Užupyje - šunų salonas britų namų stiliumi

Nijolė STORYK 2009-05-12 00:00
Nijolė STORYK 2009-05-12 00:00
Architektė R.Cibulskytė perprato šunų gyvenimą, pradėjusi projektuoti šunų kirpimo saloną. Asmeninio albumo nuotraukos
Vil­niaus Užu­pis nuo šiol tu­ri dar vie­ną iš­skir­ti­nę vie­tą - su­kur­tą žmo­gaus iš­ti­ki­mam drau­gui šu­niui. Jau­na ar­chi­tek­tė Rin­gai­lė Ci­buls­ky­tė čia su­pro­jek­ta­vo ypa­tin­gus na­mus - šu­nų gro­žio sa­lo­ną ir vieš­bu­tė­lį.

Nedidelė sostinės Užupio gatvelė. Dideli atviri langai. Ypatingos paskirties grožio salonas žmonių augintiniams įrengtas garsių pasaulyje britų namų stiliumi.

Gražus šuniškas gyvenimas.

Vilnietei architektei buvo didelė staigmena, kad jos suprojektuota ir įrengta šunų kirpykla sulaukė išskirtinio dėmesio. Konkurso "Metų interjeras'09" tarptautinei komisijai ir internetu balsavusiems žmonėms šis Užupio salonas labai patiko, ir visi vieningai būtent jį pripažino geriausiu visuomeninės paskirties projektu, o ne, tarkim, kokio nors banko interjerą.

Iki šiol architektė nebuvo susidūrusi su šunų gyvenimu. Ji juokauja, kad svetimų namų augintiniai jai padėjo išgarsėti, nors pati nėra didelė šunelių gerbėja, savo namuose neturi nei šunelio, nei katytės.

"Mane itin džiugina tai, kad keičiasi visuomenės požiūris į tokios paskirties namus. Tai akivaizdu, kaip aktyviai žmonės balsavo", - sakė ji.

Šunų kirpykla visų pirma yra skirta šunelių šeimininkų ir toje kirpykloje dirbančio personalo patogumui, nes augintiniams svarbiau ne aplinka, kurioje jie būna, bet žmogaus elgesys su jais.

Pasitikėjo savimi

Nauja sritis buvo nemenkas išbandymas jaunai autorei, tuo labiau kad aplink nebuvo sektinų pavyzdžių. Be to, ji galėjo sulaukti pašaipių juokelių, kad neva labiau rūpi šunys nei sunkiai galą su galu suduriantys žmonės. Iš pradžių draugai iš tiesų kikeno sužinoję, kad Ringailė suprojektavo šunų grožio saloną. Ar tai rimtas darbas? Ji neslepia, kad sulaukė ir piktokų pašaipų iš nepažįstamų žmonių. Jauna architektė tai priėmė kaip iššūkį: pasitikėjo savimi ir užsakove, kuri sumanė įkurti Užupyje netipišką grožio saloną.

Verslininkė Dovilė Tolpežninkienė turi Vakarų Škotijos baltųjų terjerų veislyną. Su savo šunimis ji dalyvauja parodose. Prieš tokius renginius būtina savo augintinius apkirpti, sušukuoti ir išprausti. Tad moteris ne kartą įsitikino, kad Lietuvoje labai trūksta šunų kirpyklų, ir sumanė įsteigti šių paslaugų saloną.

"Man šis objektas buvo toks pat svarbus, kaip ir projektuoti gyvenamąjį namą. Šunų augintojai susiduria su kai kuriais sunkumais, tad mano tikslas buvo jiems padėti. Salonas turėjo būti modernus ir šiuolaikiškas. Tai pastebėjo ne tik konkurso komisija, bet ir tie žmonės, kurie neabejingi augintiniams. Mane tai labai nudžiugino", - pasakojo architektė.

Aristokratiška detalė

R.Cibulskytė dabar apie šunis žino daug, ir apie juos galėtų papasakoti įvairių istorijų. Ji prisipažino, kad projektuodama saloną vos išvengė klaidos - pataikauti šuniukams. Pasidomėjus, kokios svetur yra šunų kirpyklos, jai patiko britų šunų salonų stilius. "Jokiu būdu neatkartojau to, kas jau yra sukurta. Ieškojau savito, būdingo mums, stiliaus", - aiškino Ringailė.

Šuniukai, salono lankytojai, elgiasi šuniškai: loja, užkliuvę už ne vietoje padėto daikto - sudaužo jį, kas nors nepatiko - čiurkšlę paleido. "Tad į visas šunų elgesio ypatybes turėjau labai atsakingai atsižvelgti", - smagiai pasakojo architektė.

Ringailė netikėtai paklausė: "Su kuo jums asocijuojasi šunų kirpykla?" Į šį klausimą ji pirmiausia stengėsi atsakyti pati sau. Garsios firmos turi savo atpažinimo ženklą, kurio su niekuo nesumaišysi. Panašaus ženklo ji ieškojo Užupio šunų salonui. "Kas domisi šia sritimi, turbūt pastebėjo, kad languotas raštas būdingas įvairiems šunų aksesuarams - pagalvėlės, dubenėliai, drabužėliai languoti. Man tai asocijuojasi su aristokratiška dama ir jos šuniuku. Nusprendžiau, kad ši detalė labai tiks salonui. Languoti šviestuvai, languoti tapetai. Prabangus modernus klasikinis stilius", - sakė ji.

Vitrinoje plastikiniai modeliai

Pro šunų salono didelius langus matyti languotų raštų tapetai. Šviestuvai - tokio pat languoto rašto. Šviesiai rudos ir smėlio spalvos languoti deriniai - kūrybinio ieškojimo rezultatas.

Viskas iki mažiausios smulkmenos sukurta ir pagaminta pagal specialų užsakymą. Ringailei talkino kauniečiai specialistai.

Pasak architektės, šviesios spalvos - švaros įspūdis, o kieti paviršiai - patogu, kai salone apsigyveno augintiniai.

Saloną puošia itin originalūs pjaustyti paveikslai su įvairių veislių šuniukų profiliais. Kirpykloje yra didelis laukiamasis. Kol šuniukas prausiamas ir kerpamas, šeimininkas gali patogiai įsikurti ant sofos ar fotelyje - skaityti ir žiūrėti televizorių.

Tokios pat erdvios patalpos ir šuniukams. Atskiras patalpas turi personalas.

Didelis vitrininis langas - salono įvaizdžio dalis. Tas pats languotas motyvas, bet jau kitos spalvos ir daug švelnesnis jų tonas.

Vitrinoje - plastikiniai šuniukų modeliai. Ateityje jie pristatys šunų aprangos kolekcijas.

Mintis apie SPA

Užupio salone neišvengiamai atsirado mažų šunelių "darželis". Kad prireiks tokios patalpos, beje, architektė nenumatė. Bet viskas susiklostė savaime - salone toks "darželis" prigijo. Jeigu šeimininkas neturi laiko laukti, kol augintinį apkerpa, gali jį čia palikti keletui valandų. Tad prireikus šunelis ten pat gali pabūti ir ilgiau - dieną kitą kaip viešbutyje.

Salono interjeras nė kiek nenukentėjo nuo to, kad jame nuolat yra gyventojų, o šuneliai čia gerai jaučiasi, jais yra kam pasirūpinti. O gal ateityje čia bus įrengtas šunų SPA?

"Kodėl gi ne, - sako Ringailė. - Šunų auginimas yra verslas, tad to verslo dalis gali būti tokios paskirties namai, kaip šunų SPA."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami