at­ro­do vi­sai kaip me­di­nė“, - pa­žy­mė­jo sta­ty­bi­nė­mis me­džia­go­mis pre­kiau­jan­čios įmo­nės kon­sul­tan­tas Min­dau­gas Ge­cas.

Tiems, kam tvo­ros funk­cio­na­lu­mas, pa­pras­tas ir pi­gus įren­gi­mas yra svar­biau ne­gu es­te­ti­ka, ga­li rink­tis ir iš anks­to par­uoš­tus me­ta­li­nius ar­ba me­di­nius sky­dus. Jais daž­niau­siai apt­ve­ria­mi pra­mo­ni­niai ob­jek­tai, bet nie­kas ne­drau­džia taip ap­juos­ti, lai­kan­tis nor­ma­ty­vų, ir gy­ve­na­mo­sios te­ri­to­ri­jos.

„Daug in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kų dėl il­gaam­žiš­ku­mo ir pa­tva­ru­mo la­bai ver­ti­na plas­ti­ki­nes tvo­ras, ku­rios ir po pu­sės am­žiaus at­ro­dys be­veik ne­pa­si­kei­tu­sios. Jos at­spa­rios ul­tra­vio­le­ti­niams spin­du­liams, drėg­mei, ne­blun­ka ir ne­pū­va. Rū­džių ant to­kių tvo­rų taip pat ne­at­si­ras. Svar­bu ir tai, kad jas pa­pras­ta mon­tuo­ti - kie­mus už­sit­ve­ria net sta­ty­bi­nin­ko įgū­džiais ne­ga­lin­tys pa­si­gir­ti nau­ja­ku­riai“, - pa­ti­ki­no M. Ge­cas.

Ži­no­ma, at­sa­kin­gas dar­bas ne tik pa­si­rink­ti tvo­rą, bet ir tin­ka­mai ją su­mon­tuo­ti. Net ir tuo at­ve­ju, jei tvo­ra pa­ga­min­ta iš ko­ky­biš­kų me­džia­gų, ga­li­ma ap­si­rik­ti ją sta­tant. Ne­ly­giai su­mon­tuo­ta ir silp­nai pri­tvir­tin­ta tvo­ra pra­dės virs­ti ant šo­no.

Pa­čios bran­giau­sios ir so­li­džiau­sios – kal­vių ran­kų dar­bo tvo­ros, ypač pa­gra­žin­tos įvai­riais or­na­men­tais. Jų kai­na pra­si­de­da nuo 200 li­tų už kvad­ra­ti­nį me­trą. Ki­taip sa­kant, yra net pen­kis­kart bran­ges­nės už pa­pras­tas me­di­nes ar me­ta­li­nių kons­truk­ci­jų tvo­ras. Tad ne­nuos­ta­bu, kad pra­ktiš­ki ir tau­pūs lie­tu­viai to­kias sta­to re­tai.

Lei­di­mo daž­niau­siai nereikia

Prieš apt­ve­riant sa­vo na­mą ar skly­pą pra­var­tu ži­no­ti ir ke­le­tą es­mi­nių tai­syk­lių bei įver­tin­ti, ar jū­sų su­pro­jek­tuo­tai tvo­rai ne­pri­reiks sta­ty­bos lei­di­mo. Kaip pa­žy­mi Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja, no­rint tver­ti tvo­rą, ku­rios aukš­tis - iki 1,8 me­tro, jo­kios sta­ty­bos lei­di­mo ir pro­jek­to ne­rei­kia. Tie­sa, ji tu­ri bū­ti tve­ria­ma ne­per­žen­giant sa­vi­nin­ko skly­po ri­bos.

Jei pla­nuo­ja­mos mon­tuo­ti tvo­ros aukš­tis di­des­nis, teks brai­žy­ti su­pap­ras­tin­tą sta­ty­bos pro­jek­tą. Pa­skui jį pa­ti­krins sa­vi­val­dy­bės įga­lio­tas at­sto­vas ir duos raš­tiš­ką pri­ta­ri­mą. Jei to­kią tvo­rą ke­ti­na­te sta­ty­ti prie pat kai­my­no te­ri­to­ri­jos ri­bos, iš anks­to tu­ri­te gau­ti jo pa­si­ra­šy­tą su­ti­ki­mą. Jei­gu tvo­ra sta­to­ma mies­te, taip pat rei­ka­lin­gas su­pap­ras­tin­tas pro­jek­tas.

„Išs­kir­ti­nai aukš­tų ir ak­li­nų tvo­rų na­mų šei­mi­nin­kai įsi­gei­džia re­čiau. Vis daž­niau ren­ka­ma­si mi­ni­ma­laus aukš­čio tvo­ras, skir­tas tik skly­po ri­bai pa­žy­mė­ti. Kai dėl sau­gu­mo per­ne­lyg ne­si­bai­mi­na­ma, ne­lie­ka pra­smės at­sis­kir­ti nuo pa­sau­lio pi­lies mū­rus pri­me­nan­čio­mis kons­truk­ci­jo­mis“, - svars­tė E. Girs­tu­tis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami