Tvora - gelbsti ar trukdo

PAULIUS UGIANSKIS 2007-12-11 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2007-12-11 00:00
Užuot stačius aukštas it uolos tvoras, kraštovaizdžio specialistai pataria rinktis ažūrinį variantą. LŽ archyvo nuotrauka
Pa­si­kei­tę san­ty­kiai su kai­my­nais vie­nus ver­čia at­si­ri­bo­ti tvo­ra, o ki­tus at­virkš­čiai - ją nu­griau­ti ir bend­rau­ti. LŽ do­mė­jo­si, ko­kie yra tvo­rų pra­na­šu­mai ir trū­ku­mai.

Kraštovaizdžio specialistų teigimu, tvora aplinkai gali suteikti išskirtinumo ir saugumo įspūdį, tačiau gali ir iškreipti architektūrinius sprendimus ar net tapti konflikto tarp kaimynų priežastimi. Bet kuriuo atveju projektuojant tvorą būtina atsižvelgti į tam tikrus estetinius niuansus ir atitinkamas įrengimo taisykles.

Nuomonė "už" ir...

Vieni savo valdos be tvoros neįsivaizduoja, kitiems ši konstrukcija yra visiškai nereikalinga. Žvelgiant į naujai statomus individualius namus galima pastebėti tendenciją: vienur namus juosia aukštos it uolos tvoros, kitur - nedidelės dekoratyvinės tvorelės.

Vienoje sodų bendrijoje individualų namą pernai pasistatęs verslininkas Adomas Tamošaitis LŽ tikino neįsivaizduojantis komforto be kiemą juosiančios tvoros. Pašnekovo teigimu, medinė tvora aplinkai suteikia daugiau individualumo ir grožio.

"Pasistatę namą iš pradžių su žmona svarstėme, ar verta kiemą apjuosti beveik 2 metrų aukščio tvora. Pasitarę su architektu supratome, jog be tvoros aplinka atrodys nykiai ir pernelyg viešai. O mes norėjome daugiau privatumo", - sprendimą juosti tvorą motyvavo verslininkas.

A.Tamošaitis pasakojo, kad dabar namą juosia 1,8 metro aukščio medinė tvora, kuri iškart aplinkai suteikė išskirtinumo. Tiesa, daugiausia problemų verslininkui kilo ieškant meistrų, sutinkančių 6 arų sklypą apjuosti tvora. "Darbininkus radau gal tik iš kokio 7 karto. Iki tol visi, išgirdę kokio dydžio sklypą reikės aptverti, šio darbo nenorėjo imtis. Aiškino, neva jiems neapsimoka imtis, jų teigimu, nedidelio užsakymo. Gerai, kad tokie jauni vyrukai iš provincijos sutiko mums padėti", - sakė A.Tamošaitis.

... "prieš"

Kitas sostinės pakraštyje individualų namą pasistatęs verslininkas Gediminas Grigaitis LŽ tikino, jog nė už ką savo kiemo nejuostų tvora. Jo nuomone, tvora izoliuoja namą nuo aplinkos, tarsi įspraudžia pastatą į uždarą erdvę. G.Grigaitis teigė, kad sprendimas statyti tvorą suteiktų didelį diskomfortą.

"Gyventojams, kurie nesutaria su kaimynais, gal ir pravartu savo valdas tverti tvora, tačiau mano atveju tai netaikoma. Puikiai su jais sutariu, todėl nematau reikalo slėptis už didžiulės tvoros, kaip dabar yra madinga. Šiuo atveju kur kas geriau ir gražiau atrodytų dekoratyviniai augalai ar krūmai, augantys vietoj medinės ar metalinės tvoros", - įsitikinęs G.Grigaitis.

Konfliktų objektas

Pasistatyti tvorą nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti. Šis statinys negali būti bet kokio dydžio, o įrengimą neretai privalu suderinti su atitinkamomis institucijomis. Tai ypač aktualu sodo bendrijų gyventojams. Beje, dėl tvorų sodo bendrijų gyventojai dažnai įsivelia į tarpusavio konfliktus.

Atskirti sodo sklypą nuo šalia esančio sklypo tvora arba gyvatvore galima raštiškai susitarus, o, kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija - esant sodininkų bendrijos valdymo organo sutikimui. Jei sodo bendrijos taisyklėse yra numatyta, kad tvora negali būti aukštesnė nei 50 cm, arba numatyti kokie nors kiti apribojimai, privalu jomis vadovautis tenkinant viešąjį interesą. Statyti aukštesnę, nei yra leidžiama, tvorą galima tik gavus daugumos sodų bendrijos narių sutikimą, kurį patvirtintų sodų bendrijos pirmininkas.

Tvora pagal aplinkybes

Kraštovaizdžio specialistė Gintarė Kuklytė renkantis tvorą patarė neskubėti ir gerai viską apgalvoti. Moteris įsitikinusi, kad prieš statant tvorą reikia įvertinti daugelį išorinių aplinkybių. Ji sutiko, kad ne visus gyvenamuosius kiemo plotus racionalu aptverti, tačiau yra ir tokių vietų, kur tvoros tiesiog būtinos.

Pasak G.Kuklytės, šiandien saugumo poreikis verčia žmones statyti aukštesnes, ne ažūrines tvoras, įrengti rakinamus vartelius, automatinius vartus automobiliams.

Jei išorinis vaizdas palankus, tada tiesiog privalu leisti tam vaizdui patekti į privačią erdvę sumažinant tvoros aukštį ar pasirenkant ažūrinį variantą.

Gražu, jei fasadinę sklypo dalį riboja kuo atviresnė tvora. Tokiu atveju praeiviai gali grožėtis tvarkinga aplinka. Tačiau, jei sklypas yra prie triukšmingo kelio, verta statyti vadinamąją tvorą-ekraną ir taip apsisaugoti nuo išorinio triukšmo.

"Uždaresnė tvora labiau saugos kiemo privatumą nuo nepageidaujamų žvilgsnių. Beje, gaunamas puikus derinys, kai geometrines tvoros formas natūraliai pridengia dekoratyviniai sodo augalai", - aiškino kraštovaizdžio specialistė.

Renovavimo subtilybės

Tvora - ilgalaikis statinys. Nepaisant to, iš kokių medžiagų ji pagaminta, rekomenduojama dėmesį tvoroms skirti nuolat. Tiesa, jeigu namą ketinate griauti ar sklype planuojate kitus stambius statybos darbus, tvorų rekonstravimo klausimus galite pamiršti. Daugeliu kitų atvejų estetiška ir kokybiška tvora papuoš privačią valdą, paslėps namo trūkumus ir padidins kiemo saugumą.

"Tvoros renovacija - tai ilgas ir gana brangus darbas, dažnai užtrunkantis net visą sezoną. Todėl mano patarimas būtų toks - renovavimo darbus būtina suplanuoti nuo pat ankstyvo pavasario", - patarimais dalijosi G.Kuklytė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami