Tyrimas: „žiūriu, kada noriu“ paslauga tradicinės televizijos kol kas neišstums

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-16 09:54
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-16 09:54
pixabay.com nuotrauka
Pa­na­šu, kad lai­kai, kuo­met te­le­vi­zi­jos žiū­rė­ji­mas reiš­kė sė­dė­ji­mą sve­tai­nė­je ir prog­ra­mos lau­ki­mą nu­sta­ty­tu me­tu – jau pra­ei­ty­je. 

Ty­ri­mas at­sklei­dė, kad dau­giau nei pu­sė lie­tu­vių nau­do­ja­si „žiū­riu, ka­da no­riu“ (angl. – Vi­deo on De­mand, VOD) tech­no­lo­gi­ja. Vis dėl­to, net 85 proc. mū­sų ša­lies gy­ven­to­jų kol kas ne­ke­ti­na at­si­sa­ky­ti ir įpras­tos – ka­be­li­nės ar pa­ly­do­vi­nės – te­le­vi­zi­jos, ro­do rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Niel­sen“ at­lik­tas ty­ri­mas.

„Nors 56 proc. lie­tu­vių nau­do­ja­si VOD tie­kė­jų pa­slau­go­mis, o dau­giau nei treč­da­lis bent iš da­lies su­tin­ka, kad jos yra pi­ges­nės nei ka­be­li­nės ar pa­ly­do­vi­nės te­le­vi­zi­jos tie­kė­jų pa­slau­gos, pa­na­šu, kad VOD ar­ti­miau­siu me­tu dar ti­krai ne­užims įpras­tos te­le­vi­zi­jos vie­tos. Vos 15 proc. mū­sų ša­lies gy­ven­to­jų pla­nuo­ja at­si­sa­ky­ti ka­be­li­nės ar pa­ly­do­vi­nės te­le­vi­zi­jos tie­kė­jo pa­slau­gų“, – sa­ko As­ta Iva­naus­kie­nė, rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Niel­sen“ var­to­to­jų ty­ri­mų sky­riaus va­do­vė.

Ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nio žmo­gaus poreikius

At­lik­to ty­ri­mo duo­me­nys ro­do, kad dau­giau nei pu­sė ša­lies gy­ven­to­jų te­le­vi­zi­jos ir­/ar­ba VOD prog­ra­mas žiū­ri nau­do­da­mie­si ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos, o be­veik ket­vir­ta­da­lis – in­ter­ne­to tie­kė­jo pa­slau­go­mis. Pa­sta­ruo­ju as­pek­tu lie­tu­viai pa­ste­bi­mai len­kia ne tik lat­vius (2 proc.) ir es­tus (4 proc.), bet ir bend­rą ES vi­dur­kį (11 proc.).

„Žiū­riu, ka­da no­riu“ pa­slau­gos ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nio, nuo­lat sku­ban­čio var­to­to­jo po­rei­kius. Net treč­da­lis ša­lies gy­ven­to­jų jo­mis nau­do­ja­si kar­tą ar daž­niau per die­ną. Be­veik tiek pat – ma­žiau­siai kar­tą ar du per sa­vai­tę. Net trims ket­vir­ta­da­liams ša­lies gy­ven­to­jų – tai ga­li­my­bė mėgs­ta­mas te­le­vi­zi­jos prog­ra­mas ar fil­mus žiū­rė­ti jiems pa­to­giau­siu me­tu“, – aiš­ki­na A. Iva­naus­kie­nė.

Pa­sak jos, dau­giau nei pu­sė Lie­tu­vos var­to­to­jų iš da­lies ar­ba vi­siš­kai su­tin­ka, kad VOD pa­slau­gos su­tei­kia jiems ga­li­my­bę per­žiū­rė­ti ke­lias iš ei­lės lai­das ar se­ria­lų se­ri­jas bei, kad vie­nu me­tu jo­mis ga­li nau­do­tis ke­li šei­mos na­riai. Šios pa­slau­gos šiuo­lai­ki­niams var­to­to­jams pa­trauk­lios ir tuo, kad su­tei­kia dau­giau lais­vės ir ga­li­my­bę vie­nu me­tu da­ry­ti ke­lis da­ly­kus. VOD prog­ra­mas kom­piu­te­ry­je ar mo­bi­lia­ja­me įren­gi­ny­je žiū­ri ati­tin­ka­mai 85 ir 54 proc. apk­laus­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Jas žiū­rė­da­mi tuo pa­čiu me­tu in­ter­ne­te mėgs­ta nar­šy­ti 38 proc., o nau­do­tis so­cia­li­niais tink­lais – 32 proc. apk­lau­sos da­ly­vių.

Jei­gu ga­lė­tų – at­si­sa­ky­tų reklamų

Vis dėl­to di­džio­ji da­lis VOD pa­slau­gų var­to­to­jų Lie­tu­vo­je ne­igia­mai ver­ti­na rek­la­mas. Net 80 proc. be­si­nau­do­jan­čių­jų VOD pa­slau­go­mis pri­pa­žįs­ta, kad rek­la­mas no­rė­tų užb­lo­kuo­ti. Be­veik tiek pat žiū­ro­vų tei­gia, kad rek­la­mos juos bent iš da­lies blaš­ko, o trys iš ke­tu­rių – kad rek­la­mų me­tu pri­sta­to­mi pro­duk­tai, ku­rie jiems vi­siš­kai ar­ba iš da­lies ne­rei­ka­lin­gi.

Vis­gi 42 proc. VOD pa­slau­gų var­to­to­jų Lie­tu­vo­je grei­čiau­siai su­tik­tų ma­ty­ti rek­la­mas, jei­gu VOD tu­ri­nys bū­tų ne­mo­ka­mas. Be­veik treč­da­liui var­to­to­jų rek­la­mos taip pat vi­siš­kai ar­ba bent iš da­lies ne­truk­dy­tų, jei­gu jos bū­tų tik apie tuos pro­duk­tus, ku­riuos lie­tu­viai jau yra pir­kę anks­čiau.

Ty­ri­mą apie var­to­to­jų įpro­čius at­li­ko rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Niel­sen“. Jo me­tu 61 ša­ly­je in­ter­ne­tu bu­vo apk­laus­ta dau­giau nei 30 tūkst. var­to­to­jų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami