Užsikurti pirtį galima ir mobiliuoju telefonu

Gintaras MIKŠIŪNAS   2013-02-14 06:00
Gintaras MIKŠIŪNAS
 
2013-02-14 06:00
Gintaro Mikšiūno nuotraukos Įsirengus nedidelę, drabužių spintos dydžio namų sauną nereikia gaišti laiko laukiant eilėse SPA centre, sveikatingumo klube ar važinėjant, be to, nereikia jaudintis dėl higienos.
Dau­ge­lis žmo­nių ne­įsi­vaiz­duo­ja sa­vo poil­sio be pir­ties ma­lo­nu­mų, ta­čiau ne­re­tai ma­no­ma, kad tai yra ga­na su­dė­tin­gas įren­gi­nys, ku­riam rei­kia at­ski­ro pa­sta­to ar pa­tal­pos. Ge­ra ži­nia, jog nau­jau­sios tech­no­lo­gi­jos lei­džia įsi­reng­ti sau­ną net ir ne­di­de­lia­me bu­te - ji ga­li užim­ti ne dau­giau vie­tos nei dra­bu­žių spin­ta.

Norint pasimėgauti pirties malonumais, paprastai keliaujama į kaimo turizmo sodybas, sporto, sveikatingumo klubus, SPA centrus. Atstumai, paslaugos - viskas kainuoja. Be to, viešuose sveikatinimo paslaugų centruose nelieka svarbaus dalyko - visiško privatumo ir laisvės.

Šiandien įmanoma patirti tokius pačius laisvalaikio malonumus jaukioje saunoje, neperžengus standartinio daugiabučio durų slenksčio.

Vietoj spintos - pirtis

Atsiradus naujoms technologijoms, stereotipinis pirties įsivaizdavimas visiškai griūva. Pirčiai įsirengti dabar nereikia nei atskirų patalpų prie vandens telkinio, nei atskiro kambario su baru. Nusiskundimai dėl vietos stokos - taip pat jau nebepateisinami. Įsirengti pirtį namie galima 1-2 kv. m plote.

Iš išorės namų sauna atrodo kaip paprasta spinta. Bute ji užima tiek pat vietos. Be to, tokiai spintai įsirengti nereikalinga speciali santechnika, garų surinkimo kaminai, nebūtina laužyti grindų ar sienų.

Vienintelis reikalavimas - standartinis elektros maitinimo lizdas. Nedidelių matmenų buitinio naudojimo saunos dar kitaip vadinamos infraraudonųjų spindulių kameromis. Tačiau tai tik skambus pavadinimas. Infraraudonieji spinduliai yra ta pati šiluma, kuri, kaip ir įprastoje šiuolaikinėje pirtyje, reguliuojama pasitelkiant krosnelę ar specialius kaitinimo elementus.

Namų saunos dydis priklauso ir nuo to, kiek žmonių ja naudosis. Vienam žmogui užtenka 1-2 kv. m dydžio pirties malonumus teikiančios kabinos. Jeigu šeima gausesnė, reikėtų pagalvoti apie didesnį plotą. Dydis ir galingumas priklauso nuo poreikio. Dizainas - taip pat. Tokiai saunos kabinai namie susimontuoti nereikia jokių specialių inžinerinių žinių.

Kameros išorėje įrengtas kompiuteris, kuriuo įrenginys gali būti valdomas nuotoliniu būdu arba užprogramuojamas iš anksto.

Technologijos leidžia taupyti

Nedidelių matmenų namų saunos - jokia rinkos naujovė. Jomis senokai prekiaujama ir Lietuvoje, tačiau šių metų sausį Berlyne vykusioje maisto pramonės, žemės ūkio ir sodininkystės parodoje "Žalioji savaitė 2013" ("Grune Woche 2013") buvo pristatytos naujo tipo namų saunos. Iš išorės jos liko tokios pačios, gal tik dar mažesnės, pritaikytos labai nedidelėms vonių erdvėms. Tačiau svarbiausia naujovė - įdiegtos technologijos, kurios leidžia taupyti elektros energiją.

Kaip teigė vokiečių verslininkai, didžiausia namų saunų bėda iki šiol būdavo jose naudojami kaitinimo elementai, kurie buitiniams vartotojams pridarydavo rūpesčių dėl suvartotos elektros energijos. Brangstant elektrai, būtina galvoti apie jos taupymą.

Iš išorės namų sauna atrodo kaip paprasta spinta.

Kita problema - išorinė šilumos izoliacija. Parodoje "Žalioji savaitė 2013" naujo tipo namų saunas pristatantys vokiečių verslininkai tikino, kad šios problemos jau išspręstos. Kameros išorėje yra įrengtas kompiuteris, kuriuo įrenginys gali būti valdomas nuotoliniu būdu. Jį galima valdyti net ir mobiliuoju telefonu, jeigu toks poreikis yra. Be to, sauna, kaip ir įprastas elektroninis buities prietaisas, gali būti užprogramuojama iš anksto. Pavyzdžiui, važiuojant namo iš darbo mobiliuoju telefonu galima sauną įjungti  arba iš anksto nustatyti, kad joje reikiamą valandą 30 minučių būtų palaikoma 60 laipsnių temperatūra. Be to, tokiose saunose įrengti naujo tipo kaitinimo elementai, kurie sunaudoja itin mažai elektros energijos. Šiuos produktus demonstruojantys vokiečių verslininkai sakė, kad dabar norint paruošti namų sauną naudoti 2-3 asmenų šeimai elektros energijos reikia tiek pat, kiek elektrinėje kepimo krosnelėje viščiukui išsikepti. Jų galingumas siekia nuo 1 iki 1,6 kW, o kaina svyruoja - nuo 1 iki 2 tūkst. eurų.

Medikai tikina, kad infraraudonųjų spindulių saunos gali padėti išspręsti įvairias sveikatos problemas, nes kaitinantis suaktyvėja kraujo apytaka, išsiplečia ir smulkios kraujagyslės, ir odos poros, su prakaitu iš organizmo pasišalina toksinai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami