Už butą Vilniuje – ketvirtadalis darbingo gyvenimo

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-08-26 16:56
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-08-26 16:56
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
No­rint įsi­gy­ti stan­dar­ti­nį dvie­jų kam­ba­rių bu­tą Vil­niu­je, vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą gau­nan­čiam šio mies­to gy­ven­to­jui tek­tų dirb­ti 11 me­tų. Tai – ko­ne ket­vir­ta­da­lis lie­tu­vio dar­bin­go am­žiaus (nuo 16 iki 63 m.). Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mų por­ta­lo do­mop­lius.lt duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nė dvie­jų kam­ba­rių bu­to kai­na Vil­niu­je šiuo me­tu sie­kia 275 tūkst. li­tų, ar­ba 134 vil­nie­čio at­ly­gi­ni­mus.

Vie­no kvad­ra­ti­nio me­tro bu­to vi­du­ti­nė kai­na Vil­niu­je šiuo me­tu sie­kia 5 tūkst. li­tų, o vil­nie­čio at­ly­gi­ni­mas, re­mian­tis Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2060 li­tų. Tai reiš­kia, kad vie­no kvad­ra­ti­nio me­tro kai­na sos­ti­nė­je vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja dau­giau nei du vi­du­ti­niai Vil­niu­je dir­ban­čio as­mens at­ly­gi­ni­mai.

„Nors vil­nie­čių at­ly­gi­ni­mas – di­džiau­sias Lie­tu­vo­je, tai ne­pa­leng­vi­na jų ga­li­my­bių sa­vo mies­te įsi­gy­ti būs­tą. At­ly­gi­ni­mo ir bu­to kai­nos san­ty­kis sos­ti­nė­je – ne­pa­lan­kes­nis, pa­ly­gin­ti su ki­tais mies­tais. Pa­vyz­džiui, Kau­ne vi­du­ti­niš­kai už­dir­ba­ma be­veik 300 li­tų per mė­ne­sį ma­žiau, ta­čiau ne­kil­no­ja­mo tur­to kai­nos šia­me mies­te – ko­ne dvi­gu­bai ma­žes­nės nei sos­ti­nė­je”, - sa­ko Eval­das Nar­bun­to­vi­čius, do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vas.

Pa­sak ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­to, sie­kiant įsi­gy­ti nau­jos sta­ty­bos dvie­jų kam­ba­rių būs­tą, vil­nie­čiui tek­tų dirb­ti be­veik 2,5 me­tų il­giau nei dėl se­nos. Nau­jos sta­ty­bos dvie­jų kam­ba­rių bu­tas Vil­niu­je šiuo me­tu vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja apie 300 tūkst. li­tų ar­ba dau­giau nei 12 me­tų kaup­tų vil­nie­čio at­ly­gi­ni­mų, o se­nos – apie 240 tūkst. li­tų, tai yra be­veik 10 me­tų sos­ti­nės gy­ven­to­jo už­dar­bio.

Ta­čiau E. Nar­bun­to­vi­čius pa­žy­mi, kad no­rė­da­mas įsi­gy­ti bu­tą, vil­nie­tis iš tie­sų tu­rė­tų dirb­ti dar ke­liais me­tais il­giau, nes dau­giau nei 30 proc. pa­ja­mų jis iš­lei­džia mo­kes­čiams, mais­tui bei dra­bu­žiams. Va­di­na­si, no­rė­da­mas nu­si­pirk­ti stan­dar­ti­nį dvie­jų kam­ba­rių bu­tą sos­ti­nė­je, jis 11 me­tų tu­rė­tų dirb­ti nie­ko ne­val­gy­da­mas ir ne­iš­leis­da­mas nė cen­to ki­toms pre­kėms.

Be­veik per­pus trum­piau tek­tų dirb­ti dėl nau­jos sta­ty­bos vie­no kam­ba­rio bu­to. Vi­du­ti­niš­kai toks bu­tas sos­ti­nė­je kai­nuo­ja 218 tūkst. li­tų, ar­ba be­veik de­vy­ne­rių me­tų sos­ti­nės gy­ven­to­jų at­ly­gi­ni­mą. Taip pat – ne­skai­čiuo­jant pa­pil­do­mų iš­lai­dų.

“Vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­čių vil­nie­čių pa­mėg­tuo­se ra­jo­nuo­se – Pi­lai­tė­je, Fa­bi­jo­niš­kė­se, Pa­ši­lai­čiuo­se – dvie­jų kam­ba­rių bu­tų kai­nos yra apie 235 tūkst. li­tų. No­rint įsi­gy­ti bu­tą šiuo­se ra­jo­nuo­se rei­kė­tų su­mo­kė­ti 9,5 me­tų vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį, jei ne­skai­čiuo­si­me iš­lei­džia­mų pi­ni­gų ko­mu­na­li­niams mo­kes­čiams, mais­tui, dra­bu­žiams ir ki­toms reik­mėms”, – skai­čiuo­ja E. Nar­bu­to­vi­čius.

Bran­giau­siuo­se sos­ti­nės ra­jo­nuo­se – Žvė­ry­ne ir Se­na­mies­ty­je – už dvie­jų kam­ba­rių bu­tą tek­tų su­mo­kė­ti 155 tūkst. li­tų dau­giau, va­di­na­si – dirb­ti už vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą tek­tų še­še­riais me­tais dau­giau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami