Tyrimas: daugiabučių renovacijai dažniausiai pritaria mamos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-02 19:21
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-02 19:21
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
65 proc. Lie­tu­vos na­mų šei­mi­nin­kių ir į mo­ti­nys­tės at­os­to­gas iš­ėju­sių mo­te­rų su­tik­tų re­no­vuo­ti sa­vo dau­gia­bu­čio bu­tą ar­ba pa­tar­tų tai pa­da­ry­ti sa­vo šei­mos na­riams. Ma­žiau­siai po­zi­ty­viai re­no­va­ci­jos at­žvil­giu, kaip ir anks­čiau, iš­li­ko nu­si­tei­kę pen­si­nin­kai. Iš jų re­no­vuo­ti sa­vo būs­tą su­tik­tų šiek tiek dau­giau nei 40 pro­cen­tų. To­kie duo­me­nys pa­aiš­kė­jo Šiau­lių ban­ko už­sa­ky­mu ty­ri­mų bend­ro­vei „Vil­mo­rus“ at­li­kus vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­są.

Apk­lau­sus di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se gy­ve­nan­čius lie­tu­vius pa­aiš­kė­jo, kad be­veik pu­sė iš jų (49 proc.) pri­ta­ria re­no­va­ci­jai, o dar trys pro­cen­tai kol kas yra ne­ap­sisp­ren­dę. La­biau­siai at­nau­jin­ti dau­gia­bu­čius yra nu­si­tei­kę Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio gy­ven­to­jai (54 proc.), o ma­žiau­siai – gy­ve­nan­tys kai­me (46 proc.).

„Kaip ban­kas, į ku­rį krei­pia­si di­džio­ji da­lis gy­ven­to­jų nu­spren­du­sių mo­der­ni­zuo­ti sa­vo būs­tą, ga­li­me pa­tvir­tin­ti, kad su­si­do­mė­ju­sių­jų skai­čius kiek­vie­nais me­tais au­ga, o ne­pag­rįs­tų bai­mių, ku­rios bu­vo gir­di­mos re­no­va­ci­jos pro­jek­to pra­džio­je, vis ma­žė­ja. Prieš ke­le­rius me­tus sa­vo būs­tą at­nau­jin­ti no­rė­jo vos apie treč­da­lis lie­tu­vių, o pa­sta­ruo­sius ke­lis me­tus šis skai­čius spar­čiai au­ga“, – tei­gė Šiau­lių ban­ko ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vas Vy­tau­tas Si­nius.

Pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ku­ri ver­čia gy­ven­to­jus su­si­mąs­ty­ti apie būs­to mo­der­ni­za­vi­mą, yra pa­ska­ta mo­kė­ti ma­žes­nes šil­dy­mo sąs­kai­tas. To­kį re­no­va­ci­jos ar­gu­men­tą nu­ro­dė net 78 proc. apk­laus­tų­jų. An­tras pa­gal po­pu­lia­ru­mą mo­ty­vas – efek­ty­ves­nis būs­tas (44 proc.). Be to, lie­tu­vius pra­dė­jo mo­ty­vuo­ti ne tik pra­ktiš­ki re­no­va­ci­jos pliu­sai, bet ir es­te­ti­niai – apie treč­da­lis res­pon­den­tų at­sa­kė, jog su­tik­tų re­no­vuo­ti būs­tą dėl gra­žes­nio na­mo eks­ter­je­ro. Šiek tiek dau­giau nei de­šim­ta­da­lį lie­tu­vių mo­der­ni­zuo­ti dau­gia­bu­tį pa­ska­tin­tų tei­gia­ma pa­žįs­ta­mų pa­tir­tis.

Pa­sak V. Si­niaus, nors in­for­ma­ci­jos apie re­no­va­ci­ją ir jos są­ly­gas per pa­sta­ruo­sius me­tus pa­teik­ta ne­ma­žai, vis dar yra žmo­nių, ku­rie tu­ri tam ti­krų ne­igia­mų nuo­sta­tų ar ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų su­si­ju­sių šia te­ma. Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, iš ne­su­tin­kan­čių re­no­vuo­ti būs­tą 64 proc. ma­no, jog to­kia in­ves­ti­ci­ja yra per bran­gi ir at­ei­ty­je ne­at­si­pirks, 25 proc. bi­jo sta­ty­bi­nio bro­ko, o 24 proc. tei­gia, jog ne­tu­ri pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos, kad ap­sisp­ręs­tų.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu yra pa­si­ra­šy­ta apie 481 ran­gos dar­bų su­tar­tis dėl dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos vi­so­je Lie­tu­vo­je. Iš jų be­veik pu­sė, t. y. 210 pa­si­ra­šy­tos su Šiau­lių ban­ku, o šių su­tar­čių bend­ra su­ma vir­ši­ja 110 mln. li­tų.

Rep­re­zen­ta­ty­vi Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­sa at­lik­ta 2014 m. ge­gu­žės mė­ne­sį. Jos me­tu apk­laus­ta 1002 vy­res­ni ne­gu 18 me­tų ša­lies gy­ven­to­jai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
per brangi renovacija  212.117.23.49 2014-06-07 20:48:42
zmones pinigu neturi.ir euras ir renovacija perdaug musu kisenem.ir brangi renovacija.balkona istiklint2000kaina.o renovacija5000.tai dvigubai brangiau.zmones supraato kad neapsimoka lyst i skolas del plokstes ant sienu
2 1  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami