Užtikrinti medinio namo ilgaamžiškumą – kruopštus darbas

LŽ red@lzinios.lt 2016-09-08 06:00

red@lzinios.lt 2016-09-08 06:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria me­di­nio na­mo prie­žiū­rai nau­do­ti ne tik ge­ros ko­ky­bės im­preg­na­vi­mo prie­mo­nes, bet ir ati­džiai lai­ky­tis ga­min­to­jų ins­truk­ci­jų. Da­žy­mą rei­kė­tų at­lik­ti itin kruopš­čiai, ta­čiau svar­bu pri­si­min­ti, jog itin il­gaam­žių da­žų nė­ra. Tad net ir kruopš­čiai nu­da­žius na­mo lau­ko sie­nas, dar­bus kar­to­ti re­ko­men­duo­ja­ma kas 5–7 me­tus.

Sva­jo­jant apie me­di­nį gy­ve­na­mą­jį na­mą ar so­dy­bą, ne vie­nam ky­la klau­si­mų dėl pa­sta­to il­gaam­žiš­ku­mo, iš­vaiz­dos ir kas­me­ti­nės prie­žiū­ros, ypač pa­gal­vo­jus apie siurp­ri­zų ne­sto­ko­jan­tį ša­lies kli­ma­tą.

No­rint už­ti­krin­ti me­di­nio na­mo il­gaam­žiš­ku­mą di­de­lį dė­me­sį rei­kė­tų skir­ti lau­ko sie­nų im­preg­na­vi­mo ir da­žy­mo dar­bams. „Ne­tep­ki­te im­preg­nan­to kaip gua­šo, daž­niau­siai ga­min­to­jai rei­ka­lau­ja jį stip­riai įtrin­ti. Da­žais den­gia­mos tik nu­sau­sin­tos, šva­rios sie­nos. Jei šiuos dar­bus at­lik­si­te tei­sin­gai, na­mas ge­riau at­lai­kys drėg­mę, o tam ti­kros rū­šies im­preg­nan­tas ga­li ne­tgi su­stip­rin­ti at­spa­ru­mą už­si­de­gi­mui“, – pra­ne­ši­me spau­dai bend­ro­vės „Meis­tro na­mai“ va­do­vas Da­rius Kok­le­vi­čius.

Ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti ne tik drėg­mės, bet ir kas­met stip­rė­jan­čio sau­lės po­vei­kio ir orų kon­tras­tų – bū­tent jie le­mia me­di­nių na­mų prie­žiū­ros se­zo­niš­ku­mą. Siek­da­mi ap­sau­go­ti na­mą nuo va­sa­ros karš­čių ir te­kan­čių sa­kų, rin­ki­tės švie­ses­nę sie­nų spal­vą.

No­rint iš­veng­ti mū­sų kli­ma­tui bū­din­gų liū­čių ir snie­go po­vei­kio, pro­jek­tuo­jant na­mą siū­lo­ma nu­ma­ty­ti nuo­grin­dą. Žie­mą nuo sto­go bū­ti­na va­ly­ti snie­gą, o va­sa­rą rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį į ša­lia na­mo au­gan­čius žel­di­nius, ku­riuo­se kau­pia­si drėg­mė, ir ne­pa­mirš­ti va­ly­ti lie­taus la­ta­kų.

Vie­nas šiur­piau­sių ra­di­nių nuo­sa­va­me būs­te – su­nkiai iš­nai­ki­na­mas ir svei­ka­tai pa­vo­jų ke­lian­tis pe­lė­sis, gry­be­liai. Bet tin­ka­mai pa­si­rin­kus me­die­ną ir iš­siaiš­ki­nus jos kil­mę, to ga­li­ma iš­veng­ti. Rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, iš kur at­ke­lia­vo me­die­na: jei me­dis au­gęs rais­te, ja­me su­si­kau­pu­si drėg­mė su­nkiai pa­si­ša­lins ir taps pa­lan­kia ter­pe kenks­min­giems or­ga­niz­mams. Ne ma­žiau svar­bu įdieg­ti pa­žan­gią pa­tal­pų vė­di­ni­mo sis­te­mą.

Me­di­niam na­mui ga­li pa­kenk­ti ir par­azi­tai. At­spa­ru­mą me­die­ną ėdan­tiems ter­mi­tams di­di­na ko­ky­biš­kas im­preg­na­vi­mas, o nuo grau­ži­kų ap­si­sau­go­ti ga­li pa­dė­ti tink­le­lis.

Dar vie­nas abe­jo­nių dėl na­mo sta­ty­bos su­ke­lian­tis ar­gu­men­tas – me­die­nos „vaikš­čio­ji­mas“, ga­lin­tis ne­grįž­ta­mai pa­kenk­ti grin­dų, lan­gų ir du­rų for­moms. Nors net aukš­čiau­sia me­die­nos ko­ky­bė ne­ap­sau­go nuo plė­ti­mo­si, šiuos pa­da­ri­nius aps­vars­čius ir įtrau­kus į na­mo pro­jek­tą, ža­los ga­li­ma iš­veng­ti.

„Sta­ty­bai pa­si­rin­kus me­die­ną ver­tė­tų su­si­tai­ky­ti, jog ji „vaikš­čios“ – to­kia jos pri­gim­ti­nė sa­vy­bė. Sa­vi­nin­kui rei­kė­tų iš­si­rink­ti tin­ka­mai iš­džio­vin­tą ir ap­dirb­tą me­dį, ku­ris, pa­den­gus da­žais, bū­tų at­spa­rus lau­ke tvy­ran­čiai drėg­mei. Ne ma­žiau svar­bu nu­ma­ty­ti jau­triau­sias na­mo vie­tas – grin­dy­se pa­lik­ti erd­vės plė­ti­mui­si, o lan­gus ir du­ris rink­tis tik iš iš­džio­vin­tos ir bū­ti­nai kli­juo­tos me­die­nos. Ne­sun­kiai ra­si­te prie na­tū­ra­laus „vaikš­čio­ji­mo“ pri­si­tai­kan­čių me­cha­niz­mų, ta­čiau ir pa­tys bū­ki­te nu­ma­tę plė­ti­mo ne­stab­dan­čius tar­pe­lius“, – pa­ta­rė D. Kok­le­vi­čius.

„Lie­tu­vos ži­nių“ inf.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
joo  78.62.236.239 2016-09-10 12:09:31
termitai Lietuvoje yra labai "didelė" problema. Netikit, paklauskit savo senelių ar bet kurio kaimo gyventojo :)))) Sakys, kad tie "tiuremščikai" vagia viską, kas ne vietoj padėta.
0 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami