Užliejus butą – skersvėjis ir neišvengiamas remontas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-03-06 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-03-06 06:00
Per lubas besiveržiantį krioklį būtina kuo greičiau sustabdyti. LŽ archyvo nuotrauka
Trū­kę van­den­tie­kio ar ka­na­li­za­ci­jos vamz­džiai, be prie­žiū­ros pa­lik­tų vei­kian­čių skal­bi­mo ma­ši­nų, van­dens šil­dy­mo ka­ti­lų ge­di­mai dau­giau­sia nuo­sto­lių dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se pri­da­ro ne tik pa­tiems kal­ti­nin­kams, bet ir jų už­lie­tiems kai­my­nams. Nu­ken­tė­ję gy­ven­to­jai ban­do kuo grei­čiau ša­lin­ti bė­dos pa­da­ri­nius, bet spe­cia­lis­tai pa­ta­ria ne­sku­bė­ti.

"Pa­vir­šius pir­miau­sia tu­ri tin­ka­mai iš­džiū­ti, tik ta­da bus ver­ta pra­dė­ti re­mon­to dar­bus“, - pers­pė­jo įmo­nės „MB Do­mos“ pro­jek­tų va­do­vas Min­dau­gas But­kus.

Tai­gi vos su­sė­mę jū­sų būs­tą už­lie­ju­sį van­de­nį ne­pul­ki­te at­nau­jin­ti drėg­nų sie­nų ar lu­bų ap­dai­los. Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, pa­tal­pą bū­ti­na ku­rį lai­ką tin­ka­mai vė­din­ti. Jai iš­džiū­ti pri­reiks lai­ko, o kiek, pri­klau­so nuo to, ar daug, ar ma­žai van­dens kliu­vo.

Jei bu­tas už­lie­ja­mas la­bai gau­siai, ga­li tek­ti pa­nau­do­ti ir drėg­mės su­rink­tu­vus. Jie į pa­sta­to kons­truk­ci­jas įsi­gė­ru­sio van­dens tie­sio­giai ne­iš­trauks, ta­čiau už­ti­krins pa­tal­po­je sau­są orą. Ta­da drėg­mė iš šla­pių per­dan­gų grei­čiau "iš­lįs" lauk. Kam­ba­riui džio­vin­ti dar ga­li­ma nau­do­ti šil­tą orą pu­čian­čius šil­dy­tu­vus. Ne­blo­gai sau­si­na ir ge­ras skers­vė­jis, be to, jis nie­ko ne­kai­nuo­ja. Svar­bu ne­sku­bė­ti ir su­lauk­ti, kol už­lie­ta pa­tal­pa vi­siš­kai iš­džius.

„Pap­ras­tai, kol nu­ken­tė­jęs gy­ven­to­jas su­si­ta­ria su ava­ri­jos kal­ti­nin­ku ar­ba gau­na drau­di­mo iš­mo­ką, sie­nos ir iš­džiūs­ta. Tin­ka­mai vė­di­nant už­lie­tą pa­tal­pą tu­rė­tų pra­ei­ti mė­nuo, tik ta­da ga­lė­tu­mė­te tvir­tin­ti, kad ji jau ti­krai sau­sa", - kal­bė­jo M.But­kus.

Kaip ro­do jo pa­tir­tis, kai ava­ri­ja įvyks­ta stai­ga, pa­tal­pos pa­pras­tai už­lie­ja­mos gau­siai. Nors pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai per­dan­go­je pa­slėp­ti vamz­džiai po tru­pu­tį lei­džia van­de­nį. Ta­da sie­nos ir lu­bos drėks­ta il­gą lai­ką, o dėl be­si­sun­kian­čio van­dens pa­ma­žu at­si­ran­da dė­mių.

"Jei iš­py­lė­te ant grin­dų ke­lis li­trus van­dens ir grei­tai iš­va­lė­te, ne­si­bai­min­ki­te – kai­my­nų lu­bų ne­su­ga­di­no­te. Ta­čiau jei­gu iš­ver­tė­te ki­bi­rą van­dens, di­de­lė ti­ki­my­bė, kad juos už­lie­jo­te. Tai pri­klau­so nuo pa­sta­to kons­truk­ci­jos ypa­tu­mų. Pa­vyz­džiui, se­nuo­se blo­ki­niuo­se na­muo­se yra daug kiau­ry­mių tarp per­dan­gų, tad ir už­lie­ti kai­my­ną kur kas pa­pras­čiau“, - aiš­ki­no M.But­kus.

Su dė­mėm ter­lio­tis neverta

Būs­to vi­daus ap­dai­los meis­trai tei­gia, jog po ava­ri­jos daž­niau­siai ten­ka iš nau­jo va­ly­ti, grun­tuo­ti ir da­žy­ti ar ta­pe­tuo­ti vi­sas lu­bas ar­ba vi­są sie­ną, nes ban­dy­mas ju­ve­ly­riš­kai tai­sy­ti nuo drėg­mės at­si­ra­du­sias dė­mes nu­ei­na per­niek. „Ne­re­tai į sie­ną įsi­gė­ręs van­duo vė­liau le­mia, kad at­si­lu­pa tin­kas, da­žų sluoks­nis, ta­pe­tai. Kai už­lie­ja kai­my­nai, 90 proc. at­ve­jų re­ko­men­duo­čiau iš nau­jo par­uoš­ti ir re­mon­tuo­ti vi­są plo­tą, o ne kon­kre­čią dė­mę. Tai pri­klau­so ir nuo to, ar gau­siai pa­tal­pa bu­vo už­lie­ta, kiek drėg­mės įsi­gė­rė į kons­truk­ci­jas", - dės­tė M.But­kus.

Sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vė­se šian­dien ga­li­ma įsi­gy­ti įvai­riau­sių pa­gal­bos prie­mo­nių, apie ku­rias ne­va­lia nu­ty­lė­ti. Tad jei­gu iš­džio­vi­nę su­drė­ku­sią pa­tal­pą vis dėl­to ne­no­rė­si­te per­da­žy­ti vi­sų lu­bų ar vi­sos sie­nos, ga­li­te ban­dy­ti mas­kuo­ti ava­ri­jos pa­lik­tus pėd­sa­kus va­di­na­muo­ju dė­mes blo­kuo­jan­čiu al­ki­di­niu grun­tu. Jo esa­ma įvai­rių rū­šių.

Toks grun­tas ap­sau­go nau­ją da­žų plė­ve­lę nuo at­si­ran­dan­čių da­žo­mo pa­vir­šiaus dė­mių: pur­vo, ra­ša­lo, spal­vo­tų pieš­tu­kų ar krei­de­lių, dū­mų ar suo­džių lie­ka­nų ir ki­to­kių van­de­ny­je tirps­tan­čių me­džia­gų. Par­duo­da­mas tiek la­tek­si­nis, tiek al­ki­di­nis grun­tas. Ir vie­nas, ir ki­tas efek­ty­viai blo­kuo­ja dė­mes, at­si­ran­dan­čias bū­tent nuo van­dens.

Ge­riau tar­tis gražiuoju

Ne­prik­lau­so­mų ža­lų eks­per­tų biu­ro va­do­vas Tau­ras Mi­čiū­da ma­no, kad pa­nai­kin­ti dau­gia­bu­čiuo­se nu­tin­kan­čių ava­ri­jų pa­da­ri­nius bū­tų kur kas leng­viau, jei tuo bū­tų su­in­te­re­suo­tos abi ša­lys. Bet ne­re­tai kai­my­nus už­lie­jęs kal­ti­nin­kas, iš pra­džių pri­pa­ži­nęs kal­tę ir su­ti­kęs kom­pen­suo­ti ža­lą, pra­ėjus ke­lioms sa­vai­tėms ima su­kti uo­de­gą. Kar­tais ap­su­krūs gy­ven­to­jai ban­do ir pa­si­nau­do­ti kai­my­no ne­lai­me sa­vo nau­dai.

„Bū­na, kad 30 me­tų re­mon­to ne­ma­čiu­sio bu­to sa­vi­nin­kas po ava­ri­jos su­re­mon­tuo­ja jį bran­giau­sio­mis me­džia­go­mis ir tą kai­ną sie­kia iš­ieš­ko­ti iš kal­ti­nin­ko. To­kiu at­ve­ju at­sa­ko­vui bū­ti­na tu­rė­ti fo­tog­ra­fi­jas, liu­di­nin­kus, ki­taip teis­mas ga­li pri­teis­ti at­ly­gin­ti vis­ką. Bet daž­niau­siai va­do­vau­ja­ma­si ba­zi­nė­mis sta­ty­bos me­džia­gų ir dar­bų kai­no­mis, ku­rias nu­sta­to Sta­ty­bos pro­duk­ci­jos ser­ti­fi­ka­vi­mo cen­tras“, - pa­aiš­ki­no T.Mi­čiū­da.

Ge­riau­sia van­dens pa­da­ry­tą ža­lą abiem ša­lims už­fik­suo­ti nuo­trau­ko­se, o vi­sas de­ry­bas dėl nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mo ir kom­pen­sa­ci­jos dy­džio įfor­min­ti raš­tu. „Jei kai­my­nus už­lie­jo­te jūs, ne­bi­jo­ki­te ir ap­si­lan­ky­ki­te po įvy­kio pas juos, nu­fo­tog­ra­fuo­ki­te ava­ri­jos pa­da­ri­nius ir su­si­tar­ki­te dėl ki­to vi­zi­to. Mat ža­lą tiks­liau­siai ga­li­ma įver­tin­ti lu­boms ir sie­noms iš­džiū­vus. Ta­da ge­riau­siai ma­ty­ti ti­krie­ji nuo­sto­liai. Jei­gu rei­kia, pa­siū­ly­ki­te iš­nuo­mo­ti drėg­mės su­rink­tu­vą. Nu­ken­tė­ju­sie­ji ne­pri­va­lo ieš­ko­ti kal­ti­nin­ko ir ini­ci­juo­ti de­ry­bas dėl nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mo. Jei kai­my­nas būs­tą apd­rau­dęs, o jūs slėp­si­tės, ga­liau­siai pa­si­ro­dys drau­di­kai ir pa­teiks kur kas di­des­nę sąs­kai­tą, nei gal­būt su­si­tar­tu­mė­te gra­žiuo­ju“, - pa­brė­žė T.Mi­čiū­da.

Ža­lų eks­per­tas pa­ta­rė nu­fo­tog­ra­fuo­ti tiek kon­kre­čią už­lie­tą vie­tą, tiek bend­rą vaiz­dą, nes daž­niau­siai, kaip jau mi­nė­jo­me, ten­ka re­mon­tuo­ti vi­są su­drė­ku­sių lu­bų, sie­nų ar grin­dų plo­tą.

„Po ava­ri­jos ki­tą die­ną ge­rai bū­tų iš­sik­vies­ti na­mo ad­mi­nis­tra­to­rių. Pri­rei­kus jis vė­liau ga­lė­tų liu­dy­ti ža­lų eks­per­tams ar­ba net teis­me. Jei ne­su­ta­ria­te su kal­ti­nin­ku dėl nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mo su­mos, o būs­to drau­di­mo ne­tu­ri­te, be­lie­ka vie­nin­te­lis ke­lias – kreip­tis į teis­mą“, - re­ko­men­da­vo jis.

To­kių by­lų nag­ri­nė­ji­mas teis­me, T.Mi­čiū­dos tei­gi­mu, daž­niau­siai už­trun­ka nuo pu­sės me­tų iki pu­san­trų, o nuo­sto­liai svy­ruo­ja nuo tūks­tan­čio iki ke­lio­li­kos tūks­tan­čių li­tų. Į ga­lu­ti­nį ža­los ver­ti­ni­mą įtrau­kia­ma ne tik re­mon­tui rei­ka­lin­gų me­džia­gų kai­na, sam­do­mo ran­go­vo dar­bas, bet ir pri­skai­čiuo­ja­mi mo­kes­čiai. Tad net ne­di­de­lio už­lie­ji­mo nuo­sto­liai ga­li įgau­ti tūks­tan­ti­nę iš­raiš­ką.

Ba­la už 37 tūkst. litų

Kaip LŽ in­for­ma­vo drau­di­mo bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ (LD) spe­cia­lis­tai, ža­la dėl van­dens ar­ba už­lie­ji­mo yra pa­ti daž­niau­sia būs­tuo­se, nors nuo­sto­lių, pa­ly­gin­ti, pa­vyz­džiui, su gais­ru ar va­gys­te, pa­da­ro ma­žiau. Per­nai „Lie­tu­vos drau­di­mas“ klien­tams dėl už­lie­tų pa­tal­pų at­ly­gi­no 3,8 mln. li­tų nuo­sto­lių, vi­du­ti­nė ža­la sie­kė 1300 li­tų.

„Pa­ly­gin­ti su 2012 me­tais, už­lie­ji­mo at­ve­jų šiek tiek, apie 3 proc., pa­dau­gė­jo. Prie­žas­tys lie­ka to­kios pa­čios, kaip ir anks­tes­niais me­tais. Nau­jos sta­ty­bos na­muo­se kai­my­nai daž­niau­siai už­lie­ja­mi trū­kus tua­le­tų, skal­bi­mo ma­ši­nų žar­ne­lėms, se­nes­niuo­se bu­tuo­se ir na­muo­se dau­giau­sia prob­le­mų ky­la dėl van­den­tie­kio ir šil­dy­mo sis­te­mų ava­ri­jų. Di­džiau­sia per­nai at­ly­gin­ta ža­la dėl to sie­kė 37 tūkst. li­tų – per ava­ri­ją iš­bė­go 12 ku­bi­nių me­trų van­dens, bu­vo su­lie­tos vi­so bu­to grin­dys“, - kal­bė­jo LD gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo va­do­vas And­rius Gim­bic­kas.

Lie­tu­vo­je yra apie 45 tūkst. dau­gia­bu­čių, ku­riuo­se gy­ve­na di­džio­ji da­lis ša­lies gy­ven­to­jų. Ta­čiau, bend­ro­vės duo­me­ni­mis, būs­tą drau­džia tik 22 proc. dau­gia­bu­čių na­mų ūkių ir 49 proc. nuo­sa­vų na­mų šei­mi­nin­kų. Ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą ren­ka­si kas de­šim­tas bu­tą drau­džian­tis as­muo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami