Už širmos ar sienelės - lyg ramiame užutėkyje

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-10-24 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-10-24 06:00
Mobili pertvara leidžia susikurti asmeninę erdvę. LŽ archyvo nuotraukos
Nors lie­tu­viai lin­kę pri­si­riš­ti prie gy­ve­na­mo­jo būs­to ir jį kei­čia re­tai, ta­čiau dau­ge­lis mėgs­ta kas ke­le­rius me­tus na­mus at­nau­jin­ti, bent šiek tiek pa­keis­ti įgri­su­sias in­ter­je­ro de­ta­les. Ne­įpa­rei­go­jan­tis lai­ki­nu­mas – vie­nas iš šiuo­lai­ki­nio in­ter­je­ro di­zai­no ak­cen­tų.

Leng­viau­sia pa­nau­do­ti gipskartonį

Ga­li­my­bė leng­vu ran­kos ju­de­siu at­sit­ver­ti na­muo­se jau­kų kam­pe­lį tik sau - dar­bui ar poil­siui - daž­nai gun­do, jei sa­vo die­nų ne­lei­džia­te vie­ni di­de­liuo­se apar­ta­men­tuo­se, o gy­ve­na­te su šei­ma. Jau­kus at­ski­ras kam­pe­lis su­teiks ga­li­my­bę tiek su­si­kaup­ti dar­bui, tiek ir pa­bū­ti vie­nu­mo­je.

Kil­no­ja­mo­sios ar stum­do­mo­sios pert­va­ros ga­li pra­vers­ti ir vien­gun­giams, no­rin­tiems su­skai­dy­ti kam­ba­rio erd­ves.

Jei nu­spren­dė­te kam­ba­rį pa­da­ly­ti tvir­tai ir il­gam, ga­li­te įreng­ti sta­cio­na­rią sie­ne­lę. „Pert­va­ras bu­te ar na­me ga­li­ma įreng­ti pa­nau­do­jant įvai­rias me­džia­gas ir tech­no­lo­gi­jas. Jas ga­li­ma su­si­kur­ti iš me­di­nių plokš­čių, sta­ty­bi­nių blo­ke­lių ar­ba me­di­niuo­se rė­muo­se pri­tvir­tin­tų au­di­nių. Va­rian­tų – be­ga­ly­bė, ri­bo­ti ga­li tik fan­ta­zi­jos trū­ku­mas. Ži­no­ma, ga­li­ma rink­tis ir pre­ky­bi­nin­kų siū­lo­mas slan­kių­jų du­rų kons­truk­ci­jas ar stik­lo pert­va­ras, įvai­rias šir­mas. Lie­tu­vos in­ter­je­ro sa­lo­nuo­se šių spren­di­mų kol kas siū­lo­ma men­kai - daž­niau­siai ga­li­ma rink­tis tik iš ke­lių stan­dar­ti­nių ga­mi­nių. To­dėl pa­ta­riu iš­mė­gin­ti sa­vo kū­ry­bin­gu­mą pa­tiems ar­ba pa­si­telk­ti ga­bų ne tik in­ter­je­ro idė­jas ku­rian­tį, bet ir na­gin­gų ran­kų di­zai­ne­rį“, - pa­ta­rė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Li­ve­ta Šni­co­rie­nė.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, be­ne po­pu­lia­riau­sias sta­cio­na­rios pert­va­ros spren­di­mas - kar­ka­si­nė sie­ne­lė. Kar­ka­so rė­mas su­su­ka­mas iš me­di­nių ta­še­lių ar me­ta­li­nių pro­fi­liuo­čių, o prie jo tvir­ti­na­mos gips­kar­to­nio ar ki­to­kios leng­ves­nės me­džia­gos plokš­tės, ku­rios vė­liau tin­kuo­ja­mos ir nu­da­žo­mos. Jei pert­va­ra su­kons­truo­ja­ma ne iš vie­nos plokš­tės, o iš dvie­jų, in­ter­je­ro spe­cia­lis­tė siū­lo tarp jų įdė­ti ak­mens ar­ba stik­lo va­tos sluoks­nį, ku­ris pa­gel­bė­tų gar­so izo­lia­ci­jai. Tarp dvie­jų plokš­čių, kons­truo­jant sta­cio­na­rias pert­va­ras, taip pat ne­sun­ku pa­slėp­ti elek­tros lai­dus, san­tech­ni­kos vamz­džius.

„Rė­mą mon­tuo­ki­te tvir­tą. To­kia pert­va­ra at­lai­kys prie jos pri­tvir­tin­tą kny­gų len­ty­ną, kriauk­lę ar spin­te­les. Tin­ka­mai įreng­ti sta­cio­na­rią pert­va­rą sa­vo jė­go­mis už­truks šiek tiek lai­ko. Pa­ta­ri­mų, kaip at­lik­ti to­kius "aukš­to­jo pi­lo­ta­žo" ne­rei­ka­lau­jan­čius dar­bus, ga­li­te gau­siai ras­ti in­ter­ne­te. Sta­cio­na­rios pert­va­rų kons­truk­ci­jos itin pra­ver­čia di­des­nė­se erd­vė­se, pa­vyz­džiui, pa­sta­ruo­ju me­tu po­pu­lia­rė­jan­čiuo­se lof­tuo­se“, - sa­kė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė.

Kambario erdves gali padalyti ir aukšta spintelė.

Stum­dy­ti sie­ne­les su­ma­nė japonai

Ma­žo­je erd­vė­je ra­cio­na­lu įreng­ti stum­do­mą­ją pert­va­rą. Ji į Eu­ro­pą at­ke­lia­vo iš Ja­po­ni­jos. Ja­po­nai nuo se­no ken­čia dėl „kvad­ra­ti­nių me­trų“ trū­ku­mo, be to, mėgs­ta pa­bū­ti vie­nu­mo­je, tai­gi bu­vo pri­vers­ti su­gal­vo­ti spren­di­mą, kaip su­švel­nin­ti erd­vės sty­gių ir su­si­kur­ti ra­mų užu­tė­kį. Stum­do­mų­jų pert­va­rų kons­truk­ci­ja yra glež­nes­nė nei sta­cio­na­rių sie­nų, to­dėl la­bai ak­ty­vūs žai­di­mai gre­ta jos ne­pa­gei­dau­ja­mi. Į stum­do­mą­ją pert­va­rą ne­įkal­si­te ir vi­nies pa­veiks­lui. Ge­riau ant pa­čios pert­va­ros kli­juo­ti nuo­trau­kas ar­ba pla­ka­tus.

Pa­sta­ruo­ju me­tu nau­do­ja­mi vis įvai­res­ni stum­do­mų­jų kons­truk­ci­jų de­ko­ra­vi­mo bū­dai. Pa­grin­di­nės už­pil­dams nau­do­ja­mos me­džia­gos - stik­las, MDP (me­džio drož­lių plokš­tė), įvai­riai de­ko­ruo­tas kar­to­nas ar­ba fa­ne­ra. Ant stik­lo kli­juo­ja­ma įvai­riau­sių at­spal­vių, fak­tū­rų plė­ve­lė, ant ku­rios ga­li­ma spe­cia­li spau­da. Nau­do­jant plė­ve­lę ją ga­li­ma iš­pjaus­ty­ti „kiau­ra­raš­čiu“. Taip įma­no­ma su­kur­ti uni­ka­lų vie­ne­ti­nį kū­ri­nį. Be­lie­ka su­si­ras­ti di­zai­ne­rį, ku­ris, su­si­pa­ži­nęs su mo­der­nio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, su­kurs tai, ko jūs pa­gei­dau­ja­te.

Ant ne­skaid­rių plokš­čių ga­li­ma kli­juo­ti įvai­rias me­džia­gas, ku­rios jū­sų pert­va­rą pa­vers ori­gi­na­liai at­ro­dan­čio­mis sie­no­mis. Ta­pe­tas, au­di­nys, au­ga­li­nis ta­pe­tas – me­džia­gos, ku­rios nau­do­ja­mos šioms pert­va­roms de­ko­ruo­ti. „Pert­va­ras ga­li­ma pri­tai­ky­ti ir prie pra­ban­gaus in­ter­je­ro. De­ri­nant ly­gaus stik­lo ir gru­bes­nius na­tū­ra­lių me­džia­gų pa­vir­šius, ant tos pa­čios pert­va­ros ga­li­ma su­kur­ti la­bai sti­lin­gą ir so­li­dų de­ri­nį, ku­ris ją pa­vers iš­skir­ti­nio in­ter­je­ro ak­cen­tu. Pa­gal at­ra­mos bū­dą pert­va­ros yra skirs­to­mos į pa­ka­bi­na­mas ar­ba va­ži­nė­jan­čias grin­di­mis. Ka­bi­nant pert­va­rą, bū­ti­na įreng­ti tvir­tą kons­truk­ci­ją prie lu­bų, kad ji vie­ną die­ną ne­už­virs­tų ant gal­vos. Va­ži­nė­jan­čiai kons­truk­ci­jai ne­iš­ven­gia­mai rei­ka­lin­gas bė­ge­lis ant grin­dų. Rė­mai ga­li bū­ti me­di­niai, aliu­mi­ni­niai, plie­ni­niai. Me­di­nius rė­mus meis­trai ga­mi­na tik pa­gal in­di­vi­dua­lius už­sa­ky­mus, o aliu­mi­ni­nius ir plie­ni­nius siū­lo spe­cia­li­zuo­ti sa­lo­nai. Aliu­mi­ni­niai rė­mai yra sta­bi­les­ni ir bran­ges­ni, to­dėl juos re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis no­rint at­skir­ti kam­ba­rio zo­nas, o dra­bu­žių spin­tai ga­li pa­kak­ti ir plie­ni­nės skar­dos rė­mo“, - pa­sa­ko­jo L.Šni­co­rie­nė.

Lanks­čios ir ne­įpa­rei­go­jan­čios

Pats leng­viau­sias bū­das įreng­ti lai­ki­ną, at­skir­tą erd­vę – šir­ma. Pri­rei­kus mo­bi­lio­mis, pa­sta­to­mo­mis ar­ba ant ra­tu­kų rie­dan­čio­mis šir­mo­mis ga­li­ma pa­da­ly­ti di­de­lius kam­ba­rius į ma­žes­nius ar­ba ne­di­de­lia­me kam­ba­ry­je su­si­kur­ti ma­žu­tę sa­vo erd­vę. Šir­mos nuo se­no, ypač Ry­tų kraš­tuo­se, nau­do­ja­mos ne tik kaip ati­tva­ras, bet ir kaip in­ter­je­ro puo­šme­na.

Jos ga­mi­na­mos iš įvai­raus au­dek­lo, me­džio fa­ne­ros ar­ba kar­to­no. Šir­mas ga­li­ma iš­pieš­ti pie­ši­niais ar­ba nu­da­žy­ti prie in­ter­je­ro de­ran­čio­mis ar­ba kon­tras­tuo­jan­čio­mis spal­vo­mis. In­ter­je­ro sa­lo­nuo­se par­duo­da­mos pro­fe­sio­na­liai pa­ga­min­tos šir­mos daž­niau­siai val­do­mos lanks­čia rė­mo kons­truk­ci­ja - šir­mos da­lys su­sis­len­ka vie­na už ki­tos.

„Šir­ma pa­dės trans­for­muo­ti ir pa­keis­ti ap­lin­ką. Daž­niau­siai ją su­da­ro dvi ar trys są­va­ros. Ta­čiau šie­met Kel­ne vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je di­zai­no par­odo­je te­ko ma­ty­ti di­džiu­les šir­mas ar vi­sas jų sis­te­mas, ku­rios tu­rė­jo net po 12 są­va­rų, o iš­ties­tų il­gis sie­kė 8 me­trus. Pa­gei­dau­jan­tie­ji na­muo­se pa­brėž­ti ry­tie­tiš­ko mi­ni­ma­liz­mo dva­sią ga­li rink­tis tu­šu, pei­za­žų mo­ty­vais, ka­lig­ra­fi­ja, gė­lių ar ki­tų au­ga­lų or­na­men­tais puo­štus ati­tva­rus. In­ter­je­ro sa­lo­nuo­se taip pat ga­li­me ras­ti mo­bi­lių šir­mų sis­te­mų, ku­rias su­rink­ti ir kom­po­nuo­ti ga­li net vai­kai, o nau­do­jant įvai­rių spal­vų mo­du­lius jų ga­li­ma su­kur­ti itin daug“, - tei­gė in­ter­je­ro spe­cia­lis­tė.

Pa­sak L.Šni­co­rie­nės, no­rin­tie­ji su­si­kur­ti šir­mą pa­tys ga­li pa­si­dai­ry­ti ir po in­ter­ne­te esan­čias par­duo­tu­ves. Jo­se siū­lo­ma ir pi­gių „pa­si­da­ryk pats“ šir­mų kons­truk­ci­jų. Šir­ma ne tik uni­ka­li pa­ti sa­vai­me – ji ta­po pro­to­ti­pu dau­gy­bei nau­din­gų in­ter­je­ro ele­men­tų. Pa­gal jos pri­nci­pą ga­mi­na­mos įvai­rios du­rys bei lan­gi­nės, ver­ti­ka­liai su­tvir­tin­tos ir su­si­de­dan­čios šir­mos pri­nci­pu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami